Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

– finansowanie działalności B+R

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "– finansowanie działalności B+R"— Zapis prezentacji:

1 2014-2020 – finansowanie działalności B+R
Okres programowania – finansowanie działalności B+R Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Tytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość ok. 48 pkt. Kolor – biały. Podtytuł prezentacji – font Tahoma równany do prawej – wielkość ok. 28 pkt. Kolor – R-255/G-204/B-204.

2 Europa 2020 najważniejsze cele Obecna sytuacja w Polsce
EU2020 Cele dla Polski Europa 2020 najważniejsze cele Obecna sytuacja w Polsce Cele do 2020 r. zawarte NPR wzrost do 3% UE PKB inwestycji w badania i rozwój 0,74% (2010) 1,7% zmniejszenie o 20% emisji gazów cieplarnianych (w porównaniu do 1990 r.) -4,5% (2020 projections compared to 2005) +12% (2010 emissions compared to 2005) 14% zwiększenie do 20% udziału OZE w ogólnym zużyciu energii 9,4% (2010) 15% zwiększenie efektywności energetycznej o 20% 96,9 Mtoe (2010) 96 Mtoe zmniejszenie o 13.6 Mtoe wskaźnik zatrudnienia na poziomie 75% w grupie wiekowej 20-64 64,8% (2011) 71% zmniejszenie przedwczesnej rezygnacji z kontynuowania nauki poniżej 10% 5,4% (2010) 4.5% zwiększenie ilości osób z wyższym wykształceniem w wieku do minimum 40% 35,3% (2010) 45% zmniejszenie ilości osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem o minimum 20 mln (w UE; w porównaniu z 2008 r.) 10,4 mln os. zagrożonych ubóstwem (2010) zmniejszenie o 1,5 mln os.

3 Obszary tematyczne interwencji WRS
Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii ICT. Podnoszenie konkurencyjności MSP, sektora rolnego, rybołówstwa i akwakultury Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

4 Podział alokacji na cele tematyczne

5 Wspieranie badań naukowych, Rozwoju technologicznego i innowacji
Cel tematyczny 1 Wspieranie badań naukowych, Rozwoju technologicznego i innowacji udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy; Wsparcie infrastruktury sfery B+R; Finansowanie badań prowadzonych przez jednostki naukowe; Wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych; Rozwój kadry sektora B+R.

6 Cel tematyczny 1 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu; Współfinansowanie prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa; Wzmocnienie zdolności do tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw, wspieranie innowacji w MSP; Wzmocnienie i rozwój instytucji otoczenia biznesu; Rozwój instrumentów finansowych służących zwiększaniu innowacyjności przedsiębiorstw.

7 Cel tematyczny 1 Cel 1 realizowany będzie głównie na poziomie krajowym. Wsparcie na poziomie krajowym powinno dotyczyć: obszarów tematycznych dotyczących kluczowych technologii wspomagających (KET), branż o znaczeniu krajowym/ międzynarodowym (zgodne m.in. z priorytetami SIEG, foresightem technologicznym Insight 2030, Krajowym Programem Badań, wyłonionymi polskimi specjalnościami zgodnie z metodologią smart specialisation), realizacji projektów badawczych jednostek naukowych i przedsiębiorstw zgodnie ze stworzonymi platformami technologicznymi, wsparcie projektów dużych przedsiębiorstw- w przypadku projektów związanych z B+R, które mają znaczący wpływ na podnoszenie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

8 Cel tematyczny 1 Wsparcie na poziomie regionalnym powinno dotyczyć:
inwestycji zgodnych z Regionalnymi Strategiami Innowacji, regionalnymi foresightami oraz lokalnymi potrzebami, instytucji otoczenia biznesu o zasięgu regionalnym zgodnie z potrzebami wynikającymi ze strategii regionalnych.

9 1. Wsparcie infrastruktury sfery B+R
Cel tematyczny 1 Program krajowy RPO 1. Wsparcie infrastruktury sfery B+R 1) rozwój obiektów infrastruktury ( w tym infrastruktury informatycznej) jednostek naukowych o wysokim potencjale badawczym (m.in. narodowe centra doskonałości), 2) inwestycje dotyczące zakupu infrastruktury badawczej dla ośrodków o wysokim potencjale badawczym, w tym wsparcie infrastruktury B+R istotnej dla wzmocnienia udziału krajowych jednostek naukowych w ERA 3) rozwój infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach badawczych, 4) wsparcie projektów realizowanych w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, 5) utworzenie i wsparcie funkcjonowania interdyscyplinarnych instytutów międzynarodowych działających w Polsce, realizujących najwyższej jakości badania na poziomie światowym, z udziałem naukowców z zagranicy, odpowiadające globalnym wyzwaniom europejskiego i polskiego społeczeństwa, 6) wsparcie procesów koncentracji i konsolidacji jednostek naukowych (uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN) – w celu lepszego wykorzystania synergii, zwiększenia interdyscyplinarności badań oraz integracja dostępu do infrastruktury badawczej 1) inwestycje w infrastrukturę szkół wyższych służącą prowadzeniu działalności badawczo rozwojowej związanej z rozwojem inteligentnej specjalizacji regionu, 2) zakup aparatury specjalistycznej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych związanych z inteligentną specjalizacją regionu. 3) Inwestycje dot. rozbudowy i modernizacji infrastruktury instytucji badawczo-rozwojowych prowadzącej do rozszerzenia lub poprawienia jakości współpracy z przedsiębiorstwami

