Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słowniczek pojęć podstawowych związanych z funkcjonowaniem funduszy UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słowniczek pojęć podstawowych związanych z funkcjonowaniem funduszy UE."— Zapis prezentacji:

1 Słowniczek pojęć podstawowych związanych z funkcjonowaniem funduszy UE

2 Słowniczek pojęć Beneficjentem to jest osoba uprawniona do ubiegania się o pomoc strukturalną poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie projektu może by osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; pomoc, w postaci publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych przyznawana jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo – w niektórych przypadkach - na podstawie decyzji

3 Słowniczek pojęć Partner instytucja wymieniona w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, uczestnicząca w jego realizacji, wnosząca do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizująca projekt wspólnie z liderem i innymi partnerami na warunkach określonych w umowie z liderem; udział partnera musi być adekwatny do merytorycznej wartości projektu

4 Słowniczek pojęć Personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego są to osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, w szczególności osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie zatrudniające pracowników) oraz osoby świadczące usługi w formie wolontariatu

5 Słowniczek pojęć Wniosek o dofinansowanie projektu dokument przedkładany przez potencjalnego beneficjenta do instytucji wdrażającej w celu uzyskania środków finansowych na realizację projektu w ramach programu operacyjnego

6 Słowniczek pojęć Wniosek o płatność wniosek kierowany przez beneficjenta do Instytucji Wdrażającej (IP II stopnia) w celu dokonania rozliczenia poniesionych wydatków w ramach realizowanego projektu

7 Słowniczek pojęć Kwalifikowanie to przede wszystkim proces określania, czy dany wydatek ponoszony w ramach projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych może zostać zaliczony do puli wydatków, na podstawie której oblicza się dofinansowanie wspólnotowe

8

9 Słowniczek pojęć Instytucja Zarządzająca zgodnie z art. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) właściwy minister, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub, w przypadku regionalnego programu operacyjnego, zarząd województwa, odpowiedzialni za przygotowanie i realizację programu operacyjnego; w przypadku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania Instytucji Zarządzającej realizuje Departament Zarządzenia Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

10 Słowniczek pojęć Do zadań Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym należą w szczególności: efektywne i poprawne zarządzanie Programem Operacyjnym i jego wdrażanie, przygotowanie oceny przed realizacją Programu Operacyjnego (exante), zagwarantowanie, że wydatki refundowane z funduszy unijnych są właściwie księgowane i zarządzane, zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach danego Programu Operacyjnego

11 Słowniczek pojęć Instytucja Wdrażająca (IP II stopnia) zgodnie z art. 5 pkt 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) podmiot publiczny lub prywatny, któremu na podstawie porozumienia lub umowy została powierzona, w ramach programu operacyjnego, realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów; w przypadku Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania Instytucji Wdrażającej w województwie podlaskim realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

12 Słowniczek pojęć Instytucje Wdrażające odpowiedzialne są między innymi za: przyjmowanie wniosków o przyznanie dofinansowania od potencjalnych Beneficjentów, zgodnie z upoważnieniem wydanym przez odpowiedni Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym, kontrolą formalną wniosków o przyznanie dofinansowania pod względem zgodności w szczególności z zapisami Programu Operacyjnego i Uzupełnienia Programu, zgodne z zapisami umowy finansowej, przedkładanie wniosków o płatność (zestawie wydatków) do Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym,

13 Słowniczek pojęć monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów, w tym przygotowywanie przynajmniej raz na kwartał raportów okresowych oraz rocznego raportu z realizacji działania, oraz przedkładanie tych dokumentów Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym,

14 Słowniczek pojęć Do zadań krajowych Jednostek Monitorująco -Kontrolnych należą w szczególności: gromadzenie danych i monitorowanie wydatków w układzie poszczególnych funduszy strukturalnych, monitorowanie i kontrola poprawności zakwalifikowania danych wydatków do finansowania (eligibility) z poszczególnych funduszy, sprawowanie kontroli przestrzegania ustalonych reguł oraz systemu dostarczania pomocy, z danego funduszu na wszystkich poziomach wdrażania programów (beneficjenci, a w tym Instytucje Wdrażające, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające),

15 Słowniczek pojęć Instytucja Pośrednicząca zgodnie z art. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego; w przypadku komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytety VI – IX) zadania Instytucji Pośredniczącej w województwie podlaskim realizuje Departament EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

16 Słowniczek pojęć Funkcję Instytucji Płatniczej dla wszystkich funduszy strukturalnych pełni Ministerstwo Finansów (Departament Instytucji Płatniczej).

17 Słowniczek pojęć Do kompetencji Instytucji Płatniczej należy w szczególności: obsługa rachunków, na których gromadzone są środki Funduszy Strukturalnych, certyfikowanie wobec Komisji Europejskiej, że deklaracje wydatków są przygotowane na bazie wiarygodnych i weryfikowalnych dokumentów, przygotowywanie i przesyłanie do Komisji Europejskiej wniosków o płatności w celu refundacji poniesionych wydatków, przekazywanie Komisji Europejskiej - nie później ni do 30 kwietnia każdego roku - rocznej prognozy wydatków dla bieżącego i następnego roku, gromadzenie, wyodrębnionymi kanałami monitoringu finansowego, informacji statystycznych i finansowych na potrzeby Instytucji Zarządzającej PWW i Krajowego Komitetu Monitorującego PWW, nadzór nad sprawnością działania bazy danych monitoringu.


Pobierz ppt "Słowniczek pojęć podstawowych związanych z funkcjonowaniem funduszy UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google