Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model jakości ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model jakości ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania."— Zapis prezentacji:

1 Model jakości ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania

2 2ISO 9000/9001 Co to jest ISO International Organization for Standardization International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów 13700 standardów zrzesza narodowe instytuty ze 147 krajów zrzesza narodowe instytuty ze 147 krajów organizacja pozarządowa działająca w sektorze publicznym i prywatnym organizacja pozarządowa działająca w sektorze publicznym i prywatnym założona w 1947 roku założona w 1947 roku siedziba w Genewie siedziba w Genewie

3 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 3ISO 9000/9001 ISO 9000 ISO 9000 ISO 9000 grupa ogólnych standardów opisujących zarządzanie jakością grupa ogólnych standardów opisujących zarządzanie jakością mogą być wdrażane w dowolnej organizacji niezależnie od jej wielkości, wytwarzanych produktów lub dostarczanych usług, niezależnie od struktury własności, formy działalności mogą być wdrażane w dowolnej organizacji niezależnie od jej wielkości, wytwarzanych produktów lub dostarczanych usług, niezależnie od struktury własności, formy działalności

4 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 4ISO 9000/9001 Co daje ISO 9000? organizacja klient Jednostka certyfikująca jakość audyty pewność zaufanie

5 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 5ISO 9000/9001 Zasady ISO 9000 (1) Orientacja na klienta Orientacja na klienta Organizacje zależą od swoich klientów i dlatego powinny rozumieć bieżące i przyszłe potrzeby klientów, spełniać ich wymagania i starać się przekraczać ich oczekiwania. Organizacje zależą od swoich klientów i dlatego powinny rozumieć bieżące i przyszłe potrzeby klientów, spełniać ich wymagania i starać się przekraczać ich oczekiwania. Przywództwo Przywództwo Przywódcy ustanawiają jedność przeznaczenia i kierunków organizacji. Tworzą i utrzymują wewnętrzne środowisko, w którym ludzie mogą być w pełni zaangażowani w osiąganie celów organizacji. Przywódcy ustanawiają jedność przeznaczenia i kierunków organizacji. Tworzą i utrzymują wewnętrzne środowisko, w którym ludzie mogą być w pełni zaangażowani w osiąganie celów organizacji. Zaangażowanie ludzi Zaangażowanie ludzi Ludzie na wszystkich poziomach są esencją organizacji, a ich pełne zaangażowanie pozwala wykorzystać ich zdolności na korzyść organizacji. Ludzie na wszystkich poziomach są esencją organizacji, a ich pełne zaangażowanie pozwala wykorzystać ich zdolności na korzyść organizacji.

6 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 6ISO 9000/9001 Zasady ISO 9000 (2) Podejście procesowe Podejście procesowe Pożądane rezultaty są bardziej efektywnie uzyskiwane, gdy aktywności i związane z nimi zasoby są zarządzane jako proces. Pożądane rezultaty są bardziej efektywnie uzyskiwane, gdy aktywności i związane z nimi zasoby są zarządzane jako proces. Systemowe podejście do zarządzania Systemowe podejście do zarządzania Systemowe identyfikowanie, rozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami wpływa na efektywność organizacji i wydajność w osiąganiu jej celów. Systemowe identyfikowanie, rozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami wpływa na efektywność organizacji i wydajność w osiąganiu jej celów. Ciągłe doskonalenie Ciągłe doskonalenie Ciągłe doskonalenie działalności organizacji powinno być stałym celem organizacji. Ciągłe doskonalenie działalności organizacji powinno być stałym celem organizacji. Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty Efektywne decyzje są oparte na analizie danych i informacji. Efektywne decyzje są oparte na analizie danych i informacji. Obustronnie korzystne relacje z dostawcami Obustronnie korzystne relacje z dostawcami Organizacja i ich dostawcy są wzajemnie zależni a obustronnie korzystne relacje z nimi zwiększają możliwości tworzenia wartości obu stron Organizacja i ich dostawcy są wzajemnie zależni a obustronnie korzystne relacje z nimi zwiększają możliwości tworzenia wartości obu stron

7 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 7ISO 9000/9001 Rodzina standardów ISO 9000:1996 ISO 9000-1 – przewodnik standardów rejestracji: wybór i wykorzystanie standardu ISO 9000 ISO 9000-1 – przewodnik standardów rejestracji: wybór i wykorzystanie standardu ISO 9000 ISO 9001 – model dla projektowania, produkcji, instalacji i serwisu ISO 9001 – model dla projektowania, produkcji, instalacji i serwisu ISO 9002 – model dla produkcji, instalacji i serwisu ISO 9002 – model dla produkcji, instalacji i serwisu ISO 9003 – model dla testów i ostatecznej kontroli jakości ISO 9003 – model dla testów i ostatecznej kontroli jakości ISO 9004-2 – wytyczne dla zarządzania jakością i elementów systemów jakości ISO 9004-2 – wytyczne dla zarządzania jakością i elementów systemów jakości

