Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiot szkolenia Czym jest działalność statutowa?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiot szkolenia Czym jest działalność statutowa?"— Zapis prezentacji:

1 Pozyskiwanie środków na działalność podmiotów ekonomii społecznej Gostyń, 29 października 2014 roku

2 Przedmiot szkolenia Czym jest działalność statutowa?
Czym jest odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego? Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej: Dotacje ze środków publicznych i prywatnych FUNDUSZE STRUKTURALNE UE INNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - POZA STRUKTURĄ PROGRAMY BILATERALNE KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

3 Czym jest działalność statutowa?
Działalność statutowa Organizacji pozarządowej to działalność zgodna z jej statutem, w którym wymienione są cele działalności oraz wskazane sposoby ich realizacji. To, jaki rodzaj działalności statutowej organizacja może prowadzić, wynika z opisu w statucie

4 Czym jest działalność statutowa?
Przykład: § 8. Celami Stowarzyszenia są: 1. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 2. promocja i organizacja wolontariatu, 3. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych), 4. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych, 5. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą, 6. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego, 7. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, 8. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej, 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 10. tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej. § 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 1. opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej, 2. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia poprzez oddziały terenowe Stowarzyszenia bądź inne podmioty (mogą to być również podmioty nieposiadające osobowości prawnej), 3. tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy, 4. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej, 5. działalność wydawniczą, 6. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych, 7. organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia, 8. wymianę i edukację kulturalną,

5 Czym jest działalność OPP?
Działalność statutowa może być prowadzona jako: nieodpłatna działalność statutowa pożytku publicznego odpłatna działalność statutowa pożytku publicznego

6 Czym jest działalność OPP?
Czym jest wogóle działalność w sferze pożytku publicznego? Działalność w sferze pożytku publicznego to realizacja zadań publicznych, które co do zasady realizowane są w sferze administracji publicznej.

7 Czym jest działalność OPP?
Zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za działalność pożytku publicznego można uznać działania w zakresie: 17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 19) turystyki i krajoznawstwa; 20) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 3) działalności charytatywnej; 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; a także działań wspomagających rozwój demokracji; 23) ratownictwa i ochrony ludności; 24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6) ochrony i promocji zdrowia; w kraju i za granicą; 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 27) promocji i organizacji wolontariatu; 10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 28) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; i ochrony praw dziecka; 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie w zakresie wyżej wymienionym 14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 15) wypoczynku dzieci i młodzieży; 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

8 Czym jest działalność pożytku publicznego?
Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność statutowa organizacji (w części obejmującej działalność pożytku publicznego), za którą nie jest pobierane wynagrodzenie.

9 Czym jest działalność pożytku publicznego? c.d.
Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: działalność prowadzona w ramach działań statutowych mieszczących się w sferze zadań pożytku publicznego określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Co istotne, za usługi wykonywane w ramach realizacji tych zadań organizacja pobiera opłaty (wynagrodzenie) od beneficjentów. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego może służyć wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego (nieodpłatnej lub odpłatnej). UWAGA! sprzedaż podarowanych organizacji przedmiotów (np. odzieży) nie jest uznawana za działalność odpłatną (wynik nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2011 r.)

10 Czym jest działalność pożytku publicznego? c.d.
Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych stanowić będzie działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli: wynagrodzenie otrzymane z tytułu realizacji tej działalności jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3–krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

11 Czym jest działalność pożytku publicznego? c.d.
Jakie konsekwencje może przynieść sytuacja, w której organizacja pozarządowa prowadząc działalność statutową w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego przekroczy ramy, od których działalność ta stanie się działalnością gospodarczą a nie podejmie kroków by tą działalność zarejestrować? Organ administracji publicznej (rodzaje kontroli: starosta, wojewoda, minister w ramach nadzoru administracyjnego, NIK- w zakresie, w jakim ngo wykorzystuje środki publiczne, sąd rejestrowy w ramach nadzoru sądowego, PIP i kontrola skarbowa) , który w trakcie kontroli stwierdzi okoliczność wykonywania odpłatnej działalności pożytku publicznego przy braku zarejestrowanej działalności gospodarczej, wzywa organizację pozarządową do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności danego rodzaju w terminie 30 dni od dnia wezwania. Jeżeli organizacja w tym terminie nie wykaże, że złożyła wniosek, organ administracji zawiadamia KRS o prowadzeniu działalności gospodarczej przez organizacje bez odpowiedniego wpisu. Konsekwencją tego może być nałożenie na organizację kary grzywny (która może być ponowiona), której wysokość wynika z zastosowania art kpc w zw. z art. 24 ustawy o KRS. I tak: W jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż dziesięć tysięcy złotych, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. W razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.

12 Czym jest działalność pożytku publicznego? c.d.
Przykład: Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2012 r. wyniosło 3 728,36 zł, a więc limit 3-krotności wynagrodzenia wynosi w 2013 r.: ,08 zł. Zatem aby działalność organizacji mogła być nadal działalnością pożytku publicznego, opłata za daną usługę świadczoną przez organizację nie może być wyższa niż koszt tej usługi- usługa nie może generować zysków. Ponadto wynagrodzenie osoby zatrudnionej do wykonywania usług w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego za ostatnie 3 miesiące nie może przekroczyć kwoty ,08 zł.

