Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia 1 Model AS-AD Mgr Łukasz Matuszczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia 1 Model AS-AD Mgr Łukasz Matuszczak."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia 1 Model AS-AD Mgr Łukasz Matuszczak

2 Model AS-AD  Dotychczasowe rozważania dotyczące wyznaczania produktu dotyczyły krótkiego okresu, ponieważ zakładaliśmy, że ceny produktów i usług pozostawały stałe.  W modelu AS – AD uchylamy to założenie.  Wyznaczamy zależność realnej produkcji od poziomu cen.  W równowadze długookresowej poziom realnej produkcji zależy od podaży czynników produkcji, które są wówczas w pełni zatrudnione.

3 Model AS-AD  AD (od ang. Aggregate Demand) – agregatowy popyt, czyli zależność gotowości do kupowania od poziomu cen.  AS (od ang. Aggregate Supply) – agregatowa podaż, czyli zależność gotowości do produkowania (sprzedawania) od poziomu cen.  Równoważenie agregatowych popytu i podaży z uwzględnieniem poziomu cen

4 Algebraiczne wyprowadzenie krzywej AD Z równowagi w modelu IS-LM:

5 Krzywa AD graficznie Krzywa AD przedstawia ilości dóbr i usług jakie zostaną zakupione przy danym poziomie cen. Każdy punkt na krzywej AD reprezentuje równowagę z modelu IS-LM (jednoczesna równowaga na rynku dóbr i usług oraz pieniężnym). AD jest ujemne nachylona, ponieważ wzrost cen powoduje zmniejszenie realnej podaży pieniądza, zwiększenie stóp procentowych i spadek wydatków inwestycyjnych.  Krzywa AD jest hiperbolą Y Y*0Y*0 P 1 > P 0 r Y IS Y*0Y*0 r*0r*0 P P0P0 P1P1 r*1r*1 Y*1Y*1 Y*1Y*1 AD LM 1 (M 0 /P 1 ) LM 0 (M 0 /P 0 )

6 Krzywa AS  Krzywa AS to krzywa zagregowanej podaży. Opisuje ona wielkość produkcji, którą firmy są skłonne dostarczać na rynek dla każdego poziomu cen.  Wielkość produkcji potencjalnej zależy od cen produkowanych dóbr oraz cen czynników produkcji, w szczególności pracy.  Krzywa AS przedstawia sytuację zarówno na rynku czynników produkcji jak i na rynku dóbr oraz związki zachodzące pomiędzy poziomem cen i produkcji, a także pomiędzy wynagrodzeniami czynników produkcji i ich zatrudnieniem.

7 Krzywa AS Zakładamy, że nachylenie krzywej AS zależy od analizowanego okresu – im dłuższy okres tym bardziej pionowa: - w długim okresie krzywa AS jest pionowa (LAS) i znajduje się w punkcie produkcji potencjalnej (AS klasyczna) – niezależnie od poziomu cen firmy zawsze dostarczają taką samą ilość towaru, a rynek pracy zawsze znajduje się jest w stanie równowagi i poziom zatrudnienia odpowiada pełnemu zatrudnieniu, - w średnim okresie AS jest dodatnio nachylona (SAS) (w praktyce często zakłada się, że także w krótkim okresie AS jest dodatnio nachylona), - w krótkim okresie AS jest pozioma (założenie o stałości cen w modelu Keynes’a i IS-LM oznacza poziomą AS) – firmy są skłonne dostarczyć na rynek każdą ilość towaru, na który jest popyt przy danym poziomie cen (występuje bezrobocie przymusowe co powoduje, że firmy mogą zatrudnić dowolną ilość pracowników przy danym poziomie płac i cen). Y P AS (keynes’owska) LAS (klasyczna) SAS Y potencjalna

8 Przesunięcia SAS Przesunięcia SAS następują na skutek zmiany kosztów czynników produkcji: - płace nominalne, - koszt energii, - koszt surowców.

9 Przesunięcia krzywej LAS  Wzrost gospodarczy będzie przemieszczał długookresową krzywą podaży LAS w prawo, w miarę wzrostu możliwości produkcyjnych gospodarki. Według teorii wzrostu proces ten następuje dzięki zmianom technologicznym zwiększającym produktywność czynników produkcji a także dzięki wzrostowi ich podaży. Y P LAS 2 Y t0 LAS 1 LAS 3 LAS 0 Y t1 Y t2 Y t3 Wzrost gospodarczy Różne poziomy produkcji potencjalnej w różnych okresach

10 Przesunięcia krzywej LAS  Również zmiany w wyposażeniu w czynniki produkcji, np. poprzez odkrycie nowych zasobów naturalnych, zwiększenie aktywności zawodowej, będzie przesuwało LAS w prawo.  Katastrofy naturalne, wojny itp., które zmniejszają dostępny zasób kapitału i podaży pracy, będą przesuwały LAS w lewo.

