Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Piotr Żuber Dyrektor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Piotr Żuber Dyrektor."— Zapis prezentacji:

1 Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, dnia 18 grudnia 2007 r.

2 Ogólne zasady Komplementarność wsparcia w Programach Operacyjnych Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej zapewni: linia demarkacyjna – zawierająca kryteria zapobiegające podwójnemu finansowaniu koordynacja wdrażania projektów – praktyczne przestrzeganie zapisów linii demarkacyjnej

3 Przygotowanie linii demarkacyjnej (1)
Początkowo prace nad linią demarkacyjną prowadzone były dwutorowo: Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności w ramach NSRO (tzw. linia demarkacyjna ogólna) Linia demarkacyjna z PROW i PO „Ryby” Grudzień 2006 r. – pierwsza wersja linii demarkacyjnej z PROW i PO „Ryby” przesłana do KE Marzec 2007 r. – uwagi KE do linii demarkacyjnej z PROW i PO „Ryby” Kwiecień 2007 r. – pierwsza wersja linii demarkacyjnej ogólnej przesłana do KE (jako załącznik do NSRO) Maj 2007 r. – poprawiona linia demarkacyjna z PROW i PO „Ryby” przesłana do KE Czerwiec 2007 r. – uwagi KE do linii demarkacyjnej ogólnej i linii demarkacyjnej z PROW i PO „Ryby” Po uprzednim pisemnym ustosunkowaniu się do uwag KE w kwietniu 2007 r. Kalendarz prac:

4 Przygotowanie linii demarkacyjnej (2)
Lipiec 2007 r. – przesłanie do KE ujednoliconej Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Sierpień 2007 r. – przedłożenie Linii demarkacyjnej… pod obrady Komitetu Koordynacyjnego NSRO, decyzja o dalszych pracach nad jej kształtem Sierpień 2007 r. – wstępna akceptacja linii demarkacyjnej przez KE, uwarunkowana uwzględnieniem uwag technicznych do jej zapisów Sierpień – Listopad 2007 r. – uwagi do Linii demarkacyjnej… kierowane ze strony instytucji zaangażowanych w proces wdrażania (urzędy marszałkowskie) i partnerów społeczno-gospodarczych Listopad 2007 r. – przesłanie do KE Linii demarkacyjnej… uwzględniającej uwagi ze strony KE i partnerów krajowych Grudzień 2007 r. – przedłożenie Linii demarkacyjnej… pod obrady Komitetu Koordynacyjnego NSRO Kalendarz prac:

5 Główne obszary komplementarności
Krajowe Programy Operacyjne Infrastruktura transportowa Infrastruktura społeczna Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura ochrony środowiska Energetyka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Przedsiębiorczość B+R, innowacje, społeczeństwo informacyjne PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich” Rozwój zasobów ludzkich, szkolenia

6 Linia demarkacyjna - kryteria demarkacji
W poszczególnych przypadkach kryteria demarkacji dotyczą: wartości (kosztu) projektu charakteru / lokalizacji projektu beneficjentów projektu Kryteria demarkacyjne określające koszt projektu zostały ujednolicone w kierunku: stosowania waluty PLN określania wartości kosztów kwalifikowalnych projektu * * Nie odnosi się to do dużych projektów w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (EC) Nr 1083/2006 oraz wskazanych w IPI PO RPW.

7 Zmiany linii demarkacyjnej
Zmiany w linii demarkacyjnej: ujednolicenie dwóch tabel w jeden dokument obejmujący wszystkie programy operacyjne Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, uwzględnienie uwag kierowanych ze strony KE oraz podmiotów krajowych (instytucji zaangażowanych w proces realizacji PO/RPO, partnerów społecznych i gospodarczych), zmiany wynikające z negocjacji z KE poszczególnych programów operacyjnych i kwestii horyzontalnych, doprecyzowanie opisu kryteriów demarkacji w tabelce.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Główne uwagi do linii demarkacyjnej przesłanej członkom KK NSRO 19 XI 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego propozycja modyfikacji uchwały KK NSRO w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (uzupełnienie o zapisy dot. wypełniania postanowień prawa wspólnotowego, nie naruszania postanowień programów operacyjnych, trybu zmiany Uchwały w oparciu o pisemne uzasadnienie) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Postulat przywrócenia maksymalnej kwoty wartości projektu dla inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych z 4 mln PLN na 20 mln PLN Ministerstwo Gospodarki sugestia zastosowania w odniesieniu do sektora energetyki w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jako demarkacji kryterium wartości projektu PARP oraz IZ PO Innowacyjna Gospodarka Propozycja doprecyzowania linii demarkacyjnej w ramach społeczeństwa informacyjnego pomiędzy RPO a działaniami 8.1 i 8.2 PO IG i dostosowania do Szczegółowego opisu priorytetów PO IG po konsultacjach

