Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System wdrażania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Rola partnerów społeczno-gospodarczych Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System wdrażania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Rola partnerów społeczno-gospodarczych Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 System wdrażania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Rola partnerów społeczno-gospodarczych Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 16 kwietnia 2008 r.

2 Cele Narodowej Strategii Spójności / Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Cel strategiczny Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cele horyzontalne  Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,  Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,  Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,  Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,  Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,  Wyrównywanie szans rozwojowych.

3 System instytucjonalny NSRO 2007-2013 NSRO 2007-2013  Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) – odpowiedzialny za programowanie i zarządzanie krajowymi programami rozwojowymi finansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz za koordynację regionalnych programów operacyjnych  ministrowie sektorowi – Instytucje Pośredniczące, odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów PO  inne instytucje pełniące funkcję Instytucji Pośredniczących I i II stopnia  Zarządy Województw – Instytucje Zarządzające RPO

4 System prawny NSRO 2007-2013 Główne akty prawne i dokumenty strategiczne  Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r.  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia - przyjęte w drodze uchwały Rady Ministrów Uelastycznienie systemu W perspektywie finansowej 2007-2013 zrezygnowano z regulowania szeregu kwestii dotyczących wdrażania funduszy europejskich w drodze dokumentów o randze rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, jak miało to miejsce w perspektywie finansowej 2004-2006. Obecnie zagadnienia te regulowane są w drodze Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, co sprawia, iż w razie potrzeby ewentualne zmiany wprowadzane są szybciej. System stał się bardziej elastyczny i wrażliwszy na potrzeby podmiotów zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich. Ponadto, zasadniczą zmianą w perspektywie finansowej 2007-2013 jest włączenie środków unijnych do budżetu państwa po stronie dochodów budżetowych.

5 Wielkość środków z funduszy UE w latach 2004-2006 i 2007-2013 Środki UENPR 2004-2006 NSRO 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego5 194,234 069,4 Europejski Fundusz Społeczny2 042,49 707,2 Fundusz Spójności4 178,622 176,3 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (sekcja orientacji) 1 192,7----- Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa201,8----- Rezerwa wykonania (EFRR, EFS)1 331,3 RAZEM12 809,767 283,9 W okresie 2007-2013 środki przeznaczone na rozwój wsi (Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich – 13 230 mln) i obszarów zależnych od rybołówstwa (Europejski Fundusz Rybacki – 651,8 mln) wyłączone zostały z obszaru polityki spójności UE. dane w mln EUR

6 Programy operacyjne NSRO 2007 - 2013  Na realizację zadań określonych w NSS zostanie wykorzystane ponad 67,3 mld EUR  Jest to blisko 1/5 ogólnej sumy środków przeznaczonych na politykę spójności Unii Europejskiej w latach 2007–2013. Ponadto, na współfinansowanie tych działań przeznaczone zostanie około 11,9 mld EUR z publicznych środków krajowych i 6,4 mld EUR ze środków prywatnych. 2007-2013 Polska 19,4% UE 80,6% Unia Europejska – 346,5 mld EUR Polska – 67,3 mld EUR UE 94% Polska 6% 2004-2006 Unia Europejska (2000-2006) – 213,0 mld EUR Polska – 12,8 mld EUR

7 Programy Operacyjne NSRO 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Pomoc Techniczna

8 Rola partnerów społecznych we wdrażaniu funduszy europejskich (1) Zasada partnerstwa Jednym z celów horyzontalnych NSS jest poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa. Zasada partnerstwa stanowi jedną z podstawowych zasad regulujących działania związane z procesem realizacji NSRO – zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i na szczeblu krajowym. Polega ona na dokonywaniu uzgodnień między Komisją i państwem członkowskim, oraz między organami i instytucjami wyznaczonymi w ramach przepisów krajowych:  organami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi organami publicznymi,  partnerami ekonomicznymi i społecznymi,  innymi instytucjami, kompetentnymi w tych ramach. Partnerstwo ma charakter kluczowy dla realizacji NSS/NSRO. Podstawą dla właściwego podziału ról między partnerami życia publicznego, w zakresie realizacji zadań publicznych, powinna być zasada komplementarności. Istotny jest również wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych. Główne obszary partnerstwa to: przygotowanie, finansowanie, monitorowanie i ocena pomocy.

