Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Topologia sieci komputerowej Alicja Stobiecka Piotrków Trybunalski 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Topologia sieci komputerowej Alicja Stobiecka Piotrków Trybunalski 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Topologia sieci komputerowej Alicja Stobiecka Piotrków Trybunalski 2012 r.

2 * Topologia – jest to sposób, schemat w jaki utworzona jest sie ć. * Topologia sieci komputerowej – okre ś lenie to dotyczy dwóch terminów: Topologia fizyczna jest to cz ęść topologii sieci komputerowej sk ł adaj ą cej si ę z uk ł adu przewodów, jak równie ż medium transmisyjnych. Topologia logiczna jest to cz ęść topologii sieci komputerowej, która opisuje sposoby komunikowania si ę hostów za pomoc ą urz ą dze ń topologii fizycznej.

3 Topologia magistrali jedna z topologii fizycznych sieci komputerowych charakteryzuj ą ca si ę tym, ż e wszystkie elementy sieci s ą pod łą czone do jednej magistrali (zazwyczaj jest to kabel koncentryczny).topologii fizycznychsieci komputerowychkabel koncentryczny Zalety ma ł e u ż ycie kabla brak dodatkowych urz ą dze ń (koncentratorów, switchów)koncentratorówswitchów niska cena sieci ł atwo ść instalacji awaria pojedynczego komputera nie powoduje unieruchomienia ca ł ej sieci Wady trudna lokalizacja usterek tylko jedna mo ż liwa transmisja w danym momencie potencjalnie du ż a ilo ść kolizjikolizji awaria g ł ównego kabla powoduje unieruchomienie ca ł ej domeny kolizjidomeny kolizji s ł aba skalowalno śćskalowalno ść niskie bezpiecze ń stwo

4 Topologia pierścienia Komputery po łą czone s ą za pomoc ą jednego no ś nika informacji w uk ł adzie zamkni ę tym - okablowanie nie ma ż adnych zako ń cze ń (tworzy kr ą g). Zalety ma ł e zu ż ycie przewodów mo ż liwe wysokie osi ą gi, poniewa ż ka ż dy przewód łą czy dwa konkretne komputery Wady awaria pojedynczego przewodu lub komputera powoduje przerwanie pracy ca ł ej sieci je ś li nie jest zainstalowany dodatkowy sprz ę t z ł o ż ona diagnostyka sieci trudna lokalizacja uszkodzenia pracoch ł onna rekonfiguracja sieci wymagane specjalne procedury transmisyjne do łą czenie nowych stacji jest utrudnione, je ś li w pier ś cieniu jest wiele stacji

5 Topologia podwójnego pierścienia (ang. dual-ring)ang. – sk ł ada si ę z dwóch pier ś cieni o wspólnym ś rodku (dwa pier ś cienie nie s ą po łą czone ze sob ą ). Zalety mo ż liwo ść zastosowania łą cz optoelektronicznych, które wymagaj ą bezpo ś redniego nadawania i odbierania transmitowanych sygna ł ówoptoelektronicznych mo ż liwe wysokie osi ą gi, poniewa ż ka ż dy przewód łą czy dwa konkretne komputery Wady z ł o ż ona diagnostyka sieci trudna lokalizacja uszkodzenia pracoch ł onna rekonfiguracja sieci wymagane specjalne procedury transmisyjne do łą czenie nowych stacji jest utrudnione, je ś li w pier ś cieniu jest wiele stacji

6 Topologia gwiazdy (ang. star network)ang. – sposób po łą czenia komputerów w sieci komputerowej, charakteryzuj ą cy si ę tym, ż e kable sieciowe po łą czone s ą w jednym wspólnym punkcie, w którym znajduje si ę koncentrator lub prze łą cznik.komputerówsieci komputerowej koncentratorprze łą cznik Sie ć o topologii gwiazdy zawiera serwer i hub (koncentrator) łą cz ą cy do niego pozosta ł e elementy sieci.serwer Zalety wi ę ksza przepustowo ść gdy przestaje dzia ł a ć jeden komputer, ca ł a sie ć funkcjonuje dalej ł atwa lokalizacja uszkodze ń ze wzgl ę du na centralne sterowanie wydajno ść ł atwa rozbudowa Wady du ż a liczba po łą cze ń (du ż e zu ż ycie kabli). gdy awarii ulegnie centralny punkt (koncentrator lub prze łą cznik), to nie dzia ł a ca ł a sie ć.

7 Topologia rozgałęzionej gwiazdy oparta jest na topologii gwiazdy. W tej topologii ka ż de z urz ą dze ń ko ń cowych dzia ł a jako urz ą dzenie centralne dla w ł asnej topologii gwiazdy. Pojedyncze gwiazdy po łą czone s ą przy u ż yciu koncentratorów lub prze łą czników.topologii gwiazdykoncentratorówprze łą czników Jest to topologia o charakterze hierarchicznym i mo ż e by ć konfigurowana w taki sposób, aby ruch pozostawa ł lokalny. Zalety pozwala na stosowanie krótszych przewodów ogranicza liczb ę urz ą dze ń, które musz ą by ć pod łą czone z centralnym w ę z ł em Wady du ż y koszt urz ą dze ń

8 Topologia hierarchiczna (zwana równie ż topologi ą drzewa lub rozproszonej gwiazdy) jest utworzona z wielu magistrali liniowych po łą czonych ł a ń cuchowo. Zasada jej dzia ł ania polega na dublowaniu poszczególnych magistrali. magistrali liniowych Zalety ł atwa konfiguracja sie ć zazwyczaj nie jest czu ł a na uszkodzenie danego komputera czy kabla ł atwa rozbudowa sieci komputerowej poprzez dodawanie kolejnych rozga łę zie ń Wady du ż a ilo ść kabli trudno ś ci w odnajdywaniu b łę dów

9 Topologia siatki – u ż ywana jest wtedy, gdy zapewniona jest komunikacja bez ż adnych przerwa ń. W topologii siatki ka ż dy host ma w ł asne po łą czenia z wszystkimi pozosta ł ymi hostami. Siatka cz ęś ciowa jest zastosowana w schemacie internetu, gdzie istnieje wiele ś cie ż ek do dowolnego miejsca, chocia ż nie ma tu po łą cze ń mi ę dzy wszystkimi hostami.topologiihostinternetu Zalety niezawodna brak kolizji uszkodzony komputer zostaje od łą czony od sieci przesy ł anie danych wieloma ś cie ż kami Wady wysoki koszt skomplikowana budowa


Pobierz ppt "Topologia sieci komputerowej Alicja Stobiecka Piotrków Trybunalski 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google