Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Normy praktyki zawodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Normy praktyki zawodowej"— Zapis prezentacji:

1 Normy praktyki zawodowej

2 W profesjonalnym pielęgnowaniu należy przestrzegać obowiązujących zasad postępowania, dbając jednocześnie, aby oferowane i świadczone usługi były zgodne z ustalonymi normami wykonawstwa opieki i praktyki zawodowej.

3 Każda pielęgniarka indywidualnie odpowiedzialna jest za jakość świadczeń.

4 Standard (jest wiele określeń tego pojęcia)

5 W praktyce zawodowej najczęściej przyjmuje się , że jest to wzór i norma proponowanych usług, które grupa zawodowa oferuje odbiorcom, informujących ich o zakresie i gwarantowanej jakości.

6 Standard w pielęgniarstwie jest normą realizacji zadań i czynności wchodzących w zakres profesjonalnej praktyki zawodowej, a wynikających z roli zawodowej pielęgniarki.

7 W pielęgniarstwie najczęściej posługujemy się standardami praktyki zawodowej i standardami opieki pielęgniarskiej (pielęgnowania)

8 Standard praktyki zawodowej to norma wykonywania zadań, zbiorów czynności i zadań wykonywanych przez pielęgniarkę w różnych formach opieki (np.standard opieki klinicznej, standard w pielęgniarstwie rodzinnym, standard pielęgnowania w podstawowej opiece zdrowotnej).

9 Standard opieki pielęgniarskiej (pielęgnowania) to norma wykonywania zadań przez pielęgniarkę w odniesieniu do pacjentów w różnym stanie (np.. standard pielęgnowania pacjenta długotrwale unieruchomionego, standard pielęgnowania pacjenta nieprzytomnego)

10 W ustalaniu standardów pielęgnowania uwzględnia się m.in.:
obowiązujące przepisy regulujące praktykę zawodową (Ustawa o Zaw. Piel. i Poł., rozp. m.z.) realne warunki funkcjonowania służby zdrowia (zakres opieki, organizacja,zasady finansowania) kompetencje pielęgniarki pracującej na różnych stanowiskach (okr. kwalifikacje, uprawnienia) przyjęte ogólne zasady postępowania wypracowane na podstawie wyników badań naukowych, stanowiących racjonalną podstawę praktyki w zawodzie przyjęte zasady etyki zawodowej.

11 Standardy służą przede wszystkim obiektywnej ocenie jakości pielęgnowania. Chronią pacjenta przed otrzymywaniem usług niskiej jakości i świadczeniem ich przez osoby niekompetentne.

12 Jakość opieki pielęgniarskiej oceniamy najczęściej analizując:
wynik proces strukturę.

13 Wynik określa stan, który powinien osiągnąć pacjent; jest to efekt podjętych przez pielęgniarkę działań. Stan pacjenta ocenia się w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej, a często również w zakresie przygotowania do samoopieki (w zakresie motywacji, wiedzy i umiejętności).

14 Ocena procesu polega na określeniu, czy działania podejmowano zgodnie z ustaloną normą.

15 Ocena struktury to określenie, czy zostały spełnione wszystkie warunki niezbędne do realizowania opieki i osiągnięcia wyniku (warunki organizacyjne i techniczne, obowiązujące przepisy, zasoby rzeczowe i ludzkie, ich kwalifikacje i kompetencje).

16 Pielęgniarki powinny zabiegać o to, aby ich praca była oceniana w odniesieniu do obowiązujących standardów, a jednocześnie dbać o umożliwienie praktyki w zawodzie tylko przez te osoby, które przestrzegają norm i spełniają wymogi określone w standardach.

17 We współczesnym pielęgniarstwie dużą wagę przywiązuje się do definiowania pojęć i właściwego ich stosowania.

18 W poniższej tabeli ukazano różnice, a jednocześnie związek i relacje między pojęciami powszechnie stosowanymi w praktyce, takimi jak zasady postępowania, procedura postępowania, algorytm, standard.

19 Relacje między zasadą postępowania, procedurą, algorytmem, standardem
Nazwa pojęcia Istota Wykorzystanie, zastosowanie Zasada postępowania Procedura postępowania Algorytm Standard Obowiązująca reguła postępowania wyznaczająca racjonalny sposób postępowania Znormalizowany sposób postępowania z planem postępowania Dokładny plan wykonania całego zadania z opisem sposobu wykonania każdej czynności i oczekiwanym wynikiem każdego etapu zadania Wymóg, norma jakości wykonania zadania Obowiązuje przy wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów zawodowych Ułatwia wykonanie zadania, wskazując na obowiązujące zasady, metodę i technikę, zalecaną organizację pracy podczas wykonania Ułatwia sprawdzenie poprawności wykonania każdego etapu zadania. Pomaga w opanowaniu umiejętności Wykorzystywany do oceny jakości wykonania.Umożliwia porównanie wykonania z obowiązującymi wymaganiami


Pobierz ppt "Normy praktyki zawodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google