Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIE Ń BEZPIECZNEGO INTERNETU 2011 ROK. PROPOZYCJA CYKLU ZAJĘĆ EDUKACYJUNYCH SCENARIUSZ 1: Cyberprzemoc i jej formy. Scenariusz zawiera mi ę dzy innymi:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIE Ń BEZPIECZNEGO INTERNETU 2011 ROK. PROPOZYCJA CYKLU ZAJĘĆ EDUKACYJUNYCH SCENARIUSZ 1: Cyberprzemoc i jej formy. Scenariusz zawiera mi ę dzy innymi:"— Zapis prezentacji:

1 DZIE Ń BEZPIECZNEGO INTERNETU 2011 ROK

2 PROPOZYCJA CYKLU ZAJĘĆ EDUKACYJUNYCH SCENARIUSZ 1: Cyberprzemoc i jej formy. Scenariusz zawiera mi ę dzy innymi: katalog form cyberprzemocy; konsekwencje cyberprzemocy dla jej ofiar; zasady post ę powania w przypadkach cyberprzemocy; wypracowanie zasad bezpiecze ń stwa; u ś wiadomienie uczniom roli ś wiadków cyberprzemocy; prezentacj ę konsekwencji gro żą cych sprawcom cyberprzemocy; prezentacj ę oferty pomocowej Helpline.org.pl.

3 SCENARIUSZ 2: Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie Scenariusz zawiera mi ę dzy innymi: komputer i jego mo ż liwo ś ci (nauka, praca, rozrywka); rola Internetu we wspó ł czesnym ś wiecie ( komunikowanie si ę z innymi osobami, zdobywanie informacji, poznanie nowych ludzi); niebezpiecze ń stwa czyhaj ą ce w sieci; w jaki sposób unika ć zagro ż e ń.

4 SCENARIUSZ 3: Bezpieczny gimnazjalista Scenariusz zawiera mi ę dzy innymi: uzale ż nienia – komputer, Internet; zagro ż enia zwi ą zane z komputerem i Internetem; umiej ę tno ść dostrze ż enia granic korzy ś ci i strat zwi ą zanych z korzystaniem, z komputera;

5 SCENARIUSZ 4: Blaski i cienie Internetu Scenariusz zawiera mi ę dzy innymi: zaprezentowanie uczniom Internetu jako skarbnicy wszechstronnej wiedzy; wskazanie metod korzystania z zasobów Internetu; u ś wiadomienie mo ż liwo ś ci wyst ą pienia zagro ż e ń dla u ż ytkowników Internetu; zapoznanie uczniów rodzajami zagro ż e ń ; podanie sposobów reagowania w celu likwidacji zagro ż enia; kszta ł towanie nawyków bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych;

6 METODA PROJEKTU – Zajęcia pozalekcyjne z informatyki. Wykonanie prezentacji na temat Cyberprzemoc w szkole i w domu. opracowała: mgr Agata Mazur - Świertnia W ramach projektu opracowane takie zagadnienia jak: Czym jest cyberprzemoc, krótka historia problemu i jego skala. Formy cyberprzemocy w szkole i w domu. Przeciwdziałanie cyberprzemocy.

7 SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY INTERNET NIE ZAWSZE BEZPIECZNY. Szkolny konkurs na plakat na temat "Internet nie zawsze bezpieczny". Uczniowie, którzy przyst ą pili do konkursu wykazali si ę du żą znajomo ś ci ą tematu. Potrafili z ogromnej ilo ś ci informacji wykorzysta ć, te które s ą najbardziej istotne. Wiele prac by ł o bardzo ciekawych pod wzgl ę dem graficznym. Wyniki szkolnego konkursu Internet nie zawsze bezpieczny I miejsce - Wiktoria Gargula kl.2b II miejsce - Michalina Cimoch kl.2b III miejsce - Dagmara Goj kl.2a

8 Na stronie internetowej zosta ł opublikowany artyku ł pt. Komputer moje hobby, przygotowany przez mgr Agat ę Mazur – Ś wiertnia Adres strony internetowej publikacji: http://www.profesor.pl/publikacje,22838,Artyku ł y,8222Komputer-to- moje-hobbys221 W gablocie umieszczono prace uczniów zwi ą zane z Dniem Bezpiecznego Internetu, informacje na temat w jaki sposób bezpiecznie korzysta ć z sieci oraz materia ł y edukacyjne publikowane na stronach DBI.

9 W prezentacji wykorzystano zdj ę cia w ł asne oraz plakaty umieszczone na stronie DBI DZI Ę KUJEMY ZA UWAG Ę


Pobierz ppt "DZIE Ń BEZPIECZNEGO INTERNETU 2011 ROK. PROPOZYCJA CYKLU ZAJĘĆ EDUKACYJUNYCH SCENARIUSZ 1: Cyberprzemoc i jej formy. Scenariusz zawiera mi ę dzy innymi:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google