Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – zatwierdzone Programy Operacyjne” Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – zatwierdzone Programy Operacyjne” Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny."— Zapis prezentacji:

1 „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – zatwierdzone Programy Operacyjne” Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1

2 2 Strategia Europa 2020 Trzy główne priorytety:  Rozwój inteligentny - zwiększenie roli wiedzy, innowacji, kształcenia i technologii cyfrowych.  Rozwój zrównoważony - bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności.  Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - zwiększenie aktywności zawodowej społeczeństw UE, podnoszenie kwalifikacji obywateli oraz walka z ubóstwem. Przyjęta przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r.

3 3 RAMY PRAWNE NA POZIOMIE UNII EUROPEJSKIEJ Rozporządzenie UE tzw. „Ogólne” - wspólne przepisy dotyczące: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Fundusze Strukturalne Polityka Spójności Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI) Rozporządzenia UE „szczegółowe” dotyczące każdego z powyższych funduszy Akty delegowane i wykonawcze Komisji Europejskiej Rozporządzenie „Ogólne” oraz rozporządzenia „szczegółowe” zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę UE 17 grudnia 2013 r. (wyjątek: rozporządzenie EFMiR przyjęte 15 maja 2014 r.)

4 4 RAMY PRAWNE NA POZIOMIE KRAJOWYM Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa „pomostowa”) – weszła w życie 8 kwietnia 2014 r. → określa tryb przygotowania dokumentów niezbędnych do zaprogramowania nowej perspektywy finansowej (przede wszystkim: Umowa Partnerstwa oraz programy służące jej realizacji, Kontrakt Terytorialny) Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa „wdrożeniowa”) – weszła w życie 13 września 2014 r. → uzupełnia i uszczegółowia Rozporządzenia UE

5 5 DOKUMENTY PROGRAMOWE NEGOCJOWANE Z UE Umowa Partnerstwa - umowa określająca uwarunkowania, cele i kierunki wykorzystania środków pochodzących z budżetu UE, przygotowywana przez państwo członkowskie i zatwierdzana w drodze decyzji przez Komisję Europejską. Zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r. Programy Operacyjne - programy służące realizacji Umowy Partnerstwa, opracowywane przez:  Ministra Infrastruktury i Rozwoju (programy krajowe w ramach Polityki Spójności),  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (programy krajowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa),  Zarządy Województw (programy regionalne w ramach Polityki Spójności - EFRR i EFS).

6 6 DODATKOWY DOKUMENT KRAJOWY Kontrakt Terytorialny - umowa wynegocjowana pomiędzy Rządem a Zarządem Województwa określająca:  wysokość, sposób i warunki dofinansowania Programu Regionalnego opracowanego przez Zarząd Województwa,  cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jak i województwa oraz sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji na obszarze województwa. Zatwierdzony przez Radę Ministrów 24 listopada 2014 r. i podpisany ze stroną samorządową 19 grudnia 2014 r.

7 7 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020) – strategia wskazująca trzy główne cele rozwoju województwa pomorskiego do roku 2020:  Nowoczesna gospodarka,  Aktywni mieszkańcy,  Atrakcyjna przestrzeń. Uchwalona przez Sejmik Województwa Pomorskiego 24 września 2012 r. Regionalne Programy Strategiczne (RPS): 1.rozwój gospodarczy – Pomorski Port Kreatywności, 2.aktywność zawodowa i społeczna – Aktywni Pomorzanie, 3.transport – Mobilne Pomorze, 4.energetyka i środowisko – Ekoefektywne Pomorze, 5.aktywność kulturalna i turystyczna – Pomorska Podróż, 6.ochrona zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan.

8 8 Cele tematyczne Obszary wsparcia EFSI: 1.Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. 2.Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych. 3.Wzmacnianie konkrecyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. 4.Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. 5.Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem.

9 9 6.Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. 7.Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. 8.Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. 9.Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe n na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. 11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji.

