Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie podmiotów prowadzących działalność leczniczą Bernadeta Skóbel Związek Powiatów Polskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie podmiotów prowadzących działalność leczniczą Bernadeta Skóbel Związek Powiatów Polskich."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie podmiotów prowadzących działalność leczniczą Bernadeta Skóbel Związek Powiatów Polskich

2 Cele wsparcia Art Podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na: 1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań; 2) remonty; 3) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego; 4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych; 6) realizację programów wieloletnich; 7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

3 Maksymalna wysokość środków publicznych dla zadań 1-3 W = K x P 0 gdzie współczynnik P 0 = a 0/ ( a 0 + b 0), a poszczególne symbole oznaczają: W - wysokość środków publicznych, K - planowany koszt realizacji zadania określonego w ust. 1 pkt 1-3, a 0 - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, b 0 - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu a 0 uzyskane w poprzednim roku obrotowym.

4 Rozliczenie środków W przypadku gdy współczynnik P n jest mniejszy niż współczynnik P 0, podmiot wykonujący działalność leczniczą, który uzyskał środki publiczne na realizację zadania, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1-3, jest obowiązany dokonać zwrotu części tych środków w wysokości ustalonej według wzoru: Z = W x (P 0 - P n ) P n = a n /(a n + b n ) P 0 - współczynnik określony w art. 114 ust. 4, a n - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w w roku obrotowym, w którym podmiot wykonujący działalność leczniczą otrzymał środki publiczne, b n - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu an uzyskane w w roku obrotowym, w którym podmiot wykonujący działalność leczniczą otrzymał środki publiczne.

5 Przykład – wysokość otrzymanej dotacji (K) x (a 0 )/ ( (a 0 ) (b 0 )) = ,10 (W) W – wysokość środków publicznych przeznaczonych do realizacji zadania;

6 Rozliczenie środków do zwrotu (Z) ,10 (W) x (0,95 (P 0 ) – 0,94 (P n ) = 952, 38 zł (Z) P n = a n /(a n + b n ) P n = / ( )

7 Rozliczenie środków Planowany koszt realizacji zadania: zł, Wysokość otrzymanych środków publicznych: ,10 zł Wysokość zwrotu: 952,38 zł Ostateczna wysokość otrzymanych środków publicznych: ,72 zł

8 Co ma wpływ na wysokość otrzymanych środków? K – planowany koszt realizacji zadania. Uwaga! Ustawa nie określa w jaki sposób wycenić planowany koszt realizacji zadania. Ustawa nie wymaga by koszt planowany pokrył się z faktycznym kosztem realizacji zadania. Na wysokość nie mają wpływu przychody osiągane z działalności innej niż udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

9 Możliwe skutki Ograniczenie konkurencji w zakresie przekazywania środków na realizację programów zdrowotnych; Przykład: Prywatny zakład dentystyczny X nie ma podpisanego kontraktu z NFZ, podmiot taki jest w zasadzie wykluczony z możliwości ubiegania się o środki na realizację programu zdrowotnego; Celowe zawyżanie planowanych kosztów realizacji zadania; Ograniczenie aktywności podmiotów w zakresie pozyskiwania środków innych niż publiczne; Powiązanie wydatkowania środków publicznych ze świadczeniami opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ;

10 Możliwe problemy interpretacyjne Jak traktować środki przekazane na realizację projektów zdrowotnych? – brak jednoznacznego powiązania z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

11 Możliwe problemy interpretacyjne Kwestia pokrywania wkładu własnego na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

12 Sposób przekazania środków - umowa Podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne w drodze umowy z przeznaczeniem na: 1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań; 2) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 3) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych; 4) realizację programów wieloletnich; 5) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

13 Sposób przekazania środków - dotacja Podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne w drodze dotacji z przeznaczeniem na: 1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań; 2) remonty; 3) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego; 4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych; 6) realizację programów wieloletnich;

14 Kto może przekazywać środki? - Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, - jednostka samorządu terytorialnego - uczelnia medyczna (z wyjątkiem dotacji); - inny podmiot uprawniony do finansowania zadań na podstawie odrębnych przepisów.

15 Możliwe problemy interpretacyjne Art. 115 ust. 4: Dotację, o której mowa w ust. 3, na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 2 i 3, może przyznać: 1) minister właściwy do spraw zdrowia: a) spółce kapitałowej, w której reprezentowany przez niego Skarb Państwa posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, b) spółce kapitałowej wykonującej działalność leczniczą, w której uczelnia medyczna posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, c) samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia albo uczelnia medyczna; 2) inny minister, centralny organ administracji rządowej oraz wojewoda: a) spółce kapitałowej, w której reprezentowany przez niego Skarb Państwa posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego, b) samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego jest podmiotem tworzącym.

16 Dziękuję


Pobierz ppt "Finansowanie podmiotów prowadzących działalność leczniczą Bernadeta Skóbel Związek Powiatów Polskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google