Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITYKA SPOŁECZNA. Pojęcie ogólne Wspólna Polityka Społeczna reguluje warunki życia i pracy obywateli Unii Europejskiej na podstawie działań i instrumentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITYKA SPOŁECZNA. Pojęcie ogólne Wspólna Polityka Społeczna reguluje warunki życia i pracy obywateli Unii Europejskiej na podstawie działań i instrumentów."— Zapis prezentacji:

1 POLITYKA SPOŁECZNA

2 Pojęcie ogólne Wspólna Polityka Społeczna reguluje warunki życia i pracy obywateli Unii Europejskiej na podstawie działań i instrumentów wspólnotowych. Wspólna Polityka Społeczna reguluje warunki życia i pracy obywateli Unii Europejskiej na podstawie działań i instrumentów wspólnotowych. Jej celem jest polepszanie sytuacji gospodarczej i socjalnej najsłabszych grup społecznych poprzez rozwój gospodarczy i społeczny oraz zabezpieczanie pracowników przed skutkami niekorzystnych lub nieszczęśliwych wydarzeń życiowych. Jej celem jest polepszanie sytuacji gospodarczej i socjalnej najsłabszych grup społecznych poprzez rozwój gospodarczy i społeczny oraz zabezpieczanie pracowników przed skutkami niekorzystnych lub nieszczęśliwych wydarzeń życiowych.

3 U podłoża polityki społecznej UE leży założenie, że wszystkie państwa członkowskie stoją na straży dobra publicznego poprzez zapewnienie swoim obywatelom, bez względu na rasę, płeć czy wyznanie zabezpieczeń społecznych oraz wynagrodzenia za pracę. U podłoża polityki społecznej UE leży założenie, że wszystkie państwa członkowskie stoją na straży dobra publicznego poprzez zapewnienie swoim obywatelom, bez względu na rasę, płeć czy wyznanie zabezpieczeń społecznych oraz wynagrodzenia za pracę. Organem polityki społecznej UE jest Komitet ds. Ochrony Społecznej, który został powołany 4 czerwca 1999 r., którego celem jest rozbudowa współpracy pomiędzy krajami członkowskimi w zakresie problematyki społecznej. Organem polityki społecznej UE jest Komitet ds. Ochrony Społecznej, który został powołany 4 czerwca 1999 r., którego celem jest rozbudowa współpracy pomiędzy krajami członkowskimi w zakresie problematyki społecznej.

4 Geneza i podstawy prawne Regulacje dotyczące polityki socjalnej po raz pierwszy pojawiły się w prawie wspólnotowym w Traktacie Rzymskim z 1957 r. Regulacje dotyczące polityki socjalnej po raz pierwszy pojawiły się w prawie wspólnotowym w Traktacie Rzymskim z 1957 r. Na mocy Traktatu Rzymskiego w 1960 został utworzony Europejski Fundusz Socjalny. Zadaniem EFS było finansowanie polityki społecznej Wspólnot Europejskich. Na mocy Traktatu Rzymskiego w 1960 został utworzony Europejski Fundusz Socjalny. Zadaniem EFS było finansowanie polityki społecznej Wspólnot Europejskich.

5 Nowelizacja Traktatu Rzymskiego 17 lutego 1986 r. został podpisany Jednolity Akt Europejski nowelizujący Traktat Rzymski 17 lutego 1986 r. został podpisany Jednolity Akt Europejski nowelizujący Traktat Rzymski JAE wprowadził bardzo ważne zmiany w zakresie socjalnego wymiaru Wspólnego Rynku JAE wprowadził bardzo ważne zmiany w zakresie socjalnego wymiaru Wspólnego Rynku

6 Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników Zgodnie z ustaleniami Jednolitego Aktu Europejskiego 9 grudnia 1989 r. przywódcy państw i rządów WE przyjęli Wspólnotową Kartę Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników. Zgodnie z ustaleniami Jednolitego Aktu Europejskiego 9 grudnia 1989 r. przywódcy państw i rządów WE przyjęli Wspólnotową Kartę Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników.