11 Zmiany w modelu IS-LM – pozioma AS Przesunięcie krzywej AD na skutek zmiany wydatków autonomicznych (mniejsze od przesunięcia IS bo efekt wypierania) - polityka fiskalna jest w tym przypadku skuteczna i nie prowadzi do wzrostu cen. LM 0 (M 0 /P 0 ) P0P0 Y r Y IS 0 Y*0Y*0 r*0r*0 P Y*0Y*0 Y*1Y*1 AD 0 IS 1 AD 1 Y*1Y*1 r*1r*1 AS Przesunięcie połączone ze zmianą kąta nachylenia AD na skutek zwiększenia podaży pieniądza - polityka monetarna jest w tym przypadku skuteczna i nie prowadzi do wzrostu cen. Y Y*0Y*0 P Y*0Y*0 P0P0 Y*1Y*1 AD 0 AD 1 Y*1Y*1 r IS 0 r*0r*0 r*1r*1 Y*2Y*2 LM 0 (M 0 /P 0 ) LM 2 (M 1 /P 0 ) AS

12 Zmiany w modelu IS-LM– pionowa AS Przesunięcie krzywej AD na skutek zmiany wydatków autonomicznych (mniejsze od przesunięcia IS bo efekt wypierania) - polityka fiskalna jest w tym przypadku nieskuteczna i prowadzi do wzrostu cen. LM 0 (M 0 /P 0 ) P0P0 Y r Y IS 0 Y*0Y*0 r*0r*0 P Y*0Y*0 AD 0 IS 1 AD 1 r*1r*1 LAS Przesunięcie połączone ze zmianą kąta nachylenia AD na skutek zwiększenia podaży pieniądza - polityka monetarna jest w tym przypadku nieskuteczna i prowadzi do wzrostu cen. Y Y*0Y*0 P Y*0Y*0 P0P0 Y*1Y*1 AD 0 AD 1 r IS 0 r*0r*0 Y*2Y*2 LM 0 (M 0 /P 0 ) = LM 2 (M 1 /P 1 ) LM 2 (M 1 /P 0 ) LAS LM 1 (M 0 /P 1 ) P1P1 P1P1

13 Ekspansja fiskalna – krok po kroku Y AD 1 0. W punkcie 0 gospodarka znajduje się w równowadze długookresowej. 1.Rząd zwiększa G przez co rośnie popyt – przesunięcie do AD 1. Zachęca to firmy do zwiększenia produkcji: a)początkowo poprzez zmiany czasu pracy i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, przy danym wynegocjowanym poziomie płac (w), odpowiadającym krzywej SAS 0 ; produkcja osiąga poziom wyższy od potencjalnego; b)jeżeli wzrost popytu jest trwały, to przedsiębiorstwa zatrudniają nowych pracowników – spada bezrobocie, a stopa bezrobocia ukształtuje się poniżej poziomu naturalnego; w średnim okresie, konieczność zatrudnienia nowych pracowników i wypłacania stawek za godziny nadliczbowe powoduje wzrost kosztów produkcji, a to powoduje presję na wzrost cen – punkt 1. 2.Wzrost cen zmniejsza siłę nabywczą wynegocjowanych przez pracowników wynagrodzeń (płace realne maleją) w związku z czym w kolejnym okresie pojawia się presja na wzrost płac, który to ponownie zwiększa koszty produkcji i powoduje dalszy wzrost cen – krzywa podaży przesuwa się do SAS 1. n.Dostosowania cenowo-płacowe trwają do momentu, w którym płaca realna osiągnie poziom sprzed szoku (tzn. płaca nominalna i ceny wzrosną o ten sam procent) - punkt n. Równowaga na rynku pracy zostanie przywrócona przy poziomie produkcji potencjalnej, ale przy wyższych cenach. P LAS SAS 0 Y potencjalna SAS 1 SAS n 0 AD 0 P*0P*0 P*nP*n 1 2 n P*1P*1 P*2P*2 a b

14 HIPOTEZA NEUTRALNOŚCI PIENIĄDZA W długim okresie zmiany podaży pieniądza prowadzą wyłącznie do dostosowania się wielkości nominalnych i nie wpływają na realne zmienne ekonomiczne, takie jak produkcja czy zatrudnienie

15 Zadanie z egzaminu Proszę dokładnie uzasadnić, wykorzystując znane zależności i odpowiednie rysunki, jakich krótko- i długookresowych skutków należy oczekiwać w wyniku podjęcia przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji o zmniejszeniu stopy rezerw obowiązkowych?

