Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wdrażanie w województwie pomorskim Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wdrażanie w województwie pomorskim Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wdrażanie w województwie pomorskim Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk, dnia 3-4 wrzesień 2007r. www.defs.woj-pomorskie.pl

2 2 INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE WE WDRAŻANIE PO KL DEFS Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Regionalny Ośrodek Urząd Pracy Polityki Społecznej IP II stopnia Departament Polityki Społecznej

3 www.defs.woj-pomorskie.pl3 KOMPONENT REGIONALNY Wielkość wsparcia EFS dla województwa pomorskiego KOMPONENT REGIONALNY 375 502 926 EUR Podpisanie Porozumienia pomiędzy MRR, a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 22 czerwca 2007 roku

4 www.defs.woj-pomorskie.pl4 DEFS – www.defs.woj-pomorskie.pl www.defs.woj-pomorskie.pl Tygodniowo stronę odwiedza ok. 250 osób

5 www.defs.woj-pomorskie.pl5 NOWATORSKA KONCEPCJA wdrażania PO KL w województwie pomorskim w latach 2007 - 2013

6 www.defs.woj-pomorskie.pl6 ZASADA SUBSYDIARNOŚCI PARTNERSTWO POWIATOWE szansa stworzenia własnej ścieżki rozwoju społecznego i gospodarczego Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej szansa na skuteczną i efektywną absorpcję środków EFS w regionie i osiągniecie celów rozwoju społecznego i gospodarczego

7 www.defs.woj-pomorskie.pl7 POROZUMIENIE PARTNERSKIE samorządy powiatowe, samorządy gmin, organizacje pozarządowe, przedstawiciele przedsiębiorców Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej obejmuje działania dotyczące rynku pracy, integracji społecznej, przedsiębiorczości, edukacji, obszarów wiejskich obejmuje działania dotyczące rynku pracy, integracji społecznej, przedsiębiorczości, edukacji, obszarów wiejskich

8 www.defs.woj-pomorskie.pl8 Voucher jako instrument aktywnej integracji POTRZEBY OPS i PCPR NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH FISZEK PROJEKTOWYCH – preferowane formy wsparcia przez potencjalnych beneficjentów W zakresie integracji społecznej poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia, wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice socjoterapeutyczne, kluby środowiskowe), rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej.

9 www.defs.woj-pomorskie.pl9 Voucher (talon) – instrument aktywnej polityki społecznej umożliwiający realizację świadczeń i usług na rzecz osoby objętej działaniami z zakresu integracji społeczno- zawodowej. Daje gwarancję, ze usługi zostaną opłacone, lecz sam w sobie nie jest środkiem płatniczym. Voucher (talon) jako instrument aktywnej integracji prowadzący do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

10 www.defs.woj-pomorskie.pl10 Voucher (talon) może być formą osobistego budżetu rehabilitacyjnego, w ramach którego Beneficjent może korzystać z usług z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej. Swoboda wyboru Beneficjenta opiera się na systemie przydzielania środków danej osobie, która sama decyduje jakiemu podmiotowi zapłacić za usługi z zakresu integracji społeczno-zawodowej, mające w konsekwencji wprowadzić Beneficjenta na otwarty rynek pracy. Voucher (talon) jako instrument aktywnej integracji prowadzący do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

11 www.defs.woj-pomorskie.pl11 Etapy działań aktywizujących objętych voucherem: 1.Przygotowanie do zatrudnienia 2.Zatrudnienie 3.Pomoc w utrzymaniu zatrudnienia System aktywizacji społeczno-zawodowej oparty na instrumencie vouchera pozwala elastycznie reagować na indywidualne potrzeby Beneficjentów, uwzględniając ich różnorodne problemy. Voucher (talon) jako instrument aktywnej integracji prowadzący do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

12 www.defs.woj-pomorskie.pl12 Mechanizmy udostępniania usług objętych voucherem: 1.Pierwszy mechanizm zakłada ograniczoną liczbę usługodawców włączonych w realizację usług opartych na voucherze. Aby zapewnić dostęp do usług Projektodawca zawiera umowy/kontrakty z podmiotami, które będą honorowały talony. 2.Drugi mechanizm opiera się na powszechnym dostępie do usług wszystkich podmiotów działających na rynku. Voucher ma formę umowy/porozumienia zawieranego między Beneficjentem a Projektodawcą, w ramach których Beneficjent zobowiązuje się do podjęcia działań na rzecz własnej aktywizacji zawodowo-społecznej w określonej formie, czasie i w granicach ustalonego limitu finansowego. Voucher (talon) jako instrument aktywnej integracji prowadzący do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

13 www.defs.woj-pomorskie.pl13 Ścieżki realizacji projektów wykorzystujących system vouchera w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: 1. PROJEKTY KONKURSOWE – Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 – typ projektu: Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej 2. PROJEKTY SYSTEMOWE – Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 i 7.1.2 – typ projektu: Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne oraz programy aktywności lokalnej w obszarze instrumentów aktywizacji społecznej, do których zalicza się m.in. koszty vouchera (talonu) na samodzielny zakup usług społecznych dokonywanego przez osobę będącą stroną kontraktu socjalnego lub inną formą – objętą działaniami aktywnej integracji jako działanie służące usamodzielnieniu klienta pomocy społecznej. Zasady zakupu usług i ich wykaz określa ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie. Voucher (talon) jako instrument aktywnej integracji prowadzący do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

14 www.defs.woj-pomorskie.pl14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wdrażanie w województwie pomorskim Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google