Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - najważniejsze zmiany w dokumencie Wrocław, styczeń 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - najważniejsze zmiany w dokumencie Wrocław, styczeń 2011."— Zapis prezentacji:

1 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - najważniejsze zmiany w dokumencie Wrocław, styczeń 2011

2 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Nowe Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązują dla konkursów ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od 1 stycznia 2011 roku.

3 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Modyfikacja załącznika nr 18 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu zakres zmian: - nadanie części pkt. 3.1 wniosku formy tabelarycznej, w której określane będą wskaźniki pomiaru celu głównego i celów szczegółowych projektu oraz źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika i częstotliwość pomiaru. - doprecyzowanie zakresu informacji dotyczących grup docelowych podawanych w pkt. 3.2 wniosku (m.in. sposób rekrutacji oraz opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu); - powiązanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu z celami szczegółowymi (pkt. 3.3 wniosku); - dodanie mającego układ tabelaryczny punktu dotyczącego analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (punkt 3.4 wniosku wnioski => 2 mln zł ).

4 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Modyfikacja załącznika nr 18 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu zakres zmian: - dodanie punktu 3.5 dotyczącego oddziaływania projektu, w którym opisywany będzie sposób, w jaki osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL, w ramach którego składany jest wniosek o dofinansowanie oraz wskazywana będzie wartość dodana projektu; - rozdzielenie punktu dotyczącego doświadczenia i potencjału projektodawcy (pkt 3.6) oraz punktu dotyczącego sposobu zarządzania projektem (pkt 3.7) (przy jednoczesnym wprowadzeniu zasady łącznej oceny merytorycznej tych dwóch punktów); - zmniejszenie zakresu informacji wymaganych do podania we wniosku o dofinansowanie w przypadku projektów przewidzianych do realizacji w ramach Działania 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL (oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich).

5 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Modyfikacja załącznika nr 8 Kryteria wyboru projektów (nowy załącznik zawiera kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego (KM) PO KL 25-26 listopada 2010 r., wprowadzone w związku ze zmianą wzoru wniosku o dofinansowanie) ; Modyfikacja Kart oceny formalnej oraz Kart oceny merytorycznej zgodnie ze zmianami kryteriów wprowadzonymi w zał. nr 8 oraz z rekomendacjami zawartymi w sprawozdaniu z przeprowadzonego przez Komisję Europejską audytu systemów dotyczącego PO KL; Nowe ogólne kryterium formalne: roczny obrót* projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie** (zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu) : * W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – wartość wydatków poniesionych w poprzednim roku przez danego projektodawcę/partnera. ** W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.

6 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Modyfikacja wzoru Planu działania i instrukcji jego wypełniania (załącznik nr 7) (wprowadzone zmiany mają charakter doprecyzowujący i zwiększający czytelność dokumentu jako całości – m.in. poprzez nowe formatowanie); Doprecyzowanie zapisów dotyczących Planu działania (PD) (m.in. podkreślenie wyłączności KM PO KL w zakresie zatwierdzania szczegółowych kryteriów wyboru projektów oraz wprowadzenie – zgodnie z rekomendacjami z badania ewaluacyjnego dotyczącego PD – zapisów dopuszczających odstępstwa od założeń projektów systemowych zawartych w PD); Doprecyzowanie sposobu podawania przez IOK w trakcie trwania konkursu do publicznej wiadomości informacji o zmianach w dokumentacji konkursowej; Wprowadzenie korzystnego dla projektodawców rozwiązania polegającego na zniesieniu wymogu składania wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączników finansowych. Jedynym wymaganym na etapie aplikowania o środki EFS załącznikiem będzie list intencyjny (tylko w przypadku projektów współpracy ponadnarodowej);

7 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Doprecyzowanie zasad dokonywania oceny merytorycznej wniosku w przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów dostępu i/lub horyzontalnych; Doprecyzowanie zapisów w zakresie kompetencji oraz obowiązków przewodniczącego KOP; Wprowadzenie szczegółowych zasad odwoływania ekspertów biorących udział w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie; Doprecyzowanie zapisów dotyczących etapu negocjacji; doprecyzowanie zapisów dotyczących procedury odwoławczej; Doprecyzowanie zapisów rozdziału 7 dokumentu Szczególne zasady wyboru projektów współpracy ponadnarodowej i projektów innowacyjnych oraz ich rozszerzenie o zapisy wynikające z dokumentu KIW Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL w zakresie strategii i walidacji.


Pobierz ppt "Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - najważniejsze zmiany w dokumencie Wrocław, styczeń 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google