Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO"— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Projekt Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata , zaakceptowany kierunkowo przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r. Warszawa, 26 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych

2 Powiązanie Programu z Narodową Strategią Spójności 2007-2013
Jeden z Celów horyzontalnych Narodowej Strategii Spójności: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski realizowany będzie m.in. poprzez Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

3 GŁÓWNY CEL Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

4 Udział środków w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (w mln euro)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

5 Podział środków dostępnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów (w mln euro)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

6 Struktura Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PRIORYTETY
I. Gospodarka wodno - ściekowa – (FS) II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – (FS) III. Bezpieczeństwo ekologiczne - (FS) IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – (EFRR) V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – (EFRR) VI. Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T – (FS) VII. Transport przyjazny środowisku – (FS) VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – (EFRR) IX. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej – (FS) X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – (FS) XI. Bezpieczeństwo energetyczne – (EFRR) XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe – (EFRR) XIII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – (EFRR) XIV. Pomoc techniczna – (EFRR) XV. Pomoc techniczna – (FS) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

7 Ochrona środowiska - MŚ
Priorytet I „Gospodarka wodno - ściekowa” mln euro z FS Cel: Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej warunkującej rozwój gospodarczy   1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 1.2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach od 2 tys. do 15 tys. RLM (grupy projektów koordynowanych przez wfośigw) przykładowe rodzaje projektów: budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych, budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, przygotowanie dokumentacji do wniosku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

8 Ochrona środowiska - MŚ
Priorytet II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” – 990 mln euro z FS Cel: Zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich. 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. przykładowe rodzaje projektów: kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi od projektu do realizacji, dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów, rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo na cele przyrodnicze, projekty polegające na ratowaniu brzegów morskich poprzez zapobieganie zanikowi plaż morskich i stabilizację morskiej linii brzegowej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

9 Ochrona środowiska - MŚ
Priorytet III „Bezpieczeństwo ekologiczne” mln euro z FS Cel: Zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom. 3.1 Retencjonowanie wody i poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego istniejących urządzeń wodnych oraz zapewnienie bezpiecznego przejścia wód powodziowych i lodów 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom 3.3 Monitoring środowiska przykładowe rodzaje projektów: realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych, modernizacja i poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego urządzeń wodnych; budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami, w tym: wyposażenie w specjalistyczny sprzęt; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

10 Ochrona środowiska - MŚ
Priorytet IV „Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska” – 200 mln euro z EFRR Cel: Ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego. 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych przykładowe rodzaje projektów: projekty z zakresu systemów zarządzania środowiskowego (z wyłączeniem inwestycji), projekty z zakresu racjonalizacji gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach, projekty wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza dotyczące istniejących instalacji o mocy powyżej 50 MW, prowadzące do zmniejszenia emisji pyłów, SO2 lub Nox. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

11 Ochrona środowiska - MŚ
Priorytet V „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych” – 89,9 mln euro z EFRR Cel: Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat zasobów różnorodności biologicznej. 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych 5.3 Opracowanie planów ochrony 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej przykładowe rodzaje projektów: odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych i wodnych, przebudowa drzewostanów w sposób zgodny z typem siedliska, wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturalizacja, budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej udostępnianiu dla turystów obszarów chronionych, ochrona ex situ gatunków o zagrożonych pulach genowych, opracowanie planów ochrony dla obszarów specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000; opracowanie krajowych programów ochrony wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych; ogólnopolskie lub ponadregionalne projekty szkoleniowe lub programy aktywnej edukacji dla wybranych grup społecznych i zawodowych, kampanie informacyjno-promocyjne w tym badania opinii publicznej Program operacyjny Wielkość alokacji (mln EUR) Procentowa wielkość alokacji Regionalne Programy Operacyjne 15 985,5 29% PO Rozwoju Województw Polski Wschodniej 2 161,6 4% PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 576,0 1% PO Infrastruktura i środowisko 21 275,2 38% PO Kapitał ludzki 8 125,9 15% PO Konkurencyjna gospodarka 7 004,9 13% PO Pomoc techniczna 216,7 >1% Bez uwzględnienia środków na rezerwę krajową (5%), rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków (1%) oraz rezerwę wykonania (3%) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

