Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 lat samorządu lokalnego 27 maja 1990 – 27 maja 2010 czyli bądźmy razem i weźmy sprawy w swoje ręce! Jeremi Kołecki Gimnazjum nr 5 w Bydgoszczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 lat samorządu lokalnego 27 maja 1990 – 27 maja 2010 czyli bądźmy razem i weźmy sprawy w swoje ręce! Jeremi Kołecki Gimnazjum nr 5 w Bydgoszczy."— Zapis prezentacji:

1 20 lat samorządu lokalnego 27 maja 1990 – 27 maja 2010 czyli bądźmy razem i weźmy sprawy w swoje ręce! Jeremi Kołecki Gimnazjum nr 5 w Bydgoszczy

2 Tak to się zaczęło – na początku była ustawa o samorządzie lokalnym Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 Główne obszary kompetencji i odpowiedzialności samorządu terytorialnego obejmują sprawy: Art. 1 1.Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Art.2 1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomoś- ciami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sani tarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz lokalnego transportu zbiorowego ochrony zdrowia pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych gminnego budownictwa mieszkaniowego edukacji publicznej kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych targowisk i hal targowych zieleni gminnej i zadrzewień cmentarzy gminnych porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowo- dziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gmin- nego magazynu przeciwpowodziowego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji gminy współpracy z organizacjami pozarządowymi współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

3 Bydgoszcz na mapie Polski – info ogólne  Pierwszy ślad osadnictwa– 8000 p.n.e  Pierwsza wzmianka o grodzie – 1238 r.  Nadanie praw miejskich – 1346 r.  Powierzchnia miasta– 175,98 km2  Gęstość zaludnienia – 2040os/km2  Liczba mieszkańców– 358 928*  Liczba uczelni– 17*  Liczba studentów– 43 865*  Dochody miasta– 1166032 tys.*  Wydatki miasta– 1280333 tys.*  Miasta partnerskie lub zaprzyjaźnione: Reggio Emilia Włochy, Kragujevac Serbia, Mannheim, Niemcy Hartford USA, Pawodar Kazachstan, Perth WLK Brytania, Czerkasy Ukraina, Krzemieńczuk Ukraina, Patras Grecja, Ningbo Chiny, Wilhelmshaven Niemcy, Pitesti Rumunia, Arvika Szwecja, Einhoven Holandia, Granada Hiszpania, Tuluza Francja * - dane za 2008

4 Bydgoszcz i jej mieszkańcy – nic o nas bez nas

5 20 lat samorządności w Bydgoszczy – KAMIENIE MILOWE W ROZWOJU MIASTA Elektroniczna system obsługi mieszkańca Nowoczesny system infrastruktury komunalnej:  Port lotniczy  Wodociągi  Oczyszczalnia ścieków  Studnie głębinowe (ujęcia wody pitnej) Aktywność sportowa:  Szkolenia dzieci i młodzieży (3 m. w Polsce)  Nowoczesna i skomunalizowane obiekty sportowe (m.in. Łuczniczka, Zawisza)  Grand Prix na żużlu  Mistrzostwa Świata Juniorów w lekkiej atletyce  Światowa liga w siatkówce mężczyzn  Mistrzostwa Europy kobiet w siatkówce  Mistrzostwa Świata w biegach przełajowych  Międzynarodowe zawody wioślarskie Bydgoszcz kulturalna:  Bydgoski Festiwal Operowy  Smooth Festival  Bydgoski Festiwal Jazzowy  Laury na Konkursie Chopinowskim – Rafał Blechacz zwycięstwa

6 20 lat samorządności w Bydgoszczy – KAMIENIE MILOWE W ROZWOJU MIASTA Ekologia – Bydgoski Węzeł Wodny Finanse:  Inwestycje unijne – ponad 800 mln PLN  Ponad 4 mld PLN inwestycji bezpośrednich na przestrzeni 20 lat: Wodociągi i kanalizacja Rewitalizacja wyspy młyńskiej Kanał bydgoski Port lotniczy ….. i wiele innych Społeczeństwo obywatelskie (oddolne inicjatywy):  Caritas  Hospicja  Stołówki dla bezdomnych  Kluby sportowe w formule stowarzyszeń  Graffiti – Stumilowy Las  Camera Obscura Bydgoszcz kulturalna cd:  Bydgoski Festiwal Muzyczny  Międzynarodowy Festiwal „Musica Antiqua Europae Orientalis”  Festiwal Prapremier nad Brdą  Bydgoskie Impresje Muzyczne