10 Cel tematyczny 1 Program krajowy RPO
2. Finansowanie badań prowadzonych przez jednostki naukowe 1) finansowanie badań zgodnych z kierunkami badań naukowych i prac rozwojowych zawartymi w Krajowym Programie Badań, 2) finansowanie badań stosowanych i przemysłowych, zgodnych ze specjalizacjami krajowymi. 3) wsparcie projektów mających na celu identyfikację kierunków badań naukowych i prac rozwojowych (projekty typu foresight), 4) dofinansowanie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych w wyniku prac B+R. 1) finansowanie badań stosowanych i przemysłowych, zgodnych ze specjalizacjami regionu. 3. Wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych 1) projekty dotyczące wdrożenia wyników badań prowadzonych przez jednostki naukowe, 2) wsparcie projektów realizowanych we współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, takich jak np. konsorcja, centra naukowo-przemysłowe.

11 Cel tematyczny 1 Program krajowy RPO 4. Rozwój kadry sektora B+R
1) staże i szkolenia pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych w przedsiębiorstwach, i pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych - szkolenia, studia podyplomowe w zakresie badań i transferu technologii, 2) stypendia naukowe krajowe i zagraniczne; 3) projekty dotyczące współpracy badawczej uczelni z najlepszymi europejskimi i światowymi ośrodkami naukowymi, 4) wsparcie zatrudniania wybitnych uczonych z zagranicy do projektów badawczych w polskich jednostkach naukowych, 5) stypendia naukowe krajowe i zagraniczne. 1) staże i szkolenia pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych w przedsiębiorstwach, 3) wsparcie instytucji zaangażowanych w procesy rozwoju innowacji i transferu technologii 5. Współfinansowanie prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa 1) projekty obejmujące prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac B+R (wraz z zakupem niezbędnego sprzętu) i wdrożenie ich wyników, 2) wsparcie wspólnych projektów jednostek naukowych i przedsiębiorstw (wiodąca rola przedsiębiorstwa), 3) projekty przedsiębiorstw dotyczące wzmacniania krajowych oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji w zakresie B+R.

12 Cel tematyczny 1 Program krajowy RPO
6. Wzmocnienie zdolności do tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw, wspieranie innowacji w MSP 1) inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez identyfikowanie, weryfikację innowacyjnych pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia na ich bazie przedsiębiorstw z sektora MSP, 2) nowe inwestycje obejmujące zastosowanie nowych, wysoko innowacyjnych rozwiązań w szczególności technologicznych w produkcji i usługach, 3) wsparcie uzyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych, 4) kredyt technologiczny (wdrożenie przez MSP własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię.) 1) wdrożenia przez MSP nabytych nowych technologii oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię, 2) szkolenia, doradztwo i inwestycje przedsiębiorstw niezbędne do opracowania i wdrożenia wzorów użytkowych i przemysłowych.

13 7. Wzmocnienie i rozwój instytucji otoczenia biznesu
Cel tematyczny 1 Program krajowy RPO  7. Wzmocnienie i rozwój instytucji otoczenia biznesu 1) wsparcie rozwoju ośrodków innowacyjności, m. in. parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, w tym usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających tymi ośrodkami; 2) wsparcie rozwoju sieci otoczenia biznesu oraz instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorców, 3) rozwój lub tworzenie nowych, krajowych i międzynarodowych klastrów (rozwój współpracy w obszarze innowacji pomiędzy firmami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi). 4) Wspieranie współpracy instytucji badawczo-rozwojowych z wiodącymi instytucjami z innych regionów Polski i krajów Unii Europejskiej 1) rozwój lub tworzenie nowych regionalnych sieci współpracy w obszarze innowacji pomiędzy firmami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi 2) wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych między firmami, a także pomiędzy firmami i innymi instytucjami (np. B+R lub ze sfery edukacji), 3) rozwój lub tworzenie nowych klastrów o charakterze regionalnym, 4) inwestycje i doradztwo i szkolenia związane z rozwojem powiązań kooperacyjnych, w tym klastrów. 5) Wspieranie projektów pilotażowych w obszarach o największym potencjale wzrostu oraz projektów pilotażowych służących absorpcji innowacji

14 Cel tematyczny 1 Program krajowy RPO
8. Rozwój instrumentów finansowych służących zwiększaniu innowacyjności przedsiębiorstw 1) wsparcie MSP na początkowych etapach wzrostu, których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach, poprzez zasilenie funduszy kapitałowych typu-venture capital. 1) zasilenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, 2) wsparcie MSP na początkowych etapach wzrostu, których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach, poprzez zasilenie funduszy kapitałowych typu seed capital.

