Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Okres programowania 2014-2020 – finansowanie działalności B+R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Okres programowania 2014-2020 – finansowanie działalności B+R."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Okres programowania 2014-2020 – finansowanie działalności B+R

2 EU2020 Cele dla Polski Europa 2020 najważniejsze celeObecna sytuacja w Polsce Cele do 2020 r. zawarte NPR wzrost do 3% UE PKB inwestycji w badania i rozwój 0,74% (2010)1,7% zmniejszenie o 20% emisji gazów cieplarnianych (w porównaniu do 1990 r.) -4,5% (2020 projections compared to 2005) +12% (2010 emissions compared to 2005) 14% zwiększenie do 20% udziału OZE w ogólnym zużyciu energii 9,4% (2010)15% zwiększenie efektywności energetycznej o 20% 96,9 Mtoe (2010) 96 Mtoe zmniejszenie o 13.6 Mtoe wskaźnik zatrudnienia na poziomie 75% w grupie wiekowej 20-64 64,8% (2011)71% zmniejszenie przedwczesnej rezygnacji z kontynuowania nauki poniżej 10% 5,4% (2010)4.5% zwiększenie ilości osób z wyższym wykształceniem w wieku 30-34 do minimum 40% 35,3% (2010)45% zmniejszenie ilości osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem o minimum 20 mln (w UE; w porównaniu z 2008 r.) 10,4 mln os. zagrożonych ubóstwem (2010) zmniejszenie o 1,5 mln os.

3 Obszary tematyczne interwencji WRS 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii ICT. 3. Podnoszenie konkurencyjności MSP, sektora rolnego, rybołówstwa i akwakultury 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. 5. Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów. 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych. 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

4 Podział alokacji na cele tematyczne

5 Cel tematyczny 1 Wspieranie badań naukowych, Rozwoju technologicznego i innowacji (a)udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy; Wsparcie infrastruktury sfery B+R; Finansowanie badań prowadzonych przez jednostki naukowe; Wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych; Rozwój kadry sektora B+R.

6 Cel tematyczny 1 (b) promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu; Współfinansowanie prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa; Wzmocnienie zdolności do tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw, wspieranie innowacji w MSP; Wzmocnienie i rozwój instytucji otoczenia biznesu; Rozwój instrumentów finansowych służących zwiększaniu innowacyjności przedsiębiorstw.

7 Cel 1 realizowany będzie głównie na poziomie krajowym. Wsparcie na poziomie krajowym powinno dotyczyć:  obszarów tematycznych dotyczących kluczowych technologii wspomagających (KET),  branż o znaczeniu krajowym/ międzynarodowym (zgodne m.in. z priorytetami SIEG, foresightem technologicznym Insight 2030, Krajowym Programem Badań, wyłonionymi polskimi specjalnościami zgodnie z metodologią smart specialisation),  realizacji projektów badawczych jednostek naukowych i przedsiębiorstw zgodnie ze stworzonymi platformami technologicznymi,  wsparcie projektów dużych przedsiębiorstw- w przypadku projektów związanych z B+R, które mają znaczący wpływ na podnoszenie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Cel tematyczny 1

8 Wsparcie na poziomie regionalnym powinno dotyczyć:  inwestycji zgodnych z Regionalnymi Strategiami Innowacji, regionalnymi foresightami oraz lokalnymi potrzebami,  instytucji otoczenia biznesu o zasięgu regionalnym zgodnie z potrzebami wynikającymi ze strategii regionalnych. Cel tematyczny 1

9 Program krajowyRPO 1. Wsparcie infrastruktury sfery B+R 1) rozwój obiektów infrastruktury ( w tym infrastruktury informatycznej) jednostek naukowych o wysokim potencjale badawczym (m.in. narodowe centra doskonałości), 2) inwestycje dotyczące zakupu infrastruktury badawczej dla ośrodków o wysokim potencjale badawczym, w tym wsparcie infrastruktury B+R istotnej dla wzmocnienia udziału krajowych jednostek naukowych w ERA 3) rozwój infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach badawczych, 4) wsparcie projektów realizowanych w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, 5) utworzenie i wsparcie funkcjonowania interdyscyplinarnych instytutów międzynarodowych działających w Polsce, realizujących najwyższej jakości badania na poziomie światowym, z udziałem naukowców z zagranicy, odpowiadające globalnym wyzwaniom europejskiego i polskiego społeczeństwa, 6) wsparcie procesów koncentracji i konsolidacji jednostek naukowych (uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN) – w celu lepszego wykorzystania synergii, zwiększenia interdyscyplinarności badań oraz integracja dostępu do infrastruktury badawczej 1) inwestycje w infrastrukturę szkół wyższych służącą prowadzeniu działalności badawczo rozwojowej związanej z rozwojem inteligentnej specjalizacji regionu, 2) zakup aparatury specjalistycznej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych związanych z inteligentną specjalizacją regionu. 3) Inwestycje dot. rozbudowy i modernizacji infrastruktury instytucji badawczo-rozwojowych prowadzącej do rozszerzenia lub poprawienia jakości współpracy z przedsiębiorstwami Cel tematyczny 1

