Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zatrudnianie personelu do projektu Reguła proporcjonalności Kwalifikowalność uczestników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zatrudnianie personelu do projektu Reguła proporcjonalności Kwalifikowalność uczestników."— Zapis prezentacji:

1 1 Zatrudnianie personelu do projektu Reguła proporcjonalności Kwalifikowalność uczestników

2 Definicja personelu projektu została określona w Wytycznych. Obejmuje ona wszystkie osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (dotyczy umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę) lub stosunku cywilnoprawnego (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło), osoby samozatrudnione (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) oraz osoby świadczące usługi w formie wolontariatu. 2

3 3 Należy pamiętać, iż definicja ta odnosi się do całego personelu projektu, nie tylko do personelu ujętego w zadaniu zarządzanie projektem, ale również w zadaniach merytorycznych. Beneficjent ma obowiązek wykazania we wniosku o dofinansowanie projektu szacunkowego wymiaru czasu pracy personelu projektu (tj. wykazania wymiaru etatu lub liczby godzin) niezbędnego do wykonywania zadania/zadań we wniosku o dofinansowanie projektu, co jest podstawą do oceny zasadności i racjonalności wydatków związanych z personelem projektu. Beneficjent wykazuje te dane w szczegółowym budżecie projektu w kolumnie kategoria (np. ½ etatu, 120 h/m-c).

4 4 Podwójne finansowanie w przypadku zatrudniania personelu - oznacza że dana praca finansowana jest dwukrotnie ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych). Podwójne finansowanie może wystąpić w szczególności w przypadku wykonywania pracy na podstawie dodatkowych umów cywilno-prawnych tj. umów zleceń, o dzieło (u tego samego pracodawcy) przy jednoczesnym wykonywaniu umowy o pracę.

5 5 art. 22 § 1 Kodeksu pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem art. 22 § 1 1 Kodeksu pracy: zatrudnienie w warunkach określonych wyżej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy art. 22 § 1 2 Kodeksu pracy: nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu ww. warunków wykonywania pracy

6 6 dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. Wynika ona z faktu, że Beneficjent w umowie o dofinansowanie projektu zobowiązuje się do realizowania projektu zgodnie z założeniami, jakie określił we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie Wytyczne zobowiązują Beneficjenta do tego, aby ponoszone w ramach projektu wydatki przyczyniały się do osiągnięcia założeń projektu. Oznacza to, że kwota rozliczona w ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu powinna być proporcjonalna do stopnia osiągnięcia założeń, określonych we wniosku. Reguła proporcjonalności

7 7 Procedura jest wszczynana przez Instytucję Wdrażającą na etapie końcowego rozliczenia przedsięwzięcia ale jeszcze przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność. Proporcjonalne obniżenie dofinansowania oblicza się na podstawie wydatków faktycznie poniesionych i wykazanych we wnioskach o płatność a nie wyszczególnionych we wniosku o dofinansowanie. Zasadniczo reguła proporcjonalności może wystąpić w 3 sytuacjach: a) niespełnienie kryterium dostępu, b) niespełnienie kryterium strategicznego, c) niespełnienie celu projektu Reguła proporcjonalności

8 8 W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu mogą zostać uznane za niekwalifikowalne, co wynika z faktu, że gdyby beneficjent nie założył, że spełni to kryterium, projekt nie otrzymałby dofinansowania. Reguła proporcjonalności W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego lub nieosiągnięcia celu projektu - wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Wysokość zmniejszenia dofinansowania uzależniona jest od stopnia niezrealizowania kryterium lub celu.

9 9 Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może odstąpić od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków tej regule podlegających, jeśli beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń projektu. Reguła proporcjonalności

10 10 Kwalifikowalność uczestników Beneficjent odpowiada za udzielanie wsparcia grupom docelowym określonym we wniosku o dofinansowanie projektu. Dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność osób, którym beneficjent udzielił wsparcia w ramach projektu, jest podpisana przez uczestnika projektu deklaracja uczestnictwa. Udział uczestnika w projekcie rozpoczyna się od dnia podpisania przez niego ww. deklaracji.

11 11 Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Brak ww. deklaracji może oznaczać, że wydatki związane z udzieleniem wsparcia danej osobie zostaną uznane za niekwalifikowalne. Ponadto, kwalifikowalność uczestników projektu podlega kontroli na miejscu przez uprawnione organy kontroli. Kwalifikowalność uczestników

12 12 Beneficjent zobowiązany jest: - ustanowić procedury pozwalające na zachowanie wiarygodności danych zawartych w deklaracji uczestnictwa, - przestrzegać zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, - zapewnić uprawnionym organom kontroli wgląd w przechowywane deklaracje uczestnictwa i umożliwić weryfikację prawdziwości zebranych danych. Kwalifikowalność uczestników

13 Piotr Bugajski Kierownik Działu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Piotr Bugajski Kierownik Działu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę 13


Pobierz ppt "1 Zatrudnianie personelu do projektu Reguła proporcjonalności Kwalifikowalność uczestników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google