Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL"— Zapis prezentacji:

1 wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
Zmiany we wzorze wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL (kwestie finansowe) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania EFS

2 Najważniejsze zmiany - merytoryczne
Stawki jednostkowe (Szczegółowy budżet, Budżet projektu) Kwoty ryczałtowe (6.3, 7.3, 9.5) (Budżet projektu) Zadania zlecone (Szczegółowy budżet) Koszty pośrednie – brak metodologii Uzasadnienie – Cross-financing (w szczególności sprzęt) i Koszty rozliczane ryczałtem (Szczegółowy budżet / Uzasadnienie) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wysokość zależna od wartości zadań zleconych) (Szczegółowy budżet) VAT (Szczegółowy budżet / Uzasadnienie, Oświadczenie)

3 Najważniejsze zmiany - funkcjonalne
Szczegółowy budżet – rozpoczynamy przez zdefiniowanie zadań w 3.3. Zadania (warunek konieczny do uzupełnienia Szczegółowego budżetu, automatyczne przeniesienie zadań). Dodawanie zadań przez pkt 3.3. Zadania Szczegółowy budżet – dodawanie pozycji: „Rozwiń zadanie” „+” Pola typu „check-box”: Cross-financing - Stawka jednostkowa Pomoc publiczna - Zadanie zlecone Dodaj „Przelicz budżet” do ulubionych

4

5 Pola zawierające dane finansowe
3.3. Zadania 3.6. Potencjał i doświadczenie projektodawcy 3.7. Opis sposobu zarządzania projektem 4. Szczegółowy budżet projektu 5. Budżet projektu

6 Pola zawierające dane finansowe - 3.3. Zadania
Zdefiniowanie zadań, przenoszonych do Szczegółowego budżetu Wskazanie produktów, wytworzonych w projekcie oraz wskaźników produktów (szczególnie istotne w przypadku kwot ryczałtowych)

7 Pola zawierające dane finansowe - 3.3. Zadania

8 Pola zawierające dane finansowe - 3. 6
Pola zawierające dane finansowe Potencjał i doświadczenie projektodawcy Prezentacja doświadczenia projektodawcy i partnerów Ujęcie informacji potwierdzających potencjał finansowy projektodawcy oraz partnerów – patrz kryterium formalne

9 Pola zawierające dane finansowe - 3. 7
Pola zawierające dane finansowe Opis sposobu zarządzania projektem Wskazanie odpowiedzialności podmiotów realizujących projekt za konkretne zadania / części zadań (podstawa podziału budżetu pomiędzy projektodawcę i partnerów) Informacja o posiadanym zapleczu technicznym wykorzystywanym w projekcie Ujęcie zakresu zadań wykonywanych przez poszczególnych członków personelu wraz z uzasadnieniem odnośnie racjonalności jego zaangażowania Wskazanie zadań zlecanych na zewnątrz, sposobu wyboru wykonawców oraz przyczyn zlecania części projektu do realizacji przez podwykonawców Wskazanie działań oceniających i monitoringowych (Ewaluacja stanowi odrębne zadanie)

10 Pola zawierające dane finansowe - 3. 7
Pola zawierające dane finansowe Opis sposobu zarządzania projektem

11 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu

12

13 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu
Wydatki podawane są (wszystkie) w kwotach brutto lub (wszystkie) w kwotach netto w zależności od tego, czy projektodawca kwalifikuje VAT czy nie (Oświadczenie w pkt 4.4. Budżetu). UWAGA: Istnieje możliwość nie kwalifikowania podatku VAT jedynie w odniesieniu do określonych pozycji. W takiej sytuacji: w Szczegółowym budżecie: brutto - te wydatki, dla których VAT jest kwalifikowalny netto - pozostałe wydatki w polu Uzasadnienie wskazuje się te pozycje, dla których VAT jest niekwalifikowalny.

14 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu
Uzasadnienie kosztów:

15 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu
Zadania zlecone: projektodawca wskazuje usługi zlecane zaznaczając przy nich pole typu „check-box”; dotyczy jedynie zadań merytorycznych lub ich istotnej części.

