Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Instytucjonalny realizacji Programów Operacyjnych w latach 2007 - 2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja prasowa 14 lutego 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Instytucjonalny realizacji Programów Operacyjnych w latach 2007 - 2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja prasowa 14 lutego 2007."— Zapis prezentacji:

1 System Instytucjonalny realizacji Programów Operacyjnych w latach 2007 - 2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja prasowa 14 lutego 2007

2 W systemie zarządzania programami operacyjnymi w okresie 2007- 13 będą uczestniczyły trzy rodzaje instytucji: zarządzające, pośredniczące i pośredniczące II stopnia (w polskim nazewnictwie określane jako wdrażające). Podstawową funkcję w systemie zarządzania poszczególnymi programami operacyjnymi pełnią instytucje zarządzające. Dla wszystkich programów krajowych są one umiejscowione w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a dla programów regionalnych – w urzędach marszałkowskich. System instytucjonalny

3 Do zadań instytucji zarządzających należy m.in.: wypełnianie obowiązków wynikających z unijnych rozporządzeń, m.in. zapewnienie zgodności wyboru projektów z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego oraz zasadami wspólnotowymi i krajowymi, weryfikacja realizacji projektów i poniesionych wydatków, dostarczanie Komisji Europejskiej informacji umożliwiających jej dokonanie oceny dużych projektów, opracowywanie i przedkładanie KE rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji. przygotowanie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego, przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu propozycji kryteriów wyboru projektów, określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, określenie systemu realizacji programu operacyjnego. Instytucje zarządzające

4 Instytucje pośredniczące to te, do których instytucja zarządzająca deleguje część funkcji związanych z realizacją programu operacyjnego. Co ważne, dokonując takiej delegacji, instytucja zarządzająca zachowuje całkowitą odpowiedzialność za całość realizacji programu. Delegacja odbywa się na drodze odpowiedniego porozumienia, określającego szczegółowo zakres zadań instytucji pośredniczącej oraz wynikające z niego prawa i obowiązki obu stron porozumienia. Zakres zadań powierzanych do realizacji przez instytucję zarządzającą instytucji pośredniczącej zależy od charakteru programu i systemu zarządzania. Instytucje pośredniczące

5 W przypadku instytucji pośredniczących w krajowych programach operacyjnych funkcje te zostały powierzone poszczególnym resortom oraz w przypadku regionalnego komponentu Programu Kapitał Ludzki wojewódzkim urzędom pracy i urzędom marszałkowskim. W przypadku regionalnych programów operacyjnych podział zadań miedzy instytucje zarządzającą i pośredniczącą zależeć będzie od decyzji zarządu województwa. Instytucje pośredniczące

6 Instytucje pośredniczące II stopnia/Instytucje wdrażające są odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych działań, m.in. za obsługę beneficjentów, nadzór nad realizacją pojedynczych projektów, ocenę wniosków o płatność i na tej podstawie wydawanie poleceń zapłaty. Instytucjami wdrażającymi mogą być zarówno jednostki sektora finansów publicznych, jak i jednostki spoza tego sektora. Instytucje spoza sektora finansów publicznych muszą być wybierane zgodnie z zasadami określonymi prawem zamówień publicznych i działają na podstawie umowy. Instytucje sektora publicznego działają na podstawie porozumienia. Instytucje pośredniczące II stopnia/ Instytucje wdrażające

7 W systemie realizacji programów operacyjnych przewiduje się utworzenie: 21 instytucji zarządzających 5 instytucji dla krajowych programów operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i 16 dla regionalnych programów operacyjnych. 36 instytucji pośredniczących, w tym: 32 instytucje pośredniczące w zarządzaniu w krajowych programach operacyjnych i 4 w RPO. Czasami ta sama jednostka organizacyjna pełni funkcję instytucji pośredniczących dla kilku programów np. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Funduszy Europejskich jest instytucją pośredniczącą dla PO IiŚ, PO KL i PO IG (pełni funkcje trzech instytucji pośredniczących). 65 instytucji wdrażających, w tym: 56 instytucji wdrażających w krajowych programach operacyjnych i 9 w RPO. Część z tych instytucji realizuje zadania instytucji wdrażających w różnych priorytetach tych samych programów operacyjnych, jak i w różnych programach operacyjnych. Instytucje w liczbach

8 Program operacyjnyInstytucja zarządzającaLiczba instytucji pośredniczących Liczba instytucji wdrażających/ pośredniczących II stopnia PO Infrastruktura i ŚrodowiskoMinisterstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych 6 instytucji pośredniczących13 instytucji wdrażających (w tym 3 instytucje spoza sektora finansów publicznych) PO Innowacyjna GospodarkaMinisterstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 3 instytucje pośredniczące10 instytucji wdrażających (w tym 5 instytucji spoza sektora finansów publicznych) PO Kapitał ludzkiMinisterstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym 22 instytucje pośredniczące33 instytucje wdrażające (wszystkie należą do sektora finansów publicznych) PO Rozwój Polski WschodniejMinisterstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Programów Regionalnych 1 instytucja pośrednicząca- RPOUrzędy Marszałkowskie13 instytucji (w tym 9 spoza sektora finansów publicznych) PO Pomoc technicznaMinisterstwo Rozwoju Regionalnego.Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej -- Instytucje zaangażowane w system wdrażania programów operacyjnych w latach 2007 - 2013