13 Czym jest działalność pożytku publicznego? c.d.
O czym jeszcze trzeba pamiętać? Prowadzenie przez organizacje pozarządowe: 1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 2) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub 3) działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego organizacje pozarządowe określają w statucie lub w innym akcie wewnętrznym. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności (art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)- co to oznacza? Organizacja nie może prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej w ramach tego samego przedmiotu działalności. Nie ma natomiast przeszkód aby organizacja prowadziła działalność gospodarczą w tym samym zakresie, w jakim prowadzi działalność statutową.

14 Czym jest odpłatna działalność pożytku publicznego? c.d.
I jeszcze jedna rzecz: Organizacja pozarządowa będąca przedsiębiorcą może zatrudniać wolontariuszy, ale tylko i wyłącznie w sferze działalności statutowej (zarówno odpłatnej i nieodpłatnej). Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariusz nie może wykonywać świadczeń w obszarze działalności gospodarczej ngo.

15 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
składki członkowskie przychody pochodzące z dobroczynności (darowizny, spadki i zapisy, zbiórki publiczne, akcje charytatywne) dotacje ze środków publicznych i prywatnych sponsoring odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych fundraising dochody z majątku organizacji, inwestycje kapitałowe nawiązki sądowe dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego dochody z działalności gospodarczej inne źródła: kredyty, pożyczki, itp.

16 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Składki członkowskie Stanowią z jednej strony najpowszechniejsze, z drugiej jednak – najmniej zasobne źródło dokapitalizowywania organizacji. Występują w organizacjach opartych na członkostwie (stowarzyszenia)- nie występują więc w fundacjach, które są organizacjami opartymi na majątku. W niektórych fundacjach funkcjonuje kategoria składek będących ustalonymi zwyczajowo dobrowolnymi wpłatami fundatorów, członków rady nadzorczej lub zarządu na rachunek fundacji. Z czego wynika obowiązek uiszczania składek? Ze statutu. Wysokość składki ustala walne zgromadzenie stowarzyszenia nie zaleca się wpisywania wysokości składek do statutu. Jakie konsekwencje niesie za sobą nieopłacanie składek członkowskich? Konsekwencje wynikające ze statutu- upomnienie, zawieszenie, wykluczenie członka.

17 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Przychody pochodzące z dobroczynności (darowizny, zbiórki publiczne, akcje charytatywne) Darowizny Darowizna, zgodnie z art. 888 kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Cechy: Umowa dwustronna Przedmiot darowizny: pieniądze, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe (np. prawa autorskie, prawo użytkowania wieczystego). Ale również: przekazanie rzeczy przyszłej (tzn. takiej, która ma powstać w przyszłości), zwolnienie obdarowanego z długu, jaki ma on wobec darczyńcy

18 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
umowa_darowizny_kwoty_pienieznej_z_poleceniem_24419.doc

19 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Darowizna c.d. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeżeli darczyńca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, obdarowany może żądać odsetek za opóźnienie dopiero od dnia wytoczenia powództwa. Jeżeli rzecz darowana ma wady, darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził obdarowanemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich w czasie właściwym. Przepisu tego nie stosuje się, gdy obdarowany mógł z łatwością wadę zauważyć. Darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Do otrzymania darowizny nie ma potrzeby posiadania statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). Organizacja (obdarowany) ma obowiązek rozliczenia się z otrzymanych darowizn poprzez złożenie odpowiedniego formularza do urzędu skarbowego.

20 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Darowizna c.d. O czym należy pamiętać? Kwestie podatkowe: Darczyńca ma możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania w rocznym rozliczeniu PIT w wysokości nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (w przypadku osób fizycznych) i nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu (w przypadku osób prawnych). Osoby prowadzące działalność gospodarczą, a rozliczające się według liniowej 19% stawki podatkowej, nie mogą skorzystać z odliczenia od podatku z tytułu przekazanej darowizny. Organizacje pozarządowe będące osobami prawnymi korzystają ze zwolnienia z podatku od otrzymanych darowizn. Mimo to należy pamiętać aby w zeznaniu podatkowym wyodrębnić kwoty ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celów jej przeznaczenia (np. na działalność statutową). Ponadto należy wskazać darowizny pochodzące od przedsiębiorców czy instytucji (osób prawnych) z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza zł.

21 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Przychody pochodzące z dobroczynności: Spadek lub zapis testamentowy W ramach dziedziczenia testamentowego może zostać przekazany organizacji spadek, którym mogą być, tak jak w przypadku darowizny: rzeczy ruchome, nieruchomości, środki pieniężne, etc. Zapis zwykły- poprzez zapis w testamencie spadkodawca ma możliwość zobowiązania spadkobiercy (np. członka swojej rodziny) do spełnienia danego świadczenia majątkowego na rzecz określonej osoby lub podmiotu (np. organizacji pozarządowej). Zapis windykacyjny- poprzez zapis windykacyjny spadkodawca postanawia, że oznaczona osoba – spadkobierca testamentowy, którym może być organizacja pozarządowa nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (a więc bezpośrednio a nie poprzez spadkobiercę realizującego zapis zwykły). Chwilą otwarcia spadku jest śmierć spadkodawcy. Zapis windykacyjny może być sporządzony jedynie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego (art. 981(1) § 1 Kodeksu cywilnego). Przedmiotem takiego zapisu mogą być wyłącznie: rzeczy oznaczone co do tożsamości prawa majątkowe, które mogą zostać zbyte przedsiębiorstwo gospodarstwo rolne ustanowienie użytkowania lub służebności na rzecz zapisobiercy. Spadkodawca może także ustanowić w testamencie nową fundację, przekazując jej część lub całość swojego majątku. Fundacja ta musi zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 2 lat od ogłoszenia testamentu. Nie podlegają one opodatkowaniu.