10 10 PROGRAMY OPERACYJNE Inteligentny Rozwój Wpłynie na innowacyjność kraju, podniesie jakość badań naukowych, rozwój nowych technologii oraz poprawi współpracę nauki z gospodarką. Infrastruktura i Środowisko Sfinansuje infrastrukturę transportową (np. drogi i koleje). Będzie wspierał takie inwestycje, które przyczynią się do efektywnego wykorzystywania energii i ochrony środowiska, a w ograniczonym stopniu na ochronę zdrowia i zachowania dziedzictwa kulturowego. Zatwierdzony przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r. Wiedza Edukacja Rozwój Oznacza szansę na poprawę sytuacji na rynku pracy dzięki m.in. inwestycjom w edukację i szkolnictwo wyższe. Skierowany będzie również na walkę z ubóstwem oraz poprawę efektywności administracji publicznej. Zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r.

11 11 Polska Cyfrowa Stworzy warunki do powszechnego wykorzystywania technologii cyfrowych, dzięki niemu Internet wysokiej jakości będzie łatwiej dostępny. Wspierane będą także inwestycje zwiększające zastosowanie e-usług (np. e-administracja, e-kultura, e-zdrowie). Zatwierdzony przez Komisję Europejską 5 grudnia 2014 r. Pomoc Techniczna Będzie gwarantowała środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności. Pomoże administracji sprawnie zarządzać Funduszami Europejskimi i informować o nich. Zatwierdzony przez Komisję Europejską 10 grudnia 2014 r. Programy Regionalne – 16 programów w 16 województwach W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40% funduszy polityki spójności. Regiony będą mogły przeznaczyć środki na cele, które wskazały w swoich strategiach rozwoju, m.in. na przedsiębiorczość, edukację, technologie informacyjno- komunikacyjne, infrastrukturę ochrony środowiska, energetyki i transportu.

12 12 Alokacja finansowa

13 13 Najważniejsze zasady w Funduszach Europejskich 2014-2020 Koncentracja tematyczna - ograniczenie interwencji do 11 celów tematycznych oraz tzw. „ring fencingi”, czyli minimalne limity środków z Funduszy Europejskich, które państwo członkowskie musi skierować na określone obszary, np. dotyczące badań i innowacyjności, technologii informacyjno-komunikacyjnych, gospodarki niskoemisyjnej, włączenia społecznego. Komplementarność - wzajemne uzupełnianie się podejmowanych działań prowadzące do realizacji określonego celu (efektywniejsze rozwiązanie problemu i bardziej racjonalne wydatkowanie środków). Ukierunkowanie na rezultaty - ocena postępów w rzeczowym i finansowym wdrażaniu Programów w 2019 r., ocena osiągnięcia zakładanych celów w 2022 r. Wyniki oceny w 2019 r. będą stanowiły podstawę do podziału tzw. rezerwy wykonania. Szersze zastosowanie instrumentów finansowych (w tym zwrotnych) - np. pożyczki, kredyty i poręczenia, zwłaszcza w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw.

14 14 Wsparcie inteligentnych specjalizacji (IS) – oznacza, że środki publiczne w UE w sposób szczególny kierowane będą na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów tych obszarów czy dziedzin gospodarki, które na danym terenie wyróżniają się na tle innych dziedzin gospodarki dużą zdolnością do dynamicznego rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne. Wsparcie IS skierowane będzie głównie na realizację przedsięwzięć innowacyjnych i prac badawczo-rozwojowych, wzmacniających potencjał wybranej specjalizacji. Wsparcie publiczne dla wybranych IS ma na celu budowanie przewag konkurencyjnych regionów UE w oparciu o specyficzne potencjały ich gospodarek. W województwie pomorskim przyjęto oddolny proces definiowania IS. Są one zgłaszane w trybie konkursowym przez zainteresowane środowiska gospodarcze i naukowe, zaś władze regionalne wybiorą spośród zgłoszonych te o największym potencjale rozwojowym.

15 15 WYMIAR TERYTORIALNY Decentralizacja - wzrost udziału środków funduszy strukturalnych (EFRR i EFS) zarządzanych na poziomie regionalnym. Obszary strategicznej interwencji Państwa (OSI) - pięć obszarów cechujących się specyficznymi uwarunkowaniami społecznymi, gospodarczymi lub środowiskowymi:  Polska Wschodnia,  Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne,  Miasta i dzielnice wymagające rewitalizacji,  Obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe,  Obszary przygraniczne.

