Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plany Działań na rok 2009 dla Priorytetów komponentu regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plany Działań na rok 2009 dla Priorytetów komponentu regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim."— Zapis prezentacji:

1 Plany Działań na rok 2009 dla Priorytetów komponentu regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim

2 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan prezentacji: Główne wyzwania Harmonogram konkursów na rok 2009 Planowana wartość kontraktacji Zagadnienia horyzontalne – kryteria wyboru

3 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Główne wyzwania Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia do 2015 roku na poziomie 58 % Potrzeba koncentracji wsparcia i wykorzystania współdziałania z innymi programami Inwestowanie EFS w kadry dla, których stworzone zostaną miejsca pracy w strategicznych branżach (specjalizacja regionu) Rozwiązanie specyficznych problemów w poszczególnych obszarach (rynku pracy, integracji, społecznej, zatrudnienia i edukacji)

4 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Max 20 pkt. Max 100 pkt.

5 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zasady formułowania kryteriów Powinny odzwierciedlać specyficzne potrzeby danego regionu lub obszaru a także cele i priorytety zawarte w obowiązujących strategiach regionalnych i sektorowych. Powinny być zgodne z Zaleceniami dla IP w zakresie formułowania i stosowania szczegółowych kryteriów wyboru projektów Powinny uwzględniać wyniki ewaluacji krajowych i regionalnych. Powinny brać po uwagę doświadczenia inicjatywy EQUAL. Będą po raz pierwszy konsultowane z KE. Zasada weryfikowalności kryterium (uniknięcie problemów z odwołaniami) Charakter strategiczny a nie techniczny.

6 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zagadnienia horyzontalne Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym w ramach innych niż EFS środków pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), Dopasowanie wsparcia do kluczowych branż województwa (Strategia Rozwoju) m. in.: przemysł rolno-spożywczy, przetwórstwo drewna, turystyka… Preferowane będą szkolenia kształcące pracowników na potrzeby następujących obszarach: rolno-spożywczy, turystyczny, w tym hotelarstwo i gastronomia, budowlany, w tym budownictwo drogowe, spawalnictwa, usług dla starzejącego się społeczeństwa, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli.

7 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Kryterium komplementarności Kryterium strategiczne: Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym w ramach innych niż EFS środków pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Priorytet VI - waga punktowa – 4 pkt. Pddz Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Dz. 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Priorytet VII - waga punktowa – 4 pkt. Pddz Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Pddz Wsparcie ekonomii społecznej

8 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Kryterium komplementarności cd. Priorytet VIII - waga punktowa – 4 pkt. Pddz Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Priorytet IX - waga punktowa – 4 pkt. Pddz Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Pddz Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Dz. 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Dz. 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

9 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Kryterium branż strategicznych Kryterium strategiczne: preferowane będą szkolenia kształcące pracowników na potrzeby następujących obszarach: rolno-spożywczy, turystyczny, w tym hotelarstwo i gastronomia, budowlany, w tym budownictwo drogowe, spawalnictwa, usług dla starzejącego się społeczeństwa, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli. Priorytet VIII - waga punktowa – 3 pkt. Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Priorytet IX - waga punktowa – 5 pkt. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

10 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Harmonogram ogłaszania konkursów na 2009 rok – Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PriorytetDziałaniePoddziałanieTyp konkursu Planowany termin ogłoszenia konkursu Priorytet VIDziałanie 6.1 Poddziałanie otwarty INNOWACYJNE- Zamknięty I kw. INNOWACYJNE- III kw. Poddziałanie projekty systemowe nie dotyczy Poddziałanie Działanie otwartyI kw. Działanie otwartyI kw.

11 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Harmonogram ogłaszania konkursów na 2009 rok – Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie projekty systemowe INNOWACYJNE - Zamknięty nie dotyczy INNOWACYJNE - III kw. Poddziałanie Poddziałanie Działanie 7.2 Poddziałanie zamkniętyII kw. (PONADNARODOWE – Zamknięty) ( PONADNARODOW E - III kw.) Poddziałanie zamkniętyI kw. Działanie zamkniętyI kw., III kw.

12 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Harmonogram ogłaszania konkursów na 2009 rok – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie otwarty zamknięt y Nie przewidziano projektów Innowacyjnych I kw.II kw. Nie przewidziano projektów Innowacyjnych Poddziałanie otwartyI kw. Poddziałanie otwartyI kw. Poddziałanie projekty systemowenie dotyczy Działanie 8.2 Poddziałanie otwarty ( PONADNARODOWE – Zamknięty) II kw. ( PONADNARODOWE - IV kw.) Poddziałanie projekty systemowenie dotyczy

13 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Harmonogram ogłaszania konkursów na 2009 rok – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie zamknięty INNOWACYJNE - Zamknięty II kw. INNOWACYJNE - III kw. Poddziałanie zamkniętyI kw. Poddziałanie projekty systemowenie dotyczy Działanie zamkniętyI kw. (PONADNARODOWE – Zamknięty) (PONADNARODOWE - I Kw., IV kw.) Działanie zamkniętyII kw. (PONADNARODOWE – Zamknięty) (PONADNARODOWE - II kw., IV kw.) Działanie zamkniętyII kw. (PONADNARODOWE – Zamknięty) (PONADNARODOWE - II kw., IV kw.) Działanie otwartyIII kw.

14 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zaplanowana kontraktacja na 2009 rok – Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Kontraktacja PO KL w 2009 r. (w PLN) Działanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie Działanie RAZEM PRIORYTET VI

15 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zaplanowana kontraktacja na 2009 rok – Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie RAZEM PRIORYTET VII

16 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zaplanowana kontraktacja na 2009 rok – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie Poddziałanie Poddziałanie RAZEM PRIORYTET VIII

17 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zaplanowana kontraktacja na 2009 rok – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie Działanie Działanie Działanie Działanie RAZEM PRIORYTET IX

18 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zaplanowana kontraktacja na 2009 rok - ogółem PRIORYTET VI PLN PRIORYTET VII PLN PRIORYTET VIII PLN PRIORYTET IX PLN Ogółem PLN


Pobierz ppt "Plany Działań na rok 2009 dla Priorytetów komponentu regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google