8 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 8ISO 9000/9001 Od ISO 9000 do ISO 9001 9001:1996 9002:1996 9003:1996 ISO 9001:2000 9004-1:1996 9004-2:1996 9004-3:1996 9004-4:1996 ISO 9004:2000 9000-1:1996 9000-2:1996 9000-3:1996 9000-4:1996

9 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 9ISO 9000/9001 Elementy normy ISO 9001:1996 (1) 1.Odpowiedzialność kierownictwa – zapewnienie, aby wyższe kierownictwo odnosiło się z uwagą do tego, jak należy działać, ciągle troszcząc się o jakość. 2.System jakości – zapewnienie, aby wyrób był zgodny z określonymi wymaganiami na powtarzalnym poziomie jakości 3.Przegląd umowy – jednoznaczne i jasne zrozumienie potrzeb nabywcy (klienta) przez wszystkich w organizacji 4.Sterowanie projektowaniem – zapewnienie takiej jakości projektowej wyrobu, aby ryzyko podjęcia jego produkcji było zredukowane do minimum 5.Nadzór nad dokumentacją i danymi – utrzymywanie w stanie aktualnym i zapewnienie dostępności wszystkich dokumentów i danych odnoszących się do postanowień normy

10 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 10ISO 9000/9001 Elementy normy ISO 9001:1996 (2) 6.Zakupy – zapewnienie, aby nabywane od podwykonawców wyroby spełniały określone wymagania. 7.Wyrób dostarczony przez nabywcę – zapewnienie jakości wyrobu dostarczonego przez nabywcę. 8.Oznaczanie i identyfikowanie wyrobu – stworzenie systemu zapobiegającego pomyłkom na wszystkich etapach produkcji, dostarczania i instalowania. 9.Sterowanie procesem – ustalenie i zaplanowanie procesów produkcyjnych, instalowania i serwisu mających bezpośredni wpływ na jakość. 10.Kontrola i badania – pokazanie zgodności wyrobów z wymaganiami przy pomocy sformalizowanych dowodów

11 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 11ISO 9000/9001 Elementy normy ISO 9001:1996 (3) 11.Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań – uzyskanie zaufania do danych otrzymanych z kontroli, pomiarów i badań. 12.Status kontroli i badań – pełna jasność w trakcie całego cyklu produkcyjnego co do tego, jaki jest stan wyrobu względem programu kontroli i badań, które go dotyczą. 13.Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami – zapewnienie, że wyroby niezgodne nie zostaną wykorzystane lub zainstalowane przez przeoczenie razem z tymi, które są zgodne. 14.Działania korygujące i zapobiegawcze – rozpoznanie i usunięcie przyczyn niezgodności, aby wyeliminować ich powtórne wystąpienie oraz zapobieganie sytuacjom szkodliwym. 15.Transport, przechowywanie, pakowanie, dostarczanie – zapobieganie obniżenia jakości wyrobu do czasu, zanim zostanie użyty lub dostarczony do miejsca przeznaczenia

12 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 12ISO 9000/9001 Elementy normy ISO 9001:1996 (4) 16.Zapisy dotyczące jakości – zaprezentowanie osiągnięcia wymaganej jakości oraz skuteczności działania systemu jakości. 17.Wewnętrzne audyty jakości – zbadanie, czy działania związane z jakością są zgodne z tym co zaplanowano i skuteczne w realizacji celów jakości. 18.Szkolenie – ciągłe doskonalenie kwalifikacji całego personelu zaangażowanego w działania związane z jakością. 19.Serwis – zapewnienie prawidłowej funkcjonalności wyrobu u klienta, jeżeli sobie tego życzy. 20.Metody statystyczne – podejmowanie decyzji co do stosowanych procesów i wytwarzanych wyrobów w oparciu o realne liczby i fakty.

