Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZNACZENIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ZPO w Boronowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZNACZENIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ZPO w Boronowie."— Zapis prezentacji:

1 ZNACZENIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ZPO w Boronowie

2 Ż ycie ludzkie jest warto ś ci ą o pierwszorz ę dnym znaczeniu. Cz ę sto nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele jest sytuacji, gdy nagle mo ż e by ć ono zagro ż one. Ka ż dy z nas mo ż e znale źć si ę w takiej sytuacji z powodu nag ł ego zachorowania czy te ż nieszcz ęś liwego wypadku. Je ż eli oczekujemy, ż e kto ś udzieli nam wówczas odpowiedniej pomocy, powinni ś my równie ż sami by ć przygotowani i gotowi do ratowania innych.

3 O d szybko ś ci podj ę cia dzia ł a ń ratowniczych i sprawno ś ci ich prowadzenia mo ż e zale ż e ć ż ycie cz ł owieka.

4 K onieczno ść udzielenia pierwszej pomocy mo ż e dotyczy ć bezpo ś rednio osób z naszego najbli ż szego otoczenia – rodziny, przyjació ł, s ą siadów. Czasem ł atwo o tym zapominamy, a przecie ż umiej ę tno ść udzielania pierwszej pomocy jest te ż niezmiernie wa ż na w codziennym ż yciu, np. przy skaleczeniach i urazach podczas prac domowych, zabawy dzieci na podwórku czy grach sportowych itp.

5 U dzielenie pomocy osobie, której ż ycie lub zdrowie jest zagro ż one, to nie tylko moralny obowi ą zek ka ż dego cz ł owieka. Kwestie te s ą uregulowane w Kodeksie karnym. Artyku ł 162 § 1 tego kodeksu, mówi ż e: Kto cz ł owiekowi znajduj ą cemu si ę w po ł o ż eniu gro żą cym bezpo ś rednim niebezpiecze ń stwem utraty ż ycia albo ci ęż kiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mog ą c jej udzieli ć bez nara ż enia siebie lub innej osoby na niebezpiecze ń stwo utraty ż ycia albo ci ęż kiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolno ś ci do lat 3.

6 PIERWSZA POMOC s ą to proste, natychmiastowe czynno ś ci wykonywane przed przybyciem lekarza, pogotowia ratunkowego lub innych wykwalifikowanych osób, maj ą ce na celu ratowanie zdrowia lub ż ycia osób, które odnios ł y obra ż enia lub nagle zachorowa ł y.

7 P ierwsza pomoc, udzielana przez przypadkowych ś wiadków zdarzenia to pierwsze ogniwo ł a ń cucha prze ż ycia. Cz ę sto jest to ogniwo najwa ż niejsze, bo mo ż e zadecydowa ć o dalszych losach osoby, której zdrowie i ż ycie znalaz ł o si ę w nag ł ym zagro ż eniu. Bez czynno ś ci ratowniczych, wykonanych przez ś wiadka wypadku, pó ź niejsza profesjonalna pomoc cz ę sto mo ż e okaza ć si ę nieskuteczna, gdy ż pogotowie ratunkowe przyjedzie do osoby nie ż yj ą cej. Dlatego tak wa ż ne jest, aby pierwsza pomoc by ł a udzielana szybko, sprawnie oraz mo ż liwie skutecznie i ko ń czy ł a si ę przekazaniem poszkodowanego w r ę ce zespo ł u ratownictwa medycznego.

8 Ł A Ń CUCH PRZE Ż YCIA

9 U dzielenie pierwszej pomocy jest niezb ę dne, gdy wyst ą pi ł y (lub zagra ż aj ą ) zaburzenia: oddychania, kr ąż enia krwi, ś wiadomo ś ci. Przed rozpocz ę ciem udzielania pomocy ale po ustaleniu stanu w jakim znajduje si ę poszkodowany nale ż y wezwa ć odpowiedni ą pomoc specjalistyczn ą.

10 NUMERY ALARMOWE w POLSCE POLICJA997 STRA Ż PO Ż ARNA998 POGOTOWIE RATUNKOWE999 NR ALARMOWY UE (Z TEL. KOM.)112 GOPR985 lub 601 100 300 TOPR601 100 300 WOPR601 100 100

11 W zywaj ą c pomoc nale ż y poda ć : - gdzie mia ł miejsce wypadek, zdarzenie - co si ę wydarzy ł o - ile jest ofiar - jakie s ą uszkodzenia cia ł a, stan poszkodowanych - kto wzywa pomocy (nr telefonu z którego dzwonimy)

12 W oczekiwaniu na przybycie karetki nale ż y przyst ą pi ć do czynno ś ci ratuj ą cych ż ycie oraz wykona ć zabiegi, które mog ą zmniejszy ć ból, zminimalizowa ć ryzyko dalszych uszkodze ń cia ł a i pó ź niejszych powik ł a ń, jak np. opanowanie krwotoków, unieruchomienie z ł amania, ewakuacja ze strefy zagro ż enia lub usuni ę cie czynnika szkodliwego dla poszkodowanego, u ł o ż enie w odpowiedniej pozycji, post ę powanie przeciwwstrz ą sowe, na ł o ż enie opatrunków na rany czy okrycie rannego.

13 P odczas udzielania pierwszej pomocy niekiedy zmuszeni jeste ś my korzysta ć z przygodnie dost ę pnych ś rodków, bowiem zdarzaj ą si ę sytuacje wypadkowe, przy których zmuszeni jeste ś my do zupe ł nej improwizacji z powodu braku odpowiedniego sprz ę tu. Udzielaj ą c pomocy nale ż y pami ę ta ć o zachowaniu w ł asnego bezpiecze ń stwa.


Pobierz ppt "ZNACZENIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ZPO w Boronowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google