22 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego.htm

23 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Przychody pochodzące z dobroczynności: zbiórki publiczne Wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel wymaga uprzedniego pozwolenia władzy. Zbiórki publiczne regulowane są przez obowiązującą od roku 1933 ustawę o zbiórkach publicznych. Kto wydaje zgodę na przeprowadzenie zbiórki? Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki udzielają, w drodze decyzji administracyjnej: 1)  wójt, burmistrz (prezydent miasta) — jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jego części; 2)  starosta — jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę; 3)  marszałek województwa — jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat; 4) minister właściwy do spraw administracji publicznej — jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo oraz w przypadku, gdy zebrane ofiary mają być zużyte poza granicą państwa.

24 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Przychody pochodzące z dobroczynności: zbiórki publiczne c.d. Cele zbiórki Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone tylko wówczas, gdy cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz ze stanowiska interesu publicznego jest godny poparcia. Za takie cele uważa się przede wszystkim cele: religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze. Zbiórki publiczne, urządzane w interesie osobistym, są zabronione.

25 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
wzorwniosku01.doc

26 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Dotacje ze środków publicznych i prywatnych Dotacja (z łaciny subsydium)- wsparcie, pomoc Dotacja jest synonimem słowa grant i odnosi się do przyznania bezzwrotnej płatności na czas określony w związku z konkretną inwestycją, działaniem lub jest to przekazanie kwoty osobie, firmie lub organizacji na pokrycie niektórych albo wszystkich swoich kosztów ogólnych bądź kosztów na podjęcie konkretnych działań, takich jak badania, szkolenia itp. Dotacją przedmiotową nazywa się dotację udzielaną wszystkim podmiotom wytwarzającym pewien rodzaj towarów lub usług. Wykaz dotacji przedmiotowych ustalany jest corocznie w ustawie budżetowej przez Ministra Finansów. Dotacje podmiotowe są z góry kierowane do jednego, określonego podmiotu (np. szkoły, ośrodka kultury) Co to jest Fundusz? Są to wydzielone środki pieniężne w budżecie podmiotu udzielającego dotacji, gromadzone z zamiarem rozdysponowania i udzielenia dotacji na projekty realizujące konkretny cel np. ochrony zabytków. Fundusz jest tworzony poprzez gromadzenie środków – tak jak w przypadku funduszy europejskich- w tym przypadku środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej Co to jest Program operacyjny? – to dokument planistyczny zawierający zbiór działań, celów i kierunków wspierania i rozwijania danego obszaru, np. kapitału ludzkiego lub regionu (województwa). Programy spełniają funkcję polegającą na obsługiwaniu poszczególnych funduszy. Treść programów podzielona jest na priorytety, działania i poddziałania. Te pierwsze określają cele dotacji w poszczególnych zakresach, te drugie zawierają typy projektów podlegających dotowaniu. Ze względu na swój dość ogólny charakter, każdy program ma opracowane dodatkowe dokumenty rozwijające jego zapisy, zawierające informacje szczegółowe dotyczące kryteriów kwalifikowania wniosków o dotację czy warunków, które musi spełnić organizacja, by móc ubiegać się o dotację.

27 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Dotacje ze środków publicznych i prywatnych c.d. Najpowszechniejsze i najpopularniejsze źródło finansowania organizacji pozarządowych. Wśród dotacji można wyróżnić (w zalezności od tego, kto je przyznaje): dotacje samorządowe, dotacje przyznane przez pozostałe pomioty administracji publicznej- administracja rządowe, w tym Ministrowie, Wojewodowie. dotacje pochodzące ze źródeł prywatnych (krajowych i zagranicznych)- głównie środki z Unii Europejskiej ale również mogą to być dotacje od prywatnych osób, innych organizacji pozarządowych etc. Tryb udzielania dotacji określany jest indywidualnie przez podmioty udzielające dotacji- w ogłoszeniach o konkursach, regulaminach (dokumentacja projektowa) Tryb udzielania dotacji przewidziany ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

28 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Sponsoring Jedna z form pozyskiwania środków z jednej strony, z drugiej- jedna z form promocji- służąca do wypromowania produktu lub przedsiębiorcy sponsorującego dane przedsięwzięcie Rodzaj umowy nienazwanej (nieregulowanej w kodeksie cywilnym) której treścią jest przekazanie przez sponsora na rzecz sponsorowanego środków (pieniężnych, rzeczowych) koniecznych do realizacji jego celów, w zamian za zobowiązanie sponsorowanego do promocji wizerunku sponsorującego- jego firmy lub konkretnych produktów.

