Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, zaakceptowany kierunkowo przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r. MINISTERSTWO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, zaakceptowany kierunkowo przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r. MINISTERSTWO."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, zaakceptowany kierunkowo przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Warszawa, 26 września 2006 r.

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2 Jeden z Celów horyzontalnych Narodowej Strategii Spójności: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski realizowany będzie m.in. poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Powiązanie Programu z Narodową Strategią Spójności 2007-2013

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej GŁÓWNY CEL Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 4 Udział środków w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (w mln euro)

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 5 Podział środków dostępnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów (w mln euro)

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 Struktura Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PRIORYTETY I.Gospodarka wodno - ściekowa – (FS) II.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – (FS) III.Bezpieczeństwo ekologiczne - (FS) IV.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – (EFRR) V.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – (EFRR) VI. Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T – (FS) VII.Transport przyjazny środowisku – (FS) VIII.Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – (EFRR) IX.Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej – (FS) X.Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – (FS) XI.Bezpieczeństwo energetyczne – (EFRR) XII.Kultura i dziedzictwo kulturowe – (EFRR) XIII.Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – (EFRR) XIV.Pomoc techniczna – (EFRR) XV.Pomoc techniczna – (FS)

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 7 Ochrona środowiska - MŚ Priorytet I Gospodarka wodno - ściekowa - 2 475 mln euro z FS Cel: Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej warunkującej rozwój gospodarczy 1.1Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 1.2Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach od 2 tys. do 15 tys. RLM (grupy projektów koordynowanych przez wfośigw) przykładowe rodzaje projektów: budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych, budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, przygotowanie dokumentacji do wniosku

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 8 Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 990 mln euro z FS Cel:Zwi ę kszenie korzy ś ci gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywacj ę terenów zdegradowanych oraz ochron ę brzegów morskich. 2.1Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 2.2Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. przykładowe rodzaje projektów: kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi od projektu do realizacji, dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów, rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo na cele przyrodnicze,projekty polegaj ą ce na ratowaniu brzegów morskich poprzez zapobieganie zanikowi plaż morskich i stabilizacj ę morskiej linii brzegowej. Ochrona środowiska - MŚ

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 9 Priorytet III Bezpieczeństwo ekologiczne - 495 mln euro z FS Cel: Zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom. 3.1Retencjonowanie wody i poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego istniejących urządzeń wodnych oraz zapewnienie bezpiecznego przejścia wód powodziowych i lodów 3.2Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom 3.3 Monitoring środowiska przykładowe rodzaje projektów: realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych, modernizacja i poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego urządzeń wodnych; budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami, w tym: wyposażenie w specjalistyczny sprzęt; Ochrona środowiska - MŚ

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 10 Ochrona środowiska - MŚ Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – 200 mln euro z EFRR Cel: Ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego. 4.1Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego 4.2Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami 4.3Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) 4.4Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej 4.5Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 4.6Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych przykładowe rodzaje projektów: projekty z zakresu systemów zarządzania środowiskowego (z wyłączeniem inwestycji), projekty z zakresu racjonalizacji gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach, projekty wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza dotyczące istniejących instalacji o mocy powyżej 50 MW, prowadzące do zmniejszenia emisji pyłów, SO 2 lub No x.

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 11 Ochrona środowiska - MŚ Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 89,9 mln euro z EFRR Cel: Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat zasobów różnorodności biologicznej. 5.1Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedliskprzyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej 5.2Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych 5.3Opracowanie planów ochrony 5.4Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej przykładowe rodzaje projektów: odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych i wodnych, przebudowa drzewostanów w sposób zgodny z typem siedliska, wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturalizacja, budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej udostępnianiu dla turystów obszarów chronionych, ochrona ex situ gatunków o zagrożonych pulach genowych, opracowanie planów ochrony dla obszarów specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000; opracowanie krajowych programów ochrony wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych; ogólnopolskie lub ponadregionalne projekty szkoleniowe lub programy aktywnej edukacji dla wybranych grup społecznych i zawodowych, kampanie informacyjno-promocyjne w tym badania opinii publicznej

