Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja celów i priorytetów Strategii Lizbońskiej oraz Strategii Europa 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja celów i priorytetów Strategii Lizbońskiej oraz Strategii Europa 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja celów i priorytetów Strategii Lizbońskiej oraz Strategii Europa 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 prezentacja wyników Katowice, 11 grudnia 2012

2 2 Cel badania Analiza i ocena stopnia wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WSL na osiągnięcie celów i priorytetów Strategii Lizbońskiej oraz Strategii EU 2020

3 3 Obszary badawcze Ocena zgodności realizowanych w RPO WSL projektów z SL i EU2020 Ocena zgodności SL i EU2020 z celami SRW RPO WSL jako element systemu NSRO Proces wyboru projektów a realizacja SL i EU2020 Spójność wskaźników Programu z celami EU2020

4 4 Metodologia badawcza Analiza dokumentów źródłowych Analiza dokumentacji projektowej RPO WSL (n=500) Analiza danych zawartych w kartach ocen merytorycznych (n 900 ) Analiza danych zawartych w podpisanych umowach o dofinansowanie/wnioskach o dofinansowanie/listach rankingowych. IDI z przedstawicielami IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL IDI z ekspertami ds. rozwoju regionalnego Benchmarking z RPO pozostałych województw (n=8) ITI z osobami odpowiedzialnymi za programowanie, zarządzanie i monitoring NSRO Model logiczny interwencji w ramach systemu wdrażania NSRO

5 5 Blok 1: Zgodność projektów ze Strategiami Liczba i wartość projektów wdrażających Strategie 81% (z 4 481) projektów dofinansowanych jest w kategoriach wdrażających SL, 95% w kategoriach EU2020. 35% (z 6 553 mln PLN) dofinansowania skierowano na SL, 93% na EU2020 Udział alokacji na wdrażanie SL 39,9% (średnia krajowa 39,9%) Udział kontraktacji na wdrażanie SL 29,8% (średnia krajowa 35,4%) winne: Niższy poziom zaawansowania priorytetów 1 i 2, poddziałań 3.1.1, 3.2.1 (61% kontraktacji – pozostałe 91%) Niska kontraktacja w kategoriach SL: 6.2.1/2/3, 7.1.1, 7.2, p.VIII i IX, brakuje razem 74mln EUR (ok. 4% alokacji).

6 6 Blok 1: Zgodność projektów ze Strategiami (Pod)działania efektywnie wdrażające Strategie SLwartość dofinansowan ia (tys. PLN) (pod)działaniewartość dofinansowani a (tys. PLN) EU 1 4607.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych 1 107 545EU1 06.1.0 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu692 095EU2 SL3262 3947.2.0 Transport publiczny428 128EU3 SL1427 9391.2.4 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP427 939EU4 07.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową 360 034EU5 05.1.0 Gospodarka wodno-ściekowa342 817EU6 SL2298 7332.1.0 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego298 733EU7 SL5222 0955.3.0 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii250 193EU8 5 7916.2.1 Rewitalizacja - duże miasta246 959EU9 SL4234 8072.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych234 807EU10

7 7 Blok 1: Zgodność projektów ze Strategiami typy projektów w ramach których nie wybrano do dofinansowania ani jednego wniosku (pod) dział anie Typ projektu 1.1.1 Budowa centrów wsparcia przedsiębiorczości; infrastruktury i rozwój oferty IOB; doradztwo dla parków przemysłowych i inkubatorów 1.2.3Doradztwo w zakresie wdrażania strategii rozwoju w oparciu o nowe technologie 1.3 Doradztwo, informacja-promocja w zakresie transferu technologii i innowacji; oferta IOB w zakresie transferu technologii; doradztwo w zakresie współpracy przedsiębiorców z B+R 5.3Infrastruktura wytwarzania energii z biomasy 5.5Przywracanie drożności korytarzy ekologicznych 6.1Budowa strategicznych obiektów systemu transportu publicznego 6.1, 6.2.1 Tworzenie stref aktywności gospodarczej; przygotowanie terenu pod działalność gospodarczą 8.2, 8.3Zintegrowane systemy wspomagania zarządzania oświatą