29 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
wzor_umowy_sponsoringu.rtf

30 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Jeden procent Organizacje, które chcą korzystać z tego źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej, muszą przede wszystkim mieć status organizacji pożytku publicznego. Ta forma finansowania polega na tym, że podatnik ma możliwość przekazania corocznie 1% swego podatku dochodowego na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego- tj. organizacji pozarządowej mającej zarejestrowany sądownie status organizacji pożytku publicznego. Pieniądze na konto organizacji przekazuje ostatecznie Urząd skarbowy, w którym podatnik się rozliczył. Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest opublikowana lista organizacji, uprawnionych do zbierania 1% podatku. Na listę można się dopisać od warunkiem, że uszaka się statut opp do dnia 30 listopada roku, za który nastąpi rozliczenie

31 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Jeden procent c.d. Jak uzyskać statut opp? Status opp może uzyskać organizacja pozarządowa oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2)), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników), które spełniają łącznie następujące wymagania:

32 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Jeden procent c.d. prowadzą działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa; działalność określona wyżej, z poniższym zastrzeżeniem dot. sportu, jest wyłączną statutową działalnością organizacji pozarządowej i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grupy podmiotów, w sferze pożytku publicznego; w odniesieniu do stowarzyszeń i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia za spełnienie wymagania, o którym mowa wyżej, można uważać prowadzenie działalności, o której mowa wyżej, również na rzecz członków stowarzyszenia albo klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia; nie prowadzą działalności gospodarczej albo prowadzą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych; cały dochód przeznaczają na statutową działalność pożytku publicznego, o której mowa wyżej; mają statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Prowadzą działalność pożytku publicznego nieprzerwanie co najmniej przez 2 lata.

33 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Jeden procent c.d. Szczególne wymogi dotyczące statutu: statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych powinny zabraniać: udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

34 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Jeden procent c.d. Jakie korzyści? Organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

35 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
OPP - uzyskanie statusu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego.htm

36 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Fundraising (Sztuka proszenia i dziękowania) (z ang.: fund – fundusz; raising – zbieranie) to zaplanowany i zorganizowany proces pozyskiwania funduszy na rzecz danej organizacji czy przedsięwzięcia społecznego. Proces ten wymaga planowania, metodycznego podejścia, wiedzy, doświadczenia i czasu. Fundraising nie ogranicza się – co pokazuje zarówno teoria, jak i praktyka – wyłącznie do zbierania środków finansowych. Przedmiotem zainteresowania tzw. fundraiserajest zdobywanie różnego typu zasobów m.in. sprzętu, usług, zniżek, dostępu do pomieszczeń, nieodpłatnej reklamy, darmowej pomocy eksperckiej czy pożyczek. Jednakże „zdobywanie”, „zbieranie”, „pozyskiwanie” to niejedyne oblicze fundraisingu. Międzynarodowa Deklaracja Zasad Etycznych w Fundraisingu, dokument uchwalony r. przez przedstawicieli organizacji fundraisingowychz 24 państw, precyzuje 5 uniwersalnych zasad, którymi powinni kierować się fundraiserzy: Uczciwość – fundraiserzy powinni zawsze działać uczciwie i chronić zaufanie społeczne oraz dbać, aby ich darczyńcy i beneficjenci nie byli wprowadzani w błąd. Szacunek – fundraiserzy powinni zawsze działać z szacunkiem dla ich zawodu i ich organizacji oraz z szacunkiem dla darczyńców i beneficjentów. Konsekwencja – fundraiserzy będą działać w sposób jawny, mając na względzie zaufanie społeczne, powinni ujawniać istniejące lub potencjalne konflikty interesów i unikać niewłaściwego postępowania w sferze osobistej i zawodowej. Empatia – fundraiserzy będą promowali dzieło, dla którego pracują i zachęcali innych do angażowania się w to dzieło oraz do stosowania tych samych zawodowych standardów, powinni szanować prywatność, wolność wyboru i różnorodność we wszelkich jej formach. Przejrzystość– fundraiserzy powinni sporządzać przejrzyste sprawozdanie ze swej pracy, prezentując w sposób dokładny i zrozumiały zasady gospodarowania darowiznami oraz poniesione koszty i wydatki. 

37 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Dochody z majątku organizacji, kapitał żelazny; inwestycje kapitałowe Dochody z majątku organizacji Głównym źródłem dochodu z majątku organizacji jest jej fundusz założycielski- czyli majątek wniesiony do organizacji przez jej założycieli. Występuje on głównie w Fundacjach i nie jest wymagany przy tworzeniu stowarzyszeń (choć ich statut może przewidzieć taki fundusz). Fundusz założycielski tworzą fundatorzy- czyli założyciele fundacji– mogą to być środki pieniężne bądź inne środki majątkowe (nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe).Fundusz założycielki, jego wysokość, wartość, zasady korzystania, powinien być określony w statucie. Zgodnie z przepisami ustawy o fundacjach, w przypadku fundacji prowadzącej działalność gospodarczą minimalna wartość funduszu założycielskiego wynosi 1000 zł. UWAGA Ponieważ działalność gospodarcza organizacji pozarządowej jest działalnością służebną wobec działalności statutowej- wobec tego środki przeznaczone na działalność główną (czyli stautową) powinny przewyższać środki przeznaczone na działalność gospodarczą (jako działalność poboczną)- wobec czego ustalając w statucie wysokość środków przeznaczonych na działalność gospodarczą warto pamiętać, iż jednocześnie należy wskazać wartość środków na działalność statutową przewyższających wartość tych pierwszych. Przykład Fundacja ma zamiar podjąć działalność gospodarczą, w związku z tym powinna przeznaczyć na tę działalność minimum 1000 zł- a co za tym idzie, na na działalność statutową powinna jednocześnie przeznaczyć nie mniej niż na działalność gospodarczą, czyli również przynajmniej 1000 zł.

