Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl Propozycja regulacji wynagrodzeń w projektach badawczych NCN (dla członków zespołu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl Propozycja regulacji wynagrodzeń w projektach badawczych NCN (dla członków zespołu."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl Propozycja regulacji wynagrodzeń w projektach badawczych NCN (dla członków zespołu badawczego) 13.10.2014 Przewodniczący Kolegium Prorektorów ds. Rozwoju i Nauki publicznych wyższych szkół technicznych prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak XVIII Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Politechnika Poznańska 27-28 listopada 2014 r.

2 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl 1. Suma deklarowanego zaangażowania danej osoby we wszystkich projektach finansowanych przez NCN w żadnym momencie nie może przekraczać 100%. Uwagi:  Co oznacza „suma deklarowanego zaangażowania w projektach NCN’’. Do czego odnosi się 100%? (Zespół KRPUT) Regulacje wynagrodzeń w projektach badawczych NCN

3 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl 2. Na podstawie umowy o pracę możliwe jest tylko zatrudnianie w następujących przypadkach: a) postdoków, czyli osób, które obroniły pracę doktorską nie więcej niż 5 lat przed rozpoczęciem tego zatrudnienia, na pełny etat, b) kierownika projektu na pełny etat pod warunkiem, że nie kontynuuje zatrudniena w tej samej jednostce, c) kierownika lub wykonawcy projektu w ramach wynagrodzeń dodatkowych omówionych poniżej. Punkty 2a i 2b nie dotyczą konkursów Harmonia i Preludium. Uwagi:  Czy kierownik projektu musi / może być zatrudniony na pełen etat? (Zespół KRPUT)  Brak spójności z punktem 8. Czy kierownik projektu zatrudniony na pełen etat może być zaangażowany w realizację projektu w 50%? Czy 50% oznacza czas pracy w projekcie czy wynagrodzenia w projekcie? (Zespół KRPUT) Regulacje wynagrodzeń w projektach badawczych NCN

4 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl 3. Sugerowane wynagrodzenie roczne w p. 2a i 2b to 150 000 zł dla profesora, 115 000 zł dla doktora habilitowanego i 85 000 zł dla doktora (kwoty brutto brutto, obejmują wszystkie koszty etatu). W szczególnych przypadkach może ono być wyższe, musi to jednak zostać odpowiednio uzasadnione. Ten punkt nie dotyczy konkursu Fuga. Uwagi:  Sugerowane wynagrodzenie (roczne) kierownika projektu jest dofinansowane inaczej w pkt. 2a i 2b (zależnie od tytułu lub stopnia naukowego), a inaczej w pkt. 5 (zależnie od typu projektu). Takie podejście jest niejasne i rodzi szereg wątpliwości. (Akademia Morska w Gdyni) Regulacje wynagrodzeń w projektach badawczych NCN

5 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl 4. Dodatkowe wynagrodzenie można pobierać na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Uwagi:  Co oznacza dodatkowe wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej? (Zespół KRPUT) Regulacje wynagrodzeń w projektach badawczych NCN

6 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl 5. Kierownicy projektów mogą zaplanować dodatkowe wynagrodzenia miesięczne w następującej maksymalnej wysokości (kwoty brutto brutto w tys. zł): Maestro: 7 Symfonia: 5 Sonata Bis: 3 Symfonia (kierownicy zespołów), Opus, Sonata, Harmonia: 2 Preludium: 1. W przypadku zatrudnienia kierownika na podstawie umowy o pracę na pełny etat w jakimkolwiek projekcie NCN kwota ta wynosi 0. Uwagi:  Sugerowane wynagrodzenie (roczne) kierownika projektu jest dofinansowane inaczej w pkt. 2a i 2b (zależnie od tytułu lub stopnia naukowego), a inaczej w pkt. 5 (zależnie od typu projektu). Takie podejście jest niejasne i rodzi szereg wątpliwości. (Akademia Morska w Gdyni) Regulacje wynagrodzeń w projektach badawczych NCN

7 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl 5. Kierownicy projektów mogą zaplanować dodatkowe wynagrodzenia miesięczne w następującej maksymalnej wysokości (kwoty brutto brutto w tys. zł): Maestro: 7 Symfonia: 5 Sonata Bis: 3 Symfonia (kierownicy zespołów), Opus, Sonata, Harmonia: 2 Preludium: 1. W przypadku zatrudnienia kierownika na podstawie umowy o pracę na pełny etat w jakimkolwiek projekcie NCN kwota ta wynosi 0. Uwagi:  Jak należy rozumieć to sformułowanie, że w przypadku zatrudnienia kierownika na podstawie umowy o pracę na pełny etat w jakimkolwiek projekcie NCN kwota wynagrodzenia wynosi 0 złotych ? (Zespół KRPUT) Regulacje wynagrodzeń w projektach badawczych NCN

