Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski."— Zapis prezentacji:

1 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski

2 Plan komunikacji PO IG, 2007-2013
Komitet Monitorujący PO IG, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

3 Plan komunikacji PO IG na lata 2007-2013:
dokument strategiczny w obszarze działań informacyjno-promocyjnych PO IG, opracowywany jest na lata realizacji PO IG, podlega weryfikacji przez IK NSRO oraz akceptacji przez Komitet Monitorujący PO IG, podlega aktualizacji co najmniej raz w roku, przyczynia się do realizacji celów zdefiniowanych w PO IG. 01 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

4 Ranga Planu komunikacji
Rozporządzenie Rady i rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata Plan komunikacji PO IG 02 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

5 Podstawowe elementy Planu komunikacji PO IG:
Cel działań, Grupy docelowe, Planowanie działań, Koordynacja działań, Harmonogram działań, Indykatywny budżet, Monitoring i ewaluacja. 03 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

6 Partnerzy społeczni i gospodarczy, Media, Środowiska opiniotwórcze,
Grupy docelowe: Społeczeństwo, Beneficjenci PO IG, Partnerzy społeczni i gospodarczy, Media, Środowiska opiniotwórcze, Pracownicy instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IG. 04 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

7 Planowanie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych
na podstawie założeń Planu komunikacji, wyników badań opinii publicznej oraz analiz i raportów podstawowy dokument planowania działań - roczny plan działań PO IG, przygotowywany przez IZ we współpracy z IP i IP2 roczny plan działań PO IG zawiera: - opis działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, grupę docelową, harmonogram realizacji, budżet planowanych działań oraz spodziewane rezultaty 05 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

8 Planowane działania: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej za pośrednictwem mediów, Opracowywanie, publikacja i dystrybucja materiałów informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, Organizacja i prowadzenie imprez masowych, udział w imprezach masowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, spotkań informacyjno – promocyjnych, seminariów, dni otwartych, udział w tego typu imprezach, udział w targach, Stworzenie i aktualizacja strony internetowej na temat PO IG, Organizacja i współpraca z punktami informacyjnymi, Infolinia dla beneficjentów, Zakup i dystrybucja materiałów promocyjnych, Organizacja konkursów dla beneficjentów i informowanie o planowanych konkursach, Organizacja konkursów dla mediów na programy/publikacje, Organizacja szkoleń i warsztatów. 06 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

9 Koordynacja działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych PO IG:
na poziomie NSRO, w ramach polityki informacyjnej i promocyjnej w zakresie funduszy europejskich oraz polityki spójności – Grupa Sterująca ds. Informacji i Promocji na poziomie IZ PO IG, odpowiedzialnej za prowadzenie oraz koordynację działań promocyjnych i informacyjnych w ramach PO IG – Informacyjna Grupa Robocza (IGR PO IG) - Członkami grupy są przedstawiciele IZ, IP oraz IP2 Do podstawowych zadań należy: aktualizacja Planu komunikacji, wypracowanie spójnego rocznego planu działań, wymiana opinii i doświadczeń, współpraca przy organizacji wydarzeń, itp. 08 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

10 Indykatywny budżet 36,5 mln euro w ramach działania 9.3 Informacja i promocja (Pomoc techniczna PO IG) 07 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

11 Monitorowanie i ewaluacja
Monitoring poprzez okresowe i roczne raporty z realizacji Planu komunikacji i rocznych planów działań: raporty przygotowywane przez IZ przy udziale IP i IP2, a następnie przedkładane do IK NSRO, Powinny zawierać analizę bieżącej sytuacji, najważniejsze podjęte działania, wydatki w danym okresie, pojawiające się problemy i środki zaradcze. Ewaluacja (obiektywna ocena realizacji założeń planów): badana będzie efektywność iskuteczność podjętych działań oraz stopień realizacji założonych wskaźników, podstawowe narzędzia: wywiady indywidualne (CATI), wywiady pogłębione, grupy fokusowe, studium przypadku, analiza dokumentów. 09 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

12 Dziękuję za uwagę joanna.zawadzka@mrr.gov.pl 09
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google