15 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
Cel tematyczny 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 10.2 Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć Nie przewiduje się działań na poziomie regionalnym.

16 Priorytet inwestycyjny 10.2 Krajowy Program Operacyjny
Cel tematyczny (10) Priorytet inwestycyjny 10.2 Krajowy Program Operacyjny Poprawa jakości programów kształcenia w zakresie ich lepszego dostosowania do potrzeb społeczno-gospodarczych, ukierunkowania na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności potrzebne w przyszłej pracy oraz ich współorganizowanie i realizacja we współpracy z pracodawcami. Zamawianie kształcenia przez ministra ds. szkolnictwa wyższego / ministra ds. zdrowia w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, dokonywane w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę kształcenia w określonych obszarach Zamawianie kształcenia na wniosek pracodawców/organizacji pracodawców i współuczestniczenie ww. podmiotów w realizacji kształcenia zamawianego Rozwój systemów poprawy jakości dydaktyki i zarządzania w uczelniach, w tym uzyskiwanie zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie i programy kształcenia

17 Priorytet inwestycyjny 10.2 Krajowy Program Operacyjny
Cel tematyczny (10) Priorytet inwestycyjny 10.2 Krajowy Program Operacyjny Rozwój programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki, wspierających jej innowacyjność i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich do gospodarki: Zamawianie programów studiów doktoranckich, Wspieranie programów międzynarodowych studiów doktoranckich Rozwój potencjału dydaktycznego kadr uczelni m.in. w zakresie kluczowych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w j. angielskim, stosowania innowacyjnych technik dydaktycznych, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych Wsparcie mobilności i otwartości międzynarodowej środowisk akademickich poprzez m.in.: zagraniczne staże dydaktyczne i zagraniczne szkolenia nauczycieli akademickich i doktorantów, przyjazdy visiting professors z zagranicy, studia prowadzone w j. angielskim, finansowanie rezydentur lekarskich i tworzenia programów rozwojowych dla szpitali uczestniczących w procesie kształcenia specjalistycznego lekarzy

18 Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej
Utworzenie mapy infrastruktury badawczej zainicjowane zostało przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako proces równoczesny z włączaniem polskich zespołów badawczych do projektów realizowanych w ramach infrastruktury europejskiej ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures).

19 Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej
Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej - lista projektów umieszczonych na Mapie Drogowej IB przedstawia projekty, które zostały wybrane w wyniku procedury konkursowej. Środowiska naukowe mogły zgłaszać projekty na podstawie zaproszenia Ministra z dnia 18 września 2009 r. przesłanego do wszystkich jednostek naukowych w kraju. Aktualna lista powstała 23 lutego 2011 r.

20 Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej
Polska Mapa Drogowa zawiera 33 projekty w wielu szeroko rozumianych dziedzinach nauki, takich jak: astronomia i fizyka 7, zagadnienia interdyscyplinarne – 5, nauki humanistyczne – 1, nauki biologiczne i medyczne - 5, energia - 4, nauki materiałowe i technologie - 3, zagadnienia systemowe – 2, oraz nauki o środowisku i nauki o Ziemi Z tego 15 projektów stanowi propozycje krajowych ośrodków badawczych, 5 projektów jest związanych z międzynarodowymi projektami z europejskiej mapy drogowej, ale zawiera istotny polski komponent oraz 13 projektów jest częścią międzynarodowych projektów z europejskiej mapy drogowej.

21 Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej
Źródło: opracowanie własne WZRPO UMWZ na podstawie informacji z MNiSW

22 Mapa drogowa infrastruktury badawczej
konsolidacja zespołów badawczych, kreowanie laboratoriów narodowych, tak by służyły użytkownikom krajowym, ale by również współdziałały z infrastrukturą europejską w poszukiwaniu odpowiedzi na globalne wyzwania tj. zmiany demograficzne, bezpieczeństwo energetyczne, dostęp do surowców, zrównoważony rozwój i ochrona środowiska naturalnego i środowiska człowieka oraz rozwój nowych technologii.

23 Mapa drogowa infrastruktury badawczej
- Proces ubiegania się o wpisanie na „mapę” – dotychczas obowiązujące zasady Procedura konkursowa obejmowała 2 etapy, które trwały po 3 miesiące każdy. Wnioski opiniowane były przez Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Zarządzenie nr 9/2010) I etap - podmioty składają kwestionariusz opisujący projekt.