38 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Dochody z majątku organizacji, kapitał żelazny; inwestycje kapitałowe c.d. Kapitał żelazny Są to środki organizacji pozarządowej, przeznaczone na realizację celów statutowych gromadzone w celu czerpania z nich zysków. Jak sama nazwa może sugerować chodzi tu o kapitał trwały, nienaruszalny- i taki charakter ma mieć kapitał żelazny- zasadą jest jego nienaruszalność i stałe pomnażanie. Oznacza to, że organizacja może wykorzystywać wyłącznie zyski otrzymywane z inwestowania, a nie kapitał sam w sobie. Zasady jego funkcjonowania powinien określać statut organizacji. Przykład Na kapitał Fundacji składają się: 1) kwoty przeznaczone na realizację celów Fundacji, pochodzące ze składek członkowskich, 2) kapitał żelazny, to jest kwota przeznaczona na zapewnienie stabilności Funduszu. Kapitał żelazny jest nienaruszalny. Fundacja będzie korzystnie i bezpiecznie inwestować kapitał żelazny oraz zwiększać jego wartość. Dochód z inwestowania kapitału żelaznego będzie przeznaczany na realizację celów Fundacji i na pokrycie kosztów zarządzania Fundacją. Inwestycje kapitałowe lokaty bankowe obligacje skarbowe i komunalne oraz bony skarbowe jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Zakup ww. papierów wartościowych jest zwolniony z podatku dochodowego. Zakup innych papierów wartościowych (akcji) może nastąpić bez konieczności zapłaty podatku dochodowego, tylko pod warunkiem, że odbywa się pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy.

39 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Nawiązki sądowe (Podstawa prawna: art. 47 kodeksu karnego) § 1. W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, a także w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. § 2. W razie skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku sąd może orzec nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.1)). Do końca 2011 r. Sąd skazując za ww. przestępstwa mógł orzec nawiązkę na rzecz wskazanej przez siebie organizacji społecznej lub instytucji, której głównym celem była ochrona zdrowia, udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych czy ochrona środowiska. Od 1 stycznia 2012 r. sąd orzekając nawiązkę orzeka ją na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej lub w wypadku sprawców przestępstw przeciwko ochronie środowiska – na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Co się dzieje z tymi pieniędzmi? Fundusz, do którego wpływają środki z tytułu wpłaconych nawiązek, rozdziela je w konkursie ofert, do którego mogą przystąpić organizacje pozarządowe. W przypadku niektórych nawiązek, np. na cel związany z ochroną zwierząt lub za przestępstwo związane z narkotykami, są one nadal orzekane przez sąd na rzecz konkretnych organizacji.

40 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego są to dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego pobierane przez ngo w ramach prowadzonej odpłatnej działalności statutowej. Dochody z działalności gospodarczej są to dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez ngo, które muszą być przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej organizacji. Wynika to z charakteru organizacji pozarządowych, które działają non-profit, czyli w celu niezwiązanym z zyskiem. Dlatego ich nadwyżki bilansowe mogą być przeznaczane tylko i wyłącznie na działalność statutową.

41 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Kredyty i pożyczki Obecnie w całej Polsce jest kilka instytucji finansowych, które mają ofertę dla stowarzyszeń i fundacji. Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich Informacja ze strony  Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich (www.pafpio.pl/po_polsku.htm): PAFPIO (skrócona nazwa od Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich) to fundusz pożyczkowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw nie nastawionych na zysk finansowy. Wśród pożyczkobiorców PAFPIO znakomitą większość stanowią stowarzyszenia i fundacje, ale są także spółki prawa handlowego, które cały dochód przeznaczają na realizację swojej podstawowej działalności (np. Towarzystwa Budownictwa Społecznego). Z założenia nie pożyczamy środków na działalność polityczną ani religijną. Od początku działania (1999 r.) udzieliliśmy pożyczek 479 organizacjom na kwotę ponad 131 mln zł.

42 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Kredyty i pożyczki c.d. Obecnie w całej Polsce jest kilka instytucji finansowych, które mają ofertę dla stowarzyszeń i fundacji. TISE SA Informacja ze strony TISE (http://www.tise.pl/) TISE SA to jedna z dwóch instytucji w Polsce, która specjalizuje się w pożyczkach dla organizacji pozarządowych. Finansujemy również spółdzielnie socjalne, a także inne podmioty ekonomii społecznej. Oferujemy m.in. pożyczki pod projekt, inwestycyjne i na rozwój działalności gospodarczej. Staramy się, aby warunki pożyczki były dopasowane do potrzeb i możliwości klienta. Od 2013 r. TISE zarządza ES Funduszem – pilotażowym funduszem pożyczkowym dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Jego celem jest dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia. W projekcie mogą wziąć udział spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, spółki akcyjne i z o.o. non-profit, a także kościelne osoby prawne i jednostki administracyjne, o ile spełnią kryteria dostępu do funduszu. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferujemy: Dopasowanie warunków pożyczki do potrzeb i możliwości klienta. Staramy się by pożyczki TISE były zawsze „skrojone na miarę klienta”. Indywidualne wsparcie doradcy: jak się przygotować do pożyczki i jak ją zaplanować z korzyścią dla inwestycji lub projektu, który ma być realizowany. Zależy nam na finansowaniu dobrych i przemyślanych działań naszych klientów. Staramy się znaleźć bezpieczne dla nich rozwiązanie. Konkurencyjną ofertę: stałe oprocentowanie 9,5% w skali roku, opłata manipulacyjna 1-2%. Wcześniejsza spłata nie generuje dodatkowych kosztów pożyczki. Szybką procedurę analizy pożyczki.