13 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 13ISO 9000/9001 Proces zarządzania jakością wg normy ISO 9001:1996 4.3. przegląd umowy 4.1. odpowiedzialność kierownictwa 4.2. system jakości 4.5. nadzór nad dok. 4.14. dział. koryg. 4.16. zapisy jakości 4.17. audyt 4.20. met. stat. 4.6. zakupy 4.7. własność klienta 4.12. status k-b. 4.13. wyr. niezgodne 4.8. oznaczenie wyrobu 4.11. wyposażenie k-b. 4.4. ster. projekt. 4.9 ster. procesem 4.10. kontrola i badania 4.15. transport i dostawa 4.19. serwis

14 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 14ISO 9000/9001 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa Udokumentowanie i wprowadzenie polityki jakości Udokumentowanie i wprowadzenie polityki jakości Udokumentowanie i przestrzeganie odpowiedzialności i uprawnień Udokumentowanie i przestrzeganie odpowiedzialności i uprawnień Określanie i dostarczanie środków do zapewnienia jakości Określanie i dostarczanie środków do zapewnienia jakości Zapewnianie, że wymagania normy są wprowadzone i utrzymywane Zapewnianie, że wymagania normy są wprowadzone i utrzymywane Okresowe dokonywanie przez kierownictwo firmy przeglądu systemu jakości Okresowe dokonywanie przez kierownictwo firmy przeglądu systemu jakości

15 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 15ISO 9000/9001 4.2. System jakości Wprowadzenie Księgi Jakości (Quality Manual) Wprowadzenie Księgi Jakości (Quality Manual) Aktualizowanie Księgi Jakości i struktury dokumentacji systemu jakości Aktualizowanie Księgi Jakości i struktury dokumentacji systemu jakości Udokumentowanie systemu jakości za pomocą procedur, instrukcji i zapisów Udokumentowanie systemu jakości za pomocą procedur, instrukcji i zapisów Udokumentowanie zaangażowania kierownictwa w sprawy jakości Udokumentowanie zaangażowania kierownictwa w sprawy jakości Planowanie jakości w obszarze zapewnienia jakości Planowanie jakości w obszarze zapewnienia jakości Planowanie jakości w obszarach zarządzania przedsiębiorstwem (uzgadnianie planów jakości pomiędzy komórkami) Planowanie jakości w obszarach zarządzania przedsiębiorstwem (uzgadnianie planów jakości pomiędzy komórkami) Ewidencjonowanie i raportowanie wykonania planów jakości Ewidencjonowanie i raportowanie wykonania planów jakości Weryfikowanie rocznych planów jakości i biznes planów Weryfikowanie rocznych planów jakości i biznes planów

16 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 16ISO 9000/9001 Podejście procesowe w ISO 9001:2000 Procesy związane z klientemprojektowanie i rozwójdziałalność produkcyjna i usługowa odpowiedzialność kierownictwa zarządzanie zasobami, procesami zakupy Nadzorowanie niezgodności KLIENT pomiar, analiza i doskonalenie procesu, wyrobu inne

17 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 17ISO 9000/9001 7.2. Procesy związane z klientem w ISO 9001:2000 7.2.1. Identyfikacja wymagań klienta 7.2.2. Przegląd wymagań dotyczących wyrobu 7.2.3. Komunikowanie się z klientem

18 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 18ISO 9000/9001 7.2.1. Identyfikacja wymagań klienta Do identyfikacji potrzeb klienta stosuje się model Kano: Do identyfikacji potrzeb klienta stosuje się model Kano: wymagania dotyczące wyrobu wyspecyfikowane przez klienta, w tym wymagania dotyczące dostępności, dostawy i utrzymania wyrobu wymagania dotyczące wyrobu wyspecyfikowane przez klienta, w tym wymagania dotyczące dostępności, dostawy i utrzymania wyrobu wymagania dotyczące wyrobu nie wyspecyfikowane przez klienta, ale niezbędne ze względu ich zamierzone lub określone stosowanie; wymagania dotyczące wyrobu nie wyspecyfikowane przez klienta, ale niezbędne ze względu ich zamierzone lub określone stosowanie; wymagania obowiązkowe dotyczące wyrobu wynikające z regulacji prawnych wymagania obowiązkowe dotyczące wyrobu wynikające z regulacji prawnych

19 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 19ISO 9000/9001 7.2.2. Przegląd wymagań dotyczących wyrobu Organizacja powinna wykonać przegląd zidentyfikowanych wymagań klienta razem z dodatkowymi wymaganiami określonymi przez organizację. Organizacja powinna wykonać przegląd zidentyfikowanych wymagań klienta razem z dodatkowymi wymaganiami określonymi przez organizację. Przegląd ten powinien zostać wykonany przed zobowiązaniem się do dostarczenia klientowi wyrobu (np. przedłożenie oferty, akceptacja umowy lub zamówienia) i powinien zapewnić, aby: Przegląd ten powinien zostać wykonany przed zobowiązaniem się do dostarczenia klientowi wyrobu (np. przedłożenie oferty, akceptacja umowy lub zamówienia) i powinien zapewnić, aby: wymagania dotyczące wyrobu zostały określone, wymagania dotyczące wyrobu zostały określone, wymagania klienta zostały potwierdzone przed ich akceptacją, gdy klient nie przekaże wymagań w formie pisemnej, wymagania klienta zostały potwierdzone przed ich akceptacją, gdy klient nie przekaże wymagań w formie pisemnej, wyeliminować różnice między wymaganiami podanymi w umowie lub ofercie, a określonymi wcześniej np. w ofercie lub wycenie wyeliminować różnice między wymaganiami podanymi w umowie lub ofercie, a określonymi wcześniej np. w ofercie lub wycenie organizacja miała zdolność do spełnienia określonych wymagań. organizacja miała zdolność do spełnienia określonych wymagań.

