Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Plan Działania na lata 2007-2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Plan Działania na lata 2007-2008."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Plan Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty

2 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Diagnoza sytuacji DiagnozaFormy wsparcia Brak spójnych mechanizmów i narzędzi pozwalających na systematyczne dokonywanie oceny i kontroli jakości pracy szkół oraz placówek oświatowych Potrzeba poprawy jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli Konieczność lepszego powiązanie oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy Konieczność stworzenia możliwości potwierdzania i porównywania kwalifikacji zawodowych i ogólnych, formalnych, pozaformalnych oraz nieformalnych. Badania w obszarze oświaty, opracowanie metodologii zobiektywizowanej oceny pracy szkół, rozwój systemu egzaminów zewnętrznych oraz poprawa jakości i efektywności nadzoru pedagogicznego. Ujednolicenie systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli oraz uruchomienie nowego typu studiów wyższych i podyplomowych dla nauczycieli Doskonalenie podstaw programowych, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój systemu doradztwa i poradnictwa zawodowego Opracowanie koncepcji Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Systemu Kwalifikacji

3 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet III – cele realizowane w latach 2007-2008 Cel pierwszy: Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań oraz ich wykorzystanie w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą (osiągnięcie około 20% efektów oczekiwanych w 2013 r.) Cel drugi: Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli (osiągnięcie około 10% efektów oczekiwanych w 2013 r.) Cel trzeci: Poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy (osiągnięcie około 7% efektów oczekiwanych w 2013 r.) Cel czwarty: Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie (osiągnięcie około 25% efektów oczekiwanych w 2013 r.)

4 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Priorytet III – alokacja finansowa Budżet Priorytetu III na lata 2007-2013 w EUR Priorytet IIIŁącznieEFSPriorytet/ ogółem Środki krajowe Wysoka jakość systemu oświaty 1 006 236 268 EUR 855 300 828 EUR 8,8% 150 935 440 EUR Instytucja Pośrednicząca: Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Działanie 3.1Działanie 3.2Działanie 3.3Działanie 3.4Priorytet III ogółem 106 539 040 PLN 75 487 388 PLN 309 112 481 PLN 51 206 137 PLN 542 345 046 PLN Plan finansowy Priorytetu III na lata 2007-2008 w PLN

5 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty systemowe przewidziane do realizacji w latach 2007-2008 Ministerstwo Edukacji Narodowej: Opracowanie metodologii zobiektywizowanej oceny jakości pracy szkoły na różnych poziomach zarządzania (2008-2010) Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego – etap I (2007-2008) Ujednolicenie systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (2008-2013) Doskonalenie podstaw programowych ukierunkowane na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy (2008-2010) Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie (2008-2009)

6 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty systemowe przewidziane do realizacji w latach 2007-2008 Centralna Komisja Egzaminacyjna: Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych (2007-2009) Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej – EWD (2007-2013) Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych (2007-2010) Pilotaż nowych egzaminów maturalnych i eksternistycznych (2007- 2010) Pilotaż nowych egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu w klasie VI (2007-2009)

7 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty systemowe przewidziane do realizacji w latach 2007-2008 Pilotaż nowej formuły egzaminu zawodowego (2007-2008) Budowa banków zadań (2007-2009) Opracowanie założeń Krajowego Systemu Informatycznego (2007-2008) Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej, w tym realizacja projektów ponadnarodowych (2007-2008) Specjalistyczne publikacje dotyczące egzaminów zewnętrznych (2007-2008) Centralna Komisja Egzaminacyjna

8 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty systemowe przewidziane do realizacji w latach 2007-2008 Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą: Opracowanie innowacyjnych programów nauczania w szkołach należących do polskiego systemu oświaty, których siedziba znajduje się poza granicami Polski (2008-2010) Instytut Badań Edukacyjnych: Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji (2008)

9 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty systemowe przewidziane do realizacji w latach 2007-2008 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: Tworzenie zaplecza badawczego i informacyjnego systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych (2008 i 2009) Kuratoria oświaty: Programy wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego – etap II (2008-2009)

10 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Grupy docelowe – kto bezpośrednio skorzysta z pomocy? placówki oświatowe uczelnie i jednostki naukowe uczelnie i jednostki naukowe organy prowadzące szkoły i placówki organy prowadzące szkoły i placówki administracja oświatowa administracja oświatowa kuratoria oświaty kuratoria oświaty placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli Centralna Komisja Egzaminacyjna Okręgowe Komisje Egzaminacyjne Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dzieci i młodzież przebywające za granicą dzieci i młodzież przebywające za granicą

11 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Projekty konkursowe przewidziane do realizacji w latach 2007-2008 Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych (Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia) Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości (Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia) Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów (Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie) Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego (Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie)

12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Kryteria wyboru projektów Poddziałanie 3.3.2 – Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych Kryteria dostępu: a) Grupy docelowe: osoby przygotowujące się do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych b) Wartość projektu: Powyżej 50 tys. zł c) studia muszą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2110)

13 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Kryteria wyboru projektów – c.d. Poddziałanie 3.3.4 – Modernizacja treści i metod kształcenia Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii Informacyjno komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości. Kryteria dostępu: Grupy docelowe: szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych Obszar realizacji: Projekty skierowane do uczniów i szkół, z co najmniej 3 województw Okres realizacji projektów: Projekty trwają co najmniej 3 lata Wartość projektu: Powyżej 50 tys. zł Kryteria strategiczne: projekty dotyczące kształcenia w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości projekty realizowane we współpracy z uczelniami oraz jednostkami naukowymi w zakresie tworzenia szkolnego ruchu naukowego, jako formy identyfikacji oraz wsparcia rozwoju uczniów zdolnych projekty realizowane we współpracy z organami prowadzącymi szkoły, lokalnymi partnerami społecznymi

14 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Kryteria wyboru projektów – c.d. Poddziałanie 3.4.3 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów Kryteria dostępu: a) Grupy docelowe: uczniowie i rodzice nauczyciele i doradcy zawodowi instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące poradnie psychologiczno-pedagogiczne b) Wartość projektu: Powyżej 50 tys. zł Kryteria strategiczne: Preferowane będą projekty dotyczące opracowania narzędzi i metod diagnozowania uczniów ze wszystkich grup wiekowych

15 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Kryteria wyboru projektów – c.d. Poddziałanie 3.4.3 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego Kryteria dostępu: a) Grupy docelowe: nauczyciele przedmiotów zawodowych instruktorzy praktycznej nauki zawodu b)Wartość projektu: Powyżej 50 tys. zł Staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w ramach opracowanych programów powinny trwać minimum 2 tygodnie

16 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Zakładane wartości wskaźników

17 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Kontakt Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa Tel. (022) 34 74 881 Fax. (022) 34 74 883 www.men.gov.pl


Pobierz ppt "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Plan Działania na lata 2007-2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google