10 Program krajowyRPO 2. Finansowanie badań prowadzonych przez jednostki naukowe 1) finansowanie badań zgodnych z kierunkami badań naukowych i prac rozwojowych zawartymi w Krajowym Programie Badań, 2) finansowanie badań stosowanych i przemysłowych, zgodnych ze specjalizacjami krajowymi. 3) wsparcie projektów mających na celu identyfikację kierunków badań naukowych i prac rozwojowych (projekty typu foresight), 4) dofinansowanie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych w wyniku prac B+R. 1) finansowanie badań stosowanych i przemysłowych, zgodnych ze specjalizacjami regionu. 3. Wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych 1) projekty dotyczące wdrożenia wyników badań prowadzonych przez jednostki naukowe, 2) wsparcie projektów realizowanych we współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, takich jak np. konsorcja, centra naukowo- przemysłowe. Cel tematyczny 1

11 Program krajowyRPO 4. Rozwój kadry sektora B+R 1) staże i szkolenia pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych w przedsiębiorstwach, i pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych - szkolenia, studia podyplomowe w zakresie badań i transferu technologii, 2) stypendia naukowe krajowe i zagraniczne; 3) projekty dotyczące współpracy badawczej uczelni z najlepszymi europejskimi i światowymi ośrodkami naukowymi, 4) wsparcie zatrudniania wybitnych uczonych z zagranicy do projektów badawczych w polskich jednostkach naukowych, 5) stypendia naukowe krajowe i zagraniczne. 1) staże i szkolenia pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych w przedsiębiorstwach, 2) stypendia naukowe krajowe i zagraniczne; 3) wsparcie instytucji zaangażowanych w procesy rozwoju innowacji i transferu technologii 5. Współfinansowanie prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa 1) projekty obejmujące prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac B+R (wraz z zakupem niezbędnego sprzętu) i wdrożenie ich wyników, 2) wsparcie wspólnych projektów jednostek naukowych i przedsiębiorstw (wiodąca rola przedsiębiorstwa), 3) projekty przedsiębiorstw dotyczące wzmacniania krajowych oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji w zakresie B+R. Cel tematyczny 1

12 Program krajowyRPO 6. Wzmocnienie zdolności do tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw, wspieranie innowacji w MSP 1) inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez identyfikowanie, weryfikację innowacyjnych pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia na ich bazie przedsiębiorstw z sektora MSP, 2) nowe inwestycje obejmujące zastosowanie nowych, wysoko innowacyjnych rozwiązań w szczególności technologicznych w produkcji i usługach, 3) wsparcie uzyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych, 4) kredyt technologiczny (wdrożenie przez MSP własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię.) 1) wdrożenia przez MSP nabytych nowych technologii oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię, 2) szkolenia, doradztwo i inwestycje przedsiębiorstw niezbędne do opracowania i wdrożenia wzorów użytkowych i przemysłowych. Cel tematyczny 1

13 Program krajowyRPO 7. Wzmocnienie i rozwój instytucji otoczenia biznesu 1) wsparcie rozwoju ośrodków innowacyjności, m. in. parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, w tym usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających tymi ośrodkami; 2) wsparcie rozwoju sieci otoczenia biznesu oraz instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorców, 3) rozwój lub tworzenie nowych, krajowych i międzynarodowych klastrów (rozwój współpracy w obszarze innowacji pomiędzy firmami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi). 4) Wspieranie współpracy instytucji badawczo-rozwojowych z wiodącymi instytucjami z innych regionów Polski i krajów Unii Europejskiej 1) rozwój lub tworzenie nowych regionalnych sieci współpracy w obszarze innowacji pomiędzy firmami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi 2) wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych między firmami, a także pomiędzy firmami i innymi instytucjami (np. B+R lub ze sfery edukacji), 3) rozwój lub tworzenie nowych klastrów o charakterze regionalnym, 4) inwestycje i doradztwo i szkolenia związane z rozwojem powiązań kooperacyjnych, w tym klastrów. 5) Wspieranie projektów pilotażowych w obszarach o największym potencjale wzrostu oraz projektów pilotażowych służących absorpcji innowacji Cel tematyczny 1

