Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład: CZY PŁACE SĄ LEPKIE? – MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład: CZY PŁACE SĄ LEPKIE? – MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY."— Zapis prezentacji:

1 Wykład: CZY PŁACE SĄ LEPKIE? – MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY

2 Podaż pracy Podaż pracy jest określona przez decyzje poszczególnych pracowników dotyczące ilości czasu, który chcą przeznaczyć na pracę. Płaca realna jest miarą bodźców do pracy. Płaca realna – iloraz płacy nominalnej i poziomu cen, informuje o ilości dóbr, które można nabyć za daną płacę nominalną. Przy wyższych płacach ci, którzy są już zatrudnieni będą chcieli pracować więcej.

3 Indywidualna krzywa podaży pracy LS N W / P Indywidualna krzywa podaży pracy Realna stawka płacy Podaż pracy (czas pracy)

4 Efekt substytucyjny – oznacza, że w miarę wzrostu stawek płac występują silniejsze bodźce do pracy – cena czasu nie związanego z pracą (alternatywny koszt pracy) jest wyższa. Efekt dochodowy (na rynku pracy) – wzrost płac realnych poprawia położenie pracownika i zwiększa jego konsumpcję różnych dóbr w tym wypoczynku. Efekt substytucyjny i dochodowy

5 Krótkookresowa krzywa podaży pracy SLS N W / P Krótkookresowa krzywa podaży pracy Realna stawka płacy Podaż pracy

6 Długookresowa krzywa podaży pracy LLS N W / P Długookresowa krzywa podaży pracy Realna stawka płacy Podaż pracy

7 Japonia

8 Popyt na pracę Popyt na pracę reprezentują firmy. Popyt na pracę jest popytem pochodnym popytu na dobra i usługi (produkty pracy). Zależy od płacy i wydajności pracowników. Krańcowy produkt pracy jest równy przyrostowi produkcji wynikającemu z zatrudnienia dodatkowego pracownika przy danym zasobie kapitału rzeczowego. Jeżeli wartość krańcowego produktu pracy jest wyższa od płacy realnej, to przedsiębiorstwa zwiększają zyski przez wzrost zatrudnienia. Funkcja popytu na pracę jest ujemną funkcją płacy realnej, ponieważ krańcowy produkt pracy zmniejsza się wraz ze zwiększaniem nakładu pracy.

9 Prawo malejących produktów krańcowych Krótkookresowa funkcja produkcji N Y Krótkookresowa funkcja produkcji Wielkość produkcji Wielkość zatrudnienia Funkcja produkcji - opisuje związek pomiędzy wielkością produkcji a nakładami poniesionymi na jej uzyskanie. Y = f (K,L)

10 Krzywa produktu krańcowego N MP Krzywa produktu krańcowego Produkt krańcowy Wielkość zatrudnienia MP

11 Krzywa popytu na pracę N W=MP Krzywa popytu na pracę Stawka płacy Wielkość zatrudnienia N D =MP

12 Płaca netto, płaca brutto i koszty pracodawcy (2001)

13 Klasyczny model rynku pracy - założenia Krańcowa użyteczność pracy określa podaż pracy Krańcowa produktywność określa popyt na pracę Podaż tworzy popyt (prawo Saya) Na rynku występuje konkurencja doskonała Płace są giętkie

14 Klasyczny model rynku pracy LD 1 LS N3N3 N W / P Krzywa podaży pracy Krzywe popytu na pracę Liczba zatrudnionych Realna stawka płacy Liczba pracowników E1E1 E2E2 LD 2 N2N2 N1N1 (W / P) 2 (W / P) 1

15 Keynesowski model rynku pracy Podmioty gospodarcze kierują się płacą nominalną a nie realną (istnieje iluzja pieniężna) Płace nie są giętkie Popyt kreuje podaż i przyczynia się do wzrostu zatrudnienia

16 Bezrobocie w teorii makroekonomii

17 Źródło: EMU and labour market Flexibility. HM Treasury, UK 2003.

18 Krzywa oferty związkowej N W / P N N A) pośrednia B) twardaC) najpierw praca

19

20 Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie

21

22 Modele tłumaczące sztywność płac

23 Modele płacy wydajnościowej

24 Amerykański model rynku pracy Kraje: USA, Holandia, Wielka Brytania Stopa bezrobocia: 4-5 % Duża zdolność tworzenia nowych miejsc pracy - przeciętna roczna stopa wzrostu zatrudnienia: 1,8 % (USA ) Minimum ingerencji państwa Elastyczność zatrudnienia i płac Mały zakres redystrybucji dochodów Pokaźna sfera ubogich pracujących, mała sfera ubóstwa bezrobotnych Uzwiązkowienie – niskie (ok. 15 %) Roczny czas pracy 2005 godz. /USA r./ Niskie podatki: USA(1994): podatki / DN = 26,7 %, składka na ubezpieczenia społeczne / DN = 9,6 %

25 Europejski model rynku pracy Kraje: Niemcy, Francja Stopa bezrobocia: pow. 10 % Mała zdolność tworzenia nowych miejsc pracy - przeciętna roczna stopa wzrostu zatrudnienia: 0,9 % ( ) Sztywność płac i mała elastyczność rynku pracy Duża ingerencja państwa Negocjacje płacowe na szczeblu ponadzakładowym (wieloszczeblowe) Mniejsza (niż w USA) rozpiętość płac Wysoka relacja płacy minimalnej do średnich wynagrodzeń Mała sfera ubogich pracujących, duża sfera ubóstwa bezrobotnych Uzwiązkowienie – na ogół wysokie (ponad 40 %) Skracanie czasu pracy - roczny czas pracy 1542 godz. /Niemcy i Francja r./ Wysokie obciążenie płac podatkami: RFN (1994): podatki / DN = 33,6 %, składka na ubezpieczenia społeczne / DN = 22,9 %

26 Pracujący oraz aktywni zawodowo (wg BAEL), Polska Źródło: NBP, Raport o inflacji, październik 2009

27 Bezrobocie rejestrowane w Polsce, Źródło: MPiPS, styczeń 2010 Stopa bezrobocia: luty ,0%, marzec ,9%

28 Duński złoty trójkąt (Madsen 2002)


Pobierz ppt "Wykład: CZY PŁACE SĄ LEPKIE? – MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google