Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Piotr Żuber Dyrektor Departamentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Piotr Żuber Dyrektor Departamentu."— Zapis prezentacji:

1 Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, dnia 3 sierpnia 2007 r.

2 Komplementarność wsparcia w Programach Operacyjnych Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej zapewni: linia demarkacyjna – zawierająca kryteria zapobiegające podwójnemu finansowaniu koordynacja wdrażania projektów – praktyczne przestrzeganie zapisów linii demarkacyjnej Ogólne zasady

3 Przygotowanie linii demarkacyjnej Prace nad linią demarkacyjną prowadzone były dwutorowo: Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności w ramach NSRO (tzw. linia demarkacyjna ogólna) Linia demarkacyjna z PROW i PO Ryby Grudzień 2006 r. – pierwsza wersja linii demarkacyjnej z PROW i PO Ryby przesłana do KE Marzec 2007 r. – uwagi KE do linii demarkacyjnej z PROW i PO Ryby Kwiecień 2007 r. – pierwsza wersja linii demarkacyjnej ogólnej przesłana do KE (jako załącznik do NSRO) Maj 2007 r. – poprawiona linia demarkacyjna z PROW i PO Ryby przesłana do KE Czerwiec 2007 r. – uwagi KE do linii demarkacyjnej ogólnej i linii demarkacyjnej z PROW i PO Ryby Lipiec 2007 r. – przesłanie do KE ujednoliconej Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Sierpień 2007 r. – przyjęcie Linii demarkacyjnej… przez Komitet Koordynacyjny NSRO Po uprzednim pisemnym ustosunkowaniu się do uwag KE w kwietniu 2007 r. Kalendarz prac:

4 Infrastruktura transportowa Infrastruktura społeczna Infrastruktura ochrony środowiska Energetyka Przedsiębiorczość B+R, innowacje, społeczeństwo informacyjne Rozwój zasobów ludzkich, szkolenia Główne obszary komplementarnościKrajowe Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich

5 W poszczególnych przypadkach kryteria demarkacji dotyczą: Wartości (kosztu) projektu Typu/lokalizacji projektu Beneficjentów projektu Kryteria prezentacji kosztu projektu zostały ujednolicone w kierunku: stosowania waluty PLN określania wartości kosztów kwalifikowalnych projektu * * Nie odnosi się to do dużych projektów w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (EC) Nr 1083/2006 Linia demarkacyjna - kryteria demarkacji

6 Główne zmiany w linii demarkacyjnej: ujednolicenie dwóch tabel w jeden dokument obejmujący wszystkie programy operacyjne Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, zmiany wynikające z negocjacji z KE poszczególnych programów operacyjnych oraz kwestii horyzontalnych, doprecyzowanie opisu kryteriów demarkacji w tabelce. Zmiany linii demarkacyjnej

7 1. 1.Energetyka – odnawialne źródła energii – wytwarzanie, przesył, dystrybucja, wykorzystanie Regionalne Programy Operacyjne Projekty o wartości: do 20 mln PLN – na obszarach nie objętych interwencją PROW 3 – 20 mln PLN – na obszarach objętych interwencją PROW PO Infrastruktura i Środowisko Projekty o wartości minimalnej 20 mln PLN. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich obszary wiejskie (kryteria lokalizacji określone szczegółowo w PROW) 3 mln PLN na realizację projektów w jednej gminie w okresie realizacji PROW Demarkacja – wybrane obszary problemowe podczas prac

8 2. Gospodarka wodno-ściekowa Regionalne Programy Operacyjne Miejscowości do 15 tys. RLM, poza obszarami wspieranymi w PROW - bez ograniczeń wartości projektu. Na obszarach objętych interwencją PROW: projekty powyżej 4 mln PLN poniżej 4 mln PLN – tylko gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW PO Infrastruktura i Środowisko Aglomeracje uwzględnione w KPOŚK o wielkości powyżej 15 tys. RLM. 2 – 15 tys. RLM – tylko poszczególne zadania, w ramach projektów, w których występuje jeden beneficjent środków oraz projekt dotyczy kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej na danym obszarze. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich obszary wiejskie (kryteria lokalizacji określone szczegółowo w PROW) 4 mln PLN na realizację projektów w jednej gminie w okresie realizacji PROW Demarkacja – wybrane obszary problemowe podczas prac