16 Zmiany w krótkim (i średnim) i długim okresie w stosunku do sytuacji początkowej Produkt YCeny P Zatrudnieni e N Bezrobocie U Nominalne stopy procentow e Płace nominalne w Płace realne SRLRSRLRSRLRSRLRSRLRSRLRSRLR Legenda: „+” – wzrost „–” – spadek „0” – neutralne

17 AE, AD Y AE 0 Y E r Y r0r0 E IS 0 LM 0 r0r0 L r Y*Y* LAS P Y Y P0P0 AD 0 (M 0 ) W analizie posłużymy się zestawem połączonych wykresów.

18 Y*Y* LAS P Y P0P0 AD 0 (M 0 ) r Y r0r0 E IS 0 LM 0 (M 0 /P 0 ) Y P1P1 LM 1 (M 0 /P 1 ) Krótkie przypomnienie jak wyprowadzić wszystkie krzywe. Po szczegóły odsyłam Państwa do notatek z ćwiczeń lub materiałów wykładowcy dotyczących modelu ISLM i ADAS. Zwrócić uwagę na kwestię elastyczności pracy i występowania danego rodzaju bezrobocia !!!

19 AE, AD Y AE 0 Y0Y0 E r r0r0 E IS 0 LM 0 r0r0 L 0 (Y 0 ) r Y*Y* LAS P Y Y P0P0 AD 0 (M 0 ) AE 1 r1r1 r1r1 LM 1 Y1Y1 r2r2 r2r2 L 1 (Y 1 ) Y0Y0 Y1Y1 AD 1 (M 1 ) SAS 0 (w 0 ) Y1Y1 Dla uproszczenia pominęliśmy tu pośrednie zmiany popytu i dochodu pod wpływem zmian stóp procentowych. Można je szczegółowo prześledzić w materiałach dodatkowych dotyczących zadania z modelu ISLM

20 Y*Y* LAS P Y P0P0 AD 0 (M 0 ) AD 1 (M 1 ) SAS 0 (w 0 ) Y1Y1 SAS 1 (w 1 ) SAS n (w n ) P1P1 PnPn r r n = r 0 E IS 0 LM 1 (M 1 /P 0 ) r2r2 LM 1 (M 1 /P 0 )=LM n (M 1 /P n ) Y*Y* Y1Y1 Stopniowy proces dostosowawczy

21 Produkt YCeny P Zatrudnieni e N Bezrobocie U Nominalne stopy procentow e Płace nominalne w Płace realne SRLRSRLRSRLRSRLRSRLRSRLRSRLR +0 0/ + ++ 0/ + 00/-0-0 0/ + ++0/-0 Legenda: „+” – wzrost „–” – spadek „0” – neutralne Zmiany w krótkim (i średnim) i długim okresie w stosunku do sytuacji początkowej krótki/średni

22 Restrykcja monetarna – krok po kroku Na skutek spadku podaży pieniądza krzywa AD przesuwa się proporcjonalnie w dół. Wzrost zapasów stanowi sygnał do zmniejszenia produkcji. Początkowo jest to osiągane poprzez zmiany czasu pracy, przy danym wynegocjowanym poziomie płac, dla którego wykreślono krzywą SAS 1. Produkcja osiąga poziom niższy od potencjalnego. Jeżeli spadek popytu okaże się trwały, to przedsiębiorstwa zaczną zwalniać pracowników, a bezrobocie wzrośnie. W średnim okresie, spadek kosztów produkcji doprowadzi do spadku cen, a to sprawia, że siła nabywcza wynegocjowanych przez pracowników wynagrodzeń rośnie. W kolejnym okresie pojawia się presja na spadek płac nominalnych, a to ponownie zmniejszy koszty produkcji i spowoduje dalszy spadek cen. Ten efekt dostosowań cenowo- płacowych będzie trwał do momentu, w którym płaca realna osiągnie poziom sprzed szoku, tzn. zarówno płaca nominalna, jak i ceny spadną o ten sam procent. Gospodarka powraca do stanu pełnego zatrudnienia i produkcji potencjalnej.

23 Negatywny szok podażowy np. wzrost cen ropy naftowej. Y 0.W punkcie 0 gospodarka znajduje się w równowadze długookresowej. 1.Nagły wzrost cen ropy, przy stałych płacach, zwiększa koszty produkcji i przedsiębiorstwa muszą podnieść ceny swoich wyrobów. Krzywa podaży przesuwa się w lewo do położenia SAS 1. Ceny rosną i spada wielkość produkcji (produkcja poniżej potencjalnej) - stagflacja (inflacja połączona z recesją), wzrasta także bezrobocie. W długim okresie: A.bezrobocie wymusza obniżkę płac i krzywa podaży powraca do położenia SAS 0, a gospodarka stopniowo wraca po krzywej AD 0 do początkowej równowagi w punkcie 0; albo B.przedsiębiorstwa dążą do ograniczenia użycia ropy, co powoduje zmniejszenie krańcowego produktu pracy; to obniża poziom pełnego zatrudnienia oraz produkcję potencjalną i równowaga utrzymuje się w punkcie 1; LAS 1 stanowi teraz nową długookresową krzywą podaży. P LAS 0 SAS 0 Y*0Y*0 SAS 1 0 AD 0 P*0P*0 P*1P*1 LAS 1 Y*1Y*1 1

