Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słabe strony administracji publicznej wg Narodowej Strategii Spójności 2007 Niska sprawność instytucjonalna i jakość usług publicznych Brak nastawienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słabe strony administracji publicznej wg Narodowej Strategii Spójności 2007 Niska sprawność instytucjonalna i jakość usług publicznych Brak nastawienia."— Zapis prezentacji:

1

2 Słabe strony administracji publicznej wg Narodowej Strategii Spójności 2007 Niska sprawność instytucjonalna i jakość usług publicznych Brak nastawienia kadry na realizacje służebnej roli administracji w stosunku do sektora biznesu i społeczeństwa Brak systemowego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi i angażowania pracowników w działania doskonalące Zróżnicowany poziom kultury organizacyjnej; wdrożone systemy ISO 9000 nie są w pełni wykorzystywane Słabości administracji spowolnienie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego

3 Założenia projektu Projekt adresuje słabości administracji publicznej zidentyfikowane w dokumentach programowych i spełnia kryteria strategiczne PO KL Urząd Miasta w Dzierżoniowie służy jako model referencyjny Wszystkie JST – Uczestnicy projektu realizują kompleksowy program doskonalenia jakości usług publicznych w wyniku którego mają osiągnąć wymierne rezultaty JST uczestniczące w projekcie dzielą się miedzy sobą wiedzą i doświadczeniami

4 Cel projektu Poprawa jakości usług publicznych świadczonych klientom – w tym szczególnie przedsiębiorcom - -przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich sprawności instytucjonalnej.

5 Metoda Oceny CAF POTENCJAŁWYNIKI INNOWACJE I UCZENIE SIĘ Przywódz- two Procesy i zarządzanie zmianą Kluczowe wyniki działalności Wyniki w relacjach z pracownikami Wyniki w relacjach z klientami Wyniki w relacjach ze społeczeństwem Strategia i planowanie Partnerstwo i zasoby Zarządzanie zasobami ludzkimi

6 Doskonalenie zarządzania Narzędzia i metody Model CAF System jakości ISO 9000 Badania satysfakcji klientów Badania satysfakcji pracowników Benchmarking Komunikacja Wsparcie IT Warsztaty kadry kierowniczej

7 Cykl doskonalenia SAMOOCENA PLAN WDROŻENIE

8 Zakres projektu Samoocena CAF Badania satysfakcji klientów Badania satysfakcji pracowników. Benchmarking Wdrożenie lub doskonalenie ISO 9000 Doskonalenie procesów obsługi klientów Doskonalenie zarządzania pracownikami w tym komunikacja Doskonalenie planowania strateg. Wzrost satysfakcji klientów JST Wzrost satysfakcji pracowników JST Poprawa wyniku samooceny JST Osiągnięcie twardych rezultatów projektu DiagnozaDoskonalenieRezultaty Wsparcie technologią informatyczną i komunikacyjną: szkolenia e-learning, baza CAF, portale intranetowe z obiegami dokumentów, baza dobrych praktyk

9 Model CAF Samoocena CAF Pomoc doradcza przy realizacji samooceny i planowania działań doskonalących JST Monitorowanie realizacji działań pod kontem efektywności działań oraz uzyskania wymiernej poprawy jakości usług publicznych oraz innych wskaźników Szkolenie CAF e-learning nt podstaw samooceny przy pomocy CAF Tradycyjne szkolenie CAF przygotowujące do przeprowadzenia samooceny CAF oraz zaplanowania na jej podstawie działań doskonalących

10 ISO 9000 7 Realizacja wyrobu 5 Odpowiedzialność Kierownictwa 8 Pomiary, analiza i doskonalenie 6 Zarządzanie zasobami Wyrób Satysfakcja Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością Wymagania Klient WejścieWyjście Czynności dodające wartości Przepływ informacji

11 Wdrożenie ISO 9000 Pomoc doradcza przy wdrażaniu ISO 9001 opracowanie mapy procesów, księgi jakości i procedur konsultacje przy wdrażaniu systemu nadzór nad auditami jakości i działaniami doskonalącymi przeprowadzenie przeglądu przez kierownictwo JST audit przedcertyfikacyjny potwierdzający gotowość systemu do certyfikacji Szkolenia ISO 9000 Szkolenie ISO 9000 podstawy Szkolenie auditorów wewnętrznych ISO 9000 Szkolenie auditorów wiodących ISO 9000

12 Doskonalenie systemu zarządzania jakością ISO 9000 Pomoc doradcza przy doskonaleniu ISO 9000 rozszerzenie systemu jakości na wszystkie kluczowe obszary działania urzędu doskonalenie zarządzania procesowego z użyciem wskaźników procesów wdrażanie narzędzi doskonalenia praca zespołowa poprawa efektywności działań doskonalących Szkolenie ISO 9000 wdrożenie (doskonalenie)

13 Badanie satysfakcji klientów Pomoc doradcza w zakresie: wdrożenia lub doskonalenia badań satysfakcji wykorzystania wyników do poprawy jakości usług świadczonych przez JST Porównanie wyników badań z wynikami innych urzędów uczestniczących w projekcie. Szkolenia nt badania satysfakcji klientów

14 Badanie satysfakcji pracowników Pomoc doradcza w zakresie: wdrożenia lub doskonalenia badań satysfakcji pracowników wykorzystania wyników do poprawy satysfakcji pracowników Szkolenia nt badania satysfakcji pracowników

15 Benchmarking Wdrożenie/doskonalenie benchmarkingu Pomoc doradcza w identyfikowaniu dobrych praktyk zarządzania w JST, ich wymianie miedzy uczestnikami programu oraz adaptacji i wdrażaniu Szkolenie nt. benchmarkingu Warsztaty benchmarkingowe Baza dobrych praktyk zarządzania Baza CAF prowadzona przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)

16 Planowanie strategiczne Pomoc doradcza w zakresie doskonalenie planowania strategicznego opracowania i wdrożenia procesu planowania strategicznego Szkolenie nt. planowania strategicznego

17 Komunikacja Usługi doradcze w zakresie Doskonalenie komunikacji w urzędzie Doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania informacją Szkolenie nt. komunikacji w urzędzie

18 Warsztaty Kadry Kierowniczej JST Doskonalenie przywództwa w zakresie zarządzania zmianą i programem doskonalenia jakości usług publicznych


Pobierz ppt "Słabe strony administracji publicznej wg Narodowej Strategii Spójności 2007 Niska sprawność instytucjonalna i jakość usług publicznych Brak nastawienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google