Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski. Plan komunikacji PO IG, 2007-2013 Komitet Monitorujący PO IG, 20.02.2008 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski. Plan komunikacji PO IG, 2007-2013 Komitet Monitorujący PO IG, 20.02.2008 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski

2 Plan komunikacji PO IG, 2007-2013 Komitet Monitorujący PO IG, 20.02.2008 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

3 Plan komunikacji PO IG na lata 2007-2013: dokument strategiczny w obszarze działań informacyjno- promocyjnych PO IG, opracowywany jest na lata realizacji PO IG, podlega weryfikacji przez IK NSRO oraz akceptacji przez Komitet Monitorujący PO IG, podlega aktualizacji co najmniej raz w roku, przyczynia się do realizacji celów zdefiniowanych w PO IG. 01Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

4 02Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ranga Planu komunikacji Rozporządzenie Rady i rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 Plan komunikacji PO IG

5 Podstawowe elementy Planu komunikacji PO IG: Cel działań, Grupy docelowe, Planowanie działań, Koordynacja działań, Harmonogram działań, Indykatywny budżet, Monitoring i ewaluacja. 03Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

6 Grupy docelowe: Społeczeństwo, Beneficjenci PO IG, Partnerzy społeczni i gospodarczy, Media, Środowiska opiniotwórcze, Pracownicy instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IG. 04Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

7 Planowanie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych na podstawie założeń Planu komunikacji, wyników badań opinii publicznej oraz analiz i raportów podstawowy dokument planowania działań - roczny plan działań PO IG, przygotowywany przez IZ we współpracy z IP i IP2 roczny plan działań PO IG zawiera: - opis działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, - grupę docelową, - harmonogram realizacji, - budżet planowanych działań oraz spodziewane rezultaty 05Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

8 06Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Planowane działania : Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej za pośrednictwem mediów, Opracowywanie, publikacja i dystrybucja materiałów informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, Organizacja i prowadzenie imprez masowych, udział w imprezach masowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, spotkań informacyjno – promocyjnych, seminariów, dni otwartych, udział w tego typu imprezach, udział w targach, Stworzenie i aktualizacja strony internetowej na temat PO IG, Organizacja i współpraca z punktami informacyjnymi, Infolinia dla beneficjentów, Zakup i dystrybucja materiałów promocyjnych, Organizacja konkursów dla beneficjentów i informowanie o planowanych konkursach, Organizacja konkursów dla mediów na programy/publikacje, Organizacja szkoleń i warsztatów.

9 Koordynacja działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych PO IG: na poziomie NSRO, w ramach polityki informacyjnej i promocyjnej w zakresie funduszy europejskich oraz polityki spójności – Grupa Sterująca ds. Informacji i Promocji na poziomie IZ PO IG, odpowiedzialnej za prowadzenie oraz koordynację działań promocyjnych i informacyjnych w ramach PO IG – Informacyjna Grupa Robocza (IGR PO IG) - Członkami grupy są przedstawiciele IZ, IP oraz IP2 Do podstawowych zadań należy: aktualizacja Planu komunikacji, wypracowanie spójnego rocznego planu działań, wymiana opinii i doświadczeń, współpraca przy organizacji wydarzeń, itp. 08Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

10 07Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Indykatywny budżet 36,5 mln euro w ramach działania 9.3 Informacja i promocja (Pomoc techniczna PO IG)

11 Monitorowanie i ewaluacja Monitoring poprzez okresowe i roczne raporty z realizacji Planu komunikacji i rocznych planów działań: raporty przygotowywane przez IZ przy udziale IP i IP2, a następnie przedkładane do IK NSRO, Powinny zawierać analizę bieżącej sytuacji, najważniejsze podjęte działania, wydatki w danym okresie, pojawiające się problemy i środki zaradcze. Ewaluacja (obiektywna ocena realizacji założeń planów): badana będzie efektywność iskuteczność podjętych działań oraz stopień realizacji założonych wskaźników, podstawowe narzędzia: wywiady indywidualne (CATI), wywiady pogłębione, grupy fokusowe, studium przypadku, analiza dokumentów. 09Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

12 Dziękuję za uwagę joanna.zawadzka@mrr.gov.pl 09Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski. Plan komunikacji PO IG, 2007-2013 Komitet Monitorujący PO IG, 20.02.2008 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google