Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Joanna Klimek Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Joanna Klimek Program Operacyjny Kapitał Ludzki"— Zapis prezentacji:

1 Joanna Klimek Program Operacyjny Kapitał Ludzki
w województwie lubuskim w latach Joanna Klimek Główny specjalista Wydział Informacji i Promocji Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Gorzów Wlkp., 28 lutego 2008r.

2 Joanna Klimek, Waldemar Banaszek Punkt Informacyjny PO KL
Punkt Informacyjny PO KL Pokój 136 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, ul. Podgórna 7 Tel

3 www.efs.gov.pl www.efs.lubuskie.pl

4 Regionalne Ośrodki EFS w województwie lubuskim
Punkt info: tel Punkt info:

5 Niezbędne dokumenty dla projektodawców PO KL:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Wytyczne Minister Rozwoju Regionalnego (m.in. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) Opis systemu realizacji PO KL Dokumentacja konkursowa ( ogłoszenie o konkursie - prasa regionalna) Roczne Plany Działania dla każdego Priorytetu (

6 Kwalifikacje projektów w województwie lubuskim:
Kryteria dostępu: projekty o minimalnej wartości zł (Działanie 9.5 do zł) projekty realizowane wyłącznie na terenie województwa lubuskiego projekty, których zakładany okres realizacji nie przekracza 2 lat. 2. Kryteria strategiczne: wskazane są w Planie Działania (gwarantują dodatkową liczbę punktów – max 20).

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Obejmuje całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach W latach działania Europejskiego Funduszu Społecznego były realizowane w ramach II Priorytetu ZPORR, SPO RZL, IW EQUAL

8 Podział środków finansowych w ramach PO KL
Alokacja finansowa Programu tys. EUR, środki EFS stanowią 85% tj tys. EUR środki krajowe stanowią 15 % tj tys. EUR Podział środków w ramach Programu: Komponent centralny: ok. 40 % Komponent regionalny: ok. 60 % Dodatkowe 3% alokacji z ogólnej puli środków ustanowionej dla Priorytetów regionalnych przeznaczone zostało dla województw Polski wschodniej

9 wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.
Główny cel programu: wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Obszary wsparcia: Rynek pracy Edukacja Integracja społeczna Rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich Administracja publiczna Promocja postaw zdrowotnych wśród osób pracujących.

10 Komplementarność PO KL ze strategicznymi dokumentami województwa lubuskiego
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia

11 Struktura PO Kapitał Ludzki
Komponent krajowy (centralny) Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna (MPiPS) Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących (PARP) Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (MEN) Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka (MNiSW) Priorytet V Dobre rządzenie (MRR)

12 Struktura PO Kapitał Ludzki
Komponent regionalny (UM) Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (WUP) Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc Techniczna

13 Propozycja algorytmu dla PO Kapitał Ludzki
Algorytm 40/15/25/10/10 bazujący na: liczbie mieszkańców w województwie (40) liczbie małych i średnich przedsiębiorstw (15) liczbie zarejestrowanych bezrobotnych (25) liczbie osób utrzymujących się z rolnictwa na 100 ha ziem uprawnych, w stosunku do osób utrzymujących się z rolnictwa w regionie (10) zróżnicowaniu regionalnym poziomu PKB na 1 mieszkańca (10)

14 Wielkość wsparcia EFS dla Województwa Lubuskiego
Środki komponentu regionalnego PO KL EUR podzielone algorytmem 40/15/25/10/10 Wielkość wsparcia komponentu regionalnego EUR w przeliczeniu na 1 mieszkańca

15 Wysokość alokacji środków w ramach PO KL dla Województwa Lubuskiego
PLN Wysokość alokacji środków w ramach PO KL dla Województwa Lubuskiego

16 konstrukcja programu :
Priorytety Szczegółowy opis priorytetów jako załącznik do programu definiuje : Działania Poddziałania system wyboru projektów : Wsparcie systemowe Konkurs projektów

17 Projekty w procedurze konkursowej:
konkurs otwarty: nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednia decyzją IOK. konkurs zamknięty: organizowany jest cyklicznie.

18 Strategiczne cele edukacji europejskiej
Cel strategiczny 1 Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w UE Cel strategiczny 2 Ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji Cel strategiczny 3 Otwarcie systemów edukacji na środowisko i świat

19 Różnorodność rozwiązań
Różny wiek rozpoczynania i kończenia nauki Szkolnictwo prywatne Programy nauczania Zarządzanie

20 Podobieństwa Trójstopniowy system edukacji
Brak czasu na realizacje programów Problemy z dyscypliną i bezpieczeństwem Niska motywacja uczniów

21 Problemy współczesnej edukacji
Wyrównywanie szans Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Szkolnictwo zawodowe (brak dostosowania do rynku pracy) Kształcenie ustawiczne (słaby rozwój, mało popularne, brak dostosowania do rynku pracy) Kompetencje kluczowe – edukacja dla przyszłości