16 16 Instrumenty wspierające rozwój terytorialny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - działania służące zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich. Instrument ZIT jest realizowany: - obligatoryjnie na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, - fakultatywnie w miastach o charakterze regionalnym i subregionalnym oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie (Zintegrowane Porozumienia Terytorialne). Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) - zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru, poprzez powołanie Lokalnej Grupy Działania (LGD) oraz opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Stosowanie instrumentu RLKS jest: - obligatoryjne dla Wspólnej Polityki Rolnej (LEADER), - fakultatywne dla Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

17 17

18 18

19 19

20 20 Ułatwienia w korzystaniu z Funduszy Europejskich 2014-2020  zapewnienie łatwego dostępu do kompleksowej informacji nt. funduszy europejskich za pośrednictwem jednej sieci punktów informacyjnych  przybliżenie funduszy potencjalnym beneficjentom poprzez większą decentralizację systemu wdrażania  elastyczne formy finansowania projektów z rozbudowanym systemem zaliczkowym  publikowanie do 30 listopada każdego roku harmonogramów konkursów planowanych w kolejnym roku oraz na bieżąco ewentualnych zmian w harmonogramach  ewentualne zmiany dokumentacji konkursowej nie mogą pogarszać sytuacji wnioskodawców  standardowy format wniosku o płatność oraz zmniejszenie obciążeń raportowych  kontynuowanie stosowania oświadczeń w miejsce zaświadczeń w ramach dokumentacji aplikacyjnej  precyzyjne określenie zasad procedury odwoławczej od wyników oceny wniosków o dofinansowanie

21 21 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Budżet Programu: 2,17 mld EUR Maksymalny poziom współfinansowania z UE: 85%

22 22 Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa

23 23 Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Cel 1 POPC Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

24 24 Projekty budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowej o parametrach co najmniej 30 Mb/s wraz z niezbędnymi odcinkami do węzłów dystrybucyjnych lub szkieletowych, a także z sieciami szkieletowymi i dystrybucyjnymi. Zakłada się, że rezultatem interwencji powinno być m.in. podłączenie do szybkiego lub bardzo szybkiego internetu placówek edukacyjnych (np. szkół publicznych) i innych podobnych placówek Rolą środków publicznych będzie uzupełnienie inwestycji prywatnych i ich pobudzanie. Inwestycje są możliwe tylko tam gdzie nie było możliwości finansowania w perspektywie 2007-2013 Beneficjenci: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorial- nego lub ich związki i stowarzyszenia (tam gdzie inwestycje komercyjne nie będą rentowne dla firm).

25 25 Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Cel 2 POPC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

26 26 Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych  Wsparcie podmiotów publicznych na poziomie centralnym w tworzeniu i roz- woju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną dla obywateli i przedsiębiorców, Projekty o oddziaływaniu ogólnokrajowym, o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz integracji usług na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej, Z udostępnianych elektronicznie usług i informacji sektora publicznego będą korzystać mieszkańcy wszystkich regionów, Miernikiem rezultatu będzie realny popyt na stworzone e-usługi.

27 27 Preferowane będą projekty wpisujące się w kluczowe obszary wskazane w POPC: rynek pracy, ubezpieczenia i świadczenia społeczne, ochrona zdrowia, prowadzenie działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych, nauka i szkolnictwo wyższe, podatki i cła, sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe.

28 28 Również preferowane będą projekty znacząco wpływające na: poprawę warunków otoczenia biznesu poprzez: redukcję kosztów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym pojedynczy punkt kontaktowy podatki i cła, ubieganie się o zamówienia publiczne, e-fakturowanie), redukcję czasu i kosztów egzekwowania umów, redukcję czasu i kosztów uzyskiwania pozwoleń na budowę, poprawa skuteczności administracji podatkowej i celnej, zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie aktywności zawodowej, poprawa efektywności kosztowej wydatków i ogólnej wydajności sektora opieki zdrowotnej.

