Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustrój terytorialny RP. Samorząd terytorialny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustrój terytorialny RP. Samorząd terytorialny."— Zapis prezentacji:

1 Ustrój terytorialny RP. Samorząd terytorialny.

2 Samorząd – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.

3 Współczesny samorząd terytorialny nie jest kontynuacją samorządu terytorialnego okresu starożytności, czy średniowiecza; mimo takiego samego nazewnictwa. Samorząd miejski, czy lokalny był wówczas samorządem stanowym. Nie spełniał więc kryterium powszechności, nie obejmował wszystkich osób zamieszkujących daną jednostkę terytorialną, a jedynie wybraną grupę społeczną (np. mieszczan). O kształtowaniu się nowoczesnego samorządu terytorialnego można mówić dopiero od czasów Rewolucji Francuskiej i reform pruskich na początku XIX wieku. W tamtym czasie samorząd narodził się dzięki: przekształceniu jednostronnego stosunku między władzą a obywatelami oraz między władzą a gminami w stosunek dwustronny, przyznający obywatelom i gminom prawa podmiotowe, upadkowi państwa feudalnego i zniesieniu stanowości społeczeństwa, liberalizacji (a następnie demokratyzacji) życia społecznego.

4 Cechy samorządu terytorialnego
1. Unitarność – państwo stanowi całość, a gminy, powiaty i województwa nie są autonomiczne w stanowieniu prawa; przeciwnie jednostki samorządu terytorialnego są tylko administracją zdecentralizowaną czyli powstają i działają tylko na podstawie prawa krajowego (ustaw bądź rozporządzeń naczelnych organów administracyjnych) 2. Subsydiarność – sprawowanie władzy publicznej powinno spoczywać w rękach instytucji najbliższych zainteresowanym obywatelom; zadania i kompetencje oraz środki finansowe przydzielane są więc w pierwszej kolejności gminom; nie należy jednostce wyższego rzędu (powiatowi, województwu) powierzać zadań, które równie dobrze mogą być wykonane przez jednostkę mniejszą

5 3. Względna samodzielność – wykonywanie zadań na własną odpowiedzialność bez skrępowania poleceniami indywidualnymi, które pochodziłyby od innych władz publicznych, a nadzór administracji rządowej co do zasady ograniczony jest do kryterium legalności z wykluczeniem celowości 4. Demokracja – radni oraz wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast wybierani są w wyborach demokratycznych, powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych

6 Samorząd terytorialny w Polsce

7 Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że "Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych". Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego: samorząd gminny samorząd powiatowy samorząd województwa

8 Podział administracyjny Polski

9 Samorząd gminny Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce. Gmina realizuje zadania poprzez swoje organy: radę gminy (organ stanowiący i kontrolny) oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zadania i kompetencje samorządu gminnego obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego lokalnego transportu zbiorowego, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, targowisk i hal targowych, cmentarzy gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony promocji gminy.

10 Kompetencje wójta gminy
wykonywanie uchwał przygotowywanie projektów uchwał przygotowywanie projektu budżetu sprawowanie funkcji kierownika urzędu reprezentowanie gminy na zewnątrz

11 Samorząd powiatowy Samorząd powiatowy - to wyodrębniony w strukturze państwa związek społeczności lokalnej funkcjonujący w randze powiatu, który z mocy prawa powołany jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych mu zadań. Na czele powiatu stoi starosta wybierany przez radę powiatu, który wraz z zarządem powiatu jest organem władzy wykonawczej w powiecie. W Polsce mamy 379 powiatów. Wśród nich wyodrębniamy dwa rodzaje powiatów: powiaty grodzkie powiaty ziemskie.

12 powiaty grodzkie - jest ich 65. Są to z reguły miasta powyżej 100 tys
powiaty grodzkie - jest ich 65. Są to z reguły miasta powyżej 100 tys. mieszkańców z kilkoma wyjątkami, jak Świnoujście, Grudziądz, Zamość, Sopot, Biała Podlaska, czy miasta Śląska. Właściwie są to gminy, które dodatkowo wykonują funkcje powiatu. Zamiast starosty urzęduje prezydent miasta, który przejmuje jego uprawnienia. W miejsce rady powiatu działa rada miasta; nazwa formalna to "miasto na prawach powiatu" powiaty ziemskie - tworzone przez kilka gmin (wiejskich, wiejsko-miejskich, miejskich). Władza wykonawcza należy do starosty i zarządu powiatu

13 Obowiązki i kompetencje starosty
Organizowanie pracy zarządu powiatu Organizowanie pracy starostwa powiatowego Kierowanie sprawami powiatu Reprezentowanie powiatu na zewnątrz Wydawanie zezwoleń na podejmowanie pracy przez cudzoziemców Rejestracja pojazdów oraz wydawanie praw jazdy Podejmowanie decyzji w zakresie: edukacji publicznej ochrony zdrowia transportu na terenie powiatu opieka nad drogami publicznymi powiatowymi geodezji gospodarki nieruchomościami porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli przeciwdziałania bezrobociu pomocy społecznej

14 Samorząd wojewódzki Samorząd wojewódzki - wyodrębniony (zasiedlający określone terytorium) w strukturze państwa związek społeczności regionalnej funkcjonujący w randze województwa, który z mocy prawa powołany jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych na niego zadań. Samorząd województwa posiada możliwość kształtowania własnej wewnętrznej organizacji, m. in. wyboru organów samorządu wojewódzkiego (sejmik województwa, zarząd województwa), a także stanowienia poprzez te organy prawa miejscowego.

15 Kompetencje Organy samorządu województwa działają na podstawie i w granicach określonych prawem. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dysponuje mieniem wojewódzkim oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Województwo ma osobowość prawną. Samorząd województwa, na podstawie upoważnień ustawowych, stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa.

16 Sejmik województwa Marszałek województwa
Sejmik województwa - stanowią go wszyscy radni województwa. Sejmik obraduje na sesjach zwoływanych przynajmniej raz na kwartał. Poza sesjami radni pracują w komisjach stałych i doraźnych. Marszałek województwa: Organizuje pracę organu wykonawczego województwa (jako jego przewodniczący) i urzędu marszałkowskiego (jako jego kierownik). Obowiązkiem marszałka jest: Kierowanie bieżącymi sprawami województwa Reprezentowanie województwa na zewnątrz Organizowanie pracy zarządu województwa Organizowanie pracy urzędu marszałkowskiego

17 Cechy jednostki samorządu terytorialnego
powstaje tylko z mocy prawa krajowego i działa w granicach przez prawo określonych członkami wspólnoty samorządowej z mocy prawa są wszyscy mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego posiada własną demokratyczną organizację ustaloną przez ustawę i własny statut corocznie uchwala własny budżet, nie będący częścią budżetu państwa, ani budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego jest podmiotem zarówno prawa publicznego, jak i podmiotem prawa prywatnego (osobą prawa cywilnego, mającą zdolność sądową) swe decyzje podejmuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność jej względną samodzielność ogranicza zdecentralizowany nadzór organów państwowych, z reguły ograniczony do kryterium legalności kontrolowana i chroniona przez niezawisłe sądy administracyjne i sądy powszechne

18 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jest dokumentem Rady Europy, który określa status prawny samorządu terytorialnego. W Karcie podkreślono , że samorządy winne są lojalności państwu. Polska podpisała i ratyfikowała konwencję w 1993r.


Pobierz ppt "Ustrój terytorialny RP. Samorząd terytorialny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google