9 Główne uwagi do linii demarkacyjnej przesłanej członkom KK NSRO 19 XI 2007 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Propozycja usunięcia zapisu w zakresie wsparcia mikroprzedsiębiorstw w RPO (demarkacja z PROW) o wsparciu na wsi projektów nie tworzących miejsc pracy, 2-letniego okresu karencji pomiędzy wsparciem inwestycyjnym w ramach EFRROW i EFRR z EFS. Propozycja obniżenia minimalnej wartości projektu (ustalonego obecnie na poziomie 20 ml PLN) dla autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych i dróg krajowych w miastach na prawach powiatu Propozycja dostosowania demarkacji RPO do założeń PO RYBY w zakresie wsparcia części portów na potrzeby wyłącznie rybołówstwa Propozycja skorygowania zapisów dot. społeczeństwa informacyjnego w ramach PO IG do Uszczegółowienia PO IG Propozycja zastosowania jednolitego podejścia, na przykładzie sektora kultury (kategorie 58-60, 75), o braku konieczności przestrzegania linii demarkacyjnej w przypadku projektów indywidualnych o charakterze strategicznym dla RPO, wymienionych na liście projektów kluczowych

10 Główne uwagi do linii demarkacyjnej przesłanej członkom KK NSRO 19 XI 2007 r.
Komisja Europejska Propozycja umieszczenia w linii demarkacyjnej odniesienia do kontroli krzyżowych w RPO, tak jak ma to miejsce w części dotyczącej PORPW Sugestia uzupełnienia zapisów linii demarkacyjnej w części Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska o: demarkację RPO w zakresie wsparcia mikroprzedsiębiorstw z PROW informacje nt. ewentualnego wsparcia w ramach RPO przedsiębiorstw przetwarzających produkty z załącznika 1 do Traktatu WE Postulat wyjaśnienia wprowadzenia niepotrzebnej konkurencji pomiędzy RPO i PORPW w zakresie wsparcia mikroprzedsiębiorstw Propozycja pokazania w części społeczeństwa informacyjnego demarkacji pomiędzy PROW i PO IG Propozycje w zakresie dostosowania zapisów linii demarkacyjnej do wyników negocjacji PO Ryby

11 Zmiany wprowadzone do linii demarkacyjnej (rejestruj zmiany)
Str.3 Porty morskie i rzeczne, drogi wodne (uwaga KE oraz UM Zachodniopomorskiego)  dostosowanie demarkacji RPO do PO RYBY, który wspiera te części portów, które służą działalności rybackiej. Zastąpienie zapisu „W RPO nie będą wspierane porty rybackie objęte wsparciem z PO Ryby” na „ w RPO nie będą wspierane części portów służące wyłącznie rybołówstwu”  wykreślenie Polic jako portu wyłączonego ze wsparcia w ramach RPO – projekt nie znajduje się obecnie na liście projektów kluczowych PO IiŚ. Str. 6-8 Społeczeństwo informacyjne (Uwaga PARP, IZ PO IG oraz UM Woj. Zachodniopomorskiego) zmiany techniczne:  w działaniu 7.1 – doprecyzowanie beneficjentów zgodnie z przyjętym Programem Operacyjnym  w działaniu 8.1 – doprecyzowanie charakteru demarkacji, rodzaju beneficjentów (zmiana wynika z uwag zgłoszonych w konsultacjach Uszczegółowienia PO IG),  w działaniu 8.2 – doprecyzowanie charakteru demarkacji (zmiana wynika z przeprowadzonych konsultacji linii demarkacyjnej z Urzędami Marszałkowskimi, które wyłączyły ten instrument ze swoich Programów – działanie będzie wdrażane na poziomie centralnym) oraz typów beneficjentów (zgodnie z zapisami Uszczegółowienia)  w działaniu 8.3 – dostosowanie grup docelowych do Uszczegółowienia PO IG  usunięcie wymienionych dwukrotnie „Punktów Dostępu do Internetu” zmiany merytoryczne (do ewentualnej dyskusji):  propozycja zmniejszenia maksymalnej wartości projektu w działaniu 8.1 z 2 mln PLN do 1 mln PLN

