Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definicja rachunkowości zarządczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definicja rachunkowości zarządczej"— Zapis prezentacji:

1 Definicja rachunkowości zarządczej
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA jest nienormowanym przepisami prawnymi systemem identyfikowania, gromadzenia, opracowywania, interpretacji i analizy różnorodnych informacji finansowych i niefinansowych, które mogą mieć znaczenia dla prowadzącej przez daną jednostkę działalności gospodarczej.

2 Definicja WG JARUGA A. Jaruga mówi o rachunkowości zarządczej - jako procesie identyfikacji, analizy, pomiaru, przygotowywania i prezentowania informacji wykorzystywanych przez zarządzających do planowania, oceny i kontroli w ramach organizacji oraz mający na celu zapewnienie możliwości dokonywania rozliczeń z alokacji posiadanych zasobów i osiąganych wyników w ośrodkach odpowiedzialności. Podstawową zasadą rachunkowości zarządczej jest wydzielenie rodzajów działalności i przyporządkowanie im odpowiednich kosztów operacyjnych. Zasady rachunkowości zarządczej muszą uwzględniać zróżnicowanie działalności obiektu wynikające z rodzaju świadczonych przez niego usług bądź produkcji dóbr.

3 ZARZĄDZANIE Zarządzanie to koordynowanie pracy zespołu ludzkiego w procesie wykorzystania zasobów kapitałowych i środków rzeczowych dla osiągnięcia przyjętych celów w sposób jak najbardziej efektywny. Elementy zarządzania instytucjami: planowanie organizowanie kierowanie ( przewodzenie, motywowanie) kontrola staffing – rozmieszczenie i doskonalenie personelu budżetowanie – planowanie finansowe, ewidencja i kontrola rachunkowa sprawozdawczość informowanie się i informowanie przełożonych o przebiegu wykonania planu.

4 FUNKCJE Zwarte i systemowe traktowanie zarządzania pozwala wyodrębnić następujące jego funkcje : - planowanie określa: a) cel działania i podstawowe założenia, b) zasoby, warunki i środki, których trzeba użyć aby osiągnąć zamierzony cel c) zadania zmierzające do realizacji celu d) ilość i rodzaj personelu e) harmonogram przebiegu działań z uwzględnieniem kolejno realizacji zadań czasu, środków, miejsca sposobu, warunków wykonania itp. - organizowanie obejmuje działania zmierzające do pozyskania zasobów czyli środków niezbędnych do wykonania zaplanowanego zadania. - motywowanie obejmuje przekazywanie członkom organizacji ogólnie sformułowanych zadań wraz z ich uzasadnieniem a także ewentualne instruowanie personelu w sprawie sposobu realizacji zadań. - kontrolowanie obejmuje: a) bieżący nadzór i koordynacje działań b) końcową kontrolę i ocenę wyników działań

5 - CO? KIEDY? GDZIE? KTO? JAK? ILE?
Realizując najważniejszą funkcje zarządzania czyli planowanie należy sobie zadać następujące pytania: - CO? KIEDY? GDZIE? KTO? JAK? ILE? 1. Członkowie najwyższego szczebla odpowiadają : Co? Ile? 2. Średniego szczebla: gdzie ? kiedy? 3. Podstawowego szczebla: kto? Jak?

6 STYLE ZARZĄDZANIA Styl kierowania może koncentrować się na zadaniach lub na pracownikach. R.R. Blade i J.S. Mouton na podstawie tych dwóch kryteriów opracowali siatkę stylów kierowania. W siatce stylów kierowania wyróżniono pięć modelowych stylów: - styl bierny - styl liberalny - styl kompromisowy - styl autokratyczny - styl pragmatyczny

7 UMIEJETNOŚCI KIEROWNICZE:
Kierownik, który chce skutecznie wypełniać powierzone mu funkcje takie jak: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie, powinien dysponować odpowiednimi kwalifikacjami UMIEJETNOŚCI KIEROWNICZE: 1. umiejętności techniczne 2.umiejętności interpersonalne 3.umiejętności koncepcyjne 4.umiejętności diagnostyczno – analityczne.


Pobierz ppt "Definicja rachunkowości zarządczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google