9 Rola partnerów społecznych we wdrażaniu funduszy europejskich (2) Zasada partnerstwa Przedstawiciele partnerów społeczno-ekonomicznych:  Organizacje pracowników i organizacje pracodawców,  Organizacje pozarządowe (przedstawiciele wyznaczeni przez Radę Działalności Pożytku Publicznego),  Środowisko naukowe (przedstawiciele wyznaczeni przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego). Funkcje partnerów społeczno – ekonomicznych w systemie realizacji NSRO:  Aktywny udział w pracach Komitetów Monitorujących oraz Komitetów Sterujących programami operacyjnymi,  Udział w Komitecie Koordynującym NSS/NSRO,  Wpływ na ostateczny kształt i treść dokumentów programowych, w tym na obowiązujący zakres kryteriów wyboru projektów,  Aktywny udział w procesie konsultacji projektów wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego,  Reprezentacja różnorodnych interesów społecznych w celu uwrażliwienia obowiązujących przepisów na specyficzną charakterystykę i oczekiwania wszystkich podmiotów uczestniczących w systemie wdrażania,  Rola opiniotwórcza.

10 Zasada partnerstwa – rozwój społeczeństwa obywatelskiego Wsparcie dla tworzenia nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego stanowi niezbędny element budowy nowoczesnego i partnerskiego państwa. Realizacja zadań publicznych powinna być oparta o współpracę między administracją publiczną a partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i organizacjami zawodowymi. Ujęcie to jest pochodną założenia, iż wspieranie dialogu między odpowiednimi instytucjami publicznymi, społecznymi i prywatnymi jest warunkiem tworzenia dobrej jakości polityk i programów. W celu aktywizacji trzeciego sektora i wzmacniania jego roli niezbędne jest tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w tym przede wszystkim organizacji pozarządowych. Wymaga to m.in.:  rozwoju mechanizmów współpracy między administracja publiczną a instytucjami sektora trzeciego,  upowszechnienia partnerskiego sposobu kreowania i realizacji zadań publicznych. Ponadto, w celu realizacji partnerskiego modelu współpracy, niezbędnym jest przygotowanie samych organizacji pozarządowych do pełnienia roli aktywnego partnera administracji publicznej oraz wzmacnianie potencjału tych instytucji do efektywnego i profesjonalnego świadczenia usług publicznych.

11 Wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach NSRO 2007-2013 (1) PO Kapitał Ludzki:  Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora : 85 203 123 euro Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora – projekty systemowe. Typy realizowanych projektów: wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną, wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego – projekty konkursowe. Typy realizowanych projektów: tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych, wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych, tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym.

12 Wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach NSRO 2007-2013 (2) PO Kapitał Ludzki:  Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego : 18 642 073 euro Poddziałanie 5.5.1 Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego – projekty systemowe. Typy realizowanych projektów: wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego, upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk publicznych pomiędzy administracją publiczną i partnerami społecznymi. Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego – projekty konkursowe. Typy realizowanych projektów: tworzenie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego, tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie, tworzenie i wdrażanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów informacyjnych.

13 Wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach NSRO 2007-2013 (3) PO Pomoc Techniczna:  Działanie 3.1 Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO : 34 000 000 euro. Grupą docelową Działania 3.1 są m.in. członkowie komitetów, podkomitetów i zespołów roboczych obsługiwanych przez instytucje uczestniczące w realizacji NSRO. Realizowane projekty mogą dotyczyć m.in.: działań innowacyjnych, prowadzenia badań oraz opracowywania ekspertyz, studiów, analiz, koncepcji zorientowanych na wsparcie procesu przygotowania, zarządzania i wdrażania instrumentów strukturalnych (przy udziale partnerów społeczno-gospodarczych, w tym organizacji pozarządowych).

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System wdrażania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Rola partnerów społeczno-gospodarczych Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google