29 29 Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury, partnerstwa ww. uprawnionych podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

30 30 Cel 3 POPC Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

31 31 Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Poprawa pracy administracji rządowej przez cyfryzację procesów i procedur dotyczących ogólnie rozumianego usprawnienia funkcjo- nowania back-office tworzenie, rozwój i wdrażanie standardów i dobrych praktyk organi- zacyjnych w dziedzinie IT w zakresach: polityki bezpieczeństwa teleinforma- tycznego oraz przetwarzanie i ochrona danych osobowych, dobre praktyki zamówień na systemy IT, systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, sprawdzone w praktyce systemy, interfejsy usług oraz danych między systemami w ramach instytucji oraz pomiędzy instytucjami, wspólne platformy elektronicznych usług. Beneficjenci: jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane

32 32 Cel 4 POPC Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

33 33 Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości Informacji Sektora Publicznego, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania. Działanie dotyczy udostępniania z możliwością ponownego wykorzystania: Informacji publicznej, np. dane demograficzne, dane o produkcji i zużyciu energii, budżetowe i podatkowe, dotyczące działalności gospodarczej, dane o ochronie i zanieczyszczeniu środowiska, informacja o prawie oraz procesach legislacyjnych), zasobów nauki.

34 34 Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, jednostki naukowe, partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

35 35 Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych i zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostę- pnianych zasobów kultury, a także polepszenie możliwości ich pono- wnego wykorzystania.

36 36 Typy działań: wdrażanie zmian technologicznych dotyczących digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych, koordynacja w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępnienia zasobów cyfrowych, eliminująca wielokrotne digitalizowanie tych samych zasobów, podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych w udostę- pnianie zasobów kultury oraz budowanie świadomości na temat znaczenia ponownego wykorzystania zasobów kultury jako działania prorozwojowego. udostępnianie zasobów zdigitalizowanych oraz ich promocja.

37 37 Beneficjenci: państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego, partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiota- mi oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

38 38 Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Wspieranie tworzenia i rozwijania usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usługi za pośrednictwem aplikacji i portali), bazujących na Informacjach Sektora Publicznego oraz istniejących e-usługach publicznych. Beneficjenci: jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa.

39 39 Priorytet III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Priorytet III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Cel 5 POPC: Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności ko- rzystania z internetu, w tym e-usług publicznych

40 40 1) Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Działanie dotyczy wsparcia w zakresie nabywa- nia i rozwoju kompetencji cyfrowych umo- żliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK, ze szczególnym uwzględnieniem e-usług publicznych dostępnych Beneficjenci: organizacje pozarządowe, JST oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersy- tetów trzeciego wieku, jak również partnerstwa organizacji pozarządowych z JST.

41 41 2) Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Beneficjenci: organizacje pozarządowe, part- nerstwa powyższych z JST, instytucje prowa- dzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru nauki, edukacji i kultury oraz szkoły wyższe. Działanie zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań, ukierunkowanych na e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompe- tencjach cyfrowych, celem ich podniesienia i rozwoju poprzez praktyczne stosowanie.

42 42 Wsparcie pomysłów zdolnych programi- stów lub zespołów interdyscyplinarnych z udziałem programistów na rozwiązywanie problemów istotnych społecznie lub gospo- darczo i bazujących na narzędziach opartych na TIK. Beneficjenci: Beneficjent projekt pozakonkur- sowy – podmiot publiczny, który dokonywać będzie wyboru ostatecznych odbiorców wspar cia, tj. programistów 3) e–Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych.

43 43 Celem kampanii edukacyjno-informacyjnych będzie podniesienie świadomości publicznej na temat korzyści płynących ze stosowania technologii cyfrowych, w tym e-usług publicznych. Beneficjenci: beneficjent pozakonkursowy – jednostka administracji publicznej, której zadaniem będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz wybór najbardziej efektywnej koncepcji ich realizacji przez wykonawcę lub wykonawców 4) Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych

44 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu pomorskiewunii@pomorskie.eu rpo2007-2013@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl 44


Pobierz ppt "„Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – zatwierdzone Programy Operacyjne” Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google