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 12 Transport - MT Priorytet VI Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T – 6 826 mln euro z FS Cel:Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T 6.2 Rozwój sieci lotniczej TEN-T przykładowe rodzaje projektów: budowa i modernizacja autostrad, dróg ekspresowych i innych dróg krajowych w sieci TEN-T, budowa i modernizacja dróg w miastach na prawach powiatu, budowa obwodnic na drogach krajowych, budowa i modernizacja portów lotniczych (8 portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T)

13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 13 Transport – MT/MGM Priorytet VII Transport przyjazny środowisku – 6 430,1 mln euro z FS Cel: Zwiększenie udziału ekologicznych gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków 7.1 Rozwój transportu kolejowego 7.2 Rozwój transportu morskiego 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych 7.4 Rozwój transportu intermodalnego 7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych przykładowe rodzaje projektów: modernizacja linii kolejowych, modernizacja portów morskich wraz z dostępem od strony lądu i morza, budowa i rozbudowa sieci transportu miejskiego na terenie 9 obszarów metropolitalnych, budowa i rozbudowa terminali transportu intermodalnego, modernizacja istniej ą cej zabudowy regulacyjnej rzeki Odry, przebudowa przej ść ż eglownych.

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 Transport - MT Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – 900 mln euro z EFRR Cel:Poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie drogowym oraz dostępności komunikacyjnej Polski i drogowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego przykładowe rodzaje projektów: kampanie medialne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i przebudowa miejsc szczególnie niebezpiecznych, budowa i modernizacja dróg krajowych (w tym także w miastach na prawach powiatu) poza siecią TEN-T, projekty pilotażowe w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych, rozbudowa systemów bezpiecze ń stwa lotnisk.

15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 15 Transport - MT Priorytet IX Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej – 990 mln euro z FS Cel: Poprawa połączeń komunikacyjnych głównych miast województw wschodniej Polski z pozostałą częścią kraju poprzez rozwój sieci drogowej na terenie tych województw 9.1 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodkówmiejskich na terenie wschodniej Polski rodzaje projektów: przebudowa drogi krajowej S8 (odcinek: Wyszków-Białystok) oraz S17 (odcinek: Zakręt- Lublin)

16 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 16 Energetyka - MG Priorytet X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – 532,2 mln euro z FS Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa w zakresie oddziaływania sektora energetyki na środowisko 10.1Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego 10.2Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw przykładowe rodzaje projektów: rozbudowa lub modernizacja sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia; budowa i modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu; budowa nowych oraz modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych; termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i ciepła wykorzystujących OŹE; budowa instalacji do produkcji biodiesla (w procesie estryfikacji oleju) i innych biopaliw, z wyłączeniem bioetanolu; budowa zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OŹE i do produkcji biokomponentów i biopaliw; budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 17 Energetyka - MG Priorytet XI Bezpieczeństwo energetyczne – 470 mln euro z EFRR Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowę podziemnych magazynów gazu ziemnego 11.1Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego rodzaje projektów: budowa i modernizacja sieci przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz urządzeń technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów przesyłowych; budowa podziemnych magazynów gazu ziemnego; budowa infrastruktury zapewniającej dywersyfikację źródeł dostaw nośników energii do kraju;

18 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 18 Kultura - MKiDN Priorytet XII Kultura i dziedzictwo kulturowe – 350 mln euro z EFRR Cel: Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski 12.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym 12.2Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym przykładowe rodzaje projektów: rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, adaptacja na cele kulturalne zabytkowych obiektów i zespołów obiektów wraz z ich otoczeniem; zakup i modernizacja trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej; przystosowanie obiektów zabytkowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz specyficznych grup odwiedzających, m.in. osób starszych, dzieci i młodzieży; konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów, zbiorów filmowych oraz innych zabytków ruchomych; rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych i archiwalnych oraz zasobów wirtualnych muzeów; tworzenie kompleksowych systemów informacji oraz zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł sztuki przez granice oraz zabezpieczenie zabytków ruchomych przed kradzieżą i zniszczeniem; przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia; budowa, rozbudowa i modernizacja instytucji kultury oraz szkół i uczelni artystycznych.

