Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Beata Frączak

2 2 Program Ventures Wsparcie studentów, absolwentów i doktorantów realizujących projekty o charakterze aplikacyjnym, niezależnie od dziedziny nauki, ale mające znaczenie dla gospodarki Najbliższe konkursy: Konkursy planowane 2 razy do roku Konkursy w latach 2008 i 2009: 31 października 2008 r. 15 kwietnia 2009 r. 31 października 2009 r.

3 3 Program Ventures Adresaci - Jednostki naukowe wraz: ze studentem (co najmniej po 3 roku) lub z absolwentem (do 3 roku po studiach, etat naukowo- dydaktyczny) lub z doktorantem Okres realizacji: 1 - 3 lat (Studenci – zakończenie 1 miesiąc po obronie pracy magisterskiej, Doktoranci – zakończenie 1 miesiąc po obronie pracy doktorskiej) imienne stypendium (1 500 zł/m-c, 3 000 zł/m-c) grant badawczy (do 35 000 zł/rok)

4 4 Program Ventures Kryteria oceny: wartości naukowe i innowacyjne przedstawionego projektu, dorobek badawczy i wdrożeniowy głównego wykonawcy oraz jego opiekuna naukowego, potencjał komercyjny projektu, jakość akcji promocyjnej realizowanych badań prowadzonej w szczególności w środowisku biznesowym, zasadność i efektywność budżetu projektu. Etapy oceny: - ocena formalna - ocena merytoryczna - recenzja - rozmowa kwalifikacyjna

5 5 Program Ventures Załączniki: zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta, doktoranta, lub absolwenta opis projektu badawczego (do 400 słów), opis potencjału komercyjnego projektu i jego zastosowania w gospodarce (uprawdopodobnienie popytu na wyniki tego projektu) wraz z planowanymi rezultatami (do 400 słów), życiorys kandydata ze wskazaniem na dorobek badawczy i wdrożeniowy, publikacje, staże zagraniczne, itd., opis dwóch najważniejszych osiągnięć naukowych kandydata: np. kopie dwóch najważniejszych publikacji lub zgłoszeń patentowych (w języku oryginalnym), opisy wdrożeń, sukcesy na międzynarodowych konkursach, życiorys opiekuna naukowego projektu ze wskazaniem na dorobek badawczy i wdrożeniowy, list rekomendacyjny wystawiony przez opiekuna naukowego projektu, list intencyjny organizacji/instytucji będącej ewentualnym partnerem w realizacji projektu określający zakres partnerstwa, plan akcji promocyjnej realizowanego projektu, prowadzonej w szczególności w środowisku biznesowym (do 200 słów), budżet projektu, harmonogram realizacji projektu

6 6 Program Team Zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych Projekty realizowane są w dziedzinach z zakresu wskazanego jako bio, info, techno Najbliższe konkursy: Konkursy planowane 2 razy do roku Konkursy w latach 2008 i 2009: 30 września 2008 r. 15 marca 2009 r. 30 września 2009 r.

7 7 Program Team Adresaci: Jednostka naukowa wraz z kierownikiem zespołu Wykonawcy: studenci (ukończony co najmniej 3 rok studiów) doktoranci uczestnicy stażu podoktorskiego (do 4 lat od uzyskania stopnia doktora) Okres realizacji: 2 – 4 lata imienne stypendium (1 000 zł/m-c, 3 000 zł/m-c, 5 000 zł/m-c) grant badawczy (do 35 000 zł/rok/doktorant i stażysta)

8 8 Program Team Kryteria oceny: dorobek badawczy lub wdrożeniowy kierownika zespołu (ostatnie 4 lata), wartości naukowe lub innowacyjne przedstawionych programów w zespole, zasadność planowanej liczebności zespołu względem przedstawionego programu badawczego procedury wyboru młodych naukowców do pracy w zespole, zakres współpracy międzynarodowej zespołu w ramach projektu zasadność i efektywność budżetu projektu Etapy oceny: - ocena formalna - ocena merytoryczna - recenzja - rozmowa kwalifikacyjna

9 9 Program Team Załączniki: opis programu badawczego dla wszystkich członków zespołu – do 100 słów/osoba (język angielski), życiorys kierownika zespołu/laboratorium ze wskazaniem na dorobek badawczy i wdrożeniowy oraz współpracę z ośrodkami zagranicznymi (język angielski), kopie (lub opisy) trzech najważniejszych publikacji, wdrożeń, zgłoszeń patentowych lub patentów kierownika zespołu/laboratorium dokonanych w ciągu ostatnich 4 lat (publikacje w języku oryginalnym, opisy w języku angielskim), list intencyjny z jednostki zagranicznej dotyczący zakresu współpracy z ramach projektu (język angielski), opis procedur otwartego konkursu na nowych członków zespołu w ramach projektu – do 300 słów (język angielski), budżet projektu (język angielski), oświadczenie o kwalifikowalności VAT jednostki (język polski) harmonogram realizacji projektu (język ang.)

