Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA MIEJSKA MIELEC A FUNDUSZE UNIJNE…. Chcieć to móc… Za skuteczność pozyskiwania środków unijnych miasto Mielec już dwukrotnie zostało uhonorowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA MIEJSKA MIELEC A FUNDUSZE UNIJNE…. Chcieć to móc… Za skuteczność pozyskiwania środków unijnych miasto Mielec już dwukrotnie zostało uhonorowane."— Zapis prezentacji:

1 GMINA MIEJSKA MIELEC A FUNDUSZE UNIJNE…

2 Chcieć to móc… Za skuteczność pozyskiwania środków unijnych miasto Mielec już dwukrotnie zostało uhonorowane tytułem Europejskie Miasto – Europejska Gmina (jako zwycięzca rankingu w skali województwa podkarpackiego i laureat w kategorii makroregionów) Za skuteczność pozyskiwania środków unijnych miasto Mielec już dwukrotnie zostało uhonorowane tytułem Europejskie Miasto – Europejska Gmina (jako zwycięzca rankingu w skali województwa podkarpackiego i laureat w kategorii makroregionów)

3 DOTYCHCZAS UZYSKANE PRZEZ MIASTO FUNDUSZE UNIJNE UMOŻLIWIŁY: promocję regionalnej przedsiębiorczości poprzez udostępnienie przedsiębiorcom centrum wystawienniczo- promocyjnego promocję regionalnej przedsiębiorczości poprzez udostępnienie przedsiębiorcom centrum wystawienniczo- promocyjnego rozbudowę i przebudowę układu komunikacyjnego w Mielcu rozbudowę i przebudowę układu komunikacyjnego w Mielcu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm poprzez uzbrojenie terenów pod inwestycje (mielecki park przemysłowy) tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm poprzez uzbrojenie terenów pod inwestycje (mielecki park przemysłowy) kształcenie integracyjne poprzez tworzenie specjalnej ścieżki edukacyjnej od przedszkola do matury kształcenie integracyjne poprzez tworzenie specjalnej ścieżki edukacyjnej od przedszkola do matury

4 ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH

5 Nazwa inwestycji Budowa sieci telekomunikacyjnej w zakresie sprzętu komutacyjnego Nazwa programu UE PHARE STRUDER WARTOŚĆ INWESTYCJI 2 042 965,63 % dofinansowania UE 55,15 % KWOTA DOTACJI 1 126 849,00

6 Nazwa inwestycji Budowa Centrum Wystawienniczo -Promocyjnego w Mielcu Nazwa programu UE PHARE RAPID WARTOŚĆ INWESTYCJI 2 288 712,86 % dofinansowania UE 29,59 % KWOTA DOTACJI 677 288,00

7 Nazwa inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej w regionie – obszar północno-zachodni – obwodnica wewnętrzna miasta Mielca – I etap Nazwa programu UE PHARE 2000 WARTOŚĆ INWESTYCJI10 120 859,65 % dofinansowania UE 75 % KWOTA DOTACJI 7 590 645,75

8 Nazwa inwestycji Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w okolicach Mielca PHARE 2002 Nazwa programu UE PHARE 2002 WARTOŚĆ INWESTYCJI 15 132 238,33 % dofinansowania UE 70,18 % KWOTA DOTACJI 10 620 787,49

9 ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W RAMACH ALOKACJI 2004-2006

10 Nazwa inwestycji Rozbudowa układu drogowego łączącego mieleckie dzielnice przemysłowe z regionem Nazwa programu UE ZPORR WARTOŚĆ INWESTYCJI 11 698 514,79 % dofinansowania UE 75 % KWOTA DOTACJI 8 631 011,09

11 Nazwa inwestycji Utworzenie Mieleckiego Parku Przemysłowego Nazwa programu UE SPO - WKP WARTOŚĆ INWESTYCJI 28 870 000,00 % dofinansowania UE 75 % KWOTA DOTACJI 17 147 950,82

12 Nazwa inwestycji Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego Nazwa programu UE ZPORR WARTOŚĆ INWESTYCJI 3 831 340,50 % dofinansowania UE 50 % KWOTA DOTACJI 999 973,00

13 Nazwa inwestycji Tworzenie sieci współpracy pomiędzy sektorem nauki, samorządami i przedsiębiorcami w celu wytworzenia systemu wspomagania przedsiębiorstw innowacyjnych Nazwa programu UE ZPORR / EFS WARTOŚĆ INWESTYCJI 244 493,94 % dofinansowania UE 100 % KWOTA DOTACJI 237 173,94

14 ALOKACJA ŚRODKÓW UNIJNYCH NA LATA 2007-2013 NASZE SZANSE… NASZE PLANY… NASZE PLANY…

15 W dążeniu do ciągłego zapewniania mieszkańcom naszego miasta wzrostu poziomu życia, została opracowana Strategia rozwoju społeczno- gospodarczego miasta mielca na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020. Dokument otwiera kolejny etap rozwoju miasta, dążąc do odkrywania i uruchamiania niewykorzystywanych dotychczas potencjałów i szans rozwojowych. W dążeniu do ciągłego zapewniania mieszkańcom naszego miasta wzrostu poziomu życia, została opracowana Strategia rozwoju społeczno- gospodarczego miasta mielca na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020. Dokument otwiera kolejny etap rozwoju miasta, dążąc do odkrywania i uruchamiania niewykorzystywanych dotychczas potencjałów i szans rozwojowych.

