Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwzględnienie aspektów środowiskowych. Badanie w liczbach: Liczba nadesłanych, ważnych ankiet: 12 Ankiety RPO:10 ( brakuje 6) Programy Centralne : 2 (

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwzględnienie aspektów środowiskowych. Badanie w liczbach: Liczba nadesłanych, ważnych ankiet: 12 Ankiety RPO:10 ( brakuje 6) Programy Centralne : 2 ("— Zapis prezentacji:

1 Uwzględnienie aspektów środowiskowych

2 Badanie w liczbach: Liczba nadesłanych, ważnych ankiet: 12 Ankiety RPO:10 ( brakuje 6) Programy Centralne : 2 ( brakuje 1)

3 wszystkie programy przeprowadziły procedurę; dla wszystkich programów procedura została przeprowadzona przed ukończeniem ostatecznej wersji programu; konsultacje społeczne przeprowadzono dla wszystkich raportów, ale……. w 11 programach uwzględniono ustalenia zawarte w raporcie końcowym prognozy ( w jednym przypadku autor raportu nie zidentyfikował działań lub ew. rozwiązań środowiskowych); W 11 jednoznacznie wskazano, że organizacje pozarządowe brały udział w konsultacjach, wnioski do prognoz zostały złożone tylko dla 6 programów Tylko w 4 przypadkach zorganizowano konferencje/publiczne debaty na temat prognozy, w pozostałych przypadkach ograniczono się do standardowej publikacji raportu w przyjęty zwyczajowo sposób. Nie zawsze przekładało się to na udział organizacji społecznych w procesie konsultacji. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

4 Wstępna ocena: Ocena strategiczna niewątpliwie miała wpływ na kształt programów operacyjnych; Rekomendacje w niektórych przypadkach zostały włączone do treści: np. sposób realizacji projektów przeciwpowodziowych, ustalenie kryteriów wyboru projektów, w 2 przypadkach miały wpływ na wysokość alokacji środków; Rekomendacje dotyczyły: uwzględnienia dodatkowych potrzeb środowiskowych; wprowadzenia kryteriów środowiskowych ; uzupełnienia zapisów programu; planowania przestrzennego; w 1 przypadku zielonych zamówień publicznych. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

5 Obszary w programach: liczba Gospodarka wodno-ściekową 11 Gospodarka odpadami 11 Ochrona powietrza 10 Odnawialne źródła energii 11 Ochrona różnorodności biologicznej 11 Ochrona przeciwpowodziowa 10 Rekultywacja terenów poprzemysłowych 10 Wsparcie dla obszarów Natura 2000 7 Ochrona przed hałasem 6 Efektywność energetyczna ( w tym termomodernizacja) 11 Ekologiczny transport miejski 11 Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 11 Inne: Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego 1 Monitoring i zarządzanie środowiskiem 2 Zagrożenia środowiska( zagrożenia naturalne i zagrożenia technologiczne związane z poważnymi awariami 1

6 Pytanie:TAK KE zgłaszała zastrzeżenia do procedury oceny strategicznej przeprowadzonej dla programu. 4 KE postulowała zwiększenie środków na ochronę środowiska w programie. 1 KE zgłosiła wnioski, dotyczące obszaru ochrony środowiska, które zostały ujęte w ostatecznej wersji programu. 8 Negocjacje programów z Komisją Europejską

7 liczba W Instytucji Zarządzającej utworzono stanowisko Menedżera/Pracownika odpowiedzialnego za sprawy związane z ochroną środowiska. 8 W procesie oceny wniosków, niezwiązanych z ochroną środowiska, są brane pod uwagę kryteria środowiskowe. 12 W pracach Komitetu Monitorującego uczestniczą członkowie organizacji pozarządowych. 12 W ramach zmiany programu operacyjnego zostały zaplanowane przesunięcie środków na działania związane z ochroną środowiska. 7 Wdrażanie programu

8 Krótki dokument podsumowujący: Doświadczenia związane ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko i jej wpływem na programy operacyjne – rekomendacje na przyszłość; Obszary dofinansowania oraz kierunki realokacji środków w obszarze środowisko; Kryteria środowiskowe; Menedżer środowiskowy – rola oraz zadania, rekomendacje na przyszłość. Dokument będzie prezentowany na posiedzeniu plenarnym sieci w czerwcu 2011 r. PRZYGOTOWANIE PODSUMOWANIA NA POSIEDZENIE PLENARNE


Pobierz ppt "Uwzględnienie aspektów środowiskowych. Badanie w liczbach: Liczba nadesłanych, ważnych ankiet: 12 Ankiety RPO:10 ( brakuje 6) Programy Centralne : 2 ("

Podobne prezentacje


Reklamy Google