8 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl 6. Maksymalna wysokość budżetu projektu w punkcie dodatkowych wynagrodzeń jest obliczana następująco (kwoty brutto brutto w tys. zł): a) W projektach Maestro, Opus, Sonata, Sonata Bis: x(y+z), b) W projektach Harmonia, Preludium: xy, c) W Symfonii: x((5+z1 )+(2+z2)+...+(2+zk)), gdzie ◦ x oznacza czas trwania projektu (w miesiącach), ◦ y oznacza kwotę z p. 5. dla poszczególnych konkursów, przy czym jeżeli kierownik jest zatrudniony na pełny etat na podstawie umowy o pracę, to y=0, ◦ z to minimum z liczby wykonawców (bez kierownika) i 2, ◦ a przez z1,...,zk oznaczamy analogiczne dane dla poszczególnych zespołów w konkursie Symfonia. Uwagi:  Czy z zapisów tego punktu wynika, że będzie odrębny budżet dla wynagrodzeń dodatkowych oraz odrębny dla pozostałych wynagrodzeń? Brakuje propozycji wzorów kalkulacji budżetów. (Zespół KRPUT) Regulacje wynagrodzeń w projektach badawczych NCN

9 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl 6. Maksymalna wysokość budżetu projektu w punkcie dodatkowych wynagrodzeń jest obliczana następująco (kwoty brutto brutto w tys. zł): a) W projektach Maestro, Opus, Sonata, Sonata Bis: x(y+z), b) W projektach Harmonia, Preludium: xy, c) W Symfonii: x((5+z1 )+(2+z2)+...+(2+zk)), gdzie ◦ x oznacza czas trwania projektu (w miesiącach), ◦ y oznacza kwotę z p. 5. dla poszczególnych konkursów, przy czym jeżeli kierownik jest zatrudniony na pełny etat na podstawie umowy o pracę, to y=0, ◦ z to minimum z liczby wykonawców (bez kierownika) i 2, ◦ a przez z1,...,zk oznaczamy analogiczne dane dla poszczególnych zespołów w konkursie Symfonia. Uwagi:  Niepokojąca jest propozycja dotycząca faktycznego ograniczenia dodatkowego wynagrodzenia wykonawców do kwoty 2000 zł/mies., w odniesieniu do całego zespołu (poza kierownikiem, który jest objęty regulacją w pkt. 5). Istnieje domniemanie, iż przyjęcie takiej regulacji znacznie ograniczy liczbę składanych wniosków lub obniży ich jakość. Część osób zrezygnuje ze składania wniosków, zaś wnioski składane będą mniej ambitne, z uwagi na wprowadzaną „racjonalizację” liczby uczestników projektu. (Akademia Morska w Gdyni) Regulacje wynagrodzeń w projektach badawczych NCN

10 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl 7. Na etapie realizacji projektu kierownik projektu po uzyskaniu zgody kierownika jednostki dysponuje kwotą budżetu na wynagrodzenia finansując z niego niezbędne prace realizowane przez zespół badawczy, przy uwzględnieniu zasady, że łączne wynagrodzenie wypłacone kierownikowi projektu nie może przekroczyć kwoty zaplanowanej dla niego we wniosku. Przy zatrudnieniu na pełny etat z projektu NCN niedozwolone jest pobieranie jakiegokolwiek innego wynagrodzenia z projektów NCN. Uwagi:  Propozycja aby nie wprowadzać zapisów dotyczących tego, kto ma być dysponentem środków w ramach projektu, jest to wewnętrzna decyzja beneficjenta (kierownika jednostki). Propozycja wykreślenia tej części zdania z pkt 7. (Zespół KRPUT) Regulacje wynagrodzeń w projektach badawczych NCN

11 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl 8. Minimalne zaangażowanie kierownika w projektach Maestro, Sonata Bis i Symfonia to 50%, natomiast w projektach Opus, Harmonia i Sonata to 25%. W przypadku zatrudnienia kierownika projektu lub postdoka na pełny etat ich minimalne zaangażowanie to 50%. Uwagi:  Brak spójności z punktem 2. Czy kierownik projektu zatrudniony na pełen etat może być zaangażowany w realizację projektu w 50%? Czy 50% oznacza czas pracy w projekcie czy wynagrodzenia w projekcie? (Zespół KRPUT)  Nieprecyzyjny zapis w kontekście większych zespołów badawczych - np. przy Symfonii. Czy dotyczy to kierownika projektu czy kierownika zespołu? (Politechnika Lubelska) Regulacje wynagrodzeń w projektach badawczych NCN

