Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie strategiczne w województwie zachodniopomorskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie strategiczne w województwie zachodniopomorskim"— Zapis prezentacji:

1 Programowanie strategiczne w województwie zachodniopomorskim
a wyzwania stojące przed sferą B + R w perspektywie finansowej UE Tytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość ok. 48 pkt. Kolor – biały. Podtytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość ok. 28 pkt. Kolor – R-255/G-204/B-204. Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 11 stycznia 2013 r.

2 Sfera badawczo - rozwojowa w regionie
Jednostki prowadzące działalność badawczo – rozwojową (2010) Źródło: Opracowanie WRR na podstawie danych GUS

3 Sfera badawczo - rozwojowa w regionie
Ilość inwestycji w naukę w okresie 2007 – 2013 w województwach* * (przy uwzględnieniu środków z POIG, POIŚ, RPO, POPW oraz dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Źródło: Opracowanie WRR na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stan na 9 stycznia 2013).

4 Sfera badawczo - rozwojowa w regionie
Wartość* inwestycji w naukę w okresie 2007 – 2013 w województwach** * (w mld złotych) ** (przy uwzględnieniu środków z POIG, POIŚ, RPO, POPW oraz dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Źródło: Opracowanie WRR na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stan na 9 stycznia 2013).

5 Sfera badawczo - rozwojowa w regionie
Rozkład i wartość* inwestycji w naukę według obszarów tematycznych w województwie zachodniopomorskim w okresie 2007 – 2013 ** * (w mld złotych) ** (przy uwzględnieniu środków z POIG, POIŚ, RPO, POPW oraz dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Źródło: Opracowanie WRR na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stan na 9 stycznia 2013).

6 Sfera badawczo - rozwojowa w regionie
Wynalazki zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP w 2010 r. Udzielone patenty na wynalazki krajowe w Polsce w 2010 r. Liczba wynalazków na 1 mln mieszkańców Liczba wynalazków na 1 mln mieszkańców Źródło: Opracowanie WRR na podstawie danych GUS

7 Sfera badawczo - rozwojowa w regionie
Największe inwestycje w naukę i szkolnictwo wyższe w okresie 2007 – 2013 w województwie zachodniopomorskim* 1. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – rozbudowa Szpitala Klinicznego Nr 1 – Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PAM Wartość: ,71 zł 2. Uniwersytet Szczeciński - SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Wartość: ,41 zł 3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Budowa Centrum Dydaktyczno Badawczego Nanotechnologii Wartość: ,09 zł 4. Politechnika Koszalińska - Budowa hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie Wartość: ,53 zł 5. Politechnika Koszalińska - Rozbudowa kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich Wartość: ,58 zł * (przy uwzględnieniu środków z POIG, POIŚ, RPO, POPW oraz dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Źródło: Opracowanie WRR na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stan na 9 stycznia 2013).

8 Wyzwania regionu Diagnoza sytuacji społeczno – ekonomicznej regionu prowadzi do wniosku o czterech zasadniczych sferach wyzwań rozwojowych: gospodarka innowacje rynek pracy / sfera społeczna dostępność i infrastruktura

9 Wyzwania a cele SRWZ / Programów Strategicznych
W odpowiedzi na kluczowe wyzwania rozwojowe regionu Strategia Rozwoju Województwa i Programy Strategiczne formułują adekwatne rozwiązania. Staną się one przedmiotem działań realizowanych w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020.

10 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego
Strategia rozwoju województwa jest wyborem priorytetowych kierunków koncentracji działań rozwojowych. Kierunki zawarte w strategii służą przyspieszeniu procesów rozwojowych. Cele Strategii: 1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania. 2. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. 3. Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu. 4. Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami. 5. Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności. 6. Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu.

11 Programy Strategiczne Województwa Zachodniopomorskiego
Programy Strategiczne wpisują się w realizację celów strategicznych (w tym celów kierunkowych) wyznaczonych przez strategię rozwoju województwa. Składają się one z listy priorytetów rozwoju województwa w danym obszarze tematycznym rozpisanych na działania (przedsięwzięcia/projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne). Programy Strategiczne stanowią odpowiedź na: - potrzebę wdrożenia działań dostosowawczych, koniecznych dla skutecznej realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego; - współistniejący proces konsolidacji dokumentów strategicznych szczebla krajowego; - rozpoczęcie prac nad regionalnym programem operacyjnym na lata ;