7 Prawa te obejmowały następujące dziedziny : Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania Swoboda zatrudnienia i wynagrodzenie za pracę Swoboda zatrudnienia i wynagrodzenie za pracę Poprawa warunków życia i pracy Poprawa warunków życia i pracy Ochrona socjalna Ochrona socjalna

8 Prawo do kształcenia zawodowego Prawo do kształcenia zawodowego Równe traktowanie kobiet i mężczyzn Równe traktowanie kobiet i mężczyzn Informowanie, uwzględnianie opinii pracobiorców i współdziałanie Informowanie, uwzględnianie opinii pracobiorców i współdziałanie Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy Ochrona dzieci i młodzieży Ochrona dzieci i młodzieży Ochrona osób niepełnosprawnych Ochrona osób niepełnosprawnych

9 Europejska Karta Socjalna Porozumienie podsumowujące dotychczasowe osiągnięcia w tworzeniu standardów socjalnych. Szczególną uwagę zwrócono na problemy sygnalizowane: Porozumienie podsumowujące dotychczasowe osiągnięcia w tworzeniu standardów socjalnych. Szczególną uwagę zwrócono na problemy sygnalizowane: 1. Bezpieczeństwo socjalne i socjalną ochronę pracowników (opieka zdrowotna, ubezpieczenia społeczne, osłony socjalne dla bezrobotnych, pomoc społeczne, świadczenia dla matek i rodzin)

10 2. Integracja pracowników wykluczonych z rynku pracy (długotrwałe bezrobotni i bezrobotna młodzież); 3. Rozszerzenie partycypacji partnerów socjalnych w rozstrzygnięciach polityki społecznej

11 Fundusze strukturalne UE Zadania: -wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE -zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii Istnieją cztery Fundusze Strukturalne: - Europejski Fundusz Społeczny, - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, - Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa.

12 Europejski Fundusz Społeczny Historia: Historia: - konferencja w Messynie 1955 – pojawienie się idei powstanie instrumentu wspierającego politykę socjalną - konferencja w Messynie 1955 – pojawienie się idei powstanie instrumentu wspierającego politykę socjalną -stworzony na mocy Traktatu Rzymskiego ustanawiającego EWG, podpisanego w 1957 roku; -stworzony na mocy Traktatu Rzymskiego ustanawiającego EWG, podpisanego w 1957 roku; -od samego początku głównym celem EFS było zwiększenie poziomu zatrudnienia; -od samego początku głównym celem EFS było zwiększenie poziomu zatrudnienia; - lata 70 – kryzys paliwowy i gospodarczy, szybki wzrost bezrobocia ->systematycznie powiększano środki na interwencje EFS - lata 70 – kryzys paliwowy i gospodarczy, szybki wzrost bezrobocia ->systematycznie powiększano środki na interwencje EFS - reforma z 1988 roku-> całkowicie zmieniła funkcjonowanie i zasady działania EFS - reforma z 1988 roku-> całkowicie zmieniła funkcjonowanie i zasady działania EFS

13 Zadania Europejskiego Funduszu Społecznego EFS finansuje pięć obszarów: 1) aktywne formy walki z bezrobociem, 2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 3) kształcenie ustawiczne, 4) doskonalenie kadr gospodarki i rozwój przedsiębiorczości, 5) aktywizację zawodową kobiet. EFS finansuje pięć obszarów: 1) aktywne formy walki z bezrobociem, 2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 3) kształcenie ustawiczne, 4) doskonalenie kadr gospodarki i rozwój przedsiębiorczości, 5) aktywizację zawodową kobiet.

14 Zadania Europejskiego Funduszu Społecznego - zawodowe wcielanie na rynek pracy, - zawodowe wcielanie na rynek pracy, - poradnictwo i informacja zawodowa, - poradnictwo i informacja zawodowa, -badanie i studia nad rozwojem rynku pracy, -badanie i studia nad rozwojem rynku pracy, -tworzenie nowych miejsc pracy -tworzenie nowych miejsc pracy -umacnianie potencjału i zasobów ludzkich -umacnianie potencjału i zasobów ludzkich - wspieranie grup społecznie odrzuconych, bezdomnych, chorych psychicznie, uzależnionych, azylantów itd.. - wspieranie grup społecznie odrzuconych, bezdomnych, chorych psychicznie, uzależnionych, azylantów itd..