24 Pozytywny szok podażowy np. wzrost aktywności zawodowej kobiet. 0.W punkcie 0 gospodarka znajduje się w równowadze długookresowej. Rośnie podaż pracy, jednak dopóki nie spowoduje to obniżki płac, krzywa krótkookresowej zagregowanej podaży pozostaje w położeniu SAS 0, także ceny, produkcja i zatrudnienie nie zmieniają się w krótkim okresie jednak ze względu na wzrost liczby osób skłonnych podjąć pracę rośnie bezrobocie. 1.Z czasem pojawia się presja na obniżkę płac (w) i krzywa podaży przesuwa się do położenia SAS 1 i bezrobocie zmniejsza się, maleją także ceny i płace, rośnie produkcja. n.Jednak dopiero w długim okresie znika bezrobocie a płace i ceny maleją na tyle, by zapewnić trwałą równowagę – punkt n; LAS 1 stanowi teraz nową długookresową krzywą podaży. Y P LAS 0 SAS n Y*0Y*0 SAS 1 SAS 0 n AD 0 P*nP*n P*0P*0 LAS 1 Y*1Y*1 0 1 P*1P*1

25 Krzywa AS a Krzywa Philipsa

26 Krzywa Philipsa stopa bezrobocia, u Tempo wzrostu płac, ω Inflacja, π Krzywa Philipsa u1u1 u2u2 ω1ω1 π1π1 Krzywą Philipsa można przedstawić jako odwrotnie proporcjonalną relacją pomiędzy stopą bezrobocia (u) i tempem wzrostu płac (ω). Wyższy poziom płac skutkuje w postaci wyższej inflacji, to im wyższa jest stopa bezrobocia tym niższa jest stopa inflacji.

27 Zakładając, że stopa inflacji związanej ze wzrostem płac jest równa: krzywą Philipsa opisuje równanie:, gdzie u * - naturalna stopa bezrobocia, ε – parametr opisujący reakcję płac na bezrobocie. Podstawiając jedno równanie do drugiego i porządkując, otrzymujemy: Stąd możemy wnioskować, że płace i ceny dostosowują się powoli do zmian w zagregowanym popycie, ponieważ ich zmianę musi poprzedzać zmiana stopy bezrobocia. Krzywa Philipsa

28 Niestety zaprezentowana zależność nie sprawdza się empirycznie od lat 60 ubiegłego wieku, a jako przyczynę takiego stanu rzeczy niektórzy uważają sztywność płac, które powoli dostosowują się do zmian w poziomie bezrobocia. Obecnie przedstawia się zależność między poziomem zatrudnienia (N) i stopą wzrostu płac., gdzie N * - poziom pełnego zatrudnienia

29 Od krzywej Philipsa do krzywej AS Zakładając prostą funkcję produkcji, w której wielkość produkcji jest proporcjonalna do produktywności pracy (a) i poziomu zatrudnienia (N), oraz konkurencyjną cenę pokrywającą w przeliczeniu na jednostkę koszty płacy (w) i pozapłacowe koszty produkcji (z) (w przypadku niedoskonałej konkurencji odzwierciedla to zysk) możemy przekształcić nasze zmodyfikowane równanie: Zakładając, że λ=ε/Y* krzywą zagregowanej podaży AS można zapisać jako:

30 Nowa krzywa Philipsa  Dla pracowników w trakcie negocjacji płacowych mniejsze znaczenie mają dochody nominalne (będące zasadniczym przedmiotem negocjacji) a bardziej dochody realne (siła nabywcza). Stąd na ich decyzję o wymiarze pracy istotnie może wpłynąć nieoczekiwana inflacja. Reasumując:  Bezrobocie zależy nie od poziomu inflacji, a raczej jej nadwyżki ponad oczekiwania (π e – oczekiwana inflacja).

31 Nowa krzywa Philipsa u π u*u* π1π1 π2π2 Długookresowa krzywa Philipsa Krótkookresowa krzywa Philipsa - oczekiwania inflacyjne mają bezpośredni wpływ na rzeczywistą inflację, - bezrobocie znajduje się na poziomie naturalnej stopy bezrobocie, gdy rzeczywista i oczekiwana inflacja jest równa.


Pobierz ppt "Makroekonomia 1 Model AS-AD Mgr Łukasz Matuszczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google