Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie strategiczne w województwie zachodniopomorskim a wyzwania stojące przed sferą B + R w perspektywie finansowej UE 2014 - 2020 Olgierd Geblewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie strategiczne w województwie zachodniopomorskim a wyzwania stojące przed sferą B + R w perspektywie finansowej UE 2014 - 2020 Olgierd Geblewicz."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie strategiczne w województwie zachodniopomorskim a wyzwania stojące przed sferą B + R w perspektywie finansowej UE 2014 - 2020 Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 11 stycznia 2013 r.

2 Sfera badawczo - rozwojowa w regionie Jednostki prowadzące działalność badawczo – rozwojową (2010) Źródło: Opracowanie WRR na podstawie danych GUS

3 Źródło: Opracowanie WRR na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stan na 9 stycznia 2013). Ilość inwestycji w naukę w okresie 2007 – 2013 w województwach* Sfera badawczo - rozwojowa w regionie * (przy uwzględnieniu środków z POIG, POIŚ, RPO, POPW oraz dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

4 Źródło: Opracowanie WRR na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stan na 9 stycznia 2013). Wartość* inwestycji w naukę w okresie 2007 – 2013 w województwach** Sfera badawczo - rozwojowa w regionie ** (przy uwzględnieniu środków z POIG, POIŚ, RPO, POPW oraz dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) * (w mld złotych)

5 Sfera badawczo - rozwojowa w regionie Rozkład i wartość* inwestycji w naukę według obszarów tematycznych w województwie zachodniopomorskim w okresie 2007 – 2013 ** * (w mld złotych) ** (przy uwzględnieniu środków z POIG, POIŚ, RPO, POPW oraz dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Źródło: Opracowanie WRR na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stan na 9 stycznia 2013).

6 Sfera badawczo - rozwojowa w regionie Wynalazki zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP w 2010 r. Udzielone patenty na wynalazki krajowe w Polsce w 2010 r. Źródło: Opracowanie WRR na podstawie danych GUS Liczba wynalazków na 1 mln mieszkańców Liczba wynalazków na 1 mln mieszkańców

7 1.Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – rozbudowa Szpitala Klinicznego Nr 1 – Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PAM Wartość: 74 462 067,71 zł 2.Uniwersytet Szczeciński - SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Wartość: 68 462 940,41 zł 3.Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Budowa Centrum Dydaktyczno Badawczego Nanotechnologii Wartość: 44 609 015,09 zł 4.Politechnika Koszalińska - Budowa hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie Wartość: 41 956 400,53 zł 5.Politechnika Koszalińska - Rozbudowa kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich Wartość: 35 652 720,58 zł Największe inwestycje w naukę i szkolnictwo wyższe w okresie 2007 – 2013 w województwie zachodniopomorskim* Źródło: Opracowanie WRR na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stan na 9 stycznia 2013). Sfera badawczo - rozwojowa w regionie * (przy uwzględnieniu środków z POIG, POIŚ, RPO, POPW oraz dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

8 Wyzwania regionu Diagnoza sytuacji społeczno – ekonomicznej regionu prowadzi do wniosku o czterech zasadniczych sferach wyzwań rozwojowych: gospodarka innowacje rynek pracy / sfera społeczna dostępność i infrastruktura

9 Wyzwania a cele SRWZ / Programów Strategicznych W odpowiedzi na kluczowe wyzwania rozwojowe regionu Strategia Rozwoju Województwa i Programy Strategiczne formułują adekwatne rozwiązania. Staną się one przedmiotem działań realizowanych w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020.

10 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego Strategia rozwoju województwa jest wyborem priorytetowych kierunków koncentracji działań rozwojowych. Kierunki zawarte w strategii służą przyspieszeniu procesów rozwojowych. Cele Strategii: 1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania. 2. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. 3. Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu. 4. Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami. 5. Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności. 6. Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu.