7 Osiągnięcia 20 lat samorządności w Bydgoszczy – OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW  „One-stop-shop”  Elektroniczna forma aplikowania  Uiszczanie opłat kartą płatniczą  Czas obsługi klientów: min: 15 minut, max: 1 dzień Rejestrowanie działalności gospodarczej  Punkt Wspierania Zatrudnienia  Bydgoski Pakt na rzecz Zatrudnienia  Zespół Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości  Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców  Samorządowy Klub Pracy  Bydgoski Klaster Przemysłowy Centrum Pracy i Przedsiębiorczości  Nieodpłatne szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu: ABC biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zmian podatkowych  Kojarzenie partnerów biznesowych, ułatwianie nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami  Udzielanie informacji o instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców  Udzielanie informacji o uwarunkowaniach ekonomicz- nych, prawnych i administracyjnych prowadzenia działalności w Bydgoszczy Promocja przedsiębiorczości

8 Osiągnięcia 20 lat samorządności w Bydgoszczy– INFRASTRUKTURA Bydgoszcz z lotu ptaka  Sieć wodociągowa- 955 km  Sieć kanalizacyjna- 890 km  Sieć cieplna- 378 km  Sieć energetyczna: Niskich napięć- 1372 km Średnich napięć- 931 km Wysokich napięć- 87 km  Sieć gazowa: Niskoprężna- 414 km Średnioprężna- 168 km Przyłącza- 252 km  Długość ulic- 654 km  Sieci rowerowe- 46 km  Mosty- 26  Wiadukty- 24  Port lotniczy- 280 tys*  Przedszkola- 58  Szkoły podstawowe- 55  Gimnazja- 55  Licea- 24  Uczelnie wyższe- 17  Szpitale- 6  Domy pomocy społecznej- 3 * Przewiezionych pasażerów

9 Osiągnięcia 20 lat samorządności w Bydgoszczy– SPORT  Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce  Grand Prix na żużlu  Puchar Bydgoszczy w lekkiej atletyce i Pedros Cup  Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet  Liga światowa mężczyzn w siatkówce  Mistrzostwa Europy koszykówce mężczyzn Zakochani w sporcie i aktywni sportowo mieszkańcy

10 Osiągnięcia 20 lat samorządności w Bydgoszczy– KULTURA Gmach Opery Bydgoskiej Muzyka na wodzie  Teatry- 1  Filharmonie- 1  Opery- 1  Muzea- 6 zwiedzający- 49 tys*  Galerie- 18  Kina- 3 miejsca na widowni- 4 900 widzowie- 722 tys*  Placówki biblioteczne- 36  Kluby muzyczne- 34  Stacje radiowe - 6 * Dane za 2008 Budynek Muzeum na Wyspie

11 Osiągnięcia 20 lat samorządności w Bydgoszczy – PROJEKTY UNIJNE – REWITALIZACJA WYSPY MŁYŃSKIEJ Jest to pierwszy etap kompleksowego zadania rewitalizacji Wyspy Młyńskiej, ujętego w strategicznych dokumentach Miasta. Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie Wyspie dawnej świetności i dostosowanie jej do pełnienia nowych funkcji społecznych i gospodarczych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. * * - materiały Urzędu M.Bydgoszczy

12 Osiągnięcia 20 lat samorządności w Bydgoszczy– EKOLOGIA GreenKeys – zieleń miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miast Projekt został realizowany w partnerstwie międzynarodowym (instytucje z Austrii, Bułgarii, Grecji, Polski, Niemiec, Słowenii, Węgier i Włoch). Jego celem była wymiana doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie zarządzania zielenią miejską. Projekt obejmował m.in. rozbudowę arboretum znajdującego się na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. Na 20-hektarowym obszarze posadzono kilkaset gatunków drzew i krzewów z różnych części świata np. formacje roślinności pustynnej, lasów azjatyckich, Ameryki Południowej. W ramach projektu została również opracowana Strategia Rozwoju Terenów Zielonych w Bydgoszczy. * * - materiały Urzędu M.Bydgoszczy

13 Osiągnięcia 20 lat samorządności w Bydgoszczy– ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI LUDNOŚCI Projekt dotyczył dwóch dziedzin: spraw związanych z dokumentami składanymi do urzędu z zewnątrz oraz spraw związanych z przetargami publicznymi. Główne zadania projektu to :  stworzenie oraz instalacja aplikacji internetowej umożliwiającej petentom wypełnianie wniosków, formularzy i składanie ich do Urzędu Miasta przy pomocy Internetu  stworzenie oraz instalacja aplikacji internetowej umożliwiającej przeprowadzenie aukcji internetowych.* * - materiały Urzędu M.Bydgoszczy