16 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu
Koszty pośrednie – rozliczenie ryczałtem: Projektodawca wskazuje procent wynikający z limitu wskazanego w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Konieczność zaznaczenia pola typu „check-box” Konieczność wskazania zadań zleconych w „Szczegółowym budżecie projektu”

17 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu
UWAGA: W przypadku, gdy wartość kosztów bezpośrednich została przez projektodawcę określona na poziomie uniemożliwiającym wybór procentowego poziomu kosztów pośrednich, zgodnego z określonymi limitami, wybiera on poziom niższy. PRZYKŁAD:

18 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu
ETAP I: Ustalenie całkowitej wartości projektu Koszty bezpośrednie projektu = zł Ponieważ wartość kosztów bezpośrednich nie przekracza 500 000 zł, Projektodawca z listy rozwijalnej wybiera 9%. Projektodawca nie wskazał, iż zleca na zewnątrz jakiekolwiek zadania merytoryczne lub ich części. Podstawa wyliczenia wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem wyniesie: 460 500 zł Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem wyniosą: 41 445 zł (460 500 zł x 9%) Całkowita wartość projektu wynosi: ,00 zł ( ,00 zł + 41 445 zł)

19 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu
ETAP II: Ustalenie właściwego % kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem Całkowita wartość projektu przekracza kwotę 500 000 zł, w związku z czym Beneficjent musi zmienić procent kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem z 9% na 8% (projekt o wartości od 500 tys. do 1 mln zł włącznie). Nie ulega zmianie wartość kosztów bezpośrednich projektu, będąca jednocześnie podstawą wyliczenia wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem: Ponownie wyliczane są koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, które po zmianie procentu wynoszą: 36 840 zł (460 500 zł x 8%)

20 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu
ETAP III: Ustalenie całkowitej wartości projektu: ,00 zł ( ,00 zł + 36 840 zł) Całkowita wartość projektu ponownie nie przekracza 500 000 zł, w związku z czym Beneficjent z listy rozwijalnej powinien wybrać 9% kosztów pośrednich. Jednocześnie, wskazanie takiego poziomu spowoduje, iż całkowita wartość projektu ponownie przekroczy kwotę 500 000 zł, co będzie się wiązało z koniecznością wyboru niższego poziomu procentowego kosztów pośrednich. Ostatecznie Beneficjent powinien zatem przyjąć w projekcie poziom 8% kosztów pośrednich.

21 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu
Koszty pośrednie – rozliczenie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków:

22 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu
Koszty personelu Personel zarządzający Koszty wykazywane jedynie w zadaniu „Zarządzanie projektem” Personel Koszty wykazywane w pozostałych zadaniach Obowiązek wskazania, iż wydatek dotyczy personelu, np. „Animator (personel)” W obu przypadkach: Obowiązek wykazania we wniosku o dofinansowanie projektu szacunkowego wymiaru czasu pracy personelu projektu (tj. wykazania wymiaru etatu lub liczby godzin) niezbędnego do wykonywania zadania/zadań

23

24 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu
Uzasadnienie kosztów: Cross-financing (uzasadnienie niezbędności poniesienia wydatku) Cross-financing (sprzęt, meble – uzasadnienie w odniesieniu do wcześniejszych zakupów oraz posiadanych zasobów) Koszty rozliczane ryczałtem (kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe) Koszty odbiegające od stawek rynkowych Koszty partnera ponadnarodowego ponoszone przez polskiego projektodawcę

25 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu
Uzasadnienie kosztów

26 Pola zawierające dane finansowe - 5. Budżet projektu
Dane przenoszone automatycznie ze „Szczegółowego budżetu projektu” Konieczność uzupełnienia jedynie pól: „w tym kwoty ryczałtowe” („0,00” lub ogólna kwota wydatków bezpośrednich ponoszonych w projekcie) „Zarządzanie projektem – w tym koszty personelu” (Wydatki związane z personelem zarządzającym) 4.2. „Wkład własny” (nie musi być zgodny z sumą pól i ) 4.2.1 „w tym wkład niepieniężny” 4.4. Oświadczenie projektodawcy o kwalifikowalności / niekwalifikowalności / częściowej kwalifikowalności VAT.

27

28 Pola zawierające dane finansowe - 5. Budżet projektu
Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT

29 Departament Zarządzania EFS tel. 022 330 30 04 fax 022 330 30 31
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google