14 Program krajowyRPO 8. Rozwój instrumentów finansowych służących zwiększaniu innowacyjności przedsiębiorstw 1) wsparcie MSP na początkowych etapach wzrostu, których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach, poprzez zasilenie funduszy kapitałowych typu-venture capital. 1) zasilenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, 2) wsparcie MSP na początkowych etapach wzrostu, których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach, poprzez zasilenie funduszy kapitałowych typu seed capital. Cel tematyczny 1

15 10.2 Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć Nie przewiduje się działań na poziomie regionalnym. Nie przewiduje się działań na poziomie regionalnym. Cel tematyczny 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

16  Poprawa jakości programów kształcenia w zakresie ich lepszego dostosowania do potrzeb społeczno-gospodarczych, ukierunkowania na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności potrzebne w przyszłej pracy oraz ich współorganizowanie i realizacja we współpracy z pracodawcami.  Zamawianie kształcenia przez ministra ds. szkolnictwa wyższego / ministra ds. zdrowia w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, dokonywane w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę kształcenia w określonych obszarach  Zamawianie kształcenia na wniosek pracodawców/organizacji pracodawców i współuczestniczenie ww. podmiotów w realizacji kształcenia zamawianego  Rozwój systemów poprawy jakości dydaktyki i zarządzania w uczelniach, w tym uzyskiwanie zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie i programy kształcenia Cel tematyczny (10) Priorytet inwestycyjny 10.2 Krajowy Program Operacyjny

17  Rozwój programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki, wspierających jej innowacyjność i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich do gospodarki: – Zamawianie programów studiów doktoranckich, – Wspieranie programów międzynarodowych studiów doktoranckich  Rozwój potencjału dydaktycznego kadr uczelni m.in. w zakresie kluczowych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w j. angielskim, stosowania innowacyjnych technik dydaktycznych, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych  Wsparcie mobilności i otwartości międzynarodowej środowisk akademickich poprzez m.in.: zagraniczne staże dydaktyczne i zagraniczne szkolenia nauczycieli akademickich i doktorantów, przyjazdy visiting professors z zagranicy, studia prowadzone w j. angielskim, finansowanie rezydentur lekarskich i tworzenia programów rozwojowych dla szpitali uczestniczących w procesie kształcenia specjalistycznego lekarzy Cel tematyczny (10) Priorytet inwestycyjny 10.2 Krajowy Program Operacyjny

18 Utworzenie mapy infrastruktury badawczej zainicjowane zostało przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako proces równoczesny z włączaniem polskich zespołów badawczych do projektów realizowanych w ramach infrastruktury europejskiej ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures). Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

19 Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej - lista projektów umieszczonych na Mapie Drogowej IB przedstawia projekty, które zostały wybrane w wyniku procedury konkursowej. Środowiska naukowe mogły zgłaszać projekty na podstawie zaproszenia Ministra z dnia 18 września 2009 r. przesłanego do wszystkich jednostek naukowych w kraju. Aktualna lista powstała 23 lutego 2011 r. Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

20 Polska Mapa Drogowa zawiera 33 projekty w wielu szeroko rozumianych dziedzinach nauki, takich jak: astronomia i fizyka 7, zagadnienia interdyscyplinarne – 5, nauki humanistyczne – 1, nauki biologiczne i medyczne - 5, energia - 4, nauki materiałowe i technologie - 3, zagadnienia systemowe – 2, oraz nauki o środowisku i nauki o Ziemi - 6. Z tego 15 projektów stanowi propozycje krajowych ośrodków badawczych, 5 projektów jest związanych z międzynarodowymi projektami z europejskiej mapy drogowej, ale zawiera istotny polski komponent oraz 13 projektów jest częścią międzynarodowych projektów z europejskiej mapy drogowej. Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

21 Źródło: opracowanie własne WZRPO UMWZ na podstawie informacji z MNiSW

22 konsolidacja zespołów badawczych, kreowanie laboratoriów narodowych, tak by służyły użytkownikom krajowym, ale by również współdziałały z infrastrukturą europejską w poszukiwaniu odpowiedzi na globalne wyzwania tj. zmiany demograficzne, bezpieczeństwo energetyczne, dostęp do surowców, zrównoważony rozwój i ochrona środowiska naturalnego i środowiska człowieka oraz rozwój nowych technologii. Mapa drogowa infrastruktury badawczej

