Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona Góra, 13 listopada 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona Góra, 13 listopada 2008r."— Zapis prezentacji:

1 Zielona Góra, 13 listopada 2008r.
Promocja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zielona Góra, 13 listopada 2008r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Podstawy prawne Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, a także Funduszu Spójności, Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3 Obowiązujący dokument
Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z lutego 2008r.

4 Cel promocji źródła dofinansowania
Uświadomienie uczestnikom projektu, że uczestniczą w projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny, Dbanie o rozpropagowanie, wśród społeczności lokalnej, mediów i instytucji, informacji na temat zaangażowania Unii Europejskiej we współfinansowanie projektu, Podnoszenie świadomości społecznej odnośnie roli Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 Oznaczanie projektów Niezbędne elementy
Informacja o współfinansowaniu projektu przez Europejski Fundusz Społeczny wraz z logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 Oznaczanie projektów W informacje o współfinansowaniu nie powinno wkomponowywać się innych logotypów, w szczególności logotypów instytucji realizującej projekt, partnerstwa, Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II stopnia czy też logotypu przyjętego dla projektu. Niedozwolony układ logotypów

7 Oznaczanie projektów W informacji o współfinansowaniu należy używać pełnych nazw tj.: Europejski Fundusz Społeczny (nie: EFS) oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki (nie: PO KL), Stosowanie logotypu EFS, wykorzystywanego dla promocji funduszy w okresie programowania , jest fakultatywne

8 Oznaczenia pomieszczeń
Każde pomieszczenie, w którym realizowany jest projekt powinno zostać oznaczone poprzez wywieszenie plakatu, tablicy lub innego rodzaju informacji zawierającej zapis dotyczący współfinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Informacja taka powinna w szczególności znaleźć się, w biurze projektu, w klasach, w których realizowany jest projekt,

9 Oznaczenia pomieszczeń
Informacja o współfinansowaniu powinna być umieszczona w widocznym miejscu i czytelna dla wszystkich uczestniczących w działaniach realizowanych w danym miejscu, W przypadku, gdy plakat, tablica nie zawiera wyłącznie informacji o współfinansowaniu, informacja o współfinansowaniu, wraz z logotypami powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni plakatu, tablicy, naklejki, W ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans zostaną rozdysponowane plakaty i banery do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych.

10 Oznaczenia pomieszczeń
Plakat LSRS

11 Oznaczenie sprzętu Sprzęt (komputery, drukarki, itp.) zakupiony na potrzeby projektu musi być wyraźnie oznakowany – np. za pomocą naklejek – w widocznym miejscu; w przypadku przedmiotów na których nie ma możliwości zamieszczenia czytelnej informacji o współfinansowaniu możliwe jest zamieszczenie informacji na opakowaniu/etui sprzętu, przy czym musi być to opakowanie/etui użytkowane łącznie ze sprzętem, Nie ma obowiązku oznaczania materiałów biurowych oraz sprzętu o niewielkiej wartości np. zszywacze, dziurkacze.

12 Oznaczenie sprzętu Przykład naklejki na sprzęt

13 Informacja o współfinansowaniu wynagrodzeń w ramach projektu
Informacja o współfinansowaniu stanowiska pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powinna zostać zawarta w opisie stanowiska oraz/lub w zakresie obowiązków pracownika, W bezpośrednim, stałym (o ile istnieje) miejscu pracy osób, których wynagrodzenie współfinansowane jest przez Europejski Fundusz Społeczny powinna zostać zamieszczona informacja o współfinansowaniu wynagrodzenia w formie tabliczki, informacji wywieszonej np. przed pokojem, w którym dana osoba wykonuje obowiązki, W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych informacja o współfinansowaniu powinna znaleźć się w treści umowy.

14 Informacja o współfinansowaniu wynagrodzeń w ramach projektu
Wzór umowy-zlecenia

15 Informacja o współfinansowaniu wynagrodzeń w ramach projektu
Oznakowanie stanowiska

16 Oznaczanie materiałów promocyjnych
W przypadku prezentacji multimedialnych – co najmniej na pierwszym i ostatnim slajdzie powinna znaleźć się informacja o współfinansowaniu, Strony www, w przypadku, gdy są współfinansowane z projektu, powinny zawierać przynajmniej na stronie głównej informację o współfinansowaniu wraz z logotypami, Strona powinna posiadać link do strony

17 Oznaczanie materiałów promocyjnych
Strona projektu

18 Pozostałe przypadki Oznaczeniu o współfinansowaniu podlegają wszelkie dokumenty dotyczące realizacji projektu (np. listy obecności), za wyjątkiem: a) dokumenty finansowe – faktury, rachunki i inne dokumenty finansowo- księgowe nie muszą być oznaczane poprzez umieszczenie logotypów (sposób opisywania dokumentów został zamieszczony w Zasadach finansowania POKL), b) dokumentów mających charakter gotowych formularzy, wzorów, w których treść instytucja nie ma możliwości ingerencji.

19 Przykłady sformułowań

20 Logo PO KL Forma podstawowa

21 Logo PO KL – stosowanie tła

22 Logo UE wraz z napisem EFS

23 Błędy w stosowaniu logotypów

24 Dziękuję za uwagę! Patrycja Górniak Specjalista ds. promocji LSRS tel , Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Zielona Góra, 13 listopada 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google