12 Zmiany wprowadzone do linii demarkacyjnej (rejestruj zmiany)
Str. 18 Gospodarka wodno-ściekowa (Uwaga IZ PO IiŚ oraz Min. Środowiska) Dodano zapis:  „W celu zapewnienia odpowiedniej demarkacji i komplementarności działań realizowanych w ramach Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej, zapewniony zostanie system weryfikacji zakresu rzeczowego projektów ubiegających się o wsparcie w ramach PO IiŚ, których zadania kwalifikują się również do wsparcia w ramach PROW Podstawą weryfikacji będzie oświadczenie Wnioskodawcy składane razem z wnioskiem o dofinansowanie w ramach PO IiŚ do instytucji wdrażającej PO IiŚ oraz zaświadczenie instytucji wdrażającej właściwej dla PROW przed podpisaniem umowy o dofinansowani. Dodatkowym kryterium przyznania wsparcia będzie stopień przyczyniania się do realizacji Dyrektyw UE.” Str. 26 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (Uwaga KE)  Usunięcie w ramach wsparcia PO Ryby słowa „badań” – badania nie mogą być finansowane z EFR Str. 29 Energetyka (Uwaga UM Woj. Dolnośląskiego)  przywrócenie maksymalnej kwoty wartości projektu w RPO dla inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych z 4 mln PLN na 20 mln PLN Str. 36, 38 Innowacje, Przedsiębiorczość, Mikroprzedsiębiorstwa Usunięcie (Uwaga KE, UM Woj. Zachodniopomorskiego):  „b) Wsparcie na wsi dla projektów nie tworzących miejsc pracy, bez minimalnej wielkości wsparcia, każda działalność” Dodanie przypisu (uwaga IK RPO dla właściwej interpretacji zapisów linii):  „UWAGA: powyższy warunek dotyczy projektów realizowanych w ramach programów (PROW, RPO, POKL) w perspektywie ”

13 Zmiany wprowadzone do linii demarkacyjnej (rejestruj zmiany)
Str. 2 Trasy rowerowe, Gospodarka wodno-ściekowa, Odnowa i rozwój wsi  Wprowadzenie zapisu o kontrolach krzyżowych przy kategoriach, w których takie odniesienie znajduje się w części PROW: „Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została zawarta z nim umowa w ramach PROW” Str. 23 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska  Przywrócenie zapisu o demarkacji RPO z PROW w zakresie mikroprzedsiębiorstw: „Wsparcie rozwoju istniejących mikroprzedsiębiorstw: - na obszarach nie objętych PROW – każda działalność - na obszarach objętych PROW – zakres działalności poza wymienionymi w projekcie rozporządzenia MRiRW.” Str. 6 Społeczeństwo informacyjne  Zmiany do ewentualnego wprowadzenia po konsultacji z IZ PROW: wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw w dziedzinie IT - IZ PROW dotąd nie wskazywało takiej kategorii interwencji w tabelce Zmiany techniczne w części PO Ryby:  Uzupełnione w linii zostaną nazwy priorytetów/działań po stronie PO Ryby w celu poprawy przejrzystości zapisów w linii demarkacyjnej.

14 Mechanizmy koordynacja wdrażania
Dla zapewnienia przestrzegania demarkacji między RPO, PO, PROW i PO „Ryby” zapewnione zostaną następujące narzędzia koordynacji: Komitet Koordynacyjny NSRO Grupa robocza ds. cross-checkingu Komitety Monitorujące PO, RPO, PROW, PO „Ryby” oraz Podkomitety Monitorujące PO KL Ponadto: Bieżąca kontrola i współpraca operacyjna poszczególnych IZ PO/RPO w zakresie identyfikacji realizowanych projektów (bazy danych) Oświadczenia beneficjentów o niefinansowaniu składanego projektu z innych źródeł

15 Komitet Koordynacyjny NSRO
Mechanizmy koordynacji wdrażania Komitet Koordynacyjny NSRO STRATEGIA LIZBONSKA I INNE POLITYKI UE Grupa robocza ds. cross-checkingu Krajowe Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PO „Ryby” Komitety Monitorujące Komitety Monitorujące Komitety Monitorujące Instytucje Zarządzające (MRR) Instytucje Zarządzające (Zarządy Województw) Instytucja Zarządzająca (MRiRW, MGM) Instytucje Pośredniczące Instytucje Pośredniczące Instytucje Wdrażające (Urzędy Marszałkowskie) Instytucje Pośredniczące II Stopnia Instytucje Pośredniczące II Stopnia

16 Linia demarkacyjna – status dokumentu
Przyjęta przez Komitet Koordynacyjny NSRO Linia demarkacyjna… stanowić będzie dokument operacyjny, wiążący dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych (Instytucje Zarządzające, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Pośredniczące II Stopnia). Programy operacyjne Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, przy określaniu kryteriów realizacji projektów, są obowiązane do odwołania się i do przestrzegania w praktyce zapisów Linii demarkacyjnej…. W czerwcu 2008 r. Instytucja Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata przeprowadzi analizę funkcjonowania przyjętej przez Komitet Koordynacyjny Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, której wyniki zostaną przedstawione na posiedzeniu KK NSRO. Wszelkie zmiany kryteriów demarkacji wymagać będą decyzji podjętej przez Komitet Koordynacyjny NSRO.

17 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Piotr Żuber Dyrektor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google