Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym Szkolenie, 17-18 maja 2007 r. Departament Koordynacji i Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym Szkolenie, 17-18 maja 2007 r. Departament Koordynacji i Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym Szkolenie, 17-18 maja 2007 r. Departament Koordynacji i Zarządzania PWW, MRR Beata Płonka Wybór projektów w trybie konkursowym

2 Cel Wytycznych Jednolite zasady dla wszystkich programów operacyjnych Jawność i przejrzystość procesu wyboru projektów Profesjonalizm, rzetelność i bezstronność oceny Zasady przeprowadzania konkursów przyjazne dla wnioskodawców Równe traktowanie wnioskodawców Poufność danych i informacji we wnioskach Wybór projektów w trybie konkursowym

3 Konsultacje społeczne 20 marca – początek konsultacji 19 kwietnia – termin nadsyłania uwag 37 osób i instytucji nadesłało 245 różnych uwag Wytyczne zostaną przyjęte w maju lub czerwcu 2007 r. Wybór projektów w trybie konkursowym

4 Podstawa prawna Rozporządzenie ogólne – Nr 1083/2006 (art. 59 ust. 3 i art. 60 lit. a) Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 27 ust. 1 i art. 32 ust. 1) Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 29 – 31) Wybór projektów w trybie konkursowym

5 Zakres Wytycznych Tryby wyboru projektów Tryb konkursowy Instytucja organizująca konkurs (IOK) Jakie programy operacyjne obejmują Wytyczne? Wybór projektów w trybie konkursowym

6 Rodzaje konkursów Konkurs zamknięty – organizowany cyklicznie Jednokrotny Wielokrotny Konkurs otwarty – prowadzony w sposób ciągły Konkurs otwarty bez oceny merytorycznej Wybór projektów w trybie konkursowym

7 Podstawowe zasady przeprowadzania konkursu Zasady przyjazne dla wnioskodawców, równe traktowanie wnioskodawców Wymagania na etapie aplikowania – tylko niezbędne dla oceny Roczny harmonogram konkursów Zakaz zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania Wstępne kwalifikowanie projektów Prowadzenie konkursu przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii Wybór projektów w trybie konkursowym

8 Etapy przeprowadzania konkursu Ogłoszenie konkursu Nabór wniosków Ocena wniosków Podjęcie decyzji o dofinansowaniu Ogłoszenie wyników konkursu Podpisanie umów o dofinansowanie projektów Wybór projektów w trybie konkursowym

9 Ogłoszenie konkursu Ogłoszenie o konkursie na stronie internetowej IOK (art. 29 ustawy) Ogłoszenie w prasie Inne ogłoszenia – do decyzji IOK Udzielanie informacji o konkursie Wybór projektów w trybie konkursowym

10 Regulamin konkursu Zebranie w jednym dokumencie wszystkich informacji potrzebnych do przygotowania wniosku Uszczegółowienie informacji z ogłoszenia o konkursie Inne informacje: Założenia merytoryczne: kto, na co, wartość dofinansowania i wkładu własnego Jak przygotować i złożyć wniosek – wzór wniosku Jak wniosek będzie oceniany, kto podejmuje decyzję o dofinansowaniu Możliwości poprawy lub uzupełnienia wniosku Jakie będą obowiązki beneficjenta – wzór umowy Wybór projektów w trybie konkursowym

11 Nabór wniosków Każdy wniosek musi zostać zarejestrowany wg własnego systemu IOK Informacja o momencie wpływu Składanie wniosków w wersji elektronicznej – zapewnienie bezpieczeństwa transmisji danych Wybór projektów w trybie konkursowym

12 Ocena wniosków Ocena formalna Ocena merytoryczna Możliwe elementy składowe ocen Kryteria Metodologie ocen Udokumentowanie oceny Wybór projektów w trybie konkursowym

13 Skład komisji konkursowej Asesorzy – sposób wyboru Przedstawiciele właściwego ministra lub wojewody Pracownicy IOK - warunki Eksperci – ich rola i sposób wyboru Wybór projektów w trybie konkursowym

14 Zasady pracy komisji Regulamin pracy komisji Brak konfliktu interesów Deklaracja poufności i bezstronności Ocena merytoryczna – co najmniej 2 osoby Losowy wybór oceniającego Postępowanie w przypadku dużych rozbieżności w ocenie Wybór projektów w trybie konkursowym

15 Aspekty techniczne pracy komisji Odpowiednio zabezpieczony dostęp do wniosków (w wersji papierowej i elektronicznej) Nakaz przestrzegania poufności danych i informacji znajdujących się we wniosku Wybór projektów w trybie konkursowym

16 Udzielanie informacji o konkursie Do publicznej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie Regulamin Wyniki konkursu – lista projektów przyjętych (zakres informacji) Wybór projektów w trybie konkursowym

17 Udzielanie informacji o konkursie Do ograniczonej wiadomości: Wnioskodawca ma zapewniony dostęp do dokumentów związanych z oceną jego wniosku (z zastrzeżeniem nazwisk członków komisji) Pracownicy instytucji uczestniczących w realizacji programu operacyjnego Osoby fizyczne lub pracownicy instytucji, którym instytucje wskazane powyżej zleciły przygotowanie opracowań dotyczących realizacji programu operacyjnego Wybór projektów w trybie konkursowym

18 Protokół Z całego konkursu czy z oceny merytorycznej Treść protokołu Załączniki do protokołu Protokół z konkursu otwartego (w tym bez oceny merytorycznej) Zatwierdzanie protokołu Wybór projektów w trybie konkursowym

19 Podjęcie decyzji o przyznaniu dofinansowania projektu Kto podejmuje decyzję Na jakiej podstawie Zmiany w stosunku do listy rankingowej z protokołu Obowiązek publikowania zmian na liście rankingowej Wybór projektów w trybie konkursowym

20 Podpisanie umów Wzór umowy Załączniki do umowy Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy Zasady wprowadzania zmian do umowy i do wniosku Publikowanie listy podpisanych umów o dofinansowanie Wybór projektów w trybie konkursowym


Pobierz ppt "Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym Szkolenie, 17-18 maja 2007 r. Departament Koordynacji i Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google