15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Środki finansowe : koszt realizacji - prawie 11,5 mld euro; koszt realizacji - prawie 11,5 mld euro; 9,7 mld euro (85%) – finansowane przez EFS 9,7 mld euro (85%) – finansowane przez EFS pozostałą część (15%) stanowić będą środki krajowe pozostałą część (15%) stanowić będą środki krajowe

16 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CELE: - pełne wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich - wzrost zatrudnienia - wykorzystanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników - poprawę stanu zdrowia osób pracujących - podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa - zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego - wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa

17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wyzwania: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu

18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 PRIORYTETY: 1. Zatrudnienie i integracja społeczna 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 3. Dobre rządzenie 4. Pomoc Techniczna

19 Projekty służące osobom niepełnosprawnym Projekty służące osobom niepełnosprawnym Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych CELE: zwiększenie przygotowania zawodowego zwiększenie przygotowania zawodowego poprawa zdolności do uzyskania zatrudnienia przez osoby o znacznym oraz umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. poprawa zdolności do uzyskania zatrudnienia przez osoby o znacznym oraz umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

20 Ogólna kwota dostępna dla Polski w ramach Funduszu na lata 2007-2013 wynosi około 15 610 000 Euro. Dostępne dla Polski roczne alokacje przedstawiają się następująco: - 2007 rok – 1.209.620,02 Euro - 2008 rok – 1.733.891,06 Euro - 2009 rok – 2.159.084,20 Euro - 2010 rok – 2.027.000 Euro (budżet indykatywny) - 2011 rok – 2.460.000 Euro (budżet indykatywny) - 2012 rok – 2.977.000 Euro (budżet indykatywny) - 2013 rok – 3.311.000 Euro (budżet indykatywny)

21 Prawo Pracy Unii Europejskiej Czy Unia Europejska ma Kodeks pracy? Czy Unia Europejska ma Kodeks pracy? Jakie są regulacje UE z zakresu prawa pracy? Jakie są regulacje UE z zakresu prawa pracy?

22 Prawo Pracy Unii Europejskiej Czy Unia Europejska ma Kodeks pracy? UE nie ma własnego Kodeksu pracy UE nie ma własnego Kodeksu pracy Reguluje wybrane aspekty prawa pracy Reguluje wybrane aspekty prawa pracy Pierwszeństwo przed prawem krajowym państw członkowskich Pierwszeństwo przed prawem krajowym państw członkowskich pracownicy mogą dochodzić swoich praw, powołując się na przepisy Unii pracownicy mogą dochodzić swoich praw, powołując się na przepisy Unii

23 Prawo Pracy Unii Europejskiej Regulacje UE z zakresu prawa pracy Równość traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie płac, zatrudnienia i ubezpieczeń Społecznych; Równość traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie płac, zatrudnienia i ubezpieczeń Społecznych; Urlopy rodzicielskie Urlopy rodzicielskie Urlopy wypoczynkowe Urlopy wypoczynkowe Czas pracy Czas pracy Praca atypowa Praca atypowa Ochrona macierzyństwa Ochrona macierzyństwa

24 Prawo Pracy Unii Europejskiej Regulacje UE z zakresu prawa pracy c.d. Ochrona roszczeń pracowniczych w przypadkach niewypłacalności pracodawcy Ochrona roszczeń pracowniczych w przypadkach niewypłacalności pracodawcy Ochrona praw pracowników w przypadku zmian własnościowych po stronie pracodawcy Ochrona praw pracowników w przypadku zmian własnościowych po stronie pracodawcy Udokumentowanie stosunku pracy Udokumentowanie stosunku pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona pracy młodych pracowników Ochrona pracy młodych pracowników Zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe

25 Szczególny przypadek lekarzy Nowelizacja dla lekarzy z dnia 1 stycznia 2008 r. do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy: Dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy: - czas pracy lekarza nie może przekraczać 7 godzin 35 min na dobę i przeciętnie 37 godz. 55 minut na tydzień Maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy: Maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy: - po doliczeniu godzin nadliczbowych nie może przekraczać 48 godzin tygodniowo Dyżur jako czas pracy Dyżur jako czas pracy - dyżur będzie wliczany do czasu pracy

26 Szczególny przypadek lekarzy Nowelizacja dla lekarzy z dnia l stycznia 2008 r. do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Wynagrodzenie za dyżur Wynagrodzenie za dyżur - 100 % w niedziele i święta, 65 % w porze nocnej, 30 % - w innym czasie Cofnięcie zgody na przedłużenie maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy Cofnięcie zgody na przedłużenie maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy Prawo do odpoczynku: Prawo do odpoczynku: - w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku oraz bezpośrednio po zakończeniu dyżuru medycznego.

27 Co to są dobre praktyki? Dobre praktyki - to przedsięwzięcia, działania, metody, sposoby sprawdzonych skutecznych rozwiązań różnych problemów społecznych poprawiających warunki życia mieszkańców, w realizację których zaangażowane są podmioty samorządowe i społeczne czy też nieformalne grupy społeczności lokalnych. Dobre praktyki - to przedsięwzięcia, działania, metody, sposoby sprawdzonych skutecznych rozwiązań różnych problemów społecznych poprawiających warunki życia mieszkańców, w realizację których zaangażowane są podmioty samorządowe i społeczne czy też nieformalne grupy społeczności lokalnych.