23 Procedura konkursowa obejmowała 2 etapy, które trwały po 3 miesiące każdy. Wnioski opiniowane były przez Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Zarządzenie nr 9/2010) I etap - podmioty składają kwestionariusz opisujący projekt. Mapa drogowa infrastruktury badawczej - Proces ubiegania się o wpisanie na „mapę” – dotychczas obowiązujące zasady

24 II etap - przystąpienie do etapu II uzależnione było od rezultatów etapu I. W etapie II należało przygotować poszerzony opis proponowanej infrastruktury, zawierający informacje na temat planowanego obszaru i zakresu badań, polskiego potencjału naukowego w tym obszarze, kwalifikacji zespołów stanowiących konsorcjum naukowe ośrodka badawczego oraz założeń organizacyjnych. Jednym z dokumentów składanych na II etapie konkursu jest Kwestionariusz, który podmioty składały w języku angielskim z uwagi na fakt, iż Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej przy opiniowaniu wniosków wykorzystuje recenzje zagranicznych recenzentów. Mapa drogowa infrastruktury badawczej - Proces ubiegania się o wpisanie na „mapę” – dotychczas obowiązujące zasady

25 W przeprowadzonym naborze ocena obejmowała następujące aspekty: jakość merytoryczna projektu (naukowa, innowacyjna), ogólnokrajowy lub ponadnarodowy charakter proponowanej IB, stopień dojrzałości projektu, proponowana lub możliwa w przyszłości konsolidacja z innymi ośrodkami badawczymi lub projektami o skali ogólnokrajowej, oraz potencjał badawczy zespołów wnioskujących. Wnioskodawcy projektów zakwalifikowani do umieszczenia na „mapie” przedstawiali także informacje i deklaracje określające aktualny stan własnej infrastruktury, przyszłe zamierzenia badawcze i inwestycyjne, Mapa drogowa infrastruktury badawczej - Proces ubiegania się o wpisanie na „mapę” – dotychczas obowiązujące zasady

26 koszt funkcjonowania infrastruktury wraz ze wskazaniem źródeł finansowania, a także zakres aktywności w rozwoju potencjału badawczego w środowisku oraz w ramach współpracy międzynarodowej. Poza nielicznymi wyjątkami słabą stroną projektów były aspekty ich zarządzania, koncepcji organizacyjnych i kwestie dostępu do ośrodków badawczych przez zewnętrznych użytkowników. Mapa drogowa infrastruktury badawczej - Proces ubiegania się o wpisanie na „mapę” – dotychczas obowiązujące zasady

27 Mapa drogowa infrastruktury badawczej - Finansowanie działalności B+R w ramach perspektywy 2014-2020 Z uwagi na brak projektów i podmiotów z województwa zachodniopomorskiego na „Mapie Drogowej IB” należy podjąć wspólne działania mające na celu wpisanie dodatkowych wspólnych projektów w ramach aktualizacji Mapy Drogowej. Założenia dotyczące mechanizmów wdrażania inteligentnych specjalizacji zakładają, iż wsparcie z poziomu krajowego będzie finansowało infrastrukturę, która znajduje się na „Mapie Drogowej IB”. Funkcjonowanie na Pomorzu Zachodnim przedsięwzięć wpisujących się w koncepcję inteligentnej specjalizacji, będzie umożliwiało finansowanie przedsięwzięć z Celu tematycznego 1 wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na poziomie Regionu (prawdopodobnie również z Celu 10.).

28 Mapa drogowa infrastruktury badawczej - Finansowanie działalności B+R w ramach perspektywy 2014-2020 - koncepcja przygotowania analiza inwestycji dotyczących infrastruktury B+R w ramach obecnej perspektywy finansowej pokazująca potencjał infrastruktury B+R województwa (stanowisko MNiSW oraz MG) analiza powiązań przedsiębiorstw - klastrów i inicjatyw klastrowych w aspekcie prognozowania popytu przedsiębiorstw na B+R analiza technologii kluczowych i priorytetowych zidentyfikowanych w Programie Insight 2030 – w aspekcie analizy potencjału infrastruktury B+R oraz potencjału branż i przedsiębiorstw Pomorza Zachodniego

29 Klastry w Województwie Zachodniopomorskim Źródło: opracowanie własne WZRPO UMWZ na podstawie informacji ze stron internetowych klastrów oraz od koordynatorów klastrów.

30 InSight 2030 Źródło: opracowanie własne WZRPO UMWZ na podstawie raportu InSight 2030

31 Dziękuję za uwagę Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym


Pobierz ppt "Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Okres programowania 2014-2020 – finansowanie działalności B+R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google