12 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl 9. Ze środków projektów finansowanych przez NCN dana osoba może pobierać równolegle tylko jedno stypendium naukowe. 10. Kierownicy projektów oraz jednostki, gdzie będą one realizowane, deklarują przestrzeganie tego regulaminu przez wszystkich wykonawców (w szczególności niewymienionych imiennie we wniosku). Przykład 1. MAESTRO, 5 lat, kierownik + 2 wykonawców (kwoty w tys. PLN): 60 (7+2) = 540. Przykład 2. OPUS, 3 lata, kierownik + 2 wykonawców: 36 (2+2) = 144. Przykład 3. OPUS, 2 lata, kierownik + 1 wykonawca: 24 (2+1) = 72. Przykład 4. SYMFONIA, 5 lat, trzy zespoły składające się z kierownika i odp. 2, 1 i 1 wykonawców: 60 ((5+2)+(2+1)+(2+1)) = 780. Regulacje wynagrodzeń w projektach badawczych NCN

13 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl Propozycja regulacji wynagrodzeń w projektach badawczych NCN (dla członków zespołu badawczego) 13.10.2014 Uwagi ogólne:  Regulacje odnośnie zatrudniania i wynagradzania w różnych projektach wymagają spojrzenia w szerszym kontekście, zwłaszcza wobec przewidywanych zmian wytycznych do programów operacyjnych w nowym okresie programowania, planu wprowadzenia zachęt do programu Horyzont pn. Premia na Horyzoncie oraz wprowadzenia ograniczenia liczby godzin czasu pacy warunkujących kwalifikowalność wynagrodzeń w projektach. (Politechnika Łódzka)  Dobrze, że takie wytyczne powstają - szczególnie młodzi pracownicy pisząc granty mają kłopoty z policzeniem budżetu. (Politechnika Lubelska)  Zróżnicowanie jest wskazane - zatrudnienie w grancie a wynagrodzenie dodatkowe oraz z rozróżnieniem dla stanowisk (stopni). (Politechnika Lubelska) Regulacje wynagrodzeń w projektach badawczych NCN

14 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl Regulacje wynagrodzeń w projektach badawczych NCN Propozycja regulacji wynagrodzeń w projektach badawczych NCN (dla członków zespołu badawczego) 13.10.2014 Uwagi ogólne:  Dokument jest w całości niespójny, zapisy są nieprecyzyjne, pozwalające na wiele interpretacji. (Zespół KRPUT)  Postulat, aby zasady zatrudniania i wynagradzania w projektach finansowanych przez NCN i NCBiR były jednolite. Zasady zatrudniania i formy wynagrodzeń powinny być wspólne dla wszystkich projektów. W ramach NCN nie powinno być różnych regulacji do poszczególnych rodzajów projektów i kolejnych konkursów. (Zespół KRPUT)  Szczegółowe wytyczne dotyczące stawek wynagrodzeń w poszczególnych projektach powinny być zawarte w dokumentacji konkursowej (np. ograniczenie wynagrodzenia kierownika projektu w konkretnym konkursie). Zasady zatrudniania i formy wynagrodzeń powinny być wspólne dla wszystkich projektów. W ramach NCN nie powinno być różnych regulacji do poszczególnych rodzajów projektów i kolejnych konkursów. (Zespół KRPUT)

15 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl Regulacje wynagrodzeń w projektach badawczych NCN Autorzy uwag:  Zespół KRPUT - zespół ds. wypracowania rozwiązań dotyczących zatrudniania i wynagradzania w projektach, organizowanym pod patronatem KRPUT, które odbyło się w Politechnice Wrocławskiej w dniach 20 -21.11.2014r Politechnika Wrocławska Politechnika Warszawska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Akademia Górniczo-Techniczna Politechnika Łódzka Politechnika Poznańska Politechnika Gdańska Politechnika Białostocka

16 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl Regulacje wynagrodzeń w projektach badawczych NCN Autorzy uwag:  Politechnika Lubelska - prof. dr hab. Marzenna Dudzińska Prorektor ds. Nauki  Akademia Morska w Gdyni - prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski Prorektor ds. Nauki  Politechnika Łódzka - mgr Jadwiga Machnicka Dyrektor Finansowy

17 Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl Propozycja regulacji wynagrodzeń w projektach badawczych NCN (dla członków zespołu badawczego) 13.10.2014 Przewodniczący Kolegium Prorektorów ds. Rozwoju i Nauki publicznych wyższych szkół technicznych prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak XVIII Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Politechnika Poznańska 27-28 listopada 2014 r.


Pobierz ppt "Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Kliknij, aby edytować styl Propozycja regulacji wynagrodzeń w projektach badawczych NCN (dla członków zespołu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google