8 8 Liczba projektów Wartość dofinansowania 1 - wdraża pośrednio, 2 - bezpośrednio 1 i 22 2 INTELIGENTNY ROZWÓJ BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ24,22,18,51,5 EDUKACJA3,40,73,22,4 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE13,13,321,78,1 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ KLIMAT, ENERGIA I MOBILNOŚĆ21,31,927,48,4 OTOCZENIE BIZNESU, KONKURENCYJNOŚĆ73,40,313,81,4 ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ZATRUDNIENIE I UMIEJĘTNOŚCI0,30,00,70,0 WALKA Z UBÓSTWEM0,30,02,40,0 Przynajmniej jeden priorytet strategii84,37,363,621,6 Blok 1: Zgodność projektów ze Strategiami liczba i wartość projektów wdrażających EU2020

9 9 Liczba projektówWartość dofinansowania 1 i 22 2 cel główny 1: zapewnienie silniejszego, trwałego wzrostu59,00,226,20,1 cel główny 2: tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy66,00,714,80,1 Priorytet 1 Europa bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestowania i pracy: Rozszerzenie i pogłębienie wspólnego rynku / Poprawa prawodawstwa europejskiego i krajowego / Stworzenie otwartych i konkurencyjnych rynków w obrębie Europy i poza nią / Rozszerzenie i poprawa infrastruktury europejskiej Priorytet 2 Wiedza i innowacje na rzecz wzrostu gospodarczego Wzrost i poprawa inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju3,10,01,70,1 Pobudzenie innowacji, wykorzystanie ICT oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów 35,03,518,98,6 Przyczynienie się do rozwoju silnej europejskiej bazy przemysłowej 0,0 Priorytet 3 Tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy: Zaangażowanie większej liczby osób w aktywną działalność zawodową oraz modernizacja systemów zabezpieczeń socjalnych / Zwiększenie zdolności dostosowawczej pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynków pracy / Wzrost inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepsze systemy edukacji i zdobywanie umiejętności Przynajmniej jeden priorytet strategii35,03,518,98,8 Blok 1: Zgodność projektów ze Strategiami liczba i wartość projektów wdrażających SL

10 10 Blok 1: Zgodność projektów ze Strategiami kategorie interwencji vs. analiza projektów Udział w:Kategorie interwencjiAnaliza projektów SLEU2020SLEU2020 Liczbie projektów81%95%35%84% Wartości dofinansowania35%93%19%65% Rozbieżności (działania które zdaniem ewaluatorów nie wdrażają Strategii, choć wynika to z kategorii interwencji): 1.1.1 – EU2020 otoczenie biznesu (projekty drogowe) p. V poza 5.3 – EU2020 klimat, energia p. VI, IX – EU2020 zagrożenie ubóstwem 7.1.2 – EU2020 mobilność 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1 – SL pobudzenie innowacji Kwestie horyzontalne – klimat, energia i społeczeństwo informacyjne, wdrażane są przez wybrane projekty wszystkich priorytetów.

11 11 Wyzwaniem nie zwiększenie liczby wdrażanych priorytetów /celów, a podniesienie stopnia i jakości realizacji obecnie już wdrażanych. Problemy: beneficjenci mogąc wybierać między typami projektów wdrażającymi SL i niewdrażającymi częściej stawiają na te drugie – dot. projektów w zakresie ICT (priorytety III, IV, VI, VII, VIII, IX) oraz kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych w 6.2 Brak zainteresowania typami potencjalnie bardziej spójnymi ze Strategiami: > 1.2.3 t2 – Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R > 1.3 t3 – doradztwo w zakresie usprawnienia innowacji i/lub transferu technologii, sieci współpracy B+R - przedsiębiorcy, > 1.1.1 t1 – Budowa parków przemysłowych i technologicznych > 1.1.1 t4 – Budowa infrastruktury IOB > 5.3 – wypieranie OZE przez termomodernizację Blok 1: Zgodność projektów ze Strategiami wyzwania na przyszłość