19 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 Zdrowie - MZ Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 150 mln euro z EFRR Cel: Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej 13.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego 13.2Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym przykładowe rodzaje projektów: rozbudowa, adaptacja, modernizacja i wyposażenie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia; zakup nowych wyrobów medycznych; zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego.

20 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 20 Pomoc Techniczna - MRR Priorytet XIV Pomoc techniczna – 70,4 mln euro z EFRR Cel: Efektywne wykorzystanie środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 14.1Wsparcie procesu zarządzania programem 14.2 Promocja i informacja 14.3Monitoring i ewaluacja programu przykładowe rodzaje projektów: pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wypełniających zadania związane z przygotowaniem, wyborem, oceną, monitorowaniem projektów i programu, weryfikacją płatności i kontrolą finansową, wsparcie procesu oceny i selekcji projektów, monitoring i ewaluacja, promocja i informacja

21 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 21 Pomoc Techniczna - MRR Priorytet XV Pomoc techniczna – 189,3 mln euro z FS Cel: Zapewnienie odpowiednich zdolności instytucjonalnych w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu Programu 15.1 Wsparcie systemu zarządzania Programem przykładowe rodzaje projektów: pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wypełniających zadania związane z przygotowaniem, wyborem, oceną, monitorowaniem projektów i programu, weryfikacją płatności i kontrolą finansową, wsparcie procesu oceny i selekcji projektów, monitoring i ewaluacja, promocja i informacja

22 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 22 Konsultacje Społeczne 1. Konferencja rozpoczynająca konsultacje społeczne PO IiŚ data: 5 września br., sala: Pod Kopułą MG 2. Konferencja tematyczna dotycząca sektora zdrowia data: 7 września br., sala: WUW w Poznaniu 3. Konferencja tematyczna dotycząca sektora kultury data: 18 września br., sala: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 4. Konferencja tematyczna dotycząca sektora energetyki data: 26 września br., sala: Pod Kopułą MG 5. Konferencja tematyczna dotycząca sektora środowiska data: 5 października br., sala: Pod Kopułą MG 6. Konferencja tematyczna dotycząca sektora transportu data: 10 października br., sala: Pod Kopułą MG 7. Konferencja kończąca proces konsultacji społecznych PO IiŚ data: 13 października br., sala: Pod Kopułą MG Szczegółowe informacje -> www.funduszspojnosci.gov.pl lub www.mrr.gov.plwww.funduszspojnosci.gov.plwww.mrr.gov.pl Adres mailowy poiis@mrr.gov.plpoiis@mrr.gov.pl

23 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 23 Harmonogram wykonania prognozy oddziaływania Programu na środowisko 10.08.2006 – podpisanie umowy z niezależnym Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 24.08.2006 – przekazanie projektu raportu metodologicznego 14.09.2006 – prezentacja raportu metodologicznego na forum zespołu koordynującego prace nad ewaluacją dokumentów strategicznych na lata 2007-2013 po 24.09.2006 – przekazanie projektu raportu końcowego po 25.09.2006 – rozpoczęcie konsultacji społecznych dokumentu (21 dni) oraz ew. konsultacje transgraniczne po 16.10.2006 – zakończenie procesu konsultacji społecznych po 24.10.2006 – prezentacja raportu końcowego W trakcie trwania konsultacji społecznych zostanie poddana ocenie także wstępna wersja prognozy wpływu oddziaływania na środowisko Programu, która będzie podana do publicznej wiadomości na początku października. Jednak już teraz prosimy Państwa o zgłaszanie uwag i propozycji co do istotnych aspektów środowiskowych zawartych w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

24 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 24 Harmonogram wykonania ewaluacji ex-ante 11.08.2006 – podpisanie umowy z niezależnym Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 04.09.2006 – przekazanie projektu raportu metodologicznego 14.09.2006 – prezentacja raportu metodologicznego na forum zespołu koordynującego prace nad ewaluacją dokumentów strategicznych na lata 2007-2013 po 24.10.2006 – przekazanie projektu raportu końcowego po 22.11.2006 – prezentacja raportu końcowego

25 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 25 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl/nss


Pobierz ppt "Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, zaakceptowany kierunkowo przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r. MINISTERSTWO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google