22 Wyrównywanie szans = likwidacja barier
Bariery: - miejsce zamieszkania (wieś, blokowiska miejskie) wykształcenie rodziców sytuacja materialna rodziny patologia mniejszości narodowe niepełnosprawność dziecka kiepska szkoła

23 Cele realizacji PO KL w obszarze edukacji
Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli Poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu i jakości edukacji, szczególnie między obszarami wiejskimi i miejskimi Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego

24 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Alokacja ogólna: ,52 Euro Alokacja na rok 2008: PLN

25 alokacja środków na 2008 rok - 7 120 391 zł Cel działania:
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty alokacja środków na 2008 rok zł Cel działania: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia

26 rozwój kompetencji kluczowych
Programy rozwojowe szkół i przedszkoli- rozwój kompetencji kluczowych (ponad przedmiotowych, uniwersalnych) Umiejętność uczenia się (samodzielne zdobywanie wiedzy) Skuteczna komunikacja interpersonalna Twórcze rozwiązywanie problemów Efektywna praca zespołowa Komputer, języki obce

27 rozwój kompetencji kluczowych
Programy rozwojowe szkół i przedszkoli- rozwój kompetencji kluczowych Działania „nastawione na przyszłość”, które pomogą funkcjonować zawodowo w rzeczywistości trudnej dziś do przewidzenia. Przedszkole – 2008 rok SP – 2011 Gimnazjum – 2017 Liceum – 2020 Studia Praca zawodowa – 2028 rok

28 alokacja środków na 2008 rok – 2 289 918 zł
Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe alokacja środków na 2008 rok – zł Kryteria strategiczne: 1. W przypadku projektów, których celem jest tworzenie nowych lub wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego możliwość uzyskania dodatkowych punktów jest dla: projektów, w których minimum 50% Beneficjentów Ostatecznych stanowią dzieci zamieszkujące na terenach wiejskich – 10 pkt. projektów obejmujących wsparciem integrację dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi – 5 pkt. 2. W przypadku projektów, których celem jest promocja edukacji przedszkolnej, możliwość uzyskania dodatkowych punktów przewidziana jest dla: a) projektów realizowanych na terenach wiejskich i skierowanych do odbiorców z terenów wiejskich – 5 pkt.

29 alokacja środków na 2008 rok – 2 289 918 zł
Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe alokacja środków na 2008 rok – zł Typy projektów: tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w szczególności na obszarach wiejskich) wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu - opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną

30 Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe alokacja środków na 2008 rok – zł Beneficjent: wszystkie podmioty Grupy docelowe: dzieci w wieku przedszkolnym (3 - 5) lat rodzice dzieci w wieku przedszkolnym istniejące przedszkola

31 alokacja środków na 2008 rok – 4 533 553 zł
Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe alokacja środków na 2008 rok – zł Kryteria strategiczne: W ramach Poddziałania możliwość uzyskania dodatkowych punktów przewidziana jest dla: a) projektów wdrażanych w szkołach na obszarach wiejskich – 10 pkt. b) projektów realizowanych w partnerstwie z jedną lub więcej organizacją pozarządową, posiadającą wpisaną w swoim statucie i prowadzącą działalność edukacyjno-oświatową – 10 pkt.

32 alokacja środków na 2008 rok – 4 533 553 zł
Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe alokacja środków na 2008 rok – zł Typ realizowanych projektów: Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia - doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym)

33 Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe alokacja środków na 2008 rok – zł Typy projektów: programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych - rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery)

34 Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe alokacja środków na 2008 rok – zł Typ projektów: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne - wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

35 alokacja środków na 2008 rok – 4 533 553 zł Beneficjent:
Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe alokacja środków na 2008 rok – zł Beneficjent: Wszystkie podmioty Grupy docelowe: - szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne - poradnie psychologiczno – pedagogiczne - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie ogólne - osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty

36 Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe
alokacja środków na 2008 rok – zł Typy projektów: - realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

37 Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe
alokacja środków na 2008 rok – zł Beneficjent: Samorząd województwa Grupy docelowe: - szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny.

38 alokacja środków na 2008 rok – 4 856 696 zł Kryteria strategiczne:
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego alokacja środków na 2008 rok – zł Kryteria strategiczne: W przypadku projektów dotyczących programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe możliwość dodatkowych punktów będą miały: a) Projekty realizowane w partnerstwie z przedsiębiorstwami – 20 pkt.