12 Transport - MT Priorytet VI „Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T” – mln euro z FS Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Rozwój sieci drogowej TEN-T Rozwój sieci lotniczej TEN-T przykładowe rodzaje projektów: budowa i modernizacja autostrad, dróg ekspresowych i innych dróg krajowych w sieci TEN-T, budowa i modernizacja dróg w miastach na prawach powiatu, budowa obwodnic na drogach krajowych, budowa i modernizacja portów lotniczych (8 portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

13 Transport – MT/MGM Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku” – 6 430,1 mln euro z FS Cel: Zwiększenie udziału ekologicznych gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków 7.1 Rozwój transportu kolejowego 7.2 Rozwój transportu morskiego 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych 7.4 Rozwój transportu intermodalnego 7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych przykładowe rodzaje projektów: modernizacja linii kolejowych, modernizacja portów morskich wraz z dostępem od strony lądu i morza, budowa i rozbudowa sieci transportu miejskiego na terenie 9 obszarów metropolitalnych, budowa i rozbudowa terminali transportu intermodalnego, modernizacja istniejącej zabudowy regulacyjnej rzeki Odry, przebudowa przejść żeglownych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

14 Transport - MT Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” – mln euro z EFRR Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie drogowym oraz dostępności komunikacyjnej Polski i drogowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego przykładowe rodzaje projektów: kampanie medialne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i przebudowa miejsc szczególnie niebezpiecznych, budowa i modernizacja dróg krajowych (w tym także w miastach na prawach powiatu) poza siecią TEN-T, projekty pilotażowe w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych, rozbudowa systemów bezpieczeństwa lotnisk. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

15 Transport - MT Priorytet IX „Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej” – 990 mln euro z FS Cel: Poprawa połączeń komunikacyjnych głównych miast województw wschodniej Polski z pozostałą częścią kraju poprzez rozwój sieci drogowej na terenie tych województw 9.1 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski rodzaje projektów: przebudowa drogi krajowej S8 (odcinek: Wyszków-Białystok) oraz S17 (odcinek: Zakręt-Lublin) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

16 Energetyka - MG Priorytet X „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” – 532,2 mln euro z FS Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa w zakresie oddziaływania sektora energetyki na środowisko 10.1 Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego 10.2 Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw przykładowe rodzaje projektów: rozbudowa lub modernizacja sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia; budowa i modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu; budowa nowych oraz modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych; termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i ciepła wykorzystujących OŹE; budowa instalacji do produkcji biodiesla (w procesie estryfikacji oleju) i innych biopaliw, z wyłączeniem bioetanolu; budowa zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OŹE i do produkcji biokomponentów i biopaliw; budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

17 Energetyka - MG Priorytet XI „Bezpieczeństwo energetyczne” – 470 mln euro z EFRR Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowę podziemnych magazynów gazu ziemnego 11.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego rodzaje projektów: budowa i modernizacja sieci przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz urządzeń technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów przesyłowych; budowa podziemnych magazynów gazu ziemnego; budowa infrastruktury zapewniającej dywersyfikację źródeł dostaw nośników energii do kraju; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

18 Kultura - MKiDN Priorytet XII „Kultura i dziedzictwo kulturowe” – 350 mln euro z EFRR Cel: Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski 12.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym 12.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym przykładowe rodzaje projektów: rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, adaptacja na cele kulturalne zabytkowych obiektów i zespołów obiektów wraz z ich otoczeniem; zakup i modernizacja trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej; przystosowanie obiektów zabytkowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz specyficznych grup odwiedzających, m.in. osób starszych, dzieci i młodzieży; konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów, zbiorów filmowych oraz innych zabytków ruchomych; rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych i archiwalnych oraz zasobów wirtualnych muzeów; tworzenie kompleksowych systemów informacji oraz zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł sztuki przez granice oraz zabezpieczenie zabytków ruchomych przed kradzieżą i zniszczeniem; przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia; budowa, rozbudowa i modernizacja instytucji kultury oraz szkół i uczelni artystycznych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

