Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Future Simple Środowisko

3 Podstawowe informacje Czasu Future Simple używamy aby wyrazić sytuacje lub czynności, które będą miały miejsce w przyszłości. Aby utworzyć zdanie twierdzące używamy operatora „will”. Do pytań i odpowiedzi używamy operatora „will”. Aby utworzyć zdanie przeczące używamy „will” not lub w skrócie „won’t”. Charakterystyczne dla tego czasu wyrażenia czasowe określają kiedy w przyszłości będą miały miejsce określone sytuacje lub czynności. Przykładowe, charakterystyczne wyrażenia czasowe: -in the future- w przyszłości -Tomorrow-jutro -In 2050- w 2050 roku -In 2 years- za 2 lata -In 6 months- za 6 miesięcy -Next week- w następnym tygodniu -In 3 days- za 3 dni -Next Thursday etc.- w następny czwartek -Soon- wkrótce

4 konstrukcja

5 Zdania twierdzące operator osoba Czasownik Forma podstawowa Wyrażenie czasowe I You He She It We You They will get married in 2 weeks. Forma pełnaForma skrócona I’ll You’ll He’ll She’ll It’ll We’ll You’ll They’ll

6 Pytania i odpowiedzi operatorosoba czasownik forma podstawowa wyrażenie czasowe I You He She It We You They Willget marriednext Saturday?Yes, I You He She It We You They will No, I You He She It We You They will not/ won’t odpowiedzi Forma skrócona Pełna forma

7 Zdania przeczące osoba I You He She It We You They operator will not/ won’t Czasownik Forma podstawowa Wyrażenie czasowe get marriedsoon. Pełna forma Forma skrócona

8 Future Simple in a dialog A representative of Environmental Services Department gives a lecture on the future of our planet. Przedstawiciel Wydziału Ochrony środowiska prowadzi wykład na temat przyszłości naszej planety. Students: Will the Earth be a better place to live in the future? Czy na Ziemi będzie się lepiej żyło w przyszłości? Lecturer: Yes, it will. We will have greater environmental awareness and we will become more environment-friendly. Tak, będzie. Będziemy mieli większą świadomość ekologiczną i staniemy się bardziej przyjaźni środowisku. At present, cars emit much harmful exhaust fumes. W chwili obecnej samochody wydalają ogromne ilości spalin. The air is heavily polluted by factory fumes. Powietrze jest bardzo zanieczyszczone przez dymy fabryczne. The waters are contaminated. Wody są zanieczyszczone.

9 Lecturer: The climate will change. Wykładowca: Klimat się zmieni. Students: How will it change? Studenci: W jaki sposób? Lecturer: The effects of global warming will be more visible. Wykładowca: Skutki globalnego ocieplenia będą bardziej widoczne. Lecturer: The ice berg will melt down. Wykładowca: Lodowiec stopnieje. Lecturer: There will be droughts, floods, wildfires and hurricanes. Wykładowca: Będą susze, powodzie, pożary i huragany..

10 Students: Will the climate change affect animals and plants? Studenci: czy zmiana klimatu wpłynie na zwierzęta i rośliny? Lecturer: Yes, it will. The endangered species of animals will become extinct. Some plants won’t survive. Wykładowca: Tak, wpłynie. Gatunki zagrożone wyginą. Niektóre rośliny nie przetrwają. Students: Will we stay passive in the face of such tragedy? studenci: Czy pozostaniemy bierni wobec takiej tragedii? Lecturer: No, we won’t. We will save our planet. Wykładowca: Nie, nie pozostaniemy. Ocalimy naszą planetę.

11 Lecturer: We will save energy. We will use low- energy light bulbs. Wykładowca: Będziemy oszczędzać energię. Będziemy używać żarówek energooszczędnych. Fortune-teller: We will use alternative sources of energy such as wind and sun. Wykładowca: Będziemy korzystać z alternatywnych źródeł energii takich jak wiatr i słońce. lecturer: We produce loads of waste. Wykładowca: Wytwarzamy masę odpadów.

12 Lecturer: We will recycle waste. Wykładowca: Będziemy przetwarzać odpady. Lecturer: We’ll use environmentally–friendly products. Wykładowca: Będziemy używać produkty przyjazne środowisku. Lecturer: We’ll plant new plants. Wykladowca: Będziemy sadzić nowe rośliny. Lecturer: We’ll preserve endangered species. Wykładowca: Będziemy chronić zagrożone gatunki. Lecturer: We won’t cut down trees. Wykładowca: Nie będziemy wycinać drzew.

13 Students: What means of transport will we use? Studenci: Z jakich środków transportu będziemy korzystać? Lecturer: We will use ecological cars which run on electricity, sun or hydrogen. More people will cycle or choose modern, ecological public transport. Wykładowca: Będziemy korzystać z ekologicznych samochodów napędzanych na prąd, słońce lub wodór. Więcej ludzi będzie jeździć na rowerach i korzystać z ekologicznego transportu publicznego.

14 Students: Will our planet’s population be smaller? Studenci: Czy zaludnienie na naszej planecie będzie mniejsze? Lecturer: No, it won’t. Our planet will be even more populated. Wykładowca: Nie, nie będzie. Nasza planeta będzie jeszcze bardziej zaludniona. Lecturer: In 20 years our planet will be extremely crowded. Wykładowca: Za 20 lat nasza planeta będzie bardzo zatłoczona. Students: How will we cope with it? Studenci: Jak my sobie z tym poradzimy? Wykładowca: In 25 years we will travel to other planets on holidays. In 2040 we will start to inhabit Mars. Wykładowca: Za 25 lat będziemy podróżować na inne planety na wakacje. W 2040 roku zaczniemy zamieszkiwać Marsa.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google