Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzanie zmian do umów z Beneficjentami Działania 8.2 PO IG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzanie zmian do umów z Beneficjentami Działania 8.2 PO IG"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzanie zmian do umów z Beneficjentami Działania 8.2 PO IG
Rzeszów, 12 września 2011 r.

2 RIF jest uprawniona do zawierania aneksów do Umowy o dofinansowanie bez konieczności uzyskiwania zgody IW w następujących przypadkach: zmiany terminu dostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, maksymalnie do 60 dni od dnia wejścia w życie umowy/aneksu do umowy o dofinansowanie; zmiany terminu realizacji działań skutkującej zmianą okresu kwalifikowalności wydatków z zastrzeżeniem, że okresy realizacji projektów realizowanych w ramach poszczególnych działań nie mogą trwać dłużej niż 24 miesiące w przypadku Działań 8.1 i 8.2, jak również z poniższymi zastrzeżeniami: termin rozpoczęcia realizacji projektu może ulec przesunięciu w czasie maksymalnie o 6 miesięcy, termin zakończenia realizacji projektu może ulec przesunięciu maksymalnie do dnia 30 września 2015 r. i nie dłużej niż 6 miesięcy bez uprzedniej zgody PARP, z zastrzeżeniem podpunktu c;

3 RIF jest uprawniona do zawierania aneksów do Umowy o dofinansowanie bez konieczności uzyskiwania zgody IW w następujących przypadkach (c.d.): termin zakończenia realizacji projektu może ulec przesunięciu maksymalnie do dnia 30 września 2015 r. w przypadku wprowadzenia do harmonogramu rzeczowo-finansowego finansowania projektu w formie leasingu bez uprzedniej zgody PARP; przedłużania tych terminów później niż do dnia 30 września 2015 r. lub dłużej niż o 6 miesięcy po uzyskaniu zgody PARP na dokonanie takiej zmiany; okres kwalifikowalności wydatków nie upłynął w momencie złożenia wniosku o aneks przez beneficjenta wydłużenie okresów realizacji działań nie może dotyczyć nierozliczonych działań, na które zaliczka została wypłacona po r.

4 RIF jest uprawniona do zawierania aneksów do Umowy o dofinansowanie bez konieczności uzyskiwania zgody IW w następujących przypadkach (c.d.): zmiany zakresu rzeczowego projektu wraz ze wskaźnikami produktu, jeśli wymaga tego zmiana zakresu rzeczowego, polegającej na zastąpieniu maszyny / urządzenia / technologii innym, nowszym modelem o tych samych lub wyższych parametrach technicznych lub zastąpieniu maszyny / urządzenia / technologii tym samym modelem o wyższych parametrach technicznych; przesunięcia działań pomiędzy etapami; 5. podziału projektu na większą lub mniejszą liczbę etapów, pod warunkiem zachowania zasady, że etap trwa od 2 do 6 miesięcy;

5 RIF jest uprawniona do zawierania aneksów do Umowy o dofinansowanie bez konieczności uzyskiwania zgody IW w następujących przypadkach (c.d.): zmiany we wskaźnikach realizacji projektu polegającej na przesunięciu w czasie ich realizacji, bez zmiany ich docelowej wartości; termin osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika może ulec przesunięciu w czasie nie więcej niż o okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu; zmiany wzoru weksla in blanco oraz zmiany wzoru deklaracji wekslowej zgodnie z aktualnym wzorem zatwierdzonym przez PARP; zmiany lokalizacji projektu polegające na jej przeniesieniu do tego samego lub do innego powiatu w obrębie tego samego województwa objętego taką samą, niższą lub wyższą maksymalną intensywnością wsparcia, przy czym przeniesienie inwestycji do powiatu o takiej samej lub wyższej intensywności wsparcia nie powoduje zwiększenia intensywności wsparcia;

6 RIF jest uprawniona do zawierania aneksów do Umowy o dofinansowanie bez konieczności uzyskiwania zgody IW w następujących przypadkach (c.d.): zmiany nazwy beneficjenta bez zmiany formy prawnej beneficjenta; wprowadzenia zaliczkowego sposobu finansowania projektu; zmian wykraczających poza zakres wskazany w punktach poprzednich, na wprowadzenie których uzyskano zgodę IW; innych zmian (np. wynikających ze zmiany przepisów prawa lub procedur) dokonywanych na zlecenie IW i zgodnie z przekazanymi przez IW wzorami aneksów, po potwierdzeniu przyjęcia przez pełnomocnika zadania do realizacji.

7 RIF jest uprawniona do akceptowania w formie pisemnej zmian do umowy o dofinansowanie bez konieczności jej aneksowania, w przypadku: zmiany adresu siedziby i reprezentacji Beneficjenta zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie; zmiany rachunku bankowego, na który powinno zostać przekazane dofinansowanie (z wyłączeniem cesji praw wierzytelności); 3. zmiany okresów realizacji poszczególnych działań bez zmiany okresu kwalifikowalności wydatków

8 RIF jest uprawniona do akceptowania w formie pisemnej zmian do umowy o dofinansowanie bez konieczności jej aneksowania, w przypadku: zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącej przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem do 10% wartości kwoty danej kategorii wydatków, z której następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu kategorii wydatków, do której następuje przesunięcie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącej przesunięcia wydatków w ramach pojedynczej kategorii wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez zmiany zakresu rzeczowego projektu

9 RIF odrzuca wnioski o aneksy do umów o dofinansowanie, jeśli wnioskowane zmiany dotyczą:
zmiany okresu kwalifikowalności, jeśli okres realizacji projektów realizowanych w ramach poszczególnych działań trwałby dłużej niż 24 miesiące w przypadku Działań 8.1 i 8.2, przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wykraczających poza 10% 3. wprowadzenia do Harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu nowych pozycji, nie uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie projektu innych zmian niezgodnych z obowiązującymi dla danej umowy przepisami prawa.

10 Zmiany do umowy o dofinansowanie
wniosek o wprowadzenie zmian, uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian, zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy (w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu bądź jego poszczególnych etapów) zaktualizowany harmonogram płatności zaktualizowane wskaźniki realizacji Projektu (w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu na kolejny rok lub innych zmian mających wpływ na wskaźniki) aktualny dokument rejestrowy/ pełnomocnictwo (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wprowadzenie zmian do umowy)

11 Terminy na weryfikacje aneksu w RIF
Weryfikacja w terminie 14/21 dni od wpływu wniosku o wprowadzenie zmian Weryfikacja w terminie 10 dni od wpływu uzupełnień

12 Dotychczas wykryte nieprawidłowości przy weryfikacji wniosków o aneks
1. W przygotowanych projektach Harmonogramów rzeczowo-finansowych pojawiają się błędy dotyczące modyfikacji treści, tzn. nanoszone są zmiany o które nie wnioskuje Beneficjent – w postaci zastosowania skrótów, uogólnień/lub uszczegółowień, łączenia pozycji itp. Zakres naniesionych zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powinien stanowić odzwierciedlenie zmian przedstawionych przez Beneficjenta we wniosku o wprowadzenie zmian. W przypadku braku spójności pomiędzy tymi dokumentami, należy zwrócić się do Beneficjenta o wyjaśnienia.

13 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Wprowadzanie zmian do umów z Beneficjentami Działania 8.2 PO IG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google