28 Dlaczego są to dobre praktyki? bezpośrednio lub pośrednio przeciwdziałają zjawiskom wykluczenia społecznego; bezpośrednio lub pośrednio przeciwdziałają zjawiskom wykluczenia społecznego; Cechuje je m.in.: Cechuje je m.in.: - skuteczność, - efektywność, - innowacyjność - pierwszeństwo celów społecznych ponad zyskiem

29 Dlaczego są to dobre praktyki? Dobre praktyki umożliwiają realizację ważnych funkcji w środowisku: Dobre praktyki umożliwiają realizację ważnych funkcji w środowisku: - aktywizujących, - socjalizujących, - opiekuńczych, - organizujących.

30 Dlaczego są to dobre praktyki? Dobre praktyki zachęcają samorządy lokalne, mieszkańców, lokalnych liderów do : Dobre praktyki zachęcają samorządy lokalne, mieszkańców, lokalnych liderów do : - większej aktywności, - podejmowania trudu współdecydowania w najbardziej istotnych kwestiach Promują sposoby współpracy między ludźmi, między pracownikami samorządu a mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi

31 Przykłady dobrych praktyk w Polsce Kryteria dofinansowania dobrych praktyk przez EFS: - objecie działaniami trudnej grupy docelowej, - objecie działaniami trudnej grupy docelowej, - kompleksowa forma wsparcia beneficjentów ostatecznych, - kompleksowa forma wsparcia beneficjentów ostatecznych, - innowacyjne podejście do problemu, - innowacyjne podejście do problemu, - wysoka wartość dodana, - wysoka wartość dodana, - właściwa i sprawna realizacja projektu - właściwa i sprawna realizacja projektu

32 Przykłady dobrych praktyk w Polsce c.d. Projekt Szkoła Marzeń – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z wiejskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu zorganizowano 250 000 godzin dodatkowych szkoleń i zajęć pozalekcyjnych dla 85 000 uczniów i 5 000 nauczycieli Projekt Szkoła Marzeń – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z wiejskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu zorganizowano 250 000 godzin dodatkowych szkoleń i zajęć pozalekcyjnych dla 85 000 uczniów i 5 000 nauczycieli Projekt Profesjonalna mama- programy integracji zawodowej matek dzieci niepełnosprawnych. W ramach projektu zorganizowano szkolenia służące rozwojowi ich kwalifikacji i zapewniające wsparcie psychologiczne. Projekt Profesjonalna mama- programy integracji zawodowej matek dzieci niepełnosprawnych. W ramach projektu zorganizowano szkolenia służące rozwojowi ich kwalifikacji i zapewniające wsparcie psychologiczne.

33 WSPÓLNA POLITYKA SPOŁECZNA Czy w ogóle istnieje?

34 W jakim kierunku zmierzać będzie Unia Europejska? większa państwowość vs związek relatywnie suwerennych państw

35 Trilemma ekonomii społeczeństwa usług … w ramach której nie jest możliwa realizacja naraz trzech następujących celów: Wyrównanego budżetu państwa Niewielkich nierówności w zakresie dochodów Wysokiego stopnia zatrudnienia

36 SYSTEM SOCJALNY SZWECJI

37 Polityka socjalna w Szwecji opiera się na prostych zasadach…

38 Kraj ten zajmuje 6 miejsce pod względem HDI (wskaźnik rozwoju społecznego) Oraz 1 miejsce pod względem HPI (wskaźnik ubóstwa społecznego). Co to oznacza?

39

40 Wskaźnik Giniego

41 Co wpłynęło na sukces szwedzkiego systemu welfare Wysoki poziom poparcia społeczeństwa Przywiązanie państwa do zasad demokracji oraz sprawiedliwości społecznej

42 Równość w szwedzkim systemie socjalnym - ZASADA CZYSTEJ GRY - RÓWNOŚĆ PODZIAŁU - RÓWNOŚC OBYWATELSKA

43 Bezrobocie w Unii Europejskiej

44 Bezrobocie w Unii Europejskiejc.d.

45 Podsumowując…

46 Dziękujemy za uwagę…


Pobierz ppt "POLITYKA SPOŁECZNA. Pojęcie ogólne Wspólna Polityka Społeczna reguluje warunki życia i pracy obywateli Unii Europejskiej na podstawie działań i instrumentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google