14 Osiągnięcia 20 lat samorządności w Bydgoszczy– EDUKACJA – SZANSA DLA ŻAKA Projekt stypendialny dla studentów realizowany był przez Miasto Bydgoszcz (koordynator dla całego województwa) w partnerstwie z 22 powiatami województwa kujawsko- pomorskiego. Celem projektu było ułatwienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącym z obszarów zagrożonych marginalizacją.  „Kujawsko-pomorski system stypendialny - Szansa dla żaka” Dofinansowanie: 1 443 568 zł Liczba stypendystów: 739 (Bydgoszcz : 129 osób) Wysokość stypendium: 2000 zł na rok akademicki 2004/2005  „Szansa dla żaka II” Dofinansowanie: 2 061 159 zł Liczba stypendystów: 1014 (Bydgoszcz : 182 osoby) Wysokość stypendium: 2000 zł na rok akademicki 2005/2006  „Szansa dla żaka III” Dofinansowanie: 1 566 206 zł Liczba stypendystów: 727 (Bydgoszcz: 132 osoby) Wysokość stypendium: 2000 zł na rok akademicki 2006/2007

15 Minie kolejnych 20 lat – TO JAKA MA BYĆ TA BYDGOSZCZ I JEJ SAMORZĄD?  Strumień inwestycji ze środków unijnych  Nowoczesna infrastruktura komunalna  Konkurencyjne firmy profesjonalnie zarządzane  Wykwalifikowana i innowacyjna kadra  Centrum kulturalne i sportowe  Aktywni, pełni energii i inicjatyw mieszkańcy WIZJA PRZYSZLOŚCI  Rozbudowa lotniska  Park Przemysłowy  Tramwaj do Fordonu i do dworca PKP  Most i trasa nowoogińskiego  Aquapark  Rozbudowa i rozwój uczelni  Bydgoski Węzeł Wodny  Miejskie Centrum Kultury Orzeł  I wiele więcej …….. CZYNY NIE SŁOWA

16 Minie kolejnych 20 lat – TO JAKA MA BYĆ TA BYDGOSZCZ I JEJ SAMORZĄD?  Bydgoszcz sprawna komunikacyjnie  e-Bydgoszcz  Gospodarna Bydgoszcz  Pracujmy w Bydgoszczy  Przystanek Bydgoszcz  Miasto nauki  Edukacja dla każdego  Bezpieczna Bydgoszcz  Mieszkajmy w Bydgoszczy  Zielona i czysta Bydgoszcz  Kultura bez granic  Żyjmy razem i zdrowo  Bydgoszcz bogata w imprezy i sukcesy sportowe  Metropolia * - materiały Urzędu M.Bydgoszczy

17 Reportaż z Bydgoszczy – krótki spacer po Bydgoszczy Opera bydgoska – muzyczne i duchowe doznania Stadion miejski – miejsce sportowych wzruszeń Koncert na wodzie w nocnej oprawie Życie przez wieki toczyło się i toczy wokół rzeki Brdy Rynek starego miasta – tu rządzi młodość Port lotniczy – bydgoskie okno na świat

18 Osiągnięcia 20 lat samorządności w Bydgoszczy– SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Samorządność wymaga ciągłej przemiany, aktywności, niekonwencjonalnych pomysłów i determinacji. I takimi okazali się Bydgoszczanie na przestrzeni 20 lat. U podstaw idei samorządności leży aktywność każdego obywatela swojej społeczności. Rozwój samorządu, realizacja wyzwań i ambitnych celów wymaga:  ludzi do współdziałania pro publico bono,  o otwartych głowach,  aktywnych,  chętnych do współpracy,  profesjonalnych.

19 PODZIĘKOWANIA Pragnę podziękować Urzędowi Miasta Bydgoszczy oraz szczególnie P.Maciejowi Grześkowiakowi, Z-cy Prezydenta, za inspiracje i pomoc w dotarciu do materiałów źródłowych oraz ich udostępnienie. Jeremi Kołecki Klasa 3B Opiekun merytoryczny P. Marcin Siekierski Nauczyciel Historii i WOS Gimnazjum nr 5 w Bydgoszczy Uwaga: materiały źródłowe i zdjęcia do prezentacji otrzymane od P.Macieja Grześkowiaka Z-cy Prezydenta M.Bydgoszczy, z UM Bydgoszczy oraz pozyskane ze strony www.bydgoszcz.pl


Pobierz ppt "20 lat samorządu lokalnego 27 maja 1990 – 27 maja 2010 czyli bądźmy razem i weźmy sprawy w swoje ręce! Jeremi Kołecki Gimnazjum nr 5 w Bydgoszczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google