9 3. Gospodarka odpadami komunalnymi Regionalne Programy Operacyjne Przedsięwzięcia obsługujące do 150 tys. mieszkańców, poza obszarami wspieranymi w PROW - bez ograniczeń wartości projektu. Na obszarach objętych interwencją PROW, w zakresie zbioru, segregacji i wywozu odpadów: projekty powyżej 200 tys. PLN poniżej 200 tys. PLN – tylko gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW PO Infrastruktura i Środowisko Instalacje i systemy obsługujące min. 150 tys. mieszkańców spójne z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich obszary wiejskie (kryteria lokalizacji określone szczegółowo w PROW) 200 tys. PLN na realizację projektów w jednej gminie w okresie realizacji PROW Demarkacja – wybrane obszary problemowe podczas prac

10 4. Przedsiębiorczość – wsparcie dla start-up Regionalne Programy Operacyjne Wsparcie już istniejących mikroprzedsiębiorstw (zarejestrowanych w KRS) – dotacje na rozwój na obszarach nie objętych PROW – każda działalność na obszarach objętych PROW – zakres działalności poza wymienionymi w rozporządzeniu MRiRW. Z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS. PO Kapitał Ludzki Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (w tym doradztwo i dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej). 2 – letni okres karencji dla wsparcia z PROW po otrzymaniu pomocy z PO KL PO innowacyjna Gospodarka Pomoc udzielana poprzez inkubator - beneficjent działania – wspierający powstanie i rozwój MŚP Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie PKD określonym w Rozporządzeniu MRiRW Demarkacja – wybrane obszary problemowe podczas prac

11 Mechanizmy koordynacja wdrażania Dla zapewnienia przestrzegania demarkacji między RPO, PO, PROW i PO Ryby zapewnione zostaną następujące narzędzia koordynacji: 1. 1.Komitet Koordynacyjny NSRO 1. 1.Komitety Monitorujące PO, RPO, PROW, PO Ryby oraz Podkomitety Monitorujące PO KL Ponadto bieżąca kontrola na poziomie wdrażania programów, poprzez: 1. 1.Cykliczne spotkania i współpraca przedstawicieli pionów w danym UM, MRR, wdrażających różne PO/RPO 2. 2.Oświadczenia beneficjentów

12 Mechanizmy koordynacji wdrażania Komitet Koordynacyjny NSRO Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PO Ryby Instytucje Zarządzające (MRR) Instytucje Pośredniczące Instytucje Pośredniczące II Stopnia Instytucje Zarządzające (Zarządy Województw) Instytucje Pośredniczące Instytucje Pośredniczące II Stopnia Komitety Monitorujące Instytucja Zarządzająca (MRiRW, MGM) Instytucje Wdrażające (Urzędy Marszałkowskie) Krajowe Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne Instytucja Koordynująca NSRO STRATEGIA LIZBONSKA I INNE POLITYKI UE

13 1. 1.Oddzielny rozdział nt. komplementarności działań z innymi działaniami przewidzianymi w pozostałych programach operacyjnych: odwołanie do Linii demarkacyjnej…, opis mechanizmów koordynacji z działaniami realizowanymi w pozostałych programach operacyjnych, wskazanie mechanizmów przestrzegania zasady cross-financing w PO/RPO. 2. Opis komplementarności na poziomie każdej z osi priorytetowych: informacja o komplementarności z innymi osiami pozostałych programów operacyjnych, wskazanie sposobu demarkacji, bez podawania wartości kryterium demarkacji. Taki sposób opisu komplementarności w PO nie będzie powodował konieczności jego zmiany w przypadku zmiany Linii demarkacyjnej… Standardowy opis komplementarności w PO/RPO

14 Przyjęta przez Komitet Koordynacyjny NSRO Linia demarkacyjna… stanowi dokument operacyjny, wiążący dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych (Instytucje Zarządzające, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Pośredniczące II Stopnia). Programy operacyjne Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, przy określaniu kryteriów realizacji projektów, są obowiązane do odwołania się i do przestrzegania w praktyce zapisów Linii demarkacyjnej…. Wszelkie zmiany kryteriów demarkacji wymagać będą decyzji podjętej przez Komitet Koordynacyjny NSRO. Linia demarkacyjna – status dokumentu

15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Piotr Żuber Dyrektor Departamentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google