Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA, SONATA BIS oraz PRELUDIUM (termin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA, SONATA BIS oraz PRELUDIUM (termin."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA, SONATA BIS oraz PRELUDIUM (termin składania wniosków do NCN do 15 czerwca 2012) 24 kwietnia 2012

2 Zgodnie z ustawą o finansowaniu nauki od roku 2020 połowa środków na badania w Polsce będzie przyznawana na zasadzie konkursu. Oznacza to jednocześnie znaczne zmniejszenie dotacji statutowej dla uczelni

3 SPRAWY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PROJEKTÓW Do konkursów organizowanych przez NCN mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe W rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki z 30 kwietnia 2010 r. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

4 NCN przyjęło za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych w trzech głównych działach: HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce - 6 paneli ST - Nauki Ścisłe i Techniczne - 10 paneli NZ - Nauki o Życiu - 9 paneli

5 Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane z innych źródeł

6 A P A R A T U R A We wszystkich typach projektów może być zaplanowany zakup aparatury. Koszt pojedynczego aparatu naukowo- badawczego nie może przekroczyć: 500.000 zł w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz dla grupy nauk o życiu 150.000 zł w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce.

7 KOSZTY POŚREDNIE We wszystkich wnioskach naliczane są koszty pośrednie. Maksimum ustalone przez NCN to 30 %. W UŁ Wydział Filologiczny i Wydział Nauk Geograficznych określiły je na poziomie 25% pozostałe Wydziały określiły wysokość kosztów pośrednich na poziomie 30 %

8 Wszystkie typy wniosków obowiązuje wersja elektroniczna i papierowa. Te wersje muszą być tożsame. Wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na wysłany. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy. Wnioski muszą być wydrukowane w 3 egz.: - 1 egz. wysyła się do NCN wraz z określeniem typu konkursu i numerem panelu - 1 zostaje u kierownika projektu, - 1 dla UŁ ( Dział Rozliczeń w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania )

9 Wersje językowe składanych wniosków Do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 5 stron standardowego maszynopisu należy przygotować w języku polskim Szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron maszynopisu należy przygotować dla paneli HS2 i HS3 w języku polskim lub w języku angielskim, a dla pozostałych paneli HS (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce) oraz paneli ST (Nauki Ścisłe i Techniczne) i NZ (Nauki o Życiu) w języku angielskim

10 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW Przy ocenie merytorycznej wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się: spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 ust. 3 pkt. lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki; osiągnięcia naukowe kierownika/zespołu wykonawców projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych; ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę (nie dotyczy wniosków złożonych w konkursie PRELUDIUM) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji; nowatorski charakter projektu;

11 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW c.d. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej; zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań; ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu; inne kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie; zasadność finansowania wniosku w danym konkursie na tle oceny pozostałych wniosków.

12 HARMONOGRAM Nazwa zadania badawczego Uwaga: zadania badawcze muszą mieć charakter syntetycznego opisu planowanych badań. Za zadanie badawcze nie jest uważany np. zakup aparatury, udział w konferencji, przygotowanie publikacji Planowany czas trwania Przewidywane koszty zadania

13 KOSZTORYS Koszty bezpośrednie realizacji projektu, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - koszty aparatury - inne koszty bezpośrednie (materiały, wyjazdy krajowe i zagraniczne, usługi) Koszty pośrednie Koszty realizacji projektu ogółem

14 PRELUDIUM - projekty dla osób nieposiadających stopnia doktora na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 30 mln zł Wnioski mogą składać: pracownicy jednostki naukowej doktoranci, jako osoby fizyczne Pracownik lub doktorant jest kierownikiem projektu i beneficjentem środków finansowych na realizację projektu W projekcie uczestniczy promotor/opiekun naukowy (nie uczestniczy w kosztach projektu) Może uczestniczyć również jedna osoba do prac pomocniczych Maksymalnie 3 osoby.

15 PRELUDIUM c.d. Wysokość finansowania nie może przekraczać: 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące; 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy. Nie wymaga się otwartego przewodu doktorskiego Projekt może obejmować realizację tylko jednego fragmentu rozprawy, ale może też obejmować jej większą część Projekt nie musi zakończyć się ukończeniem rozprawy doktorskiej Doktoranci mogą realizować projekt w okresie odbywania studiów doktoranckich i po ich zakończeniu, ale po uzyskaniu odpowiedniej zgody.