43 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Dotacje ze środków publicznych i prywatnych I. FUNDUSZE STRUKTURALNE UE PO Kapitał Ludzki Perspektywa finansowa na lata

44 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
POKL Filozofia POKL: PO KL to naturalne źródło finansowania dla działań organizacji pozarządowych. Dlaczego tylko niewielka ich część korzysta lub próbuje korzystać z tej możliwości? Problem pewnej „oligarchizacji” sektorapozarządowego. Duże organizacje, które mają doświadczenie w pisaniu wniosków i rozliczaniu projektów pozyskują coraz więcej środków. Natomiast małe organizacje mają do zaoferowania tylko swoją merytoryczną wiedzę. Formalności i procedury związane z realizacją projektu są dla nich odstraszające. Aby dać szansę „mniejszym”, stworzono w Polsce Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, finansowany w całości ze środków krajowych. FIO daje możliwość przećwiczenia niektórych rzeczy w mniejszej skali.

45 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
POKL PO KL – program wspierania przedsiębiorstw społecznych w fazie tworzenia i rozwoju poprzez ośrodki wspierania ekonomii społecznej (OWES). Usługi : doradcze, informacyjne, szkoleniowe, promocja, tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej. Dotacje na tworzenie spółdzielni socjalnych w kwocie podstawowej zł na członka założyciela spółdzielni socjalnej o statusie zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych (długotrwale bezrobotny, niepełnosprawny, uzależniony od narkotyków/alkoholu, bezdomny). PO KL – programy z zakresu integracji społecznej, promocja ekonomii społecznej , interwencje w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekty konkursowe. PO KL 6.2 – program wspierania tworzenia własnych przedsiębiorstw przez (w szczególności) osoby bezrobotne oraz tworzenia spółdzielni socjalnych. Dotacje do zł, (także na tworzenie spółdzielni socjalnych w kwotach zł na członka – założyciela o statusie zgodnym z ustawą o spółdzielniach socjalnych), pożyczki, szkolenia i doradztwo. Dysponent środków: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PO KL – Dobre rządzenie – rozwijanie inicjatyw w zakresie partnerstwa samorządu i organizacji społecznych w celu aktywizacji społecznej i wspierania społecznych inicjatyw. Dysponent środków – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. (www.kapitalludzki.gov.pl) PO KL 1.19, PO KL 1.46 – projekty systemowe w zakresie tworzenia nowych mechanizmów wspierania ekonomii społecznej oraz utworzenia sieci CES (Centra Ekonomii Społecznej) (www.crzl.gov.pl)

46 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Perspektywa finansowa na lata źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Fundusze Europejskie informacje ogólne.htm Ile funduszy na politykę spójności? Z budżetu polityki spójności na lata Polska otrzyma 72,9 mld euro. Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

47 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Perspektywa finansowa na lata Wysokość budżetu i podział funduszy pomiędzy Państwa Członkowskie UE Inne istotne decyzje dotyczące perspektywy : Podatek VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowalnym, co oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji, Poziom dofinansowania unijnego w wysokości 85 proc. (dla regionów mniej rozwiniętych) oraz 80 proc. dla Mazowsza.

48 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Perspektywa finansowa na lata Regionalne programy Zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa, na realizację 15 regionalnych programów zostanie przeznaczone ok. 60 proc. funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) dla tej kategorii regionów. Przedstawione kwoty wynikają z podziału opartego na metodologii stosowanej przez Komisję Europejską. Ich składowymi są także dodatkowe fundusze pochodzące z podziału rezerwy programowej, czyli środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

49 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Perspektywa finansowa na lata Przedstawione kwoty wynikają z podziału opartego na metodologii stosowanej przez Komisję Europejską. Ich składowymi są także dodatkowe fundusze pochodzące z podziału rezerwy programowej, czyli środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

50 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Perspektywa finansowa na lata W ramach funduszy polityki spójności będzie realizowanych 6 krajowych programów, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej. Ze względu na niezakończone jeszcze w Parlamencie Europejskim prace nad budżetem UE na lata , na programy krajowe nie została rozdzielona pełna kwota środków. Nie zostały także określone ostateczne proporcje w ogólnej alokacji pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego a Europejskim Funduszem Społecznym. Dlatego też, na obecnym etapie nie można określić ostatecznych budżetów dla poszczególnych programów. Wstępną propozycję podziału przedstawia poniższa tabela. 

