Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plany Działań na rok 2009 dla Priorytetów komponentu regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plany Działań na rok 2009 dla Priorytetów komponentu regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim."— Zapis prezentacji:

1 Plany Działań na rok 2009 dla Priorytetów komponentu regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim

2 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan prezentacji: Główne wyzwania Harmonogram konkursów na rok 2009 Planowana wartość kontraktacji Zagadnienia horyzontalne – kryteria wyboru

3 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Główne wyzwania Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia do 2015 roku na poziomie 58 % Potrzeba koncentracji wsparcia i wykorzystania współdziałania z innymi programami Inwestowanie EFS w kadry dla, których stworzone zostaną miejsca pracy w strategicznych branżach (specjalizacja regionu) Rozwiązanie specyficznych problemów w poszczególnych obszarach (rynku pracy, integracji, społecznej, zatrudnienia i edukacji)

4 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Max 20 pkt. Max 100 pkt.

5 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zasady formułowania kryteriów Powinny odzwierciedlać specyficzne potrzeby danego regionu lub obszaru a także cele i priorytety zawarte w obowiązujących strategiach regionalnych i sektorowych. Powinny być zgodne z Zaleceniami dla IP w zakresie formułowania i stosowania szczegółowych kryteriów wyboru projektów Powinny uwzględniać wyniki ewaluacji krajowych i regionalnych. Powinny brać po uwagę doświadczenia inicjatywy EQUAL. Będą po raz pierwszy konsultowane z KE. Zasada weryfikowalności kryterium (uniknięcie problemów z odwołaniami) Charakter strategiczny a nie techniczny.

6 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zagadnienia horyzontalne Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym w ramach innych niż EFS środków pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), Dopasowanie wsparcia do kluczowych branż województwa (Strategia Rozwoju) m. in.: przemysł rolno-spożywczy, przetwórstwo drewna, turystyka… Preferowane będą szkolenia kształcące pracowników na potrzeby następujących obszarach: rolno-spożywczy, turystyczny, w tym hotelarstwo i gastronomia, budowlany, w tym budownictwo drogowe, spawalnictwa, usług dla starzejącego się społeczeństwa, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli.

7 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Kryterium komplementarności Kryterium strategiczne: Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym w ramach innych niż EFS środków pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Priorytet VI - waga punktowa – 4 pkt. Pddz. 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Dz. 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Priorytet VII - waga punktowa – 4 pkt. Pddz. 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Pddz. 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

8 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Kryterium komplementarności cd. Priorytet VIII - waga punktowa – 4 pkt. Pddz. 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Priorytet IX - waga punktowa – 4 pkt. Pddz. 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Pddz. 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Dz. 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Dz. 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

9 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Kryterium branż strategicznych Kryterium strategiczne: preferowane będą szkolenia kształcące pracowników na potrzeby następujących obszarach: rolno-spożywczy, turystyczny, w tym hotelarstwo i gastronomia, budowlany, w tym budownictwo drogowe, spawalnictwa, usług dla starzejącego się społeczeństwa, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli. Priorytet VIII - waga punktowa – 3 pkt. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Priorytet IX - waga punktowa – 5 pkt. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

10 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Harmonogram ogłaszania konkursów na 2009 rok – Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PriorytetDziałaniePoddziałanieTyp konkursu Planowany termin ogłoszenia konkursu Priorytet VIDziałanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 otwarty INNOWACYJNE- Zamknięty I kw. INNOWACYJNE- III kw. Poddziałanie 6.1.2 projekty systemowe nie dotyczy Poddziałanie 6.1.3 Działanie 6.2 ----------------------otwartyI kw. Działanie 6.3 ----------------------otwartyI kw.

11 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Harmonogram ogłaszania konkursów na 2009 rok – Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 projekty systemowe INNOWACYJNE - Zamknięty nie dotyczy INNOWACYJNE - III kw. Poddziałanie 7.1.2 Poddziałanie 7.1.3 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 zamkniętyII kw. (PONADNARODOWE – Zamknięty) ( PONADNARODOW E - III kw.) Poddziałanie 7.2.2 zamkniętyI kw. Działanie 7.3 -------------------zamkniętyI kw., III kw.

12 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Harmonogram ogłaszania konkursów na 2009 rok – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 otwarty zamknięt y Nie przewidziano projektów Innowacyjnych I kw.II kw. Nie przewidziano projektów Innowacyjnych Poddziałanie 8.1.2 otwartyI kw. Poddziałanie 8.1.3 otwartyI kw. Poddziałanie 8.1.4 projekty systemowenie dotyczy Działanie 8.2 Poddziałanie 8.2.1 otwarty ( PONADNARODOWE – Zamknięty) II kw. ( PONADNARODOWE - IV kw.) Poddziałanie 8.2.2 projekty systemowenie dotyczy

13 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Harmonogram ogłaszania konkursów na 2009 rok – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 zamknięty INNOWACYJNE - Zamknięty II kw. INNOWACYJNE - III kw. Poddziałanie 9.1.2 zamkniętyI kw. Poddziałanie 9.1.3 projekty systemowenie dotyczy Działanie 9.2 ------------------- zamkniętyI kw. (PONADNARODOWE – Zamknięty) (PONADNARODOWE - I Kw., IV kw.) Działanie 9.3 ------------------- zamkniętyII kw. (PONADNARODOWE – Zamknięty) (PONADNARODOWE - II kw., IV kw.) Działanie 9.4 ------------------- zamkniętyII kw. (PONADNARODOWE – Zamknięty) (PONADNARODOWE - II kw., IV kw.) Działanie 9.5 ------------------- - otwartyIII kw.

14 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zaplanowana kontraktacja na 2009 rok – Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Kontraktacja PO KL w 2009 r. (w PLN) Działanie 6.185 000 000 Poddziałanie 6.1.115 000 000 Poddziałanie 6.1.20 Poddziałanie 6.1.370 000 000 Działanie 6.215 000 000 Działanie 6.31 000 000 RAZEM PRIORYTET VI101 000 000

15 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zaplanowana kontraktacja na 2009 rok – Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.133 665 328 Poddziałanie 7.1.129 081 336 Poddziałanie 7.1.22 876 176 Poddziałanie 7.1.31 707 816 Działanie 7.213 522 000 Poddziałanie 7.2.110 522 000 Poddziałanie 7.2.23 000 000 Działanie 7.33 380 000 RAZEM PRIORYTET VII50 567 328

16 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zaplanowana kontraktacja na 2009 rok – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.141 600 000 Poddziałanie 8.1.130 000 000 Poddziałanie 8.1.210 000 000 Poddziałanie 8.1.31 600 000 Poddziałanie 8.1.40 Działanie 8.27 578 676 Poddziałanie 8.2.13 031 470 Poddziałanie 8.2.24 547 205 RAZEM PRIORYTET VIII49 178 676

17 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zaplanowana kontraktacja na 2009 rok – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.119 273 046 Poddziałanie 9.1.15 847 682 Poddziałanie 9.1.211 695 364 Poddziałanie 9.1.31 730 000 Działanie 9.212 464 385 Działanie 9.34 467 005 Działanie 9.42 341 575 Działanie 9.56 187 685 RAZEM PRIORYTET IX44 733 696

18 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zaplanowana kontraktacja na 2009 rok - ogółem PRIORYTET VI - 101 000 000 PLN PRIORYTET VII - 50 567 328 PLN PRIORYTET VIII - 49 178 676 PLN PRIORYTET IX - 44 733 696 PLN Ogółem - 245 479 700 PLN


Pobierz ppt "Plany Działań na rok 2009 dla Priorytetów komponentu regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google