Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Refleksje nad przyszłością polityki spójności DG ds. Polityki Regionalnej Komisja Europejska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Refleksje nad przyszłością polityki spójności DG ds. Polityki Regionalnej Komisja Europejska."— Zapis prezentacji:

1 1 Refleksje nad przyszłością polityki spójności DG ds. Polityki Regionalnej Komisja Europejska

2 2 Najważniejsze etapy procesu refleksji Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej z 2007 r. Piąty raport z postępów wdrażania spójności gospodarczej i społecznej z 2008 r. Przyszłe działania związane z wyzwaniami roku 2020 z 2008 r. Debata o spójności terytorialnej w 2008 r. Rozwój dialogu z kręgami akademickimi i organizacjami międzynarodowymi. Raport Barki z kwietnia 2009 r. Szósty raport z postępów z czerwca 2009 r. Oceny ex post i badania w 2009 r. Dyskusje techniczne z ekspertami z państw członkowskich rozpoczęte w październiku 2009 r. Piąty raport na temat spójności w 2010 r.

3 3 Przegląd budżetu Europejska wartość dodana Priorytety UE – nowe wyzwania, zmiana klimatu, globalizacja, zmiany demograficzne Przejrzystość i odpowiedzialność Elastyczność Skuteczność Efektywność

4 4 Wyzwania globalne mają istotny wymiar terytorialny Szybka globalizacja, presja konkurencyjna Zmiany ludnościowe, przepływy migracyjne Ogólnoświatowa zmiana klimatu Wzrost cen energii, bezpieczeństwo energetyczne Rozbieżne zjawiska i tendencje w Europie

5 5 Uwaga: Wskaźnik opiera się na szacowanej wydajności pracy, stopie zatrudnienia oraz odsetku mieszkańców o wysokim i niskim poziomie wykształcenia w 2020 r. Globalizacja Wskaźnik narażenia dotyczący globalizacji w 2020 r.

6 6 Zmiany demograficzne Uwaga: Wskaźnik opiera się na szacowanym odsetku ludności w wieku 65 lat i starszej, odsetku ludności w wieku produkcyjnym oraz spadku liczby ludności w 2020 r. Źródło: EUROSTAT Wskaźnik narażenia dotyczący zmian demograficznych w 2020 r.

7 7 Uwaga: Wskaźnik opiera się na zmianie liczby ludności dotkniętej powodziami rzecznymi, liczby ludności na obszarach przybrzeżnych położonych poniżej 5 m n.p.m., potencjalnym zagrożeniu suszą, narażeniu rolnictwa, rybołówstwa i turystyki, przy uwzględnieniu zmian temperatury oraz opadów. Źródło: EUROSTAT, WCB, DG REGIO Zmiana klimatu Wskaźnik narażenia dotyczący zmian klimatu w 2020 r.

8 8 Implikacje kryzysu gospodarczego Koncentracja na gospodarce realnej, infrastrukturze i strategiach wyjścia Stabilność finansów publicznych –Kryzys jako przełom strukturalny dla gospodarek UE, mający wpływ na ograniczenia budżetowe –Znaczenie strategii sztokholmskiej dla wszystkich państw członkowskich (radzenie sobie ze zmianami demograficznymi) Redukcja deficytu i długu Zwiększanie stopy zatrudnienia Reforma systemów zabezpieczenia społecznego (emerytalnych) –Poprawa jakości wydatków publicznych –Dodatkowość, współfinansowanie, pakt stabilności i wzrostu

9 9 Misja i cele polityki spójności Misja polityki Spójność gospodarcza i społeczna pozostaje fundamentalnym elementem procesu integracji europejskiej w XXI wieku. –Zobowiązania traktatowe dotyczące spójności, konsekwencje nowego traktatu lizbońskiego –Polityka strukturalna dla wszystkich regionów powiązana z jednolitym rynkiem oraz unią gospodarczą i walutową, znaczenie dzisiejszego kryzysu Cele polityki Cele polityki trzeba jasno sformułować (ryzyko rozrastania się). Trzeba bardziej skoncentrować się na europejskiej wartości dodanej. –Działania na rzecz wzrostu w regionach słabiej rozwiniętych –Poprawa konkurencyjności (Lizbona) –Rozwiązywanie problemów związanych ze skutkami transgranicznymi i transnarodowymi

10 10 Polityka dla wszystkich regionów Europy Warunkiem sukcesu europejskiej integracji gospodarczej, której motorem jest jednolity rynek, jest udział wszystkich regionów, które muszą także odnosić z niej korzyści. Wszystkie regiony mają szansę na wzrost – decyduje o nim to, w jaki stopniu zmobilizują swoje zasoby i potencjał. Polityka spójności powinna odgrywać większą rolę we wzmacnianiu wzajemnych związków między regionami słabiej rozwiniętymi i przodującymi (maksymalizując wpływ obszarów najlepszych na inne).

11 11 Skuteczniejsza polityka Konieczność koncentracji zasobów na niewielkiej liczbie priorytetów –Modernizacja gospodarki –Poprawa równowagi środowiskowej –Działania na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej

12 12 Bardziej koherentna realizacja strategicznych priorytetów Potrzeba lepszej koordynacji polityk i instrumentów na szczeblu UE –Proces lizboński –Zrównoważony rozwój –Inne polityki Wspólnoty Możliwość postawienia warunków (reforma strukturalna) oraz wdrożenia wspólnego programowania i jednego funduszu? Większy nacisk na instytucje

13 13 Mechanizm realizacji Uproszczenie Bardziej zróżnicowane podejście (proporcjonalność) Wzrost roli inżynierii finansowej Dotacje blokowe, wsparcie budżetowe, płatności za wyniki? Wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego Usprawnienie obecnego wielopoziomowego systemu sprawowania rządów przy uwzględnieniu zarówno struktur administracyjnych, jak i realiów gospodarczych państw członkowskich Większa rola podmiotów regionalnych i lokalnych we wdrażaniu odpowiednich priorytetów UE (Lizbona itp.)

14 14 Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "1 Refleksje nad przyszłością polityki spójności DG ds. Polityki Regionalnej Komisja Europejska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google