Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 18.03.2011 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 18.03.2011 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie bezrobociu. Wydatkowanie środków z EFS odbywa się w okresach 7- letnich. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Określa rodzaj przedsięwzięć, na jakie mogą być wydatkowane środki z EFS w latach Program został zatwierdzony do realizacji przez Komisję Europejską 28 września 2007 r.

3 Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. Komponent centralny - środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, Komponent regionalny - środki zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

4 Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V. Dobre rządzenie Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc Techniczna KOMPONENT CENTRALNY KOMPONENR REGIONALNY

5 KTO MOŻE REALIZOWAĆ PROJEKTY W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. W trybie konkursowym projekty mogą realizować wszystkie podmioty m.in.: - instytucje rynku pracy, - instytucje szkoleniowe, - jednostki administracji rządowej i samorządowej, - przedsiębiorcy, - instytucje otoczenia biznesu, - organizacje pozarządowe, - instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, - inne podmioty.

6 Cross-financing Zgodnie z art. 34 ust. 2 Rozporządzenia nr 1083/2006/WE działania współfinansowane z EFS mogą być, w sposób komplementarny i z zastrzeżeniem pułapu 10% (priorytet VII – 15%), tzw. wydatki twarde, pod warunkiem że są one konieczne do odpowiedniej realizacji operacji i są bezpośrednio z nią powiązane.

7 KOMPONENT REGIONALNY PO KAPITAŁ LUDZKI

8 Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich

9 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie. 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. 3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy. 4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, - staże/praktyki zawodowe, - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

10 5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza. 6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania. 7. Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe). TERMIN: , konkurs otwarty Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

11 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŜliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej - wsparcie pomostowe TERMIN: , konkurs otwarty Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

12 Priorytet VII – Promocja integracji społecznej

13 Typy projektów: -Wsparcie (prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności CIS, KIS, ZAZ i innych podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej (nie dotyczy WTZ) -Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie lub zmianę kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -Staże i zatrudnienie subsydiowane i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy -Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe prowadzące do integracji społecznej i zawodowej -Rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego (centra aktywizacji lokalnej, animacja lokalna, streetworking) Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

14 -Rozwijanie kompetencji społecznych, niezbędnych w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia -Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne -Promocja i wsparcie wolontariatu w zakresie integracji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem -Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice, kluby środowiskowe) -Kampanie promocyjno-informacyjne z zakresu równości szans, promowania postaw aktywnych itd. -Rozwój partnerstwa publiczno-społecznego TERMIN: do Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

15 Typy projektów: Wsparcie finansowe dla funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi: Usługi prawne, finansowe, marketingowe Doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej Partnerstwa lokalne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Promocja ekonomii społecznej Inkubatory przedsiębiorczości społecznej TERMIN: do Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej

16 Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki

17 Typy projektów: -Szkolenia ogólne i specjalistyczne oraz doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania, organizacji pracy, zarządzania BHP, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku itp. -Doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi (poza procesami inwestycyjnymi) TERMIN: od , od – konkursy otwarte Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

18 Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. TERMIN: od , konkurs otwarty Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

19 Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

20 Typ projektów: Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich). Wparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym lub jej utrzymania w przypadku placówek zagrożonych likwidacją m.in. poprzez wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp. Termin: do Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

21 Typ projektów: Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów -Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne -Opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, -Programy umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia (będące poza system szkolnictwa) -Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (ICT, języki obce, nauki przyrodnicze i matematyczne) Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

22 -Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym -Wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania -Wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową Termin: do Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

23 Typ projektów: Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów: -Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze -Doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna -Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych -Efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego -Modernizacja oferty kształcenia zawodowego Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

24 -Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy -Wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne -Wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania -Wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką TERMIN: do Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

25 Typ projektów: -kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych -programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny -Usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy -Wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego (monitoring potrzeb, podwyższanie jakości oferty, rozwój innowacyjnych form kształcenia) TERMIN: do Działanie 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

26 Typ projektów: -Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną -Studia podyplomowe i kursy dla pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego -Studia wyższe dla nauczycieli -Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej -Programy przekwalifikowania nauczycieli w kierunku kształcenia ustawicznego TERMIN: do Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

27 Piotr Pniewski Doradca Regionalnego Ośrodka EFS w Olsztynie Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 18.03.2011 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google