Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-01-09 Zmiany we wzorze wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL (kwestie finansowe) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-01-09 Zmiany we wzorze wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL (kwestie finansowe) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany we wzorze wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL (kwestie finansowe) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania EFS

2 Najważniejsze zmiany - merytoryczne Stawki jednostkowe (Szczegółowy budżet, Budżet projektu) Kwoty ryczałtowe (6.3, 7.3, 9.5) (Budżet projektu) Zadania zlecone (Szczegółowy budżet) Koszty pośrednie – brak metodologii Uzasadnienie – Cross-financing (w szczególności sprzęt) i Koszty rozliczane ryczałtem (Szczegółowy budżet / Uzasadnienie) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wysokość zależna od wartości zadań zleconych) (Szczegółowy budżet) VAT (Szczegółowy budżet / Uzasadnienie, Oświadczenie)

3 Najważniejsze zmiany - funkcjonalne Szczegółowy budżet – rozpoczynamy przez zdefiniowanie zadań w 3.3. Zadania (warunek konieczny do uzupełnienia Szczegółowego budżetu, automatyczne przeniesienie zadań). Dodawanie zadań przez pkt 3.3. Zadania Szczegółowy budżet – dodawanie pozycji: Rozwiń zadanie + Pola typu check-box: –Cross-financing- Stawka jednostkowa –Pomoc publiczna- Zadanie zlecone Dodaj Przelicz budżet do ulubionych

4

5 5 Pola zawierające dane finansowe 3.3. Zadania 3.6. Potencjał i doświadczenie projektodawcy 3.7. Opis sposobu zarządzania projektem 4. Szczegółowy budżet projektu 5. Budżet projektu

6 Pola zawierające dane finansowe Zadania -Zdefiniowanie zadań, przenoszonych do Szczegółowego budżetu -Wskazanie produktów, wytworzonych w projekcie oraz wskaźników produktów (szczególnie istotne w przypadku kwot ryczałtowych)

7 Pola zawierające dane finansowe Zadania

8 Pola zawierające dane finansowe Potencjał i doświadczenie projektodawcy -Prezentacja doświadczenia projektodawcy i partnerów -Ujęcie informacji potwierdzających potencjał finansowy projektodawcy oraz partnerów – patrz kryterium formalne

9 Pola zawierające dane finansowe Opis sposobu zarządzania projektem -Wskazanie odpowiedzialności podmiotów realizujących projekt za konkretne zadania / części zadań (podstawa podziału budżetu pomiędzy projektodawcę i partnerów) -Informacja o posiadanym zapleczu technicznym wykorzystywanym w projekcie -Ujęcie zakresu zadań wykonywanych przez poszczególnych członków personelu wraz z uzasadnieniem odnośnie racjonalności jego zaangażowania -Wskazanie zadań zlecanych na zewnątrz, sposobu wyboru wykonawców oraz przyczyn zlecania części projektu do realizacji przez podwykonawców -Wskazanie działań oceniających i monitoringowych (Ewaluacja stanowi odrębne zadanie)

10 Pola zawierające dane finansowe Opis sposobu zarządzania projektem

11 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu

12

13 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu -Wydatki podawane są (wszystkie) w kwotach brutto lub (wszystkie) w kwotach netto w zależności od tego, czy projektodawca kwalifikuje VAT czy nie (Oświadczenie w pkt 4.4. Budżetu). -UWAGA: Istnieje możliwość nie kwalifikowania podatku VAT jedynie w odniesieniu do określonych pozycji. W takiej sytuacji: -w Szczegółowym budżecie: -brutto - te wydatki, dla których VAT jest kwalifikowalny -netto - pozostałe wydatki -w polu Uzasadnienie wskazuje się te pozycje, dla których VAT jest niekwalifikowalny.

14 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu Uzasadnienie kosztów:

15 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu Zadania zlecone: - projektodawca wskazuje usługi zlecane zaznaczając przy nich pole typu check-box; - dotyczy jedynie zadań merytorycznych lub ich istotnej części.

