Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACOWNIA DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZ Ą DZE Ń TECHNIKI KOMPUTEROWEJ ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACOWNIA DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZ Ą DZE Ń TECHNIKI KOMPUTEROWEJ ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY."— Zapis prezentacji:

1 PRACOWNIA DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZ Ą DZE Ń TECHNIKI KOMPUTEROWEJ ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

2 Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej Niew ł a ś ciwa eksploatacja, rozbudowa lub naprawa urz ą dze ń techniki komputerowej mo ż e doprowadzi ć do awarii urz ą dze ń, w wyniku których nara ż eni jeste ś my na wszelkiego rodzaju skaleczenia, pora ż enia pr ą dem elektrycznym a nawet po ż ar. Pracuj ą c na stanowisku komputerowym lub w jego otoczeniu bezpo ś rednio lub po ś rednio nara ż eni jeste ś my na w/w niebezpiecze ń stwa. Dlatego te ż powinni ś my posiada ć wiedz ę i umiej ę tno ś ci jak post ę powa ć w zaistnia ł ych sytuacjach.

3 Post ę powanie w przypadku krwawie ń i krwotoków Wyró ż niamy trzy rodzaje krwawie ń spowodowane, uszkodzeniem cia ł a: krwawienie w ł o ś niczkowe – objawia si ę powolnym s ą czeniem krwi z ran powierzchniowych (otarcia, zadrapania, skaleczenia), krwawienie ż ylne – ma barw ę ciemnoczerwon ą (niska zawarto ść tlenu we kwi), wyp ł yw krwi z rany jest jednostajny i powolny, krwawienie t ę tnicze – ma barw ę jasnoczerwon ą (du ż a zawarto ść tlenu we krwi), wyp ł yw krwi z rany jest pulsuj ą cy (strumieniowy) pod znacznym ci ś nieniem,

4 Umiejscowienie t ę tnic w ciele cz ł owieka

5 W celu zatamowania krwawienia nale ż y zastosowa ć : ucisk palcem lub d ł oni ą – uci ś ni ę cie miejsca krwawienia palcem (w r ę kawiczce) z u ż yciem ja ł owego gazika. Nast ę pnie na uszkodzone miejsce nak ł adamy gaz ę (warstwowo) w ilo ś ci zapewniaj ą cej dostateczny ucisk. Wszystko mo ż na umocowa ć za pomoc ą banda ż a. opatrunek uciskowy – najkorzystniejszy sposób zatrzymania krwawienia, pozwalaj ą cy na dalsze udzielanie pomocy poszkodowanemu. Zak ł adamy go bezpo ś rednio na ran ę. Opatrunek taki z ł o ż ony jest z kilku warstw ja ł owych gazików (chust) umocowanych za pomoc ą opaski elastycznej lub banda ż u. Opatrunku takiego nie zak ł adamy na szyi.

6 ucisk t ę tnicy powy ż ej rany – je ż eli niemo ż liwe jest za ł o ż enie opatrunku uciskowego lub opatrunek nie jest skuteczny, nale ż y ucisn ąć g ł ówn ą t ę tnic ę uszkodzonej ko ń czyny, co powoduje znaczne zmniejszenie krwawienia. uniesienie ko ń czyny – sposób dodatkowy, znacznie poprawiaj ą cy tamowanie krwotoku.

7 Miejsce, w którym wyst ą pi ł krwotok nale ż y: utrzymywa ć powy ż ej poziomu serca, nie nale ż y przemywa ć powa ż nej rany wod ą ani ś rodkami odka ż aj ą cymi, usun ąć z rany wszystkie ł atwo dost ę pne cia ł a obce, nale ż y za ł o ż y ć kompres uciskaj ą cy ran ę, je ż eli w ranie tkwi ą cia ł a obce nie nale ż y ich uciska ć.

8 Post ę powanie w przypadku pora ż enia pr ą dem !!!!!! Zanim przyst ą pimy do ratowania poszkodowanego, musimy przede wszystkim zadba ć o w ł asne bezpiecze ń stwo !!!!!! Bardziej niebezpieczne jest pora ż enie pr ą dem zmiennym (np. ~220V, ~230V), gdy ż jego cz ę stotliwo ść mo ż e spowodowa ć zaburzenia akcji serca lub ca ł kowite jego zatrzymanie.

9 Post ę powanie w przypadku pora ż enia pr ą dem W przypadku pora ż enia pr ą dem nale ż y: nie dotyka ć poszkodowanego pozostaj ą cego pod dzia ł aniem pr ą du elektrycznego, go ł ymi r ę koma lub przedmiotem przewodz ą cym elektryczno ść przerwa ć obwód elektryczny o wy łą czy ć wadliwe urz ą dzenie o wyci ą gn ąć wtyczk ę zasilaj ą c ą ze ź ród ł a pr ą du (gniazdka) o wyj ąć / wykr ę ci ć / wy łą czy ć bezpieczniki zasilania g ł ównego Je ż eli w/w opcje nie s ą mo ż liwe do wykonania, nale ż y przy zachowaniu szczególnej ostro ż no ś ci odci ą gn ąć poszkodowanego od obwodu elektrycznego, lub odsun ąć przedmiot który znajduje si ę pod napi ę ciem. powiadomi ć pogotowie ratunkowe

10 Post ę powanie w przypadku pora ż enia pr ą dem Po usuni ę ciu poszkodowanego z miejsca zagro ż enia nale ż y: sprawdzi ć oddech i t ę tno (sztuczne oddychanie, resuscytacja kr ąż eniowo-oddechowa) u ł o ż y ć w pozycji bocznej ustalonej (wykluczone uszkodzenie kr ę gos ł upa) u ł o ż y ć w pozycji przeciwwstrz ą sowej (na plecach, nogi uniesione do góry) opatrzy ć rany lub urazy zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy rozpocz ąć sztuczne oddychanie (skurcz mi ęś ni mi ę dzy ż ebrowych – po ust ą pieniu pe ł na reanimacja)

11 Pora ż enie energi ą elektryczn ą w ka ż dym przypadku wymaga konsultacji lekarskiej, nawet je ś li wygl ą d poszkodowanego nie budzi zastrze ż e ń.


Pobierz ppt "PRACOWNIA DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZ Ą DZE Ń TECHNIKI KOMPUTEROWEJ ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google