Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G"— Zapis prezentacji:

1 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G
_____________________________________________________________________ Spółka Jawna

2 Spotkanie inaugurujące– Mszana Dolna
„Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki na obszarze Limanowszczyzny” w ramach Pilotażowego Programu LEADER + Spotkanie inaugurujące– Mszana Dolna dnia 2 grudnia 2005 r., godz. 11:00 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

3 Nizielski & Borys Cosulting jest firmą świadczącą usługi doradcze dla:
jednostek samorządu terytorialnego przedsiębiorców organizacji pozarządowych instytucji naukowo - badawczych NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

4 Specjalizujemy się w świadczeniu usług doradczych związanych z:
przedsięwzięciami wykorzystującymi zewnętrzne źródła finansowania obsługą prawną ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych kompleksową działalnością projektową związaną z ochroną środowiska doradztwem z zakresu wykorzystania rozwiązań informatycznych NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

5 Przygotowujemy: strategie rozwoju programy rozwoju lokalnego
programy rewitalizacji wieloletnie plany inwestycyjne studia wykonalności inwestycji raporty ocen oddziaływania na środowisko opracowania analiz efektywności projektów badawczo-wdrożeniowych NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

6 Zespół firmy tworzą specjaliści o dużym doświadczeniu osobistym jak i wspólnym w ramach zrealizowanych projektów przez Nizielski & Borys Consulting NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

7 Formy prawne LGD Wybór, członkowie, statut, rejestracja
NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

8 Dopuszczalne formy prawne
Zgodnie z zapisami Uzupełnienia SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 – 2006” – Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader+”: Fundacja, Stowarzyszenie, Związek stowarzyszeń NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

9 Założyciele - fundacja
Osoby fizyczne Osoby prawne NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

10 Założyciele - stowarzyszenie
Tylko osoby fizyczne w liczbie minimum 15. Osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi. NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

11 Założyciele – związek stowarzyszeń
Stowarzyszenia w liczbie minimum 3. Inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być tylko członkami wspierającymi związku stowarzyszeń. NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

12 Statut LGD – wymagania Programu Leader+
Zapisy statutu muszą wskazywać, że LGD realizuje działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zapisy statutu wskazują, że członkami zarządu są co najmniej w 50% partnerzy społeczni i gospodarczy. Zapisy statutu wskazują, że w składzie zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn. NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

13 Fundacja, Stowarzyszenie (porównanie) – cz. I
Osoba prawna o charakterze zakładowym; dominujące znaczenie ma substrat majątkowy. Tworzą dowolne osoby fizyczne lub prawne. Osoba prawna o charakterze korporacyjnym; dominujące znaczenie ma substrat osobowy. Tworzą osoby fizyczne (stowarzyszenie) lub stowarzyszenia i inne osoby prawne (związek stowarzyszeń) NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

14 Fundacja, Stowarzyszenie (porównanie) – cz. II
Ustanowienie: oświadczenie woli, co do zasady w formie aktu notarialnego. Akt prawa wewnętrznego: statut. Organ zarządzający: zarząd. Osobowość prawna: wpis konstytutywny do KRS Utworzenie: uchwała zebrania założycielskiego. Akt prawa wewnętrznego: statut. Organ zarządzający: zarząd. Osobowość prawna: wpis konstytutywny do KRS. NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

15 LGD – stowarzyszenie jako rekomendowana forma prawna
Dominujący substrat osobowy. Bezpośrednie uczestnictwo w pracach organizacji (na zasadzie członkowstwa) i możliwość wpływu na podejmowane przez LGD działania. Struktura nie tylko materialnego wsparcia dla inicjatyw lokalnych, ale także forum na którym będą one przedstawiane. Płaszczyzna wymiany poglądów dotyczących rozwoju regionu, a także współpracy różnych osób (liderów) i organizacji dotychczas działających w regionie, nakierowanej na cel zawarty w działaniu 2.7 Pilotażowy Program Leader+. NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

16 Utworzenie LGD – krok po kroku
Ustalenie listy zainteresowanych udziałem w pracach LGD na zasadzie członkowstwa. Opracowanie projektu statutu, jego uzgodnienie i akceptacja przez zainteresowane podmioty. Przygotowanie projektów uchwał i porządku obrad zebrania założycielskiego. Odbycie zebrania założycielskiego (uchwała o utworzeniu LGD, wybór komitetu założycielskiego, wybór władz LGD, sporządzenie protokołu). Sporządzenie wniosków rejestrowych i złożenie w sądzie. Wpis LGD do rejestru stowarzyszeń. NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G


Pobierz ppt "NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G"

Podobne prezentacje


Reklamy Google