Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w projektach w ramach PO KL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w projektach w ramach PO KL"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w projektach w ramach PO KL
Zasada: realizacja Projektu powinna przebiegać zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie, a w szczególności z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie, budżetem oraz harmonogramem realizacji projektu

2 Dopuszczalność zmian wynika z:
Zasad finansowania PO KL Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL (§ 22 umowy konkursowej) Zmiany w projekcie są możliwe pod warunkiem, że: nie będą zagrożone cele realizacji Projektu określone we wniosku wartość dofinansowania nie zostanie zwiększona Zmiany odnoszą się zawsze do zaakceptowanej (pierwotnej) wersji wniosku o dofinansowanie, którego suma kontrolna jest wpisana w umowie.

3 Zmiany nie wymagające informowania IP II stopnia:
dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w budżecie projektu określonym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu do 10% wartości środków alokowanych na zadanie, z którego przesuwane są środki oraz na zadanie/zadania, na które przesuwane są środki WARUNEK: przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków na wynagrodzenia personelu w ramach danego zadania przesunięcia nie mogą wpływać na wysokość i przeznaczenie przyznanej pomocy publicznej w ramach Projektu

4 Przykład: Jeżeli w projekcie zakłada się realizację szkolenia, którego koszt został zaplanowany na ,00 PLN, w tym 6 500,00 PLN na wynagrodzenia personelu, to Beneficjent ma możliwość w ramach powstałych oszczędności zwiększenia wydatków w tym zadaniu do ,00 PLN, jednak wynagrodzenia personelu muszą pozostać na poziomie 6 500,00 PLN. Wszelkie inne odstępstwa od założeń określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie traktowane są jako zmiany w projekcie i wymagają zgłoszenia oraz uzyskania pisemnej zgody IP II stopnia. Zatwierdzenie zmian w projektach nie wymaga formy aneksu do umowy.

5 Zgłoszenie zmian do IP II stopnia:
w formie pisemnej (pismo z uzasadnieniem+formularz zmian) nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu Akceptacja zmian przez IP II stopnia: analiza wniosku beneficjenta o wprowadzenie zmian zgoda w formie pisemnej w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia (od daty wpływu pisma do WUP) Przykłady: przesunięcia w budżecie projektu powyżej 10% środków alokowanych na dane zadanie zmiana okresu realizacji projektu przesunięcia terminów rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych etapów Projektu

6

7 W przypadku wprowadzania zmian do projektu, wydatki wynikające z tych zmian mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem zatwierdzenia zmian w projekcie przez IP II stopnia. W takiej sytuacji beneficjent do czasu zatwierdzenia zmian ponosi wydatki na własne ryzyko. Zmiana harmonogramu płatności zmian w harmonogramie płatności można dokonywać tylko w uzasadnionych przypadkach harmonogram płatności może podlegać aktualizacji we wniosku o płatność aktualizacja harmonogramu płatności jest skuteczna pod warunkiem nie wyrażenia sprzeciwu przez IP II stopnia w terminie 20 dni roboczych (okres na zweryfikowanie wniosku o płatność) aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga aneksu do umowy

8 Zmiany wymagające aneksowania umowy o dofinansowanie projektu
Zgodnie z § 29 punkt 2 „Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do umowy pod rygorem nieważności (…).” Zmiany w umowie wprowadzane w formie aneksu mogą dotyczyć: zmian prawno-organizacyjnych w statusie beneficjenta nazwy beneficjenta adresu/siedziby beneficjenta zmiany kwoty dofinansowania zmiany kwoty wkładu własnego (w wkład prywatny) zmiana nr rachunku bankowego


Pobierz ppt "Zmiany w projektach w ramach PO KL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google