12 12 Nabory dedykowane określonym typom projektów (1,1,1 t2, 1.2.4 targowe, 6.2 mieszkaniowe, 1.3 doradztwo, współpraca) Zasada jeden beneficjent - jeden wniosek –wybrane nabory m.in. działań 6.2, 7.1, 8.1, 9.1 oraz MSP od 2009 Tzw. szybkie nabory – w 2009 r. m.in. dla działań 7.1, 8.1, 9.1. Zakaz łączenia typów projektów z różnych kategorii interwencji – p.VIII i IX Indykatywny podział środków między gminy o populacji powyżej i poniżej 50 tys. mieszkańców –dla (pod)działań: 2.1, 4.1, 5.1-3, 7.1.2, 9.2-3. Nabór dedykowany określonemu typowi beneficjenta – zastosowano w naborze 09.01.00-105/10 Dopuszczenie możliwości preferowania projektów określonego typu w chwili wyboru do dofinansowania – zastosowano w naborze 05.03.00-108/11 Blok 4: Proces wyboru projektów elementy procesu wyboru wpływające na selekcje projektów zgodnych z SL/EU2020

13 13 Na 104 analizowane kryteria zasadnicze wyboru projektów w (pod)działaniach IZ, 54 (52%) uznano za powiązane z EU2020, a 35 (34%) za powiązane z SL. Za powiązane znacząco, bezpośrednio uznano odpowiednio 27(EU2020) i 20(SL). W działaniach dla MSP na 38 kryteriów zasadniczych zidentyfikowano po 11 (29%) powiązanych z SL i EU2020, w tym 3 (8%) powiązane znacząco. Najwięcej kryteriów powiązanych: 2.1, 2.2 – 100%, 1.3 – 83%. Najmniej: 5.1, 5.5, 6.2.1 typ projektu 6, pIX – 0% kryteria spójne jedynie z EU2020: 6.2.2, 7.2, pVIII. Blok 4: Proces wyboru projektów kryteria zasadnicze spójne z SL/EU2020 (1)

14 14 Wpływ projektu na wdrożenie usługi (lub jej udoskonalenie) w zakresie innowacji i/lub transferu technologii (1.3 t.1). Współpraca klastra ze sferą B+R (1.3 t6) Wpływ realizacji projektu na zwiększenie ilości e-usług, które mogą być świadczone drogą elektroniczną (2.2) Wpływ projektu na zwiększenie efektywności energetycznej (5.3) Komplementarność projektu względem sieci TEN-T (7.1) Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy (8.1/3) Wpływ projektu na poprawę warunków i jakości kształcenia (8.1) Wpływ projektu na rozwój sektora B+R (1.2.3) Problemy: treść kryteriów RPO WSL jest dość ogólna i formułowana na innym poziomie niż cele SL i EU2020, np. metodologia projektu, efekty wynikające z realizacji projektu. Interpretacja KOP mogła być inna niż ewaluatorów (nie w kontekście SL / EU2020). Blok 4: Proces wyboru projektów kryteria zasadnicze bezpośrednio spójne z SL/EU2020 (2)

15 15 Kryteria spójne z EU2020/SL, mają dominujący wpływ na ocenę końcową projektów w (pod)działaniach: 1.2.3, 1.3, 2.1, 2.2 dodatkowo tylko w odniesieniu do EU2020: 5.3, 7.2, 8.3 W kilku innych (pod)działaniach wpływ ten jest niedominujący, ale zauważalny: 1.2.4, tylko w odniesieniu do EU2020: 6.2.2, 7.1.1, 8.1, 8.2. Blok 4: Proces wyboru projektów wpływ kryteriów spójnych z SL/EU2020 na ocenę końcową projektów

