Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Mikołajki, 25-26 lutego 2010 r. Bartosz Szurmiński – Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Mikołajki, 25-26 lutego 2010 r. Bartosz Szurmiński – Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji."— Zapis prezentacji:

1 1 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Mikołajki, 25-26 lutego 2010 r. Bartosz Szurmiński – Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji

2 2 8.1.1 Konkurs zamknięty nr Nr I-z/POKL/8.1.1/2009 oceniono merytorycznie 25 wniosków. Odrzuconych zostało ogółem 12 wniosków, z czego 7 za niespełnienie standardu minimum. 8.1.1 Konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2009 oceniono merytorycznie 57 wniosków. Odrzuconych zostało ogółem 28 wniosków, z czego 14 za niespełnienie standardu minimum. 8.1.2 konkurs otwarty z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów Nr II/POKL/8.1.2/2009 oceniono merytorycznie 18 wniosków. Odrzuconych zostało ogółem 11 wniosków, z czego żaden nie odpadł za niespełnienie standardu minimum. Konkurs zamknięty Nr I/POKL/IN/2009 oceniono merytorycznie 2 wnioski, z czego żaden nie odpadł za niespełnienie standardu minimum. Konkursy PO KL 2009 r.

3 3 Zgodnie ze stanowiskiem IZ obowiązującymi dokumentami dotyczącymi standardu minimum są: - Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, - Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans płci, znajdująca się w dokumencie Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL. Instrukcja. W przypadku wydanych dotychczas przez IZ PO KL wszelkich pism wyjaśniających kwestie związane ze standardem minimum pozostają one nadal aktualne, o ile ich zapisy nie zostały wykluczone przez brzmienie obecnych zapisów standardu minimum i instrukcji do standardu. Równość szans 2010

4 4 1. Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Tak Nie 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Tak Nie Standard minimum

5 5 3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? Tak Nie 4. Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? Tak Nie Standard minimum

6 6 5. Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Tak Nie 6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? Tak Nie 7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? Tak Nie

7 7 Standard minimum WYJĄTKI 1) profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), 2) realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), 3) zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

8 8 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (1) Przygotowując projekty zakładające szkolenia i doradztwo zawodowe, a także zmianę kwalifikacji zawodowych uczestników/uczestniczek projektu należy zapewnić, że dany projekt nie utrwala istniejącej segregacji ze względu na płeć na rynku pracy. W praktyce oznacza to stworzenie sytuacji, w której zarówno kobiety mają dostęp do zawodów męskich (np. kierowcy autobusów) jak i mężczyźni do zawodów kobiecych (np. opieka nad osobami starszymi). W wyborze kierunków kształcenia czy doskonalenia zawodowego należy kierować się prognozami dotyczącymi zapotrzebowania na konkretne zawody na rynku pracy, a nie zwyczajowym oferowaniem danego typu szkoleń/doradztwa kobietom czy mężczyznom.

9 9 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (2) W przypadku szkoleń zawodowych lub jakiejkolwiek innej formy kształcenia warto zastanowić się, czy kwalifikacje zawodowe są jedynymi barierami w zdobyciu zatrudnienia przez daną grupę (w szczególności kobiet lub inne grupy dyskryminowane na rynku pracy). Przy planowaniu konkretnych szkoleń dobrze jest zastanowić się, czy ze względu na tematykę szkolenia i charakterystykę grupy, szkolenie powinno odbyć się w grupach jednorodnych czy zróżnicowanych pod kątem płci.

10 10 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (3) W procesie przygotowywania projektu należy bardzo dokładnie poznać rzeczywistą sytuację osób, do których kierujemy projekt. O ile na pewno warto korzystać z badań i raportów krajowych, o tyle główny nacisk powinien być położony na regionalne warunki i lokalną specyfikę (gminy, powiatu lub województwa, ale też branży, sektora czy grupy docelowej osób). Projekt promujący równość płci powinien zakładać stałe monitorowanie stopnia zaangażowania kobiet i mężczyzn w działania projektu (podział na liczbę uczestników i uczestniczek), a także ocenę dostosowania proponowanych działań i rozwiązań wobec potrzeb kobiet i mężczyzn oraz ich efektywność.

11 11 Dziękuję za uwagę! b.szurminski@up.gov.pl tel. (89) 522 79 55


Pobierz ppt "1 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Mikołajki, 25-26 lutego 2010 r. Bartosz Szurmiński – Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google