Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 18.03.2011 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 18.03.2011 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 18.03.2011 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 www.olsztyn.roEFS.pl Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie bezrobociu. Wydatkowanie środków z EFS odbywa się w okresach 7- letnich. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Określa rodzaj przedsięwzięć, na jakie mogą być wydatkowane środki z EFS w latach 2007-2013. Program został zatwierdzony do realizacji przez Komisję Europejską 28 września 2007 r.

3 www.olsztyn.roEFS.pl Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. Komponent centralny - środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, Komponent regionalny - środki zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

4 www.olsztyn.roEFS.pl Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V. Dobre rządzenie Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc Techniczna KOMPONENT CENTRALNY KOMPONENR REGIONALNY

5 www.olsztyn.roEFS.pl KTO MOŻE REALIZOWAĆ PROJEKTY W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. W trybie konkursowym projekty mogą realizować wszystkie podmioty m.in.: - instytucje rynku pracy, - instytucje szkoleniowe, - jednostki administracji rządowej i samorządowej, - przedsiębiorcy, - instytucje otoczenia biznesu, - organizacje pozarządowe, - instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, - inne podmioty.

6 www.olsztyn.roEFS.pl Cross-financing Zgodnie z art. 34 ust. 2 Rozporządzenia nr 1083/2006/WE działania współfinansowane z EFS mogą być, w sposób komplementarny i z zastrzeżeniem pułapu 10% (priorytet VII – 15%), tzw. wydatki twarde, pod warunkiem że są one konieczne do odpowiedniej realizacji operacji i są bezpośrednio z nią powiązane.

7 www.olsztyn.roEFS.pl KOMPONENT REGIONALNY PO KAPITAŁ LUDZKI

8 www.olsztyn.roEFS.pl Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich

9 www.olsztyn.roEFS.pl 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie. 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. 3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy. 4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, - staże/praktyki zawodowe, - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

10 www.olsztyn.roEFS.pl 5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza. 6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania. 7. Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe). TERMIN: 31.03.2011, konkurs otwarty Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

11 www.olsztyn.roEFS.pl Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŜliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej - wsparcie pomostowe TERMIN: 31.03.2011, konkurs otwarty Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

12 www.olsztyn.roEFS.pl Priorytet VII – Promocja integracji społecznej

13 www.olsztyn.roEFS.pl Typy projektów: -Wsparcie (prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności CIS, KIS, ZAZ i innych podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej (nie dotyczy WTZ) -Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie lub zmianę kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -Staże i zatrudnienie subsydiowane i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy -Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe prowadzące do integracji społecznej i zawodowej -Rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego (centra aktywizacji lokalnej, animacja lokalna, streetworking) Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

14 www.olsztyn.roEFS.pl -Rozwijanie kompetencji społecznych, niezbędnych w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia -Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne -Promocja i wsparcie wolontariatu w zakresie integracji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem -Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice, kluby środowiskowe) -Kampanie promocyjno-informacyjne z zakresu równości szans, promowania postaw aktywnych itd. -Rozwój partnerstwa publiczno-społecznego TERMIN: do 18.04.2011 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

15 www.olsztyn.roEFS.pl Typy projektów: Wsparcie finansowe dla funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi: Usługi prawne, finansowe, marketingowe Doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej Partnerstwa lokalne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Promocja ekonomii społecznej Inkubatory przedsiębiorczości społecznej TERMIN: do 4.04.2011 Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

16 www.olsztyn.roEFS.pl Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki

17 www.olsztyn.roEFS.pl Typy projektów: -Szkolenia ogólne i specjalistyczne oraz doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania, organizacji pracy, zarządzania BHP, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku itp. -Doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi (poza procesami inwestycyjnymi) TERMIN: od 15.03.2011, od 24.05.2011 – konkursy otwarte Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

18 www.olsztyn.roEFS.pl Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. TERMIN: od 15.03.2011, konkurs otwarty Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

19 www.olsztyn.roEFS.pl Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

20 www.olsztyn.roEFS.pl Typ projektów: Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich). Wparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym lub jej utrzymania w przypadku placówek zagrożonych likwidacją m.in. poprzez wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp. Termin: do 11.04.2011 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

21 www.olsztyn.roEFS.pl Typ projektów: Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów -Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne -Opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, -Programy umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia (będące poza system szkolnictwa) -Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (ICT, języki obce, nauki przyrodnicze i matematyczne) Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

22 www.olsztyn.roEFS.pl -Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym -Wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania -Wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową Termin: do 8.04.2011 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

23 www.olsztyn.roEFS.pl Typ projektów: Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów: -Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze -Doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna -Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych -Efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego -Modernizacja oferty kształcenia zawodowego Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

24 www.olsztyn.roEFS.pl -Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy -Wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne -Wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania -Wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką TERMIN: 31.03.2011 do 9.04.2011 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

25 www.olsztyn.roEFS.pl Typ projektów: -kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych -programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny -Usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy -Wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego (monitoring potrzeb, podwyższanie jakości oferty, rozwój innowacyjnych form kształcenia) TERMIN: 20.04.2011 do 20.05.2011 Działanie 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

26 www.olsztyn.roEFS.pl Typ projektów: -Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną -Studia podyplomowe i kursy dla pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego -Studia wyższe dla nauczycieli -Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej -Programy przekwalifikowania nauczycieli w kierunku kształcenia ustawicznego TERMIN: 20.04.2011 do 20.05.2011 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

27 Piotr Pniewski Doradca Regionalnego Ośrodka EFS w Olsztynie p.pniewski@eswip.pl Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 18.03.2011 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google