16 16 Liczba kryteriów Wagi poszczególnych kryteriów Przykład: 8.1 i 5.3 – udział spójnych kryteriów 75%. Wagi w 8.1 niskie wpływ kryteriów umiarkowany. Wagi w 5.3 wyższe i wpływ kryteriów dominujący. Wagi grup kryteriów podstawowych i specyficznych (85/15 do 30/70) Przykład: 2.2 – proporcję 40/60 zamieniono na 60/40 w drugim naborze. Konsekwencją znaczny spadek znaczenia kryteriów promujących Strategie. Zdolność kryteriów do różnicowania projektów Przykład: kryteria o zerowym odchyleniu standardowym: 1.3 Wzrost procentowy liczby obsługiwanych podmiotów dzięki realizacji projektu 6.2.1 Ilość realizowanych celów projektu 3.1.1 Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu Blok 4: Proces wyboru projektów potencjalne czynniki wpływ kryteriów spójnych z SL/EU2020 na ocenę końcową projektów

17 17 1.3 zmiana proporcji kryteria podstawowe 40 / specyficzne 60 1.3 przeformułowanie typu projektu Tworzenie i rozwój oferty sieci IOB… na typ projektu Tworzenie i rozwój sieci IOB… 1.3 uwzględnienie w kryteriach odniesienia do obszarów specjalizacji w RIS 1.2.3 zwiększenie wagi kryterium wpływu projektu na rozwój sektora B+R z 1,5 do 2, 1.2.3 Zmiana kryterium oceniającego, w jakim stopniu projekt dotyczy rozwoju obszarów specjalizacji technologicznych wymienionych w RIS, tak by odnosiło się do branż wymienionych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego oraz branż o wysokiej i średnio wysokiej intensywności B+R. Blok 4: Proces wyboru projektów zmiany w procesie wyboru projektów po ogłoszeniu założeń EU2020 projektów

18 18 Cel EU2020: 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat WZ = WA – WA x SB (WZ = 69,8% - 69,8%x9,2% = 63,4%) gdzie: WZ – wskaźnik zatrudnienia w %, WA – współczynnik aktywności zawodowej w %, SB = stopa bezrobocia w %. Wskaźnik RPO WSL: Liczba utworzonych miejsc pracy netto Propozycje uzupełnień: wprowadzenie przekroju wiekowego, np. miejsca pracy dla osób 55+ Blok 5: Wskaźniki RPO WSL a cele EU2020 powiązanie wskaźników RPO WSL z celami EU2020 (1)

19 19 Cel EU2020: 3% PKB - wydatki Unii na inwestycje w B+R Wskaźnik RPO WSL: >Liczba projektów z zakresu B+R (produkt), >Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO (produkt), >Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi (produkt), >Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartych inkubatorach, parkach biznesowych, technologicznych (rezultat) Propozycje uzupełnień: >Wartość dofinansowania projektów w kategoriach 2,3,4 >Wkład własny i wydatki niekwalifikowane w projektach w kategoriach 2,3,4 >Dodatkowe wydatki na B+R podmiotów wspartych dzięki RPO WSL Blok 5: Wskaźniki RPO WSL a cele EU2020 powiązanie wskaźników RPO WSL z celami EU2020 (2)

20 20 Cel EU2020: 20% redukcja emisji dwutlenku węgla, 20% udział OZE w konsumpcji energii, 20% wzrost efektywności energetycznej Wskaźniki RPO WSL: 5.3 - Zmniejszenie emisji do atmosfery CO2 / 7.2 - Redukcja emisji gazów cieplarnianych 5.3 Ilość energii wytworzonej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego / z biomasy / z energii wodnej, geotermicznej i pozostałych (horyzontalny) Redukcji zużycia energii we wspartych budynkach (rocznie) Propozycje uzupełnień: dodanie wskaźnika redukcji emisji w działaniu 7.1 Dodanie wskaźnika horyzontalnego relatywnego Przeniesienie wskaźników URPO na poziom RPO Blok 5: Wskaźniki RPO WSL a cele EU2020 powiązanie wskaźników RPO WSL z celami EU2020 (3)

