Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Piotr Żuber Dyrektor Departamentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Piotr Żuber Dyrektor Departamentu."— Zapis prezentacji:

1 Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, dnia 18 grudnia 2007 r.

2 Komplementarność wsparcia w Programach Operacyjnych Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej zapewni: linia demarkacyjna – zawierająca kryteria zapobiegające podwójnemu finansowaniu koordynacja wdrażania projektów – praktyczne przestrzeganie zapisów linii demarkacyjnej Ogólne zasady

3 Przygotowanie linii demarkacyjnej (1) Początkowo prace nad linią demarkacyjną prowadzone były dwutorowo: Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności w ramach NSRO (tzw. linia demarkacyjna ogólna) Linia demarkacyjna z PROW i PO Ryby Grudzień 2006 r. – pierwsza wersja linii demarkacyjnej z PROW i PO Ryby przesłana do KE Marzec 2007 r. – uwagi KE do linii demarkacyjnej z PROW i PO Ryby Kwiecień 2007 r. – pierwsza wersja linii demarkacyjnej ogólnej przesłana do KE (jako załącznik do NSRO) Maj 2007 r. – poprawiona linia demarkacyjna z PROW i PO Ryby przesłana do KE Czerwiec 2007 r. – uwagi KE do linii demarkacyjnej ogólnej i linii demarkacyjnej z PROW i PO Ryby Po uprzednim pisemnym ustosunkowaniu się do uwag KE w kwietniu 2007 r. Kalendarz prac:

4 Przygotowanie linii demarkacyjnej (2) Lipiec 2007 r. – przesłanie do KE ujednoliconej Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Sierpień 2007 r. – przedłożenie Linii demarkacyjnej… pod obrady Komitetu Koordynacyjnego NSRO, decyzja o dalszych pracach nad jej kształtem Sierpień 2007 r. – wstępna akceptacja linii demarkacyjnej przez KE, uwarunkowana uwzględnieniem uwag technicznych do jej zapisów Sierpień – Listopad 2007 r. – uwagi do Linii demarkacyjnej… kierowane ze strony instytucji zaangażowanych w proces wdrażania (urzędy marszałkowskie) i partnerów społeczno-gospodarczych Listopad 2007 r. – przesłanie do KE Linii demarkacyjnej… uwzględniającej uwagi ze strony KE i partnerów krajowych Grudzień 2007 r. – przedłożenie Linii demarkacyjnej… pod obrady Komitetu Koordynacyjnego NSRO Kalendarz prac:

5 Infrastruktura transportowa Infrastruktura społeczna Infrastruktura ochrony środowiska Energetyka Przedsiębiorczość B+R, innowacje, społeczeństwo informacyjne Rozwój zasobów ludzkich, szkolenia Główne obszary komplementarnościKrajowe Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich

6 W poszczególnych przypadkach kryteria demarkacji dotyczą: wartości (kosztu) projektu charakteru / lokalizacji projektu beneficjentów projektu Kryteria demarkacyjne określające koszt projektu zostały ujednolicone w kierunku: stosowania waluty PLN określania wartości kosztów kwalifikowalnych projektu * * Nie odnosi się to do dużych projektów w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (EC) Nr 1083/2006 oraz wskazanych w IPI PO RPW. Linia demarkacyjna - kryteria demarkacji

7 Zmiany w linii demarkacyjnej: ujednolicenie dwóch tabel w jeden dokument obejmujący wszystkie programy operacyjne Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, uwzględnienie uwag kierowanych ze strony KE oraz podmiotów krajowych (instytucji zaangażowanych w proces realizacji PO/RPO, partnerów społecznych i gospodarczych), zmiany wynikające z negocjacji z KE poszczególnych programów operacyjnych i kwestii horyzontalnych, doprecyzowanie opisu kryteriów demarkacji w tabelce. Zmiany linii demarkacyjnej