16 OŚWIADCZENIE dotyczy PRELUDIUM (część G, G1 wniosku) Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na poziomie uczelni to Prorektor ds. nauki i kwestor, a na poziomie wydziału dziekan i kierownik katedry Jeśli projekt realizowany będzie po zakończeniu studiów doktoranckich, należy to wcześniej uzgodnić z opiekunem/promotorem, kierownikiem katedry i dziekanem

17 SONATA - Projekty dla osób posiadających stopień doktora na stworzenie unikatowego warsztatu naukowego Adresatami konkursu są osoby rozpoczynające karierę naukową, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem Przez stworzenie unikatowego warsztatu naukowego należy rozumieć stworzenie przez kierownika projektu nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub rozwiązania metodologicznego, umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym, przy czym wśród wykonawców projektu może być tylko jeden, zatrudniony w innej jednostce naukowej, pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 30 mln zł Do konkursu kwalifikowane są projekty, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. Wysokość finansowania nie może przekraczać 500 tys. zł na cały okres 60 miesięcy.

18 SONATA BIS - Projekty na powołanie nowego zespołu dla osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem Przez powołanie nowego zespołu naukowego należy rozumieć powołanie - przez kierownika projektu - zespołu, prowadzącego nowatorskie badania naukowe o charakterze podstawowym, złożonego z osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, w tym nowo zatrudnionych, które dotychczas nie współpracowały ze sobą - jako odrębny zespół - przy realizacji projektów badawczych, finansowanych w drodze konkursu. Na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 60 mln zł Do konkursu kwalifikowane są projekty, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. Wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały okres 60 miesięcy.

19 OŚWIADCZENIE dotyczy SONATY oraz SONATY BIS (część G oraz G1 lub G2 wniosku) Oświadczenie o zakresie zaangażowania jednostki w realizację projektu podpisuje na poziomie katedry - kierownik katedry oraz na poziomie wydziału - dziekan Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na poziomie uczelni to Prorektor ds. nauki i kwestor, a na poziomie wydziału dziekan.

20 Konkurs OPUS na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów Na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 180 mln zł Okres trwania od 12 miesięcy do 36 miesięcy Realizować projekt mogą osoby indywidualne lub zespoły badawcze

21 Ocena wniosków o finansowanie projektów badawczych przebiega w dwóch etapach Etap I – ocena kwalifikacyjna dokonywana jest na podstawie tylko skróconego opisu projektu badawczego, co za tym idzie skrócony opis projektu powinien zawierać wszystkie istotne informacje, na podstawie których będzie możliwa ocena projektu Etap II – ocena specjalistyczna. Wnioski, które przeszły do tego etapu, ich ocena dokonywana jest na postawie szczegółowego opisu projektu badawczego. Wszystkie kryteria oceny wniosków ujęte są w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

22 UWAGA: Decyzją Rady NCN m.in.: wprowadzono ograniczenia w występowaniu z wnioskami w konkursach NCN: – 20% kierowników projektów niezakwalifikowanych do II etapu nie może występować z wnioskami o finansowanie projektów badawczych w kolejnej edycji tego konkursu; – w konkursach ogłoszonych w tym samym dniu (w danej edycji konkursów) można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku; – wniosek może być złożony tylko w ramach jednego z paneli tematycznych, nie jest możliwy wybór dwóch paneli ani przenoszenie wniosku pomiędzy panelami po jego złożeniu; wnioskodawca ma obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego kopii zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopii zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie modyfikowanych, jeśli badania objęte wnioskiem takich dokumentów wymagają.

23 DANE WNIOSKODAWCY (strona 1 wniosku) Uniwersytet Łódzki 90-131 Łódź ul. Narutowicza 65 tel.(42) 635 47 50, fax (42) 635 40 43, (42) 665 57 71, (42) 678 89 84 e-mail; prornauka@uni.lodz.plprornauka@uni.lodz.pl Kierownik jednostki: prof. dr hab. Antoni Różalski, Prorektor UŁ ds. Nauki NIP: 724 000 32 43 REGON: 000001287 Identyfikator gminy: 106 105 9 Wydział Należy wpisać dane Wydziału (nazwa, adres, tel. fax, e-mail) UWAGA : Osoby fizyczne nie wypełniają części A

24 Termin składania wniosków do Biura Nauki: do 31 maja 2012 r. Dane do kontaktu: OPUS Anna Łoś, tel. 635 41 65 e-mail. anna.los@uni.lodz.pl PRELUDIUM, SONATA i SONATA BIS Alina Kołodziuk, tel. 635 41 59 e-mail. alina.kolodziuk@uni.lodz.pl

25 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ BIURO NAUKI UŁ www.biuronauki.uni.lodz.pl www.ncn.gov.pl www.osf.opi.org.pl


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA, SONATA BIS oraz PRELUDIUM (termin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google