11 Programy Strategiczne Województwa Zachodniopomorskiego Programy Strategiczne wpisują się w realizację celów strategicznych (w tym celów kierunkowych) wyznaczonych przez strategię rozwoju województwa. Składają się one z listy priorytetów rozwoju województwa w danym obszarze tematycznym rozpisanych na działania (przedsięwzięcia/projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne). Programy Strategiczne stanowią odpowiedź na: - potrzebę wdrożenia działań dostosowawczych, koniecznych dla skutecznej realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego; - współistniejący proces konsolidacji dokumentów strategicznych szczebla krajowego; - rozpoczęcie prac nad regionalnym programem operacyjnym na lata 2014-2020;

12 Programy strategiczne i ich cele Program strategicznyZakres tematyczny Cele programów GOSPODARKA Gospodarka, rynek pracy, kapitał ludzki Nauka i innowacja Gospodarka morska 1. Rynek pracy i kapitał ludzki 2. Nauka i innowacje 3. Gospodarka PRZEMYSŁY KREATYWNE I CZASU WOLNEGO Turystyka, kultura, sport 1. Wzmocnienie przemysłów kreatywnych 2. Wzmocnienie znaczenia kultury i dziedzictwa narodowego 3. Wzmocnienie oddziaływania przemysłów czasu wolnego SPOŁECZEŃSTWO Włączenie społeczne Edukacja, rodzina Społeczeństwo informacyjne 1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 2. Wspieranie kształc. na rzecz rozwoju kapitału pracy i przedsiębiorczości 3. Wspieranie rozwoju kapitału kreatywnego DOSTĘPNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO Transport, energetyka, bezpieczeństwo Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego 1. Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności i spójności komun. 2. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w regionie 3. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 4. Zwiększenie bezpieczeństwa publicz. i niwelowanie zagrożeń ZASOBY NATURALNE I ROLNICTWO Ochrona środowiska Rolnictwo, rybactwo Leśnictwo, obszary wiejskie Energia odnawialna Zachowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego województwa Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Usprawnienie systemu gospodarki odpadami OCHRONA ZDROWIA Ochrona zdrowia1 Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców 2. Wspieranie rozwiązań innowacyjnych w ochronie zdrowia 3. Poprawa jakości i efektywności systemu ochrony zdrowia MARKETING TERYTORIALNY Promocja gospodarcza, turystyczna, wizerunek Obsługa inwestorów i eksporterów Komunikacja społeczna Zbudowanie marki regionu WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA Współpraca poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego Polityka miejska i metropolitalna Transgraniczność oraz współpraca międzynar. 1.Współpraca jednostek samorządu terytorialnego 2. Rozwój polityki miejskiej 3. Rozwój współpracy międzynarodowej

13 Programy Strategiczne województwa wobec celów tematycznych UE GOSPODARKA PRZEMYSŁY KREATYWNE I CZASU WOLNEGO SPOŁECZEŃSTWODOSTĘPNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASOBY NATURALNE I ROLNICTWO OCHRONA ZDROWIA MARKETING TERYTORIALNY WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 Wyzwania i priorytety w wybranych obszarach tematycznych

15 Regionalne specjalizacje Biogospodarka Logistyka TurystykaUsługi oparte na wiedzy Sektor metalowy i pochodne - energetyka odnawialna - sektor drzewno – meblarski - sektor rolno – spożywczy - „zielona chemia” - materiałoznawstwo, opakowania - gospodarka morska - transport multimodalny - centra logistyczne - precyzyjna obróbka metali - sektor okrętowy - konstrukcje wielkogabarytowe - mechanika, automotiv - automatyka - ICT - KPO - B + R - usługi techniczne - turystyka zdrowotna - welness & SPA - uzdrowiska GOSPODARKA

16 Kluczowe przedsięwzięcia dotyczące tworzenia potencjału badawczo – rozwojowego regionu Bałtyckie Centrum Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej zakres przedsięwzięcia – jednostka badawczo-rozwojowa wspierająca tworzenie i wdrażanie nowoczesnych technologii w dziedzinie techniki morskiej oraz powiązanych z nią sektorów gospodarki na bazie regionalnego potencjału naukowego i gospodarczego podmioty zaangażowane – Urząd Marszałkowski, Akademia Morska, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, skarb państwa (TF Silesia, InterOceanMetal) wartość przedsięwzięcia – 35 mln złotych Platforma kompetencji w zakresie biogospodarki zakres przedsięwzięcia – integracja działań funkcjonujących w regionie jednostek naukowych prowadzących badania i dokonujących wdrożeń w dziedzinie biogospodarki oraz powiązanych z nią dziedzin naukowych podmioty zaangażowane – Urząd Marszałkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Szczeciński wartość przedsięwzięcia – 100 mln złotych INNOWACJE

17 Dziękuję za uwagę Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego


Pobierz ppt "Programowanie strategiczne w województwie zachodniopomorskim a wyzwania stojące przed sferą B + R w perspektywie finansowej UE 2014 - 2020 Olgierd Geblewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google