Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z praktyki Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego, działającej przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia/Narodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z praktyki Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego, działającej przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia/Narodowej."— Zapis prezentacji:

1 Z praktyki Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego, działającej przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia/Narodowej Strategii Spójności (KK NSRO/NSS) Agata Wiśniewska, OFOP 28 października 2009 r.

2 Założenia Zasada partnerstwa Cele NSRO realizowane są w ramach ścisłej współpracy Komisji Europejskiej i Polski na zasadzie partnerstwa. Przy opracowaniu, wdrażaniu, monitoringu i ocenie programów operacyjnych kraj współpracuje partnersko z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej i innymi władzami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz innymi właściwymi podmiotami. Partnerstwo realizowane jest z pełnym poszanowaniem uprawnień instytucjonalnych, prawnych i finansowych wskazanych partnerów (NSS/NSRO s. 39). Zasada dobrego rządzenia Poprawa rządzenia (good governance) – poprawa rządzenia w kraju związana jest z ogólną poprawą jakości tworzenia i wdrażania instrumentów regulacyjnych i legislacyjnych, wzmacnianiem standardów i postaw etycznych w życiu publicznym i administracji publicznej, poprawą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, poprawą jakości kadr administracji rządowej i samorządowej oraz promowaniem dialogu i partnerstwa pomiędzy zainteresowanymi instytucjami (NSS/NSRO s. 39). 28-10-2009 Społeczeństwo obywatelskie a fundusze unijne. Partnerstwo, ale jakie? 2

3 Zadania GRSO Grupa robocza działa głównie w obszarze Celu 1 NSRO "Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa" (NSRO s. 45) i zajmuje się przygotowaniami propozycji rekomendacji dotyczących przebiegu realizacji NSRO w zakresie mechanizmów partnerstwa, konsultacji społecznych, oraz monitorowania zasady gender mainstreaming i zasady zrównoważonego rozwoju w programach operacyjnych. W szczególności GRSO przygotowuje dla potrzeb KK NSRO propozycje w zakresie jego zadań (por. Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013): formułowanie opinii i rekomendacji na temat przebiegu wdrażania polityk horyzontalnych w celu zapewnienia spójnej realizacji polityki rozwoju - w tym przede wszystkim partnerstwo jako zasada funduszy strukturalnych (por. § 3 ust. 1 pkt 4), monitoring zgodności programów operacyjnych ze Strategią Rozwoju Kraju, szczególnie w priorytecie 4 - Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej (por. § 3 ust. 1 pkt 5), monitoring prawidłowości funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli dla poszczególnych programów operacyjnych (por. § 3 ust. 1 pkt 15), monitorowanie stosowania zasady równości szans oraz zasady zrównoważonego rozwoju w ramach programów operacyjnych (por § 3 ust. 1 pkt 16). 28-10-2009 Społeczeństwo obywatelskie a fundusze unijne. Partnerstwo, ale jakie? 3

4 Co udało się zrobić Uchwała nr 24 KK NSS/NSRO z 17 grudnia 2008 r. nt. roli konsultacji społecznych we wdrażaniu FE Organizacja sesji szkoleniowo-konferencyjnej dla członków KM reprezentujących partnerów społeczno-ekonomicznych: 10% partnerów lista rekomendacji w 4 obszarach: społeczeństwo obywatelskie, ewaluacja, kryteria wyboru projektów, równość szans przekazane do MRR przekazane do MG upublicznione na www.jaobywatel.pl/forum2 (KK NSRO Podsumowanie sesji dla członków KM 7-9 maja 2009) i na www.ofop.eu (KK NSS Grupa robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego) Jedną z rekomendacji było powołanie Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa 28-10-2009 Społeczeństwo obywatelskie a fundusze unijne. Partnerstwo, ale jakie? 4

5 Plany Spotkanie z Instytucjami Zarządzającymi Regionalnymi Programami Operacyjnymi (IZ RPO) nt. Partnerstwo jako zasada funduszy europejskich (XI 2009) Doprowadzenie do utworzenia Krajowej Sieci Tematycznej dot. Partnerstwa (trwają prace nad komponentami) Zaproszenie KK NSS do wykorzystania dorobku IZ PO Kapitał Ludzki we wdrażaniu innych PO (ogólna rekomendacja przekazana) 28-10-2009 Społeczeństwo obywatelskie a fundusze unijne. Partnerstwo, ale jakie? 5

6 Kilka słów o historii Zgłoszenie projektu (XI.2007) i dyskusja na posiedzeniu KK NSS (XII.07) kierunkowo zgoda, ale wyjście poza III sektor Pomysł i dyskusja w gronie przedstawicieli NGOs w KK NSS – pocz. 2008 Nawiązanie współpracy z partnerami społecznymi reprezentowanymi w KK NSS (wiosna 2008) powołanie GRSO uchwałą KK NSS nr 4 z dn. 14 kwietnia 2008 r. w trybie obiegowym Po konsultacjach w gronie partnerów społeczno-ekonomicznych i zaproszeniu do współpracy przedstawicieli samorządu i ministerstw – powołanie GRSO uchwałą KK NSS nr 4 z dn. 14 kwietnia 2008 r. w trybie obiegowym I-e posiedzenie: 25 czerwca 2008 r.- z udziałem Wicepremiera Waldemara Pawlaka i Wiceministra RR Jarosława Pawłowskiego Finansowanie GRSO: EFRR (PO PT) 28-10-2009 Społeczeństwo obywatelskie a fundusze unijne. Partnerstwo, ale jakie? 6

7 Kontakt Sekretariat Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego prowadzi OFOP. www.ofop.eu (zakładka: Komitety Monitorujące KK NSS) ul. Szpitalna 5/5 pok. 8 00-031 Warszawa tel. 0-22 828 91 28 wew. 161 fax 0-22 828 91 29 program.europejski@ofop.engo.pl Program Europejski OFOP jest finansowany ze środków Programu Wspieranie Organizacji Pozarządowych 2009 – ścieżka EURO-NGO+ działania rzecznicze Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 28-10-2009 Społeczeństwo obywatelskie a fundusze unijne. Partnerstwo, ale jakie? 7


Pobierz ppt "Z praktyki Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego, działającej przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia/Narodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google