51 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Perspektywa finansowa na lata Wstępną propozycję podziału przedstawia poniższa tabela.:

52 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Propozycja podziału funduszy: 998560_ _ _n.jpg Porównanie okresów programowania: _ _ _n.png

53 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Perspektywa finansowa na lata Przygotowanie nowego rozdania Funduszy Europejskich Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uczestniczy w negocjacjach pakietu legislacyjnego dla polityki spójności. Są to regulacje prawne, które określają zasady wydatkowania pieniędzy w jej ramach. Następnym etapem będzie tzw. trilog, czyli trójstronne rozmowy Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Prezydencja irlandzka oczekuje porozumienia w tej kwestii do czerwca 2013 r. W maju 2012 r. Rada Ministrów przyjęła dokument Sposób organizacji prac nad dokumentami programowymi związanymi z perspektywą finansową UE z 7 maja 2012 roku   (121 KB), w którym Prezes Rady Ministrów powierzył Ministrowi Rozwoju Regionalnego koordynację przygotowania dokumentów programowych oraz rozwiązań wdrożeniowych i instytucjonalnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pracuje nad dokumentami, które będą stanowić podstawę wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce. Są to: Umowa Partnerstwa, czyli rodzaj kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym nasz kraj wskazuje w jaki sposób, dzięki funduszom unijnym, chce zrealizować swoje cele rozwojowe. Założenia tego dokumentu zostały przyjęte przez Rząd 15 stycznia 2013 r. Określają one kierunek polskich przygotowań do perspektywy finansowej W dokumencie wskazano m.in. rodzaje inwestycji, które będą mogły liczyć na dofinansowanie, zaproponowano układ programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie Funduszami Europejskimi pomiędzy władze krajowe i regionalne. Założenia były konsultowane, od 16 listopada do 19 grudnia 2012 r., podczas 16 regionalnych konferencji w każdym z województw. Uczestniczyły w nich władze samorządów wojewódzkich oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Programy Operacyjne, czyli szczegółowe dokumenty pokazujące jak wdrażane będą Fundusze Europejskie w poszczególnych obszarach. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Założenia Umowy Partnerstwa 

54 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Perspektywa finansowa na lata

55 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
Perspektywa finansowa na lata Umowa Partnerstwa oraz programy operacyjne podlegać będą negocjacjom z Komisją Europejską w okresie październik-grudzień 2013 roku. Ponadto, równolegle prowadzone są prace nad przygotowaniem zmian prawnych, które będą dostosowane do zapisów rozporządzeń na kolejną perspektywę budżetową. Kontrakt Terytorialny, czyli umowa pomiędzy rządem a samorządami poszczególnych województw, w której zawarte zostaną cele i zadania sygnatariuszy oraz określone instrumenty ich realizacji (środki unijne i krajowe). Kontrakt pozwoli na lepszą koordynację działań obu szczebli oraz dopasowanie finansowania inwestycji do specyficznych potrzeb i mocnych stron każdego regionu. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uruchomiło skrzynkę: gdzie można uzyskać więcej informacji na temat procesu przygotowania dokumentów programowych na perspektywę finansową UE

56 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
INNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ Europa dla Obywateli Młodzież w Działaniu LIFE LONG LEARNING - Uczenie sie przez całe życiehttp://www.llp.org.pl/

57 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
EUROPEJSKIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - POZA STRUKTURĄ UE Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Podrecznik_14-08.pdf Europejska Fundacja Młodzieży informacje n astronie: Europejska Fundacja Kultury

58 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
EUROPEJSKIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - POZA STRUKTURĄ UE Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Program Obywatele dla Demokracji finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG). Fundusze te są formą bezzwrotnej pomocy udzielanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein 15 państwom członkowskim Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Południowej w celu zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poza Polską beneficjentami pomocy są: Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry. W ramach Funduszy EOG wydzielone zostały środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych. Na program realizowany w Polsce przeznaczono 37 mln euro, co czyni go największym programem dla organizacji pozarządowych spośród wszystkich działających w 15 krajach UE.

59 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
EUROPEJSKIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - POZA STRUKTURĄ UE Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Realizatorzy W Polsce program wdrażany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, która zajmuje się projektami tematycznymi dotyczącymi dzieci i młodzieży. Cele Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności orzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora. Program przywiązuje dużą wagę do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.

60 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
EUROPEJSKIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - POZA STRUKTURĄ UE Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, które spełniają następujące kryteria: a) mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym3, b) są niezależne4 od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych oraz nie są instytucjami religijnymi, c) nie działają w celu osiągnięcia zysku, a jeśli prowadzą działalność gospodarczą, to wypracowane zyski przeznaczają na cele statutowe, d) działają w interesie publicznym6 oraz kierują się wartościami demokratycznymi i przestrzegają praw człowieka. Wnioskodawcy muszą ponadto spełniać następujące warunki: a) przedstawione we wniosku działania muszą być zgodne ze statutem Wnioskodawcy, b) wobec Wnioskodawcy nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, Wnioskodawca nie znajduje się w stanie likwidacji, nie podlega zarządowi komisarycznemu, nie zawiesił działalności i nie jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze, c) Wnioskodawca nie zalega z płatnością zobowiązań publiczno-prawnych wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, d) żadna z osób uprawnionych do reprezentacji organizacji nie została prawomocnie skazana za przestępstwo gospodarcze. Organizacje mogą ubiegać się o dotacje samodzielnie lub jako lider w partnerstwie z innymi podmiotami.

