Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski. Plan komunikacji PO IG, 2007-2013 Komitet Monitorujący PO IG, 20.02.2008 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski. Plan komunikacji PO IG, 2007-2013 Komitet Monitorujący PO IG, 20.02.2008 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski

2 Plan komunikacji PO IG, Komitet Monitorujący PO IG, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

3 Plan komunikacji PO IG na lata : dokument strategiczny w obszarze działań informacyjno- promocyjnych PO IG, opracowywany jest na lata realizacji PO IG, podlega weryfikacji przez IK NSRO oraz akceptacji przez Komitet Monitorujący PO IG, podlega aktualizacji co najmniej raz w roku, przyczynia się do realizacji celów zdefiniowanych w PO IG. 01Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

4 02Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ranga Planu komunikacji Rozporządzenie Rady i rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata Plan komunikacji PO IG

5 Podstawowe elementy Planu komunikacji PO IG: Cel działań, Grupy docelowe, Planowanie działań, Koordynacja działań, Harmonogram działań, Indykatywny budżet, Monitoring i ewaluacja. 03Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

6 Grupy docelowe: Społeczeństwo, Beneficjenci PO IG, Partnerzy społeczni i gospodarczy, Media, Środowiska opiniotwórcze, Pracownicy instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IG. 04Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

7 Planowanie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych na podstawie założeń Planu komunikacji, wyników badań opinii publicznej oraz analiz i raportów podstawowy dokument planowania działań - roczny plan działań PO IG, przygotowywany przez IZ we współpracy z IP i IP2 roczny plan działań PO IG zawiera: - opis działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, - grupę docelową, - harmonogram realizacji, - budżet planowanych działań oraz spodziewane rezultaty 05Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

8 06Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Planowane działania : Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej za pośrednictwem mediów, Opracowywanie, publikacja i dystrybucja materiałów informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, Organizacja i prowadzenie imprez masowych, udział w imprezach masowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, spotkań informacyjno – promocyjnych, seminariów, dni otwartych, udział w tego typu imprezach, udział w targach, Stworzenie i aktualizacja strony internetowej na temat PO IG, Organizacja i współpraca z punktami informacyjnymi, Infolinia dla beneficjentów, Zakup i dystrybucja materiałów promocyjnych, Organizacja konkursów dla beneficjentów i informowanie o planowanych konkursach, Organizacja konkursów dla mediów na programy/publikacje, Organizacja szkoleń i warsztatów.

9 Koordynacja działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych PO IG: na poziomie NSRO, w ramach polityki informacyjnej i promocyjnej w zakresie funduszy europejskich oraz polityki spójności – Grupa Sterująca ds. Informacji i Promocji na poziomie IZ PO IG, odpowiedzialnej za prowadzenie oraz koordynację działań promocyjnych i informacyjnych w ramach PO IG – Informacyjna Grupa Robocza (IGR PO IG) - Członkami grupy są przedstawiciele IZ, IP oraz IP2 Do podstawowych zadań należy: aktualizacja Planu komunikacji, wypracowanie spójnego rocznego planu działań, wymiana opinii i doświadczeń, współpraca przy organizacji wydarzeń, itp. 08Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

10 07Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Indykatywny budżet 36,5 mln euro w ramach działania 9.3 Informacja i promocja (Pomoc techniczna PO IG)

11 Monitorowanie i ewaluacja Monitoring poprzez okresowe i roczne raporty z realizacji Planu komunikacji i rocznych planów działań: raporty przygotowywane przez IZ przy udziale IP i IP2, a następnie przedkładane do IK NSRO, Powinny zawierać analizę bieżącej sytuacji, najważniejsze podjęte działania, wydatki w danym okresie, pojawiające się problemy i środki zaradcze. Ewaluacja (obiektywna ocena realizacji założeń planów): badana będzie efektywność iskuteczność podjętych działań oraz stopień realizacji założonych wskaźników, podstawowe narzędzia: wywiady indywidualne (CATI), wywiady pogłębione, grupy fokusowe, studium przypadku, analiza dokumentów. 09Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

12 Dziękuję za uwagę 09Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski. Plan komunikacji PO IG, 2007-2013 Komitet Monitorujący PO IG, 20.02.2008 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google