21 21 Cel EU2020: 10% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 40% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem Wskaźniki RPO WSL: brak Propozycje uzupełnień: Liczba dodatkowych studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej Cel EU2020: 20 mln - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem Wskaźniki RPO WSL: brak Propozycje uzupełnień: brak Blok 5: Wskaźniki RPO WSL a cele EU2020 powiązanie wskaźników RPO WSL z celami EU2020 (4)

22 22 W większości przypadków wskaźniki skorelowane z EU2020 realizowane są na niższym poziomie niż pozostałe wskaźniki, ale różnice są niewielkie. Wyjątek stanowi poziom realizacji wskaźników powiązanych z celem 3% PKB - wydatki Unii na inwestycje w B+R, który wyraźnie odbiega in minus od średniej realizacji pozostałych wskaźników priorytetu I Przyczyny: Liczba projektów z zakresu B+R oraz wspartych instytucji B+R - brak zainteresowania realizacją 2 typu projektu w poddziałaniu 1.2.3 i opóźnień w realizacji 1.3 Liczba projektów współpracy przedsiębiorców z JBR - niewielkie zaawansowanie działania 1.3, brak projektów t3, dotyczących zakupu usług doradczych dot. rozwoju sieci współpracy przedsiębiorców z JBR. Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartych inkubatorach - powinien być zasilany z t1 (budowa parków przemysłowych i technologicznych) oraz t4 (infrastruktura IOB) poddziałania 1.1.1. Zainteresowanie jedynie t2 (uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą) Blok 5: Wskaźniki RPO WSL a cele EU2020 poziom realizacji wskaźników powiązanych z celami EU2020

23 23 Cel EU2020: osiągnąć 3% PKB wydatków na inwestycje B+R obecny poziom wydatków: ok. 1,85% [Eurostat 2010], oczekiwany wzrost to 1,15p.p. Wydatki na B+R w województwie śląskim: 609 mln PLN [GUS 2009], 0,36% PKB. Wydatki na B+R z RPO (alokacja na kat. 2, 3, 4.): 408 mln PLN / 7 lat = 58 mln PLN Wzrost z 609 mln PLN do 667 mln PLN oznacza wzrost procentowy z 0,36% PKB do 0,4% PKB czyli o 0,04p.p. 0,04p.p. / 1,15p.p. = 3,5% Zatem interwencja RPO pozwoli osiągnąć 3,5% celu EU2020. Blok 5: Wskaźniki RPO WSL a cele EU2020 wpływ RPO WSL na realizację celów EU2020 mierzony powiązanymi wskaźnikami

24 24 Blok 5: Wskaźniki RPO WSL a cele EU2020 wpływ RPO WSL na realizację celów EU2020 mierzony powiązanymi wskaźnikami Cel EU2020wskaźnik RPO WSL Szacunkowa wartość realizacji wskaźnika (Obecny poziom w woj.) Wpływ na cel EU2020 (zmiana w województwie) 20% redukcja emisji dwutlenku węgla Zmniejszenie emisji do atmosfery CO 2 809 tys Ton/rok (42 701 tys. Ton/rok) 9,5% (1,9%) 3% PKB - wydatki Unii na inwestycje w B+R Alokacja na kategorie interwencji 2,3,4 58 mln PLN (rocznie) (609 ml PLN, 0,36% PKB) 3,5% (0,04p.p.) 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat Liczba utworzonych miejsc pracy netto 2318 szt. (1942 tys szt, wz: 63,3%) 1,3% (0,08p.p) 20% udział OZE w konsumpcji energii Ilość energii wytworzonej z OZE 10 001 MWh/rok (1 519,7 GWh, 4,7%) 0,4% (0,03p.p.) 20% wzrost efektywności energetycznej Redukcja zużycia energii we wspartych budynkach (rocznie) 42 GWh (?) Brak możliwości obliczenia wpływu