61 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
EUROPEJSKIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - POZA STRUKTURĄ UE Europejska Fundacja Młodzieży powołana przez Radę Europy w celu udzielania wsparcia finansowego europejskim działaniom młodzieżowym. Jej celem jest stymulowanie współpracy pomiędzy młodzieżą w Europie poprzez udzielanie wsparcia finansowego działaniom młodzieżowym. Fundacja wspiera działania służące promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. EYF udziela wsparcia finansowego następującym rodzajom działań realizowanych przez młodzieżowe organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na polu zagadnień dotyczących młodzieży zbliżonych do polityki i działań realizowanych przez Radę Europy: działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim; działania mające na celu umacnianie pokoju i współpracy w Europie; działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, zwłaszcza poprzez wspieranie wymiany informacji; działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się; studia, badania i dokumentacja dotyczące zagadnień związanych z młodzieżą. informacje n a stronie:

62 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
EUROPEJSKIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - POZA STRUKTURĄ UE Europejska Fundacja Kultury Europejska Fundacja Kultury, dawniej Fundacja Kultury Chrześcijańskiej, ustanowiona została w 1992 roku. Jej celem jest krzewienie wartości niesionych przez chrześcijaństwo i wpływających w korzystny sposób na ogół życia społecznego. W swojej działalności Fundacja odwołuje się przede wszystkim do dorobku środowisk protestanckich, ale jednym z jej priorytetów jest współpraca z chrześcijanami innych tradycji, a również partnerstwo z osobami spoza wymienionych kręgów. W swej blisko 15-letniej działalności Fundacja największy nacisk kładła na działalność wydawniczą. Od 1997 roku jest wydawcą czasopisma „Myśl Protestancka”, publikującego teksty autorów różnych konfesji i opcji światopoglądowych. Fundacja ma siedzibę w Katowicach.

63 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
PROGRAMY BILATERALNE British Council Austria Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Kultur Kontakt Austria Francja Belgia Stowarzyszenie France Pologne pour l’Europe Fundacja Evens FundacjadlaPolski Szwecja Polsko- Francuski Fundusz Współpracy Instytut Szwedzki-Program Visby Holandia Szwajcaria Lokalne Projekty Kulturalne Fundacja Pro Helvetia Dania Stany Zjednoczone Dotacje Ambasady Danii Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Republika Federalna Niemiec Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży Kanada Fundacja Konrada Adenauera Dotacje Ambasady Kanady Fundacja im.Friedricha Eberta Euro-śródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh Wielka Brytania Stypendia im Josepha Conrada Fundacja Forda Europejskie Stowarzyszenie dla Kultury żydowskiej

64 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
PROGRAMY BILATERALNE Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej Cele: Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych państw z Unią Europejską. Dofinansowane działania: współpraca kulturalna (np. festiwale , publikacje) współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania) edukacja (np. seminaria, szkoły letnie) wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci) współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odleglości 50 km od granicy) promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

65 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
PROGRAMY BILATERALNE Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki c.d. Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku niewielkich dotacji projekty mogą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4, tylko w przypadku projektów transgranicznych o grant mogą starać się dwa podmioty. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy. Kto może ubiegać się o fundusze: Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne. Wysokość dofinansowania: Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to euro. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji). Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów. Terminy składania wniosków: 1 marca 2013 (termin upłynął) 1 czerwca 2013 (termin upłynął) 1 września grudnia 2013

66 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga Fundacja BRE Banku  Fundacja im. Stefana Batorego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

67 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy powstała w 125. rocznicę otwarcia Banku Handlowego w Warszawie S.A. Za jej pośrednictwem Citi Handlowy realizuje największe w kraju ogólnopolskie i lokalne programy będące wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku. Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego.

68 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Fundacja BRE Banku Misją Fundacji BRE Banku jest wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu oraz podnoszeniu poziomu wiedzy i jakości życia społeczeństwa. Fundacja powstała w 1994 roku. Była pierwszą zarejestrowaną fundacją w środowisku bankowym, jest wyrazem społecznego zaangażowania BRE Banku. Fundacja głównie koncentruje się na wspieraniu z obszarów: Nauki i edukacji Ochrony zdrowia i opieki społecznej Kultury i dziedzictwa narodowego Fundacja udziela pomocy materialnej w formie dofinansowania lub współfinansowania, czyli przekazania świadczenia pieniężnego na rzecz osób prawnych, wyłącznie w ramach celów statutowych Fundacji. Osobom fizycznym Fundacja udziela pomocy materialnej wyłącznie za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, instytucji oświatowo–naukowych lub instytucji ochrony zdrowia. Fundacja udziela pomocy materialnej na wniosek, który powinien spełniać warunki określone w dokumencie „Wymogi dotyczące wniosku o dofinansowanie/ współfinansowanie/pomoc finansową”

69 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  Fundacja im. Stefana Batorego   Fundacja im. Stefana Batorego, założona w 1988 roku przez George'a Sorosa amerykańskiego finansistę i filantropa, oraz grupę przywódców polskiej opozycji demokratycznej lat 80-tych, jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Podstawową metodą działania Fundacji jest udzielanie dotacji na przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe. Fundacja realizuje też własne projekty: prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych, organizuje konferencje i debaty, warsztaty i spotkania, wydaje publikacje. O swoich działaniach, a także o możliwości ubiegania się o dotacje, Fundacja informuje na stronie internetowej Tam też dostępne są roczne sprawozdania, zawierające opis wszystkich przyznanych dotacji i zrealizowanych przedsięwzięć.

70 Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowej
KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Fundusz Inicjatyw Obywatelskich PO FIO (IV Priorytet) – program dotacji na inicjatywy w zakresie ekonomii społecznej dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego. Konkurs coroczny, dotacje do zł . Możliwość realizacji projektów jednorocznych i dwuletnich. Dysponent środków – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

71 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Przedmiot szkolenia Czym jest działalność statutowa?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google