10 10 Program MPD Wsparcie projektów realizowanych przez uczestników studiów doktoranckich prowadzonych we współpracy z jednostką zagraniczną Przy porównywalnej wartości merytorycznej wniosków preferowane są dziedziny z zakresu wskazanego jako bio, info, techno Terminy konkursów: Konkursy planowane raz w roku Konkurs w roku 2009 -15 marca 2009 r. Ostatnia edycja konkursu - 15 marca 2010 r.

11 11 Program MPD Adresaci: jednostka naukowa (kat.1, prawo nadawania stopni) Warunki: konsorcjum (min. jednostka polska + jednostka zagraniczna) samodzielni pracownicy naukowi (po 5 osób) otwarty nabór kandydatów przynajmniej 10 doktorantów po stronie polskiej Okres realizacji: 4 - 5 lat (6 lat) Grant: imienne stypendium dla doktoranta (3 000 zł/m-c; 4 500 zł/m-c) grant badawczy (do 35 000 zł/rok/doktorant)

12 12 Program MPD Załączniki: opis projektu badawczego dla doktorantów – do 800 słów (język angielski), opis programu staży zagranicznych dla doktorantów w trakcie finansowania projektu (język angielski), list intencyjny każdej zagranicznej instytucji biorącej udział w konsorcjum (język angielski), życiorysy samodzielnych pracowników naukowych zaangażowanych w realizację projektu (co najmniej 5 ze strony polskiej i 5 ze strony partnera zagranicznego) ze wskazaniem na ich dorobek badawczy lub wdrożeniowy (język angielski), opis sposobu rekrutacji doktorantów (język angielski), budżet projektu (język angielski), harmonogram realizacji projektu (język angielski), oświadczenie o kwalifikowalności VAT jednostki (język polski).

13 13 Program Welcome Wsparcie udzielane polskim jednostkom naukowym w celu umożliwienia im zatrudnienia wybitnych uczonych z zagranicy i zaangażowania ich w tworzenie zespołów naukowych z udziałem młodych naukowców Projekty realizowane wyłącznie w dziedzinach z zakresu wskazanego jako bio, info, techno Terminy konkursów: Konkursy planowane raz w roku Konkurs w roku 2008 - 30 września br. Kolejny konkurs - 15 kwietnia 2009 r. Kontynuacja programu w 2010 - 15 kwietnia 2010 r.

14 14 Program Welcome Adresaci – jednostki naukowe + uczony z zagranicy Wykonawcy: studenci (3 rok) doktoranci młodzi doktorzy (4 lata) Okres realizacji: 3 – 5 lat imienne stypendium uczonego (200-350 000 zł/rok) imienne stypendia członków zespołu (1 000 zł/m-c, 3 000 zł/m-c, 5 000 zł/m-c) grant badawczy (do 1 mln zł/rok)

15 15 Program Welcome Kryteria oceny: wartość naukowa projektu badawczego dorobek badawczy lub wdrożeniowy kierownika zespołu, poziom naukowy 5 najważniejszych publikacji lub patentów, dorobek badawczy lub wdrożeniowy jednostki goszczącej, procedury wyboru młodych naukowców do pracy w zespole, zakres współpracy międzynarodowej zespołu w ramach projektu, zasadność i efektywność budżetu projektu. Etapy oceny: ocena formalna ocena merytoryczna - recenzja rozmowa kwalifikacyjna (w ostatnim miesiącu oceny) przeprowadzona w jednostce składającej wniosek polega m.in. na publicznej prezen tacji projektu przez uczonego z zagranicy

16 16 Program Welcome Załączniki: zaświadczenie o zatrudnieniu lub promesa zatrudnienia w jednostce naukowej, opis programu badawczego dla wszystkich członków zespołu – do 100 słów/osoba, możliwość zastosowania wyników projektu w gospodarce – do 200 słów, życiorys kierownika uczonego z zagranicy – kierownika projektu ze wskazaniem na dorobek badawczy i wdrożeniowy oraz współpracę z ośrodkami zagranicznymi, kopie (lub odpisy) pięciu najważniejszych publikacji, wdrożeń, zgłoszeń patentowych lub patentów kierownika zespołu/laboratorium dokonanych w ciągu ostatnich 4 lat, najważniejsze doświadczenie uczonego w transferze prac B&R do gospodarki – do 300 słów, osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe jednostki, w której projekt ma być realizowany, opis procedur otwartego konkursu na nowych członków zespołu w ramach projektu – do 300 słów, budżet projektu, oświadczenie o kwalifikowalności VAT jednostki, harmonogram realizacji projektu, list intencyjny z jednostki zagranicznej dotyczący zakresu współpracy w ramach projektu.

17 ul. Grażyny 11 02-548 Warszawa Tel. 22 845 95 00 Fax. 22 845 95 05 fundusze@fnp.org.pl www.fnp.org.pl beata.fraczak@fnp.org.pl Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


Pobierz ppt "Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google