16 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu Koszty pośrednie – rozliczenie ryczałtem: -Projektodawca wskazuje procent wynikający z limitu wskazanego w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. -Konieczność zaznaczenia pola typu check-box -Konieczność wskazania zadań zleconych w Szczegółowym budżecie projektu

17 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu UWAGA: W przypadku, gdy wartość kosztów bezpośrednich została przez projektodawcę określona na poziomie uniemożliwiającym wybór procentowego poziomu kosztów pośrednich, zgodnego z określonymi limitami, wybiera on poziom niższy. PRZYKŁAD:

18 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu ETAP I: Ustalenie całkowitej wartości projektu Koszty bezpośrednie projektu = zł Ponieważ wartość kosztów bezpośrednich nie przekracza zł, Projektodawca z listy rozwijalnej wybiera 9%. Projektodawca nie wskazał, iż zleca na zewnątrz jakiekolwiek zadania merytoryczne lub ich części. Podstawa wyliczenia wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem wyniesie: zł Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem wyniosą: zł ( zł x 9%) Całkowita wartość projektu wynosi: ,00 zł ( ,00 zł zł)

19 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu ETAP II: Ustalenie właściwego % kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem Całkowita wartość projektu przekracza kwotę zł, w związku z czym Beneficjent musi zmienić procent kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem z 9% na 8% (projekt o wartości od 500 tys. do 1 mln zł włącznie). Nie ulega zmianie wartość kosztów bezpośrednich projektu, będąca jednocześnie podstawą wyliczenia wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem: zł Ponownie wyliczane są koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, które po zmianie procentu wynoszą: zł ( zł x 8%)

20 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu ETAP III: Ustalenie całkowitej wartości projektu: ,00 zł ( ,00 zł zł) Całkowita wartość projektu ponownie nie przekracza zł, w związku z czym Beneficjent z listy rozwijalnej powinien wybrać 9% kosztów pośrednich. Jednocześnie, wskazanie takiego poziomu spowoduje, iż całkowita wartość projektu ponownie przekroczy kwotę zł, co będzie się wiązało z koniecznością wyboru niższego poziomu procentowego kosztów pośrednich. Ostatecznie Beneficjent powinien zatem przyjąć w projekcie poziom 8% kosztów pośrednich.

21 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu Koszty pośrednie – rozliczenie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków:

22 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu Koszty personelu Personel zarządzający -Koszty wykazywane jedynie w zadaniu Zarządzanie projektem Personel -Koszty wykazywane w pozostałych zadaniach -Obowiązek wskazania, iż wydatek dotyczy personelu, np. Animator (personel) W obu przypadkach: Obowiązek wykazania we wniosku o dofinansowanie projektu szacunkowego wymiaru czasu pracy personelu projektu (tj. wykazania wymiaru etatu lub liczby godzin) niezbędnego do wykonywania zadania/zadań

23

24 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu Uzasadnienie kosztów: -Cross-financing (uzasadnienie niezbędności poniesienia wydatku) -Cross-financing (sprzęt, meble – uzasadnienie w odniesieniu do wcześniejszych zakupów oraz posiadanych zasobów) -Koszty rozliczane ryczałtem (kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe) -Koszty odbiegające od stawek rynkowych -Koszty partnera ponadnarodowego ponoszone przez polskiego projektodawcę

25 Pola zawierające dane finansowe - 4. Szczegółowy budżet projektu Uzasadnienie kosztów

26 Pola zawierające dane finansowe - 5. Budżet projektu –Dane przenoszone automatycznie ze Szczegółowego budżetu projektu –Konieczność uzupełnienia jedynie pól: w tym kwoty ryczałtowe (0,00 lub ogólna kwota wydatków bezpośrednich ponoszonych w projekcie) Zarządzanie projektem – w tym koszty personelu (Wydatki związane z personelem zarządzającym) 4.2. Wkład własny (nie musi być zgodny z sumą pól i ) w tym wkład niepieniężny 4.4. Oświadczenie projektodawcy o kwalifikowalności / niekwalifikowalności / częściowej kwalifikowalności VAT.

27

28 Pola zawierające dane finansowe - 5. Budżet projektu Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT

29 Departament Zarządzania EFS tel fax Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2014-01-09 Zmiany we wzorze wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL (kwestie finansowe) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google