Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie aplikacji graficznych na przyk ł adzie programu GregEditor Grzegorz Majda Opiekun pracy dyplomowej dr Jacek Matulewski Zakład Mechaniki Kwantowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie aplikacji graficznych na przyk ł adzie programu GregEditor Grzegorz Majda Opiekun pracy dyplomowej dr Jacek Matulewski Zakład Mechaniki Kwantowej."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie aplikacji graficznych na przyk ł adzie programu GregEditor Grzegorz Majda Opiekun pracy dyplomowej dr Jacek Matulewski Zakład Mechaniki Kwantowej Toru ń 2011

2 G ł ównym celem pracy by ł o wykonanie prostej przegl ą darki zdj ęć w ś rodowisku Borland C++ Builder wraz z instalatorem. Praca ma form ę tutorialu pozwalaj ą cego w du ż ym stopniu odtworzy ć proces tworzenia projektu wraz z instalatorem

3 a) Utworzenie projektu (nazwanie projektu, wskazanie katalogu w którym przechowywane b ę d ą wszystkie pliki sk ł adaj ą ce si ę na projekt). Na tym etapie tworzone jest (automatycznie) g ł ówne okno aplikacji i g ł ówne pliki ź ród ł owe aplikacji. b) Dodanie obiektów kontrolnych do g ł ównego okna aplikacji (menu, napisy, pola tekstowe, przyciski itp.). c) Utworzenie okien dodatkowych posiadaj ą cych równie ż obiekty kontrolne, które nale ż y zdefiniowa ć. Okna dodatkowe najcz ęś ciej s ą aktywowane przez okno g ł ówne aplikacji (s ą aktywowane w metodach obs ł ugi zdarze ń obiektów kontrolnych), np.: zdarzenie "klikni ę cie na przycisku" w g ł ównym oknie aplikacji spowoduje uruchomienie (aktywowanie) okna dodatkowego. d) Zdefiniowanie odpowiednich "zdarze ń " i przypisanie ich do obiektów kontrolnych, np. zdefiniowanie metody (funkcji, procedury), która zostanie wykonana po klikni ę ciu na przycisku. e) Skompilowanie i uruchomienie (je ż eli nie ma b łę dów) oraz przetestowanie dzia ł ania aplikacji.

4 Borland C++ Builder jest zintegrowanym ś rodowiskiem programistycznym (IDE – ang. Integrated Development Environment), stanowi ą cym zbiór niezb ę dnych narz ę dzi pomocnych w szybkim tworzeniu aplikacji.

5 Object TreeView Object Inspector

6

7 Paleta komponentów

8 Interfejs programu Install Creator 2.0 build 38

9

10

11

12

13 Menu Plik Menu Plik – pozwala otworzyć obraz bmp, zapisać zmiany, opuścić program; Menu Narzędzia Menu Narzędzia –pozwala zastosować wybrane przekształcenia, efekty jak również zawiera możliwość uruchomienia histogramu obrazu; Menu Pomoc-> O programie Menu Pomoc-> O programie – zawiera informacje na temat autora programu;

14 Pasek narz ę dzi zawiera wszystkie narz ę dzia dost ę pne w menu

15 Paleta p ę dzla umo ż liwia: - okre ś lenie szeroko ś ci ko ń cówki p ę dzla - wybór koloru dla p ę dzla przy u ż yciu palety kolorów - wybór koloru z u ż yciem trybu RGB - pozwala usun ąć obraz bmp

16 Otwórz Zapisz Zapisz jako Koniec Odbicie w pionie Odbicie w poziomie Obrót w lewo Obrót w prawo Odcienie szaro ś ci Kontrast Jasno ść Progowanie Negatyw Sepia Histogram P ę dzel

17 Oryginalny obraz

18 W prawo W lewo

19 W pionie W poziomie

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "Tworzenie aplikacji graficznych na przyk ł adzie programu GregEditor Grzegorz Majda Opiekun pracy dyplomowej dr Jacek Matulewski Zakład Mechaniki Kwantowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google