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Prog. Infrastrukturalnych Ministerstwo Środowiska – Departament Funduszy Ekologicznych NFOŚiGW Działanie 1.1. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie 1.1. NFOŚiGW Działanie 2.1, 2.2 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie 2.1, 2.2 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Działanie 3.1, 3.2, 3.3 NFOŚiGW Działanie 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Działanie 5.1.,5.2, 5.3, 5.4 Ministerstwo Transportu Departament Planowania Strategicznego i Polityki Transportowej Bank Gospodarstwa Krajowego Działanie 6.1, 6.2 Bank Gospodarstwa Krajowego Działanie 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 Ministerstwo Gospodarki Morskiej Działanie 7.2 Bank Gospodarstwa Krajowego Działanie 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 Ministerstwo Gospodarki Morskiej Działanie 8.2 Bank Gospodarstwa Krajowego Działanie 9.1 Ministerstwo Gospodarki Departament Programu Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw KAPE S.A. Działanie 10.1, 10.2, 10.3 Instytut Paliw i Energii Odnawialnej Działania 10.4, 10.5, 10.6 Instytut Nafty i Gazu Działanie 11.1 Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Działanie 11.2 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Działanie 12.1, 12.2, 12,3 Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych Centrum Systemów informacyjnych Ochrony Zdrowia Działanie 13.1, 13.2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Funduszy Europejskich Ośrodek Przetwarzania Informacji Działanie14.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – system instytucjonalny

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Badań na Rzecz Gospodarki, MNiSW Działanie 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Działanie 1.2 (projekt systemowy) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działanie 1.4 Departament Systemów Informatycznych Nauki, MNiSW, Działanie 2.3 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Fundusz Kapitałowy Działanie 3.2 (projekt systemowy) Bank Gospodarstwa Krajowego Działanie 4.3 (projekt systemowy) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działanie 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4 ( dla części działań – projekty systemowe) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Działanie 4.5, 6.1, 6.2, 6.5 (projekt systemowy) Agencja Rozwoju Przemysłu, Działanie 5.3 Polska Organizacja Turystyczna Działanie 6.3 (projekt systemowy), 6.4, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Władza Wdrażająca Phare Działanie 7.1 i prawdopodobnie 7.4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – system instytucjonalny

11 Działanielutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesień 1 Wyznaczenie komórek organizacyjnych (dla krajowych PO) 2 Wyznaczenie komórek organizacyjnych (dla regionalnych PO) 3Pre - audyt 4lista instytucji 5 Osiągnięcie pełnej funkcjonalności komórek organizacyjnych (Krajowe PO) 6 Osiągnięcie pełnej funkcjonalności komórek organizacyjnych (Regionalne PO) 7Porozumienie IZ z IP 8 Porozumienie IP z IW (sektor publiczny) 9 Porozumienie IP z IW (przetarg) 10 Audyt do maksymalnie 12 m-cy od zatwierdzenia ostatniego programu przez KE Harmonogram przygotowania systemu instytucjonalnego

12 W latach 2007-13 system wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych będzie w dużej mierze regulowany za pomocą wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, a nie, jak było to w okresie 2004-06, rozporządzeniami. Wytyczne zapewniają większą elastyczność systemu realizacji programów niż rozporządzenia. Wytyczne zagwarantują zgodność sposobu wdrażania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz wymaganiami określanymi przez Komisję Europejską i zapewnią jednolite zasady wdrażania programów. Wytyczne do realizacji programów operacyjnych

13 Ministerstwo będzie wydawało dwa rodzaje wytycznych: wytyczne horyzontalne wspólne dla wszystkich programów operacyjnych. Są one związane z przygotowaniem programów operacyjnych i pozwalają na ujednolicenie zasad ich realizacji. wytyczne dotyczące konkretnych programów operacyjnych, wydawane przez poszczególne instytucje zarządzające, są związane np. z wyborem projektów, kwalifikowalnością wydatków, monitorowaniem, sprawozdawczością, ewaluacją programu Wytyczne do realizacji programów operacyjnych

14 ostateczne wersje wytycznych horyzontalnych, wspólnych dla wszystkich programów operacyjnych będą pojawiały się sukcesywnie w okresie od marca do czerwca 2007r. ostateczne wersje wytycznych dotyczących poszczególnych programów operacyjnych będą się pojawiały w okresie od marca do sierpnia 2007 r.. Planujemy, że wzory wniosków o dofinansowanie projektów, wzory umów o dofinansowanie oraz wzory wniosków o płatność będą gotowe w okresie marzec-czerwiec 2007 r. Wytyczne do realizacji programów operacyjnych – harmonogram prac

15 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl


Pobierz ppt "System Instytucjonalny realizacji Programów Operacyjnych w latach 2007 - 2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja prasowa 14 lutego 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google