20 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 20ISO 9000/9001 7.2.3. Komunikowanie się z klientem Organizacja powinna zidentyfikować i wdrożyć ustalenia dotyczące komunikowania się z klientem związane z: Organizacja powinna zidentyfikować i wdrożyć ustalenia dotyczące komunikowania się z klientem związane z: informacją o wyrobie; informacją o wyrobie; wyjaśnianiem wątpliwości związanych z umowami i zamówieniami, z uwzględnieniem zmian; wyjaśnianiem wątpliwości związanych z umowami i zamówieniami, z uwzględnieniem zmian; informacją zwrotną od klienta dotyczącą użytkowania wyrobu, w tym dotyczącą skarg klienta. informacją zwrotną od klienta dotyczącą użytkowania wyrobu, w tym dotyczącą skarg klienta.

21 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 21ISO 9000/9001 Przykład - Księga Jakości (1) 1. Wprowadzenie Prezentacja firmy Prezentacja firmy Przewodnik po Księdze Jakości Przewodnik po Księdze Jakości Normy stanowiące Normy stanowiące Zakres systemu jakości Zakres systemu jakości 2. Cele i polityka jakości Polityka jakości Polityka jakości Misja firmy Misja firmy Cele Cele Zadania w zakresie jakości Zadania w zakresie jakości

22 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 22ISO 9000/9001 Przykład - Księga Jakości (2) 3. Organizacja i obowiązki System zarządzania jakością System zarządzania jakością Opis organizacji firmy Opis organizacji firmy Obowiązki i odpowiedzialność kierownictwa firmy Obowiązki i odpowiedzialność kierownictwa firmy 4. Zarządzanie dokumentacją Wymagania dotyczące dokumentacji Wymagania dotyczące dokumentacji Procedura nadzoru nad dokumentacją Procedura nadzoru nad dokumentacją Procedura nadzoru nad zapisami Procedura nadzoru nad zapisami

23 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 23ISO 9000/9001 Przykład - Księga Jakości (3) 5. Odpowiedzialność kierownictwa Zaangażowanie kierownictwa Zaangażowanie kierownictwa Orientacja na klienta Orientacja na klienta Polityka jakości Polityka jakości Planowanie Planowanie Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikowanie się Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikowanie się Przegląd systemu Przegląd systemu 6. Zarządzanie zasobami Zapewnienie zasobów Zapewnienie zasobów Zasoby ludzkie Zasoby ludzkie

24 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 24ISO 9000/9001 Przykład - Księga Jakości (4) 7. Realizacja wyrobu Planowanie realizacji wyrobu Planowanie realizacji wyrobu Procesy związane z klientem Procesy związane z klientem Projektowanie nowych wyrobów Projektowanie nowych wyrobów Zakupy Zakupy Produkcja wyrobów Produkcja wyrobów Procedura nadzorowania wyposażenia do pomiarów Procedura nadzorowania wyposażenia do pomiarów 8. Pomiary / doskonalenie Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne Monitorowanie i pomiary Monitorowanie i pomiary Nadzór nad wyrobem niezgodnym Nadzór nad wyrobem niezgodnym Analiza danych Analiza danych Doskonalenie Doskonalenie

25 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 25ISO 9000/9001 Przykład - Księga jakości (5) 9. Rejestr zamówień 10. Karty oceny dostawcy 11. Rejestr kart partii produkcyjnych 12. Rejestr protokołów braków 13. Karty ewidencji wyrobów 14. Rejestr dostaw 15. Rejestr użytkowników wyrobów 16. Rejestr reklamacji, napraw i skarg 17. Rejestr raportów działań korygujących 18. Rejestr wyposażenia pomiarowego 19. Plan audytów wewnętrznych

26 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 26ISO 9000/9001 Istota ISO 9001 Dokumentuj to co robisz Dokumentuj to co robisz Rób to co dokumentujesz Rób to co dokumentujesz Upewnij się, że wciąż to robisz Upewnij się, że wciąż to robisz


Pobierz ppt "Model jakości ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google