8 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego propozycja modyfikacji uchwały KK NSRO w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (uzupełnienie o zapisy dot. wypełniania postanowień prawa wspólnotowego, nie naruszania postanowień programów operacyjnych, trybu zmiany Uchwały w oparciu o pisemne uzasadnienie) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Postulat przywrócenia maksymalnej kwoty wartości projektu dla inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych z 4 mln PLN na 20 mln PLN Ministerstwo Gospodarki sugestia zastosowania w odniesieniu do sektora energetyki w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jako demarkacji kryterium wartości projektu PARP oraz IZ PO Innowacyjna Gospodarka Propozycja doprecyzowania linii demarkacyjnej w ramach społeczeństwa informacyjnego pomiędzy RPO a działaniami 8.1 i 8.2 PO IG i dostosowania do Szczegółowego opisu priorytetów PO IG po konsultacjach Główne uwagi do linii demarkacyjnej przesłanej członkom KK NSRO 19 XI 2007 r.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Propozycja usunięcia zapisu w zakresie wsparcia mikroprzedsiębiorstw w RPO (demarkacja z PROW) o wsparciu na wsi projektów nie tworzących miejsc pracy, 2-letniego okresu karencji pomiędzy wsparciem inwestycyjnym w ramach EFRROW i EFRR z EFS. Propozycja obniżenia minimalnej wartości projektu (ustalonego obecnie na poziomie 20 ml PLN) dla autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych i dróg krajowych w miastach na prawach powiatu Propozycja dostosowania demarkacji RPO do założeń PO RYBY w zakresie wsparcia części portów na potrzeby wyłącznie rybołówstwa Propozycja skorygowania zapisów dot. społeczeństwa informacyjnego w ramach PO IG do Uszczegółowienia PO IG Propozycja zastosowania jednolitego podejścia, na przykładzie sektora kultury (kategorie 58-60, 75), o braku konieczności przestrzegania linii demarkacyjnej w przypadku projektów indywidualnych o charakterze strategicznym dla RPO, wymienionych na liście projektów kluczowych Główne uwagi do linii demarkacyjnej przesłanej członkom KK NSRO 19 XI 2007 r.

10 Komisja Europejska Propozycja umieszczenia w linii demarkacyjnej odniesienia do kontroli krzyżowych w RPO, tak jak ma to miejsce w części dotyczącej PORPW Sugestia uzupełnienia zapisów linii demarkacyjnej w części Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska o: –demarkację RPO w zakresie wsparcia mikroprzedsiębiorstw z PROW –informacje nt. ewentualnego wsparcia w ramach RPO przedsiębiorstw przetwarzających produkty z załącznika 1 do Traktatu WE Postulat wyjaśnienia wprowadzenia niepotrzebnej konkurencji pomiędzy RPO i PORPW w zakresie wsparcia mikroprzedsiębiorstw Propozycja pokazania w części społeczeństwa informacyjnego demarkacji pomiędzy PROW i PO IG Propozycje w zakresie dostosowania zapisów linii demarkacyjnej do wyników negocjacji PO Ryby Główne uwagi do linii demarkacyjnej przesłanej członkom KK NSRO 19 XI 2007 r.

11 Str.3 Porty morskie i rzeczne, drogi wodne (uwaga KE oraz UM Zachodniopomorskiego) dostosowanie demarkacji RPO do PO RYBY, który wspiera te części portów, które służą działalności rybackiej. Zastąpienie zapisu W RPO nie będą wspierane porty rybackie objęte wsparciem z PO Ryby na w RPO nie będą wspierane części portów służące wyłącznie rybołówstwu wykreślenie Polic jako portu wyłączonego ze wsparcia w ramach RPO – projekt nie znajduje się obecnie na liście projektów kluczowych PO IiŚ. Str. 6-8 Społeczeństwo informacyjne (Uwaga PARP, IZ PO IG oraz UM Woj. Zachodniopomorskiego) zmiany techniczne: w działaniu 7.1 – doprecyzowanie beneficjentów zgodnie z przyjętym Programem Operacyjnym w działaniu 8.1 – doprecyzowanie charakteru demarkacji, rodzaju beneficjentów (zmiana wynika z uwag zgłoszonych w konsultacjach Uszczegółowienia PO IG), w działaniu 8.2 – doprecyzowanie charakteru demarkacji (zmiana wynika z przeprowadzonych konsultacji linii demarkacyjnej z Urzędami Marszałkowskimi, które wyłączyły ten instrument ze swoich Programów – działanie będzie wdrażane na poziomie centralnym) oraz typów beneficjentów (zgodnie z zapisami Uszczegółowienia) w działaniu 8.3 – dostosowanie grup docelowych do Uszczegółowienia PO IG usunięcie wymienionych dwukrotnie Punktów Dostępu do Internetu zmiany merytoryczne (do ewentualnej dyskusji): propozycja zmniejszenia maksymalnej wartości projektu w działaniu 8.1 z 2 mln PLN do 1 mln PLN Zmiany wprowadzone do linii demarkacyjnej (rejestruj zmiany)