39 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
alokacja środków na 2008 rok – zł Cel działania: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

40 alokacja środków na 2008 rok – 4 856 696 zł Typy projektów:
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekty konkursowe alokacja środków na 2008 rok – zł Typy projektów: diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym)

41 alokacja środków na 2008 rok – 4 856 696 zł Typy projektów:
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekty konkursowe alokacja środków na 2008 rok – zł Typy projektów: dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących) - współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki)

42 alokacja środków na 2008 rok – 4 856 696 zł
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekty konkursowe alokacja środków na 2008 rok – zł Typy projektów: - wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne - wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawę jakości nauczania

43 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekty konkursowe
alokacja środków na 2008 rok – zł Typ beneficjentów: Wszystkie podmioty Grupy docelowe: Między innymi: - uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem osób dorosłych) - szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) - partnerzy społeczno – gospodarczy - pracodawcy

44 Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego – projekty konkursowe
alokacja środków na 2008 rok – zł Kryteria strategiczne: W ramach Działania możliwość uzyskania dodatkowych punktów będą miały projekty: zorientowane na dostosowanie oferty placówek prowadzących kształcenie ustawiczne do potrzeb regionalnego rynku pracy – 5 pkt. W przypadku projektów: - realizujących programy formalnego kształcenia ustawicznego, skierowanych do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji w formach szkolnych, - dotyczących formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalnych i nieformalnych, - dotyczących usług doradczych w zakresie wyboru ścieżki kształcenia projekty, w których minimum 10% Beneficjentów Ostatecznych stanowić będą osoby dorosłe zamieszkujące tereny wiejskie – 10 pkt. 3. W przypadku projektów informacyjnych: a) projekty, które realizowane będą co najmniej w 50% na terenach wiejskich – 5 pkt.

45 Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego – projekty konkursowe
alokacja środków na 2008 rok – zł Cel działania: Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy.

46 Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego – projekty konkursowe
alokacja środków na 2008 rok – zł Typy projektów: kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji) usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia formalnego (lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy

47 alokacja środków na 2008 rok – 1 740 550 zł
Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego – projekty konkursowe alokacja środków na 2008 rok – zł Typy projektów: - wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na: - monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy - podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty - rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu

48 alokacja środków na 2008 rok – 1 740 550 zł Beneficjenci:
Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego – projekty konkursowe alokacja środków na 2008 rok – zł Beneficjenci: wszystkie podmioty Grupy docelowe: - osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18 – 24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) - placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalnego kształcenia ustawicznego - partnerzy społeczno – gospodarczy - pracodawcy

49 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekty konkursowe
alokacja środków na 2008 rok – zł Kryteria strategiczne: W ramach Działania możliwość uzyskania dodatkowych punktów będą miały projekty: w których co najmniej 50% Beneficjentów Ostatecznych stanowić będą nauczyciele i/lub pracownicy administracji oświatowej pracujący w szkołach lub placówkach kształcenia zawodowego - 10 pkt. b) w których co najmniej 30% Beneficjentów Ostatecznych stanowić będą nauczyciele i/lub pracownicy administracji oświatowej pracujący w szkołach lub placówkach oświatowych na terenach wiejskich - 10 pkt.

50 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekty konkursowe
alokacja środków na 2008 rok – zł Cel Działania: Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniająca się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

51 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekty konkursowe
alokacja środków na 2008 rok – zł Typy projektów: - studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć) studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu - studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia - studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej - programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych)

52 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekty konkursowe
alokacja środków na 2008 rok – zł Beneficjenci: wszystkie podmioty Grupy docelowe: - nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych - kadra administracyjna i zarządzająca oświatą

53 alokacja środków na 2008 rok – 706 343 zł Kryteria strategiczne:
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – projekty konkursowe alokacja środków na 2008 rok – zł Kryteria strategiczne: 1. W ramach Działania możliwość uzyskania dodatkowych punktów przewidziana jest dla: a) projektów upowszechniających kształcenie ustawiczne wśród mieszkańców terenów wiejskich - 10 pkt. b) projektów upowszechniających w świadomości mieszkańców terenów wiejskich korzyści płynące z edukacji przedszkolnej - 10 pkt.

54 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – projekty konkursowe
alokacja środków na 2008 rok – zł Cel Działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

55 alokacja środków na 2008 rok – 706 343 zł
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – projekty konkursowe alokacja środków na 2008 rok – zł Typy projektów: - tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich - projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach - działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia

56 alokacja środków na 2008 rok – 706 343 zł Beneficjeci:
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – projekty konkursowe alokacja środków na 2008 rok – zł Beneficjeci: wszystkie podmioty Grupy docelowe: - mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców - społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich - podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju

57 Cross-Financing: limit środków C-F został określony dla poszczególnych działań IX Priorytetu do wysokości 10% (z wyłączeniem Działania 9.4)

58 Minimalna/Maksymalna wartość projektu
Minimalna wartość projektu to zł, z wyłączeniem działania 9.5, w którym zł jest maksymalnym pułapem

59 Punkt Informacyjny PO KL
Joanna Klimek Punkt Informacyjny PO KL Pokój 136 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, ul. Podgórna 7 Tel


Pobierz ppt "Joanna Klimek Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google