Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie finansami w NGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie finansami w NGO"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie finansami w NGO
działania zgodne z przepisami wewnętrzne procedury finansowe planowanie finansowe – budżet i źródła finansowania ewidencja i monitorowanie przychodów i kosztów inwestycje finansowe sprawozdawczość i kontrola finansowa

2 Podstawowe akty prawne
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97)

3 Podstawowe akty prawne
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104)

4 Podstawowe akty prawne
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

5 Podstawowe akty prawne
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529)

6 Podstawowe akty prawne
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21, poz. 86)

7 Podstawowe akty prawne
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Art Wolne od podatku są: 4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi, oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele, 6c) dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej,

8 Podstawowe akty prawne
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350)

9 Podstawowe akty prawne
Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162)

10 Podstawowe akty prawne
Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591)

11 Podstawowe akty prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799)

12 Podstawowe akty prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539)

13 Pomocne strony internetowe


Pobierz ppt "Zarządzanie finansami w NGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google