12 Str. 18 Gospodarka wodno-ściekowa (Uwaga IZ PO IiŚ oraz Min. Środowiska) Dodano zapis: W celu zapewnienia odpowiedniej demarkacji i komplementarności działań realizowanych w ramach Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej, zapewniony zostanie system weryfikacji zakresu rzeczowego projektów ubiegających się o wsparcie w ramach PO IiŚ, których zadania kwalifikują się również do wsparcia w ramach PROW 2007-2013. Podstawą weryfikacji będzie oświadczenie Wnioskodawcy składane razem z wnioskiem o dofinansowanie w ramach PO IiŚ do instytucji wdrażającej PO IiŚ oraz zaświadczenie instytucji wdrażającej właściwej dla PROW przed podpisaniem umowy o dofinansowani. Dodatkowym kryterium przyznania wsparcia będzie stopień przyczyniania się do realizacji Dyrektyw UE. Str. 26 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (Uwaga KE) Usunięcie w ramach wsparcia PO Ryby słowa badań – badania nie mogą być finansowane z EFR Str. 29 Energetyka (Uwaga UM Woj. Dolnośląskiego) przywrócenie maksymalnej kwoty wartości projektu w RPO dla inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych z 4 mln PLN na 20 mln PLN Str. 36, 38 Innowacje, Przedsiębiorczość, Mikroprzedsiębiorstwa Usunięcie (Uwaga KE, UM Woj. Zachodniopomorskiego): b) Wsparcie na wsi dla projektów nie tworzących miejsc pracy, bez minimalnej wielkości wsparcia, każda działalność Dodanie przypisu (uwaga IK RPO dla właściwej interpretacji zapisów linii): UWAGA: powyższy warunek dotyczy projektów realizowanych w ramach programów (PROW, RPO, POKL) w perspektywie 2007-2013 Zmiany wprowadzone do linii demarkacyjnej (rejestruj zmiany)

13 Str. 2 Trasy rowerowe, Gospodarka wodno-ściekowa, Odnowa i rozwój wsi Wprowadzenie zapisu o kontrolach krzyżowych przy kategoriach, w których takie odniesienie znajduje się w części PROW: Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została zawarta z nim umowa w ramach PROW Str. 23 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska Przywrócenie zapisu o demarkacji RPO z PROW w zakresie mikroprzedsiębiorstw: Wsparcie rozwoju istniejących mikroprzedsiębiorstw: - na obszarach nie objętych PROW – każda działalność - na obszarach objętych PROW – zakres działalności poza wymienionymi w projekcie rozporządzenia MRiRW. Str. 6 Społeczeństwo informacyjne Zmiany do ewentualnego wprowadzenia po konsultacji z IZ PROW: wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw w dziedzinie IT - IZ PROW dotąd nie wskazywało takiej kategorii interwencji w tabelce Zmiany techniczne w części PO Ryby: Uzupełnione w linii zostaną nazwy priorytetów/działań po stronie PO Ryby w celu poprawy przejrzystości zapisów w linii demarkacyjnej. Zmiany wprowadzone do linii demarkacyjnej (rejestruj zmiany)

14 Mechanizmy koordynacja wdrażania Dla zapewnienia przestrzegania demarkacji między RPO, PO, PROW i PO Ryby zapewnione zostaną następujące narzędzia koordynacji: 1. 1.Komitet Koordynacyjny NSRO 2. 2.Grupa robocza ds. cross-checkingu 1. 1.Komitety Monitorujące PO, RPO, PROW, PO Ryby oraz Podkomitety Monitorujące PO KL Ponadto: 1. 1.Bieżąca kontrola i współpraca operacyjna poszczególnych IZ PO/RPO w zakresie identyfikacji realizowanych projektów (bazy danych) 2. 2.Oświadczenia beneficjentów o niefinansowaniu składanego projektu z innych źródeł

15 Mechanizmy koordynacji wdrażania Komitet Koordynacyjny NSRO Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PO Ryby Instytucje Zarządzające (MRR) Instytucje Pośredniczące Instytucje Pośredniczące II Stopnia Instytucje Zarządzające (Zarządy Województw) Instytucje Pośredniczące Instytucje Pośredniczące II Stopnia Komitety Monitorujące Instytucja Zarządzająca (MRiRW, MGM) Instytucje Wdrażające (Urzędy Marszałkowskie) Krajowe Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne Grupa robocza ds. cross-checkingu STRATEGIA LIZBONSKA I INNE POLITYKI UE

16 Przyjęta przez Komitet Koordynacyjny NSRO Linia demarkacyjna… stanowić będzie dokument operacyjny, wiążący dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych (Instytucje Zarządzające, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Pośredniczące II Stopnia). Programy operacyjne Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, przy określaniu kryteriów realizacji projektów, są obowiązane do odwołania się i do przestrzegania w praktyce zapisów Linii demarkacyjnej…. W czerwcu 2008 r. Instytucja Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 przeprowadzi analizę funkcjonowania przyjętej przez Komitet Koordynacyjny Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, której wyniki zostaną przedstawione na posiedzeniu KK NSRO. Wszelkie zmiany kryteriów demarkacji wymagać będą decyzji podjętej przez Komitet Koordynacyjny NSRO. Linia demarkacyjna – status dokumentu

17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Piotr Żuber Dyrektor Departamentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google