16 Strategia wyznacza cele i działania, służące przełamywaniu strukturalnych problemów gospodarczych i społecznych oraz podnoszeniu konkurencyjności miasta na tle województwa, kraju i Europy. Są to wyzwania, którym miasto musi sprostać w dobie postępującego procesu globalizacji, liberalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Strategia wyznacza cele i działania, służące przełamywaniu strukturalnych problemów gospodarczych i społecznych oraz podnoszeniu konkurencyjności miasta na tle województwa, kraju i Europy. Są to wyzwania, którym miasto musi sprostać w dobie postępującego procesu globalizacji, liberalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

17 Realizując zadania zawarte w Strategii, miasto czynnie poszukuje zewnętrznych źródeł dofinansowania. W obecnym okresie programowania 2007-2013 największą pulę środków dla jst przewidziano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach następujących programów operacyjnych: Realizując zadania zawarte w Strategii, miasto czynnie poszukuje zewnętrznych źródeł dofinansowania. W obecnym okresie programowania 2007-2013 największą pulę środków dla jst przewidziano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach następujących programów operacyjnych: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

18 KORZYSTAJĄC Z MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA UNIJNEGO W RAMACH RPO WP MIASTO MA SZANSĘ m.in. NA: POPRAWĘ STANU INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ – w tym celu zostały złożone dwa wnioski w naborze maj 2008, które obecnie zostały poddane ocenie merytoryczno-technicznej POPRAWĘ STANU INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ – w tym celu zostały złożone dwa wnioski w naborze maj 2008, które obecnie zostały poddane ocenie merytoryczno-technicznej 1. Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca 2. Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 R, 1193 R i 1195 R

19 REALIZACJĘ PROJEKTU, KTÓRY SŁUŻY OCHRONIE ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIU ZAGROŻENIOM – w tym celu został złożony wniosek w naborze maj 2008, który obecnie został poddany ocenie merytoryczno-technicznej REALIZACJĘ PROJEKTU, KTÓRY SŁUŻY OCHRONIE ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIU ZAGROŻENIOM – w tym celu został złożony wniosek w naborze maj 2008, który obecnie został poddany ocenie merytoryczno-technicznej Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec

20 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO UMOŻLIWIŁ NAM, NATOMIAST: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO KULTURY – w tym celu został złożony wniosek w naborze wrzesień 2008, które obecnie został poddany ocenie formalnej ROZWÓJ INFRASTRUKTURY O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO KULTURY – w tym celu został złożony wniosek w naborze wrzesień 2008, które obecnie został poddany ocenie formalnej Budowa Biblioteki wraz z Centrum Wiedzy Lotniczej i Technicznej w Mielcu

21 NASZE PLANY to m.in..… POPRAWA STANU I ROZBUDOWA INFRAS- TRUKTURY EDUKACYJNEJ – w naborze wrzesień/październik 2008 zostały złożone dwa wnioski w procedurze preselekcji o dofinansowanie w ramach RPO WP POPRAWA STANU I ROZBUDOWA INFRAS- TRUKTURY EDUKACYJNEJ – w naborze wrzesień/październik 2008 zostały złożone dwa wnioski w procedurze preselekcji o dofinansowanie w ramach RPO WP 1. Poprawa jakości opieki przedszkolnej nad dziećmi poprzez modernizację obiektów przedszkoli w Mielcu 2. Poprawa dostępności do edukacyjnej bazy sportowej w Mielcu poprzez budowę wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2

22

23 POPRAWA STANU I EFEKTYWNOŚCI WYKORZYS- TANIA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ – w naborze luty 2009 planujemy złożyć dwa wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WP POPRAWA STANU I EFEKTYWNOŚCI WYKORZYS- TANIA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ – w naborze luty 2009 planujemy złożyć dwa wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WP 1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół i żłobków na terenie miasta Mielca 2. Racjonalizacja gospodarki cieplnej obiektów MOSiR w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii

24 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO – w naborze luty 2009 planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie działań z tym związanych w ramach RPO WP ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO – w naborze luty 2009 planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie działań z tym związanych w ramach RPO WP EDUKACJA EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZA DZIECI I MŁODZIEŻY - w naborze luty 2009 planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie utworzenia Centrum edukacji ekologicznej w ramach RPO WP EDUKACJA EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZA DZIECI I MŁODZIEŻY - w naborze luty 2009 planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie utworzenia Centrum edukacji ekologicznej w ramach RPO WP

25

26 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POMOCY SPOŁECZNEJ – w naborze czerwiec 2009 planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WP ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POMOCY SPOŁECZNEJ – w naborze czerwiec 2009 planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WP Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu UDOSKONALENIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI - w naborze czerwiec 2009 planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie działań z tym związanych w ramach RPO WP UDOSKONALENIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI - w naborze czerwiec 2009 planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie działań z tym związanych w ramach RPO WP

27 REWITALIZACJA MIASTA – w naborze czerwiec 2009 planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie działań z tym związanych w ramach RPO WP REWITALIZACJA MIASTA – w naborze czerwiec 2009 planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie działań z tym związanych w ramach RPO WP

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Mielec, dn. 17.10.2008 r.


Pobierz ppt "GMINA MIEJSKA MIELEC A FUNDUSZE UNIJNE…. Chcieć to móc… Za skuteczność pozyskiwania środków unijnych miasto Mielec już dwukrotnie zostało uhonorowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google