19 Zdrowie - MZ Priorytet XIII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” – 150 mln euro z EFRR Cel: Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej Rozwój systemu ratownictwa medycznego 13.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym przykładowe rodzaje projektów: rozbudowa, adaptacja, modernizacja i wyposażenie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia; zakup nowych wyrobów medycznych; zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

20 Pomoc Techniczna - MRR Priorytet XIV „Pomoc techniczna” – 70,4 mln euro z EFRR Cel: Efektywne wykorzystanie środków w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 14.1 Wsparcie procesu zarządzania programem 14.2 Promocja i informacja 14.3 Monitoring i ewaluacja programu przykładowe rodzaje projektów: pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wypełniających zadania związane z przygotowaniem, wyborem, oceną, monitorowaniem projektów i programu, weryfikacją płatności i kontrolą finansową, wsparcie procesu oceny i selekcji projektów, monitoring i ewaluacja, promocja i informacja Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

21 Pomoc Techniczna - MRR Priorytet XV „Pomoc techniczna” – 189,3 mln euro z FS Cel: Zapewnienie odpowiednich zdolności instytucjonalnych w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu Programu 15.1 Wsparcie systemu zarządzania Programem przykładowe rodzaje projektów: pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wypełniających zadania związane z przygotowaniem, wyborem, oceną, monitorowaniem projektów i programu, weryfikacją płatności i kontrolą finansową, wsparcie procesu oceny i selekcji projektów, monitoring i ewaluacja, promocja i informacja Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

22 Konsultacje Społeczne
1. Konferencja rozpoczynająca konsultacje społeczne PO IiŚ data: 5 września br., sala: „Pod Kopułą” MG 2. Konferencja tematyczna dotycząca sektora zdrowia data: 7 września br., sala: WUW w Poznaniu 3. Konferencja tematyczna dotycząca sektora kultury data: 18 września br., sala: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 4. Konferencja tematyczna dotycząca sektora energetyki data: 26 września br., sala: „Pod Kopułą” MG 5. Konferencja tematyczna dotycząca sektora środowiska data: 5 października br., sala: „Pod Kopułą” MG 6. Konferencja tematyczna dotycząca sektora transportu data: 10 października br., sala: „Pod Kopułą” MG 7. Konferencja kończąca proces konsultacji społecznych PO IiŚ data: 13 października br., sala: „Pod Kopułą” MG Szczegółowe informacje -> lub Adres mailowy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

23 Harmonogram wykonania prognozy oddziaływania Programu na środowisko
– podpisanie umowy z niezależnym Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – przekazanie projektu raportu metodologicznego – prezentacja raportu metodologicznego na forum zespołu koordynującego prace nad ewaluacją dokumentów strategicznych na lata po – przekazanie projektu raportu końcowego po – rozpoczęcie konsultacji społecznych dokumentu (21 dni) oraz ew. konsultacje transgraniczne po – zakończenie procesu konsultacji społecznych po – prezentacja raportu końcowego W trakcie trwania konsultacji społecznych zostanie poddana ocenie także wstępna wersja prognozy wpływu oddziaływania na środowisko Programu, która będzie podana do publicznej wiadomości na początku października. Jednak już teraz prosimy Państwa o zgłaszanie uwag i propozycji co do istotnych aspektów środowiskowych zawartych w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

24 Harmonogram wykonania ewaluacji ex-ante
– podpisanie umowy z niezależnym Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – przekazanie projektu raportu metodologicznego – prezentacja raportu metodologicznego na forum zespołu koordynującego prace nad ewaluacją dokumentów strategicznych na lata po – przekazanie projektu raportu końcowego po – prezentacja raportu końcowego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

25 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4 Warszawa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google