25 25 >Zapewnienie realizacji typów projektów, które nie cieszą się największym zainteresowaniem wnioskodawców, a które w większym stopniu mogą służyć faktycznie wspieraniu priorytetów EU2020. Pobudzenie popytu, m.in. poprzez usuwanie zidentyfikowanych barier zainteresowania (np. kwestia pomocy publicznej i braku możliwości komercyjnego wykorzystywania aparatury z działania 1.3, czy bardzo niskiego progu wartości projektu wsparcia działalności B+R w poddziałaniu 1.2.3). Kontrolowanie liczby dofinansowanych projektów określonych typów poprzez organizację naborów dedykowanych – poświęconych wybranym typom projektu. >Analizowanie wszystkie bieżących decyzji, mechanizmów, rozwiązań wprowadzanych w trakcie realizacji RPO WSL pod względem ich wpływu na strategiczne cele które zamierzamy osiągnąć poprzez RPO WSL (s. 107). Rekomendacje (1)

26 26 >Uwzględnienie w kryteriach merytorycznych bezpośrednio wpływu projektów na osiągnięcie skwantyfikowanych celów EU2020, czyli powiązanie kryteriów wyboru (odpowiednich działań) ze wskaźnikami korelującymi z celami EU2020. >Stworzenie podręcznika kryteriów, zawierającego szersze definicje, najlepiej z opisem stanów uzasadniających przyznanie poszczególnych punktów w danym kryterium. Przy takich szerszych definicjach możliwe jest zaznaczenie związku z EU2020, w tych kryteriach w których jest to uzasadnione. >Wydzielenie z obecnej puli kryteriów punktowych tzw. kryteriów strategicznych, dotyczących m.in. wpływu projektu na rozwój województwa, wdrożenie SRW i EU2020, komplementarności z innymi projektami i interwencjami. Kryteria te, w odróżnieniu od pozostałych kryteriów punktowych, powinny być oceniane nie przez ekspertów dziedzinowych, ale pracowników urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnych za politykę rozwoju województwa. Rekomendacje (2)

27 27 >Przeprowadzić szczegółową analizę funkcjonowania kryteriów zasadniczych na pełnych próbach wniosków w poszczególnych działaniach, celem zbudowania efektywnego systemu kryteriów wyboru na przyszłą perspektywę, m.in. służącego wspieraniu EU2020. >Uzupełnienie wskaźników programowych m.in. o: Dodatkowe wydatki na B+R podmiotów wspartych dzięki RPO WSL, Liczba dodatkowych studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej, oraz przeniesienie na poziom Programu wskaźników: Zmniejszenie emisji do atmosfery CO2, Ilość energii wytworzonej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego / z biomasy / z energii wodnej, geotermicznej i pozostałych. Rekomendacje (3)

28 28 Ekspert ds. rozwoju regionalnego: na realizację RPO w ogóle nie można patrzeć przez pryzmat poziomu wydatków na SL – to tylko abstrakcyjna statystyka. Powinniśmy mieć dobrze zdefiniowane własne potrzeby, endogeniczne potencjały które chcemy rozwijać, a nie koncentrować się na Strategiach unijnych, one tworzą dla nas ramy realizacji programu, a nie są naszym celem Przedstawiciel MRR: RPO mają wymiar lokalny i regionalny, realizują przede wszystkim SRW i lokalne potrzeby. SL i EU2020 ze swoimi projektami przewodnimi ma inny, europejski wymiar i nakłada obowiązki przede wszystkim na państwa członkowskie. Dlatego też ich wdrażania należy się doszukiwać głównie w programach krajowych Czy należy koncentrować się na wdrażaniu SL / EU2020?

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja celów i priorytetów Strategii Lizbońskiej oraz Strategii Europa 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google