24 Mapa drogowa infrastruktury badawczej
- Proces ubiegania się o wpisanie na „mapę” – dotychczas obowiązujące zasady II etap - przystąpienie do etapu II uzależnione było od rezultatów etapu I. W etapie II należało przygotować poszerzony opis proponowanej infrastruktury, zawierający informacje na temat planowanego obszaru i zakresu badań, polskiego potencjału naukowego w tym obszarze, kwalifikacji zespołów stanowiących konsorcjum naukowe ośrodka badawczego oraz założeń organizacyjnych. Jednym z dokumentów składanych na II etapie konkursu jest Kwestionariusz, który podmioty składały w języku angielskim z uwagi na fakt, iż Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej przy opiniowaniu wniosków wykorzystuje recenzje zagranicznych recenzentów.

25 Mapa drogowa infrastruktury badawczej
- Proces ubiegania się o wpisanie na „mapę” – dotychczas obowiązujące zasady W przeprowadzonym naborze ocena obejmowała następujące aspekty: jakość merytoryczna projektu (naukowa, innowacyjna), ogólnokrajowy lub ponadnarodowy charakter proponowanej IB, stopień dojrzałości projektu, proponowana lub możliwa w przyszłości konsolidacja z innymi ośrodkami badawczymi lub projektami o skali ogólnokrajowej, oraz potencjał badawczy zespołów wnioskujących. Wnioskodawcy projektów zakwalifikowani do umieszczenia na „mapie” przedstawiali także informacje i deklaracje określające aktualny stan własnej infrastruktury, przyszłe zamierzenia badawcze i inwestycyjne,

26 Mapa drogowa infrastruktury badawczej
- Proces ubiegania się o wpisanie na „mapę” – dotychczas obowiązujące zasady koszt funkcjonowania infrastruktury wraz ze wskazaniem źródeł finansowania, a także zakres aktywności w rozwoju potencjału badawczego w środowisku oraz w ramach współpracy międzynarodowej. Poza nielicznymi wyjątkami słabą stroną projektów były aspekty ich zarządzania, koncepcji organizacyjnych i kwestie dostępu do ośrodków badawczych przez zewnętrznych użytkowników.

27 Mapa drogowa infrastruktury badawczej - Finansowanie działalności B+R w ramach perspektywy 2014-2020
Z uwagi na brak projektów i podmiotów z województwa zachodniopomorskiego na „Mapie Drogowej IB” należy podjąć wspólne działania mające na celu wpisanie dodatkowych wspólnych projektów w ramach aktualizacji Mapy Drogowej. Założenia dotyczące mechanizmów wdrażania inteligentnych specjalizacji zakładają, iż wsparcie z poziomu krajowego będzie finansowało infrastrukturę, która znajduje się na „Mapie Drogowej IB”. Funkcjonowanie na Pomorzu Zachodnim przedsięwzięć wpisujących się w koncepcję inteligentnej specjalizacji, będzie umożliwiało finansowanie przedsięwzięć z Celu tematycznego 1 wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w nowej perspektywie finansowej na poziomie Regionu (prawdopodobnie również z Celu 10.).

28 Mapa drogowa infrastruktury badawczej - Finansowanie działalności B+R w ramach perspektywy koncepcja przygotowania analiza inwestycji dotyczących infrastruktury B+R w ramach obecnej perspektywy finansowej pokazująca potencjał infrastruktury B+R województwa (stanowisko MNiSW oraz MG) analiza powiązań przedsiębiorstw - klastrów i inicjatyw klastrowych w aspekcie prognozowania popytu przedsiębiorstw na B+R analiza technologii kluczowych i priorytetowych zidentyfikowanych w Programie Insight 2030 – w aspekcie analizy potencjału infrastruktury B+R oraz potencjału branż i przedsiębiorstw Pomorza Zachodniego

29 Klastry w Województwie Zachodniopomorskim
Źródło: opracowanie własne WZRPO UMWZ na podstawie informacji ze stron internetowych klastrów oraz od koordynatorów klastrów.

30 InSight 2030 Nowoczesne urządzenia dla przemysłu wydobywczego
Zaawansowane systemy wytwarzania Rozwój czystych technologii węglowych Fotonika Nanotechnologie Innowacyjne technologie pozyskiwania surowców mineralnych Technologie informacyjne i telekomunikacyjne Biotechnologie przemysłowe Mikroelektronika Racjonalizacja gospodarowania energia Źródło: opracowanie własne WZRPO UMWZ na podstawie raportu InSight 2030

31 Dziękuję za uwagę Wydział Zarządzania
Regionalnym Programem Operacyjnym


Pobierz ppt "– finansowanie działalności B+R"

Podobne prezentacje


Reklamy Google