12 Programy strategiczne i ich cele
Program strategiczny Zakres tematyczny Cele programów GOSPODARKA Gospodarka, rynek pracy, kapitał ludzki Nauka i innowacja Gospodarka morska 1. Rynek pracy i kapitał ludzki 2. Nauka i innowacje 3. Gospodarka   PRZEMYSŁY KREATYWNE I CZASU WOLNEGO  Turystyka, kultura, sport 1. Wzmocnienie przemysłów kreatywnych 2. Wzmocnienie znaczenia kultury i dziedzictwa narodowego 3. Wzmocnienie oddziaływania przemysłów czasu wolnego SPOŁECZEŃSTWO Włączenie społeczne Edukacja, rodzina Społeczeństwo informacyjne  1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 2. Wspieranie kształc. na rzecz rozwoju kapitału pracy i przedsiębiorczości 3. Wspieranie rozwoju kapitału kreatywnego  DOSTĘPNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO Transport, energetyka, bezpieczeństwo Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego 1. Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności i spójności komun. 2. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w regionie 3. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 4. Zwiększenie bezpieczeństwa publicz. i niwelowanie zagrożeń ZASOBY NATURALNE I ROLNICTWO Ochrona środowiska Rolnictwo, rybactwo Leśnictwo, obszary wiejskie Energia odnawialna Zachowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego województwa Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Usprawnienie systemu gospodarki odpadami OCHRONA ZDROWIA Ochrona zdrowia 1 Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców 2. Wspieranie rozwiązań innowacyjnych w ochronie zdrowia 3. Poprawa jakości i efektywności systemu ochrony zdrowia MARKETING TERYTORIALNY Promocja gospodarcza, turystyczna, wizerunek Obsługa inwestorów i eksporterów  Komunikacja społeczna Zbudowanie marki regionu WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA Współpraca poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego Polityka miejska i metropolitalna Transgraniczność oraz współpraca międzynar. 1.Współpraca jednostek samorządu terytorialnego 2. Rozwój polityki miejskiej 3. Rozwój współpracy międzynarodowej

13 Programy Strategiczne województwa wobec celów tematycznych UE
GOSPODARKA PRZEMYSŁY KREATYWNE I CZASU WOLNEGO SPOŁECZEŃSTWO DOSTĘPNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASOBY NATURALNE I ROLNICTWO OCHRONA ZDROWIA MARKETING TERYTORIALNY WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 Wyzwania i priorytety w wybranych obszarach tematycznych

15 Regionalne specjalizacje
GOSPODARKA Regionalne specjalizacje Sektor metalowy i pochodne Biogospodarka Logistyka energetyka odnawialna sektor drzewno – meblarski sektor rolno – spożywczy „zielona chemia” materiałoznawstwo, opakowania gospodarka morska transport multimodalny centra logistyczne precyzyjna obróbka metali sektor okrętowy konstrukcje wielkogabarytowe mechanika, automotiv automatyka Usługi oparte na wiedzy Turystyka turystyka zdrowotna welness & SPA uzdrowiska ICT KPO B + R usługi techniczne

16 INNOWACJE Kluczowe przedsięwzięcia dotyczące tworzenia potencjału badawczo – rozwojowego regionu Bałtyckie Centrum Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej zakres przedsięwzięcia – jednostka badawczo-rozwojowa wspierająca tworzenie i wdrażanie nowoczesnych technologii w dziedzinie techniki morskiej oraz powiązanych z nią sektorów gospodarki na bazie regionalnego potencjału naukowego i gospodarczego podmioty zaangażowane – Urząd Marszałkowski, Akademia Morska, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, skarb państwa (TF Silesia, InterOceanMetal) wartość przedsięwzięcia – 35 mln złotych Platforma kompetencji w zakresie biogospodarki zakres przedsięwzięcia – integracja działań funkcjonujących w regionie jednostek naukowych prowadzących badania i dokonujących wdrożeń w dziedzinie biogospodarki oraz powiązanych z nią dziedzin naukowych podmioty zaangażowane – Urząd Marszałkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Szczeciński wartość przedsięwzięcia – 100 mln złotych

17 Dziękuję za uwagę Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tekst tytułu – font Tahoma równany do lewej – wielkość 32 pkt. Kolor – biały. Tekst zasadniczy prezentacji równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Tekst listy numerowania równany do lewej – font Arial ok. 18 pkt (nie mniejszy niż 14 pkt.). Kolor – czarny. Slogan reklamowy – font Arial Black wyśrodkowany – wielkość 24 pkt. Kolor – czarny.